İSTANBUL LİMAN TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK  
Resmi Gazete: 29.11.2001 Perşembe Sayı: 24598(Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife : 
 
İSTANBUL LİMAN TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
 
 
Bakanlar Kurulundan  
 
Karar Tarihi :21.12.2001
Karar Sayısı: 2001/3241

            Ekli "İstanbul Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük"ün yürürlüğe konulması; 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/8/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

      Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan
     
D.BAHÇELİ
Devlet Bak.ve Başb.Yrd.
H.H.ÖZKAN
Devlet Bak.ve Başb.Yrd.
M.YILMAZ
Devlet Bak.ve Başb.Yrd.
K.DERVİŞ
Devlet Bakanı
Prof.Dr.T.TOSKAY
Devlet Bakanı
M.KEÇECİLER
Devlet Bakanı
Prof.Dr.Ş.S.GÜREL
Devlet Bakanı
F.BAL
Devlet Bakanı
Dr.Y.KARAKOYUNLU
Devlet Bakanı
M.YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ
Devlet Bakanı
Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı
E.S.GAYDALI
Devlet Bakanı
F.ÜNLÜ
Devlet Bakanı
Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı V.
R.ÖNAL
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK
Adalet Bakanı
S.ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı
R.K.YÜCELEN
İçişleri Bakanı
İ.CEM
Dışişleri Bakanı
S.ORAL
Maliye Bakanı
M.BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı
K.AYDIN
Bayındırlık ve
İskan Bakanı
Doç.Dr.O.DURMUŞ
Sağlık Bakanı
O.VURAL
Ulaştırma Bakanı
Prof.Dr.H.Y.GÖKALP
Tarım ve Köyişleri
Bakanı
Y.OKUYAN
Çalışma ve
Sos.Güv. Bakanı
A.K.TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret
Bakanı
Z.ÇAKAN
Enerji ve Tabii
Kay.Bakanı
M.İ.TALAY
Kültür Bakanı
 
E.MUMCU
Turizm Bakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN
Orman Bakanı
F.AYTEKİN
Çevre Bakanı
 

 

İstanbul Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük


            Madde 1- 6/9/1996 gün ve 22749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Liman Tüzüğünün 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 3- İstanbul Limanı: Kuzeyde; Enlemi: 41ø 16'.00 Kuzey. Boylamı: 028ø 55'.00 Doğu mevkii ile Enlemi: 41ø 14'.00 Kuzey. Boylamı: 029ø 16'.00 Doğu mevkiinden Genel Kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile Güneyde; Kefaldalyan Burnundan (Enlemi: 40ø 58'.30 Kuzey, Boylamı: 028ø 43'.40 Doğu). 3.8 mil Güney kerterizindeki (Enlemi: 40ø 54'.50 Kuzey, Boylamı: 028ø 43'.40 Doğu) mevkii ile, Enlemi: 40ø 48'.40 Kuzey, Boylamı: 029ø 09'.00 Doğu mevkii ve Enlemi: 40ø 52'.30 Kuzey, Boylamı: 029ø 13'.80 Doğu mevkiini birleştiren çizgiler arasında kalan deniz ve kıyı alanıdır. (Ek-1)"

            Madde 2- Tüzüğün 5 inci maddesinin (c) bendinin birinci satırındaki "(Ek-3)" ibaresi "(Ek-3, Ek-4 ve Ek-5)" olarak değiştirilmiş, aynı bende 4 numaralı altbentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 5 ve 6 numaralı altbentler ve (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "5- Küçükçekmece demir yeri (Ek-4)
            40ø 58'.32 N 028ø 43'.50 E
            40ø 56'.90 N 028ø 43'.50 E
            40ø 56'.40 N 028ø 47'.40 E
            40ø 58'.23 N 028ø 47'.40 E

            6- Kartal demir yeri (Ek-5)
            40ø 53'.20 N 029ø 11'.10 E
            40ø 52'.55 N 029ø 09'.55 E
            40ø 51'.00 N 029ø 10'.30 E
            40ø 51'.40 N 029ø 12'.00 E
            40ø 52'.60 N 029ø 13'.40 E
            Koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır."

            "d) Liman Kuzey Girişi Demir Yerleri (Ek-6)
            1- Tehlikeli yük taşıyan gemilerin demir yeri
            41ø 15'.40 N 028ø 57'.45 E
            41ø 17'.50 N 028ø 57'.45 E
            41ø 17'.50 N 029ø 00'.00 E
            41ø 14'.90 N 029ø 00'.00 E

            2- Yolcu ve kuru yük gemileri demir yeri
            41ø 14'.90 N 029ø 00'.00 E
            41ø 17'.50 N 029ø 00'.00 E
            41ø 17'.50 N 029ø 02'.37 E
            41ø 15'.90 N 029ø 05'.00 E
            41ø 15'.00 N 029ø 05'.00 E
            Koordinatları ile belirlenen deniz sahalarıdır."
            "Liman Güney Girişi 1 No'lu demir yeri hariç, (c) ve (d) bentlerinde belirtilen diğer demir yerlerine demirleyen ve demirden kalkan gemilere yönelik kılavuzluk uygulamaları ile tüm demir yerlerinin kullanım esasları idarece belirlenir."

            Madde 3- Tüzüğün 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Gemilerin geliş gün ve saatlerindeki değişiklikler ile demir yerlerinde, şamandıralarda, rıhtım ve iskelelerde kalma süreleri, teknik durumu, yük cinsi ve miktarı ve yükleme-boşaltma ile ilgili bildirimler ve bunlarla ilgili değişiklikler Liman Başkanlığına derhal yazılı olarak bildirilir."

            Madde 4- Tüzüğün 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            "Madde 55- Tüzük hükümlerine aykırı davrandığı saptananlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır."

            Madde 5- Tüzüğün eki (Ek-1) sayılı harita ekteki şekilde ve (Ek-4) sayılı haritanın numarası da (Ek-7) olarak değiştirilmiş, Tüzüğe (Ek-3) ten sonra gelmek üzere ekteki (Ek-4), (Ek-5) ve (Ek-6) numaralı haritalar eklenmiştir.

            Madde 6- 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İLGİLİ HARİTALAR
27/11/2001 tarih ve 24596 sayılı Resmi Gazetede yeralmaktadır..