Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 12.06.2003 Perşembe Sayı: 25136

Maliye Bakanlığından:

 

Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri: 5)

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4179 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden, 6/6/2003 tarih ve 25130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/5699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, bu Kararın yürürlüğe girdiği 6/6/2003 tarihinden itibaren münhasıran 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununa göre taksitlendirilen amme alacaklarından Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilenlere ilişkin taksit veya taksitlere uygulanmak üzere taksitlerin ödeme süresinin son gününden;

- 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,4

- 3 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,5

- 5 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,6

- 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,6

- 9 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %2,7

- 11 aya kadar ve üzerinde yapılacak olan erken ödemelerde aylık %2,7

- 13 ayı aşan erken ödemelerde ise aşan süreler için aylık %0
oranı esas alınmak suretiyle erken ödeme indirimi uygulanacaktır.

I- ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ UYGULANACAK AMME ALACAKLARI

Erken ödeme indirimi, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince (vergi dairesi başkanlıkları, vergi dairesi müdürlükleri ve malmüdürlükleri bünyesindeki bağlı vergi dairelerince) tahsil edilen amme alacaklarından, münhasıran 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında taksitlendirilen borçlar hakkında uygulanacaktır.

Bu kapsamda, erken ödeme indirimi uygulamasında, TEFE tutarı da dahil olmak üzere taksit tutarı esas alınacaktır.

II- İNDİRİMİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A- SÜRE VE İNDİRİM ORANININ TESPİTİ

1- Erken Ödeme İndirimi Uygulanacak Sürenin Hesabı

a) Erken ödeme indirimine ilişkin süre; ödemenin yapıldığı günü takip eden günden 4811 sayılı Kanuna göre belirlenen taksit ödeme süresinin son gününe kadar (son gün hariç) geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

ÖRNEK 1: Son ödeme günü 31/10/2003 tarihi olan Vergi Barışı Kanunu beşinci taksitinin 13/10/2003 tarihinde ödenmesi halinde, indirim uygulanacak gün sayısı, 14/10/2003 ila 30/10/2003 tarihleri dikkate alınarak 17 gün olarak hesaplanacaktır.

b) Birden fazla taksitin erken ödenmesi halinde süre, erken ödenen her bir taksit için bu Tebliğin II/A-1/a bölümünde açıklanan şekilde belirlenecektir.

c) Taksit ödeme süresinin son günü tatile rastladığı takdirde, sürenin hesabında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18 inci maddesi nedeniyle uzayan süre dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 2 : 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun dördüncü taksitine ait son ödeme günü olan 31/8/2003 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle, ödeme süresinin son günü 1/9/2003 Pazartesi günü olacaktır. Bu taksitin 18/8/2003 tarihinde ödenmesi halinde, indirim uygulanacak gün sayısı, 19/8/2003 Salı ila 31/8/2003 Pazar tarihleri dikkate alınarak 13 gün olarak hesaplanacaktır.

d) Anılan Kararda, 13 ayı aşan erken ödemelerde, aşan süreler için indirim oranı aylık % 0 olarak belirlenmiş olup, 13 ay ifadesi, 6183 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi gereğince ödeme günü hariç olmak üzere hesaplanan [(13 x 30) - 1] = 389 günü ifade etmektedir.

2- İndirim Oranının Tespiti

Anılan Kararda; 1, 3, 5, 7, 9, 11 ay ve üzeri sürelerde yapılacak erken ödemeler için farklı oranlar belirlenmiş, 13 ayı aşan erken ödemelerde ise aşan süreler için aylık oran % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 4811 sayılı Kanuna göre ödenecek taksitler için;

- Her bir taksitin ait olduğu ödeme süresi içerisinde erken ödenmesi halinde, 1 aya kadar yapılacak erken ödemeler için Bakanlar Kurulunca belirlenen aylık %2,4

- Ağustos/2003 ayında ödenmesi gereken dördüncü taksitin, Haziran/2003 ayı içerisinde erken ödenmesi halinde, bu taksit için 3 aya kadar yapılacak erken ödemelere ilişkin Bakanlar Kurulunca belirlenen aylık %2,5

- Ekim/2003 ayında ödenmesi gereken beşinci taksitin Haziran/2003 ayı içerisinde erken ödenmesi halinde, bu taksit için 5 aya kadar yapılacak erken ödemelere ilişkin Bakanlar Kurulunca belirlenen aylık %2,6

- Aralık/2003 ayında ödenmesi gereken altıncı taksitin Haziran/2003 ayı içerisinde erken ödenmesi halinde, bu taksit için 7 aya kadar yapılacak erken ödemelere ilişkin Bakanlar Kurulunca belirlenen aylık %2,6

- Şubat/2004 ayında ödenmesi gereken yedinci taksitin Haziran/2003 ayı içerisinde erken ödenmesi halinde, bu taksit için 9 aya kadar yapılacak erken ödemelere ilişkin Bakanlar Kurulunca belirlenen aylık %2,7

- Taksit ödeme süresinin son gününden 11 aya kadar ve üzerinde yapılacak erken ödemelerde ise Bakanlar Kurulunca belirlenen aylık %2,7

oranı uygulanacaktır.

13 ayı aşan erken ödemelerde, aşan süreler için indirim oranı aylık % 0 olarak belirlendiğinden, ödeme tarihinden itibaren 13 aya kadar olan süreler için Bakanlar Kurulunca belirlenen aylık % 2,7 oranı uygulanacak, bu süreyi aşan günlere ise herhangi bir erken ödeme indirimi uygulanmayacaktır.

B- İNDİRİM MİKTARININ HESAPLANMASI

1- Erken Ödeme İndiriminden Yararlanılması

İndirim miktarı; ödenmesi gereken amme alacağının, erken ödenen gün sayısı ve tespit edilen aylık oranın bir günlüğü ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.

Bu miktar, ödenmesi gereken taksit tutarından çıkarılarak, ödenecek (tahsil edilecek) tutar belirlenecektir.

Sürelerin hesabında, bir ay 30 gün olarak kabul edildiğinden, günlük indirim oranı, aylar itibarıyla belirlenen indirim oranlarının 30’a bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

 

Günlük Oran

1 aya kadar yapılacak erken ödemeler için

(%2,4:30=)

0,000800

3 aya kadar yapılacak erken ödemeler için

(%2,5:30=)

0,000833

5 aya kadar yapılacak erken ödemeler için

(%2,6:30=)

0,000867

7 aya kadar yapılacak erken ödemeler için

(%2,6:30=)

0,000867

9 aya kadar yapılacak erken ödemeler için

(%2,7:30=)

0,000900

11 aya kadar ve üzerinde yapılacak erken ödemelerde

(%2,7:30=)

0,000900

 

Yapılan hesaplamalar sırasında indirim miktarında meydana gelen 50.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmayacaktır.

ÖRNEK 3: Son ödeme günü 30/6/2003 olan üçüncü taksit tutarı (400.000.000.-TL Vergi Aslı + 600.000.000.-TL TEFE Tutarı) 1.000.000.000.-TL’nın 11/6/2003 tarihinde ödenmesi halinde, indirim miktarı ve ödenecek tutar aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

İndirim Miktarı

= Taksit Tutarı x Erken Ödenen Gün Sayısı x Günlük İndirim Oranı

= 1.000.000.000 x 18 x 0,000800

= 14.400.000.-TL

 

Ödenecek Tutar

= Taksit Tutarı – İndirim Miktarı

= 1.000.000.000 – 14.400.000

= 985.600.000.-TL

Bu indirim tutarının vergi aslına isabet eden kısmı,

Vergi Aslına İsabet Eden Tutar

= Vergi Aslı x İndirim Tutarı

Taksit Tutarı

Formülü ile bulunacaktır.

Buna göre;

Vergi Aslına İsabet Eden Tutar

= 400.000.000 x 14.400.000

1.000.000.000

= 5.750.000.-TL’dır.

 

TEFE Tutarına İsabet Eden Tutar

= 14.400.000 – 5.750.000

= 8.650.000.-TL’dır.

 

ÖRNEK 4 : Vergi Barışı Kanununa göre ödenmesi gereken üçüncü, dördüncü ve beşinci taksit tutarları olan 2.400.000.000.-TL’nın 20/6/2003 tarihinde ödenmesi halinde, indirim miktarı ve ödenecek tutar aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

Taksitin Son Ödeme Günü

Taksit Tutarı

İndirim Miktarı

Ödenecek Tutar

(800.000.000 x 9 x 0,000800=)

30/06/2003

800.000.000

-

5.750.000

=

794.250.000

(800.000.000 x 72 x 0,000833=)

31/08/2003

800.000.000

-

47.950.000

=

752.050.000

(800.000.000 x 132 x 0,000867=)

31/10/2003

800.000.000

-

91.550.000

=

708.450.000

 

2- Kısmen Ödeme Yapılması Halinde Erken Ödeme İndiriminden Yararlanılması

Yukarıdaki örnekler indirim miktarı hesaplandıktan sonra taksitlerden birinin veya üçünün tamamen ödendiğine ilişkindir.

Ancak, mükelleflerce taksit ödeme süresinin son günü gelmemiş taksitlere karşılık kısmen ödeme yapılması halinde de erken ödeme indiriminden yararlanılacaktır.

Bu takdirde, yapılan ödemenin taksit tutarındaki karşılığı;

Yapılan Ödemenin Taksit Tutarındaki Karşılığı

=

                              100 x Ödenen Miktar                              

100 - (100 x Erken Ödenen Gün Sayısı x Günlük İndirim Oranı)

 

Formülü ile hesaplanacak, bulunacak bu miktardan ödenen kısmın çıkarılması yolu ile indirim miktarına ulaşılacaktır.

ÖRNEK 5 : Ödeme süresinin son günü 31/10/2003 olan Vergi Barışı Kanunu beşinci taksit tutarı olan 750.000.000.-TL’na karşılık 8/10/2003 tarihinde 400.000.000.-TL ödeme yapılması halinde indirim miktarı aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

Yapılan Ödemenin Taksit Tutarındaki Karşılığı

=

         100 x 400.000.000         

=

407.150.000.-TL

100 - (100 x 22 x 0,000800)

 

İndirim Miktarı

=

407.150.000 – 400.000.000

=

7.150.000

Kalan Vergi Borcu

=

750.000.000 – 407.150.000

=

342.850.000

 

III- DİĞER HUSUSLAR

1- Erken ödeme indirimi, mükelleflerce vergi dairesine ya da Bakanlığımızca vergi tahsil anlaşması yapılan bankalara nakden veya çekle yapılan ödemelerde uygulanacaktır.

2- Erken ödeme indirimi uygulamasında, taksit tutarının indirim düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden nakden veya çek tanzim edilerek ödenmesi esastır.

Taksit tutarının sehven indirim dikkate alınmadan ödenmesi halinde, vergi dairesince üzerinden indirimin hesaplandığı taksitin son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerekli düzeltme yapılarak indirim miktarı için sırasıyla aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

a) Varsa erken ödeme indirimi uygulanabilecek taksitler için erken ödeme kabul edilir. Bu takdirde erken ödeme tarihi, üzerinden indirim hesaplanan taksit ödeme süresinin son günü olacaktır.

b) İndirim kapsamında ödenecek taksit bulunmadığı takdirde 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre red ve iade edilir. Bu durumda mahsup ya da nakden iade işlemlerinde ayrıca indirim hesaplanmaz.

3- Erken ödeme indirimi, ödenmesi gereken taksite uygulandığından, ödenmesi gereken taksitten sehven fazla miktarda ödeme yapılmış olması halinde, fazla ödenen miktar hakkında bu Tebliğin III/2-a bölümüne göre işlem yapılır.

Tebliğ olunur.

TAM ÖDEMELERDE KULLANILACAK İNDİRİM KATSAYILARI

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0,000000

0,000800

0,001600

0,002400

0,003200

0,004000

0,004800

0,005600

0,006400

0,007200

1

0,008000

0,008800

0,009600

0,010400

0,011200

0,012000

0,012800

0,013600

0,014400

0,015200

2

0,016000

0,016800

0,017600

0,018400

0,019200

0,020000

0,020800

0,021600

0,022400

0,023200

3

0,024000

0,025823

0,026656

0,027489

0,028322

0,029155

0,029988

0,030821

0,031654

0,032487

4

0,033320

0,034153

0,034986

0,035819

0,036652

0,037485

0,038318

0,039151

0,039984

0,040817

5

0,041650

0,042483

0,043316

0,044149

0,044982

0,045815

0,046648

0,047481

0,048314

0,049147

6

0,049980

0,050813

0,051646

0,052479

0,053312

0,054145

0,054978

0,055811

0,056644

0,057477

7

0,058310

0,059143

0,059976

0,060809

0,061642

0,062475

0,063308

0,064141

0,064974

0,065807

8

0,066640

0,067473

0,068306

0,069139

0,069972

0,070805

0,071638

0,072471

0,073304

0,074137

9

0,074970

0,078897

0,079764

0,080631

0,081498

0,082365

0,083232

0,084099

0,084966

0,085833

10

0,086700

0,087567

0,088434

0,089301

0,090168

0,091035

0,091902

0,092769

0,093636

0,094503

11

0,095370

0,096237

0,097104

0,097971

0,098838

0,099705

0,100572

0,101439

0,102306

0,103173

12

0,104040

0,104907

0,105774

0,106641

0,107508

0,108375

0,109242

0,110109

0,110976

0,111843

13

0,112710

0,113577

0,114444

0,115311

0,116178

0,117045

0,117912

0,118779

0,119646

0,120513

14

0,121380

0,122247

0,123114

0,123981

0,124848

0,125715

0,126582

0,127449

0,128316

0,129183

15

0,130050

0,130917

0,131784

0,132651

0,133518

0,134385

0,135252

0,136119

0,136986

0,137853

16

0,138720

0,139587

0,140454

0,141321

0,142188

0,143055

0,143922

0,144789

0,145656

0,146523

17

0,147390

0,148257

0,149124

0,149991

0,150858

0,151725

0,152592

0,153459

0,154326

0,155193

18

0,156060

0,156927

0,157794

0,158661

0,159528

0,160395

0,161262

0,162129

0,162996

0,163863

19

0,164730

0,165597

0,166464

0,167331

0,168198

0,169065

0,169932

0,170799

0,171666

0,172533

20

0,173400

0,174267

0,175134

0,176001

0,176868

0,177735

0,178602

0,179469

0,180336

0,181203

21

0,182070

0,189900

0,190800

0,191700

0,192600

0,193500

0,194400

0,195300

0,196200

0,197100

22

0,198000

0,198900

0,199800

0,200700

0,201600

0,202500

0,203400

0,204300

0,205200

0,206100

23

0,207000

0,207900

0,208800

0,209700

0,210600

0,211500

0,212400

0,213300

0,214200

0,215100

24

0,216000

0,216900

0,217800

0,218700

0,219600

0,220500

0,221400

0,222300

0,223200

0,224100

25

0,225000

0,225900

0,226800

0,227700

0,228600

0,229500

0,230400

0,231300

0,232200

0,233100

26

0,234000

0,234900

0,235800

0,236700

0,237600

0,238500

0,239400

0,240300

0,241200

0,242100

27

0,243000

0,243900

0,244800

0,245700

0,246600

0,247500

0,248400

0,249300

0,250200

0,251100

28

0,252000

0,252900

0,253800

0,254700

0,255600

0,256500

0,257400

0,258300

0,259200

0,260100

29

0,261000

0,261900

0,262800

0,263700

0,264600

0,265500

0,266400

0,267300

0,268200

0,269100

30

0,270000

0,270900

0,271800

0,272700

0,273600

0,274500

0,275400

0,276300

0,277200

0,278100

31

0,279000

0,279900

0,280800

0,281700

0,282600

0,283500

0,284400

0,285300

0,286200

0,287100

32

0,288000

0,288900

0,289800

0,290700

0,291600

0,292500

0,293400

0,294300

0,295200

0,296100

33

0,297000

0,297900

0,298800

0,299700

0,300600

0,301500

0,302400

0,303300

0,304200

0,305100

34

0,306000

0,306900

0,307800

0,308700

0,309600

0,310500

0,311400

0,312300

0,313200

0,314100

35

0,315000

0,315900

0,316800

0,317700

0,318600

0,319500

0,320400

0,321300

0,322200

0,323100

36

0,324000

0,324900

0,325800

0,326700

0,327600

0,328500

0,329400

0,330300

0,331200

0,332100

37

0,333000

0,333900

0,334800

0,335700

0,336600

0,337500

0,338400

0,339300

0,340200

0,341100

38

0,342000

0,342900

0,343800

0,344700

0,345600

0,346500

0,347400

0,348300

0,349200

0,350100

39

0,350100

0,350100

0,350100

0,350100

0,350100

0,350100

0,350100

0,350100

0,350100

0,350100

 

KISMİ ÖDEMELERDE KULLANILACAK İNDİRİM KATSAYILARI

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,000000

1,000801

1,001603

1,002406

1,003210

1,004016

1,004823

1,005632

1,006441

1,007252

1

1,008065

1,008878

1,009693

1,010509

1,011327

1,012146

1,012966

1,013788

1,014610

1,015435

2

1,016260

1,017087

1,017915

1,018745

1,019576

1,020408

1,021242

1,022077

1,022913

1,023751

3

1,024590

1,026508

1,027386

1,028266

1,029148

1,030031

1,030915

1,031801

1,032689

1,033578

4

1,034468

1,035361

1,036254

1,037150

1,038046

1,038945

1,039845

1,040746

1,041649

1,042554

5

1,043460

1,044368

1,045277

1,046188

1,047101

1,048015

1,048931

1,049848

1,050767

1,051687

6

1,052609

1,053533

1,054459

1,055386

1,056314

1,057245

1,058176

1,059110

1,060045

1,060982

7

1,061921

1,062861

1,063803

1,064746

1,065691

1,066638

1,067587

1,068537

1,069489

1,070443

8

1,071398

1,072355

1,073314

1,074274

1,075236

1,076200

1,077166

1,078133

1,079103

1,080073

9

1,081046

1,085655

1,086678

1,087703

1,088729

1,089758

1,090789

1,091821

1,092856

1,093892

10

1,094930

1,095971

1,097013

1,098058

1,099104

1,100152

1,101203

1,102255

1,103309

1,104366

11

1,105424

1,106485

1,107547

1,108612

1,109678

1,110747

1,111818

1,112890

1,113965

1,115042

12

1,116121

1,117202

1,118286

1,119371

1,120458

1,121548

1,122639

1,123733

1,124829

1,125927

13

1,127027

1,128130

1,129234

1,130341

1,131450

1,132561

1,133674

1,134789

1,135907

1,137026

14

1,138148

1,139273

1,140399

1,141528

1,142659

1,143792

1,144927

1,146065

1,147205

1,148347

15

1,149491

1,150638

1,151787

1,152938

1,154092

1,155248

1,156406

1,157567

1,158730

1,159895

16

1,161063

1,162233

1,163405

1,164580

1,165757

1,166936

1,168118

1,169302

1,170489

1,171678

17

1,172869

1,174063

1,175259

1,176458

1,177659

1,178863

1,180069

1,181278

1,182489

1,183702

18

1,184918

1,186137

1,187358

1,188582

1,189808

1,191036

1,192267

1,193501

1,194737

1,195976

19

1,197218

1,198462

1,199708

1,200957

1,202209

1,203464

1,204721

1,205980

1,207242

1,208507

20

1,209775

1,211045

1,212318

1,213594

1,214872

1,216153

1,217437

1,218723

1,220012

1,221304

21

1,222599

1,234416

1,235788

1,237164

1,238543

1,239926

1,241311

1,242699

1,244091

1,245485

22

1,246883

1,248284

1,249688

1,251095

1,252505

1,253918

1,255335

1,256755

1,258178

1,259604

23

1,261034

1,262467

1,263903

1,265342

1,266785

1,268231

1,269680

1,271133

1,272588

1,274048

24

1,275510

1,276976

1,278445

1,279918

1,281394

1,282874

1,284357

1,285843

1,287333

1,288826

25

1,290323

1,291823

1,293326

1,294834

1,296344

1,297859

1,299376

1,300898

1,302423

1,303951

26

1,305483

1,307019

1,308558

1,310101

1,311647

1,313198

1,314752

1,316309

1,317870

1,319435

27

1,321004

1,322576

1,324153

1,325732

1,327316

1,328904

1,330495

1,332090

1,333689

1,335292

28

1,336898

1,338509

1,340123

1,341742

1,343364

1,344990

1,346620

1,348254

1,349892

1,351534

29

1,353180

1,354830

1,356484

1,358142

1,359804

1,361470

1,363141

1,364815

1,366494

1,368176

30

1,369863

1,371554

1,373249

1,374948

1,376652

1,378360

1,380072

1,381788

1,383509

1,385233

31

1,386963

1,388696

1,390434

1,392176

1,393922

1,395673

1,397429

1,399188

1,400953

1,402721

32

1,404494

1,406272

1,408054

1,409841

1,411632

1,413428

1,415228

1,417033

1,418842

1,420656

33

1,422475

1,424299

1,426127

1,427959

1,429797

1,431639

1,433486

1,435338

1,437195

1,439056

34

1,440922

1,442793

1,444669

1,446550

1,448436

1,450326

1,452222

1,454122

1,456028

1,457938

35

1,459854

1,461775

1,463700

1,465631

1,467567

1,469508

1,471454

1,473405

1,475361

1,477323

36

1,479290

1,481262

1,483239

1,485222

1,487210

1,489203

1,491202

1,493206

1,495215

1,497230

37

1,499250

1,501276

1,503307

1,505344

1,507386

1,509434

1,511487

1,513546

1,515611

1,517681

38

1,519757

1,521838

1,523926

1,526019

1,528117

1,530222

1,532332

1,534448

1,536570

1,538698

39

1,538698

1,538698

1,538698

1,538698

1,538698

1,538698

1,538698

1,538698

1,538698

1,538698