Yargı Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2005 Çaraşmba Sayı: 25832 (Asıl) 

Telekomünikasyon Kurumundan:

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ  KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMLAR İÇİN 5320 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 

Konu ve kapsam

Madde 1 - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca baro tarafından müdafi, vekil ve uzlaştırıcı olarak tayin edilen avukatların yapacakları hukuki yardımlar için ekli ücret Tarifesi uygulanır.

Ücret

Madde 2 - Soruşturma ve kovuşturma sırasında yapılacak hukuki yardım için Tarifede gösterilen ücret ödenir.

Müdafi ve vekil  olarak görevlendirilen avukata, CMK Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığı ödeme yapılır. Soruşturma ve kovuşturmada ayrı ücret ödenir. Soruşturma  veya kovuşturmada  birden fazla kişi için, menfaat çatışması olmadığı sürece tek müdafi veya vekil görevlendirilebilir. Müdafi veya  vekil  olarak görevlendirilen  avukata her kişi  için ayrı ücret ödenir.

Hukuki hizmeti sona erdiren haller

Madde 3 - Görevsizlik, yetkisizlik, davanın nakli veya başka nedenlerle müdafilik veya vekillik  görevi sona ererse, Tarifede yazılı ücret ödenir. İş sahibinin sonradan bir müdafi veya vekil  seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafie veya vekile  Tarifede yazılı ücret ödenir.

Davaların birleştirilmesi

Madde 4 - Davaların birleştirilmesi durumunda tek ücret ödenir.

Menfaat  çatışması

Madde 5 - Birden çok kişinin savunmasını üstlenen müdafi veya vekil menfaat çatışması nedeniyle görevinden bütünüyle çekilmek zorunda kalırsa, ücreti ödenir.

Uygulanacak ücret tarifesi

Madde 6 - Müdafilik, vekillik, uzlaştırıcılık  ücretinin takdirinde hukuki yardımın bittiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Rücu hakkı

Madde 7 - Yargılama giderleri ile mahkum olan sanıklardan veya suçtan zarar görenlerden, müdafie veya vekile ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliği rücu edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tarife

Madde 8 - 04/12/2004 tarihli ve 25660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9 - Bu Tarife  01/06/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 

1 - Soruşturma  aşamasında takip edilen işler için

 

 70,00 YTL    (70.000.000.-TL)  

 

2 - Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

100,00 YTL   (100.000.000.-TL)  

 

3 - Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

120,00 YTL    (120.000.000.-TL)  

 

4 - Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

220,00 YTL    (220.000.000.-TL)

 

5 - Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

"Suçun vasfına göre; sulh, asliye, ağır ceza mahkemeleri için CMK Ücret Tarifesinde yazılı ücretler ödenir."

 

6 - Kanun yollarında görülen davaların duruşmaları için  

 

220,00 YTL    (220.000.000.-TL)

 

7 - Ceza Muhakemesi Kanununun 235.maddesi gereğince uzlaştırıcı olarak yapılan   işler için

 

200,00 YTL   (200.000.000.-TL)