Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.06.1994 Sayı :21967 (Asıl) 
 

BOĞAZLAR VE MARMARA BÖLGESİ DENİZ TRAFİK DÜZENİ HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
 

Karar Tarihi :18.05.1994
Karar Sayısı: 94/5630

            Ekli “Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Anayasanın 115 ve 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddeleri ile 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/5/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                             CUMHURBAŞKANI 
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL
 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
M. YARAYALÇIN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı
Y. AKTUNA
Devlet Bakanı 
A. Ş. EREK 
Devlet Bakanı
İ. TEZ 
Devlet Bakanı 
B. S. DAÇE
Devlet Bakanı
T. AKYOL 
Devlet Bakanı
N. TEKİNEL 
Devlet Bakanı V.
N. KURT
Devlet Bakanı 
M. KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
A. A. DOĞAN 
Devlet Bakanı 
A. ATAÇ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı
N. TEKİNEL 
Devlet Bakanı
Ş. ERDEM
Devlet Bakanı 
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
M. GÖLHAN 
Milli Savunma Bakanı 
N. MENTEŞE 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ. ATİLLA 
Maliye Bakanı
N. AYAZ
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
M. K. DİNÇ 
Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN 
Ulaştırma Bakanı
R. ŞAHİN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOGULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V. ATASOY 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
H. EKİNCİ 
Orman Bakanı 
R. AKÇALI
Çevre Bakanı

BOĞAZLAR VE MARMARA BÖLGESİ DENİZ TRAFİK DÜZENİ HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

            Madde 1- 23/11/1993 tarihli ve 93/5061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük’ün 2 nci maddesinin (h) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

            “h) Nükleer güçle yürütülen veya nükleer, tehlikeli, zararlı yük ve atık taşıyan gemiler: 

            1) Askeri gemiler dışındaki nükleer güçle yürütülen veya nükleer yük taşıyan gemi, 

            2) Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tehlikeli yük olarak sınıflandırılan (Petrol ve türevleri dahil) yükleri ve Gemilerden Denizlerin Kirlenmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme (MARPOL) ve eklerinde bahsedilen denizi kirleticileri taşımak amacıyla inşa edilmiş ve aynı amaçlar için çalıştırılan gemi ile bu yükleri boşalttıktan sonra yükün tehlikesini giderici işlemleri yapmamış gemi, 

            3) Uluslararası sözleşmelerde ve iç mevzuatta belirtilen nükleer, tehlikeli, zararlı atıkları taşıyan gemi,”

            Madde 2- Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük’ün 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

            “Trafik ayrım düzenleri

            4- Boğazlar ve Marmara Bölgesinde (Ek-1) de gösterilen trafik ayrım düzenleri tesis olunmuştur.”

            Madde 3- Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük’ün 27 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “b) İstanbul Boğazı Bölgesi Güney Girişi demirleme yerleri (Ek-3) tedir.”

            Madde 4- Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Zükük’e bağlı (Ek-1) ve (Ek-3) ilişikteki şekild değiştirilmiştir. 

            Madde 5- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri 1 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 6- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

                                                                                                                        EK-1

TRAFİK AYRIM DÜZENLERİ

            İstanbul Boğazı Kuzey Yaklaşması
            İstanbul Boğazı 
            İstanbul Boğazı Güney Yaklaşması ve Marmara Denizi
            Çanakkale Boğazı
            Çanakkale Boğazı Güney-Doğu Yaklaşması

             İSTANBUL BOĞAZI KUZEY YAKLAŞMASI

            * (İlgili Harita: Türk deniz haritası, 1811 (INT3758), 1993 basımlı
            Not: Bu haritada Avrupa datumu esas alınmıştır.) 

            Trafik ayrım düzeninin tanımlanması: 
            (a) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı Kuzey - Güney yönlü bir trafik yrım bölgesi tesis edilmiştir. 

            (1) 41o 20’ .50 N.,             29o 09’ .90E 
            (2) 41o 20’ .00 N.,             29o 12’ .50E 
            (3) 41o 13’ .60 N.,             29o 07’ .98E 

            (b) Yukarıdaki (a) paragrafı ile verilen ayırım bölgesi ve aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında Kuzeydoğu yönlü trafik için bir trafik şeridi tesis edilmiştir. 

            (4) 41o 15’ .80 N.,             29o 16’ .90E 
            (5) 41o 14’ .10 N.,             29o 10’ .00E 
            (6) 41o 13’ .36 N.,             29o 08’ .55E 

            (c) Yukarıdaki (a) paragrafı ile verilen ayırımı bölgesi ve aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında güney, Güneybatı yönlü trafik için bir trafik şeridi tesis edilmiştir. 

             İSTANBUL BOĞAZI
            * (İlgili Haritalar: Türk deniz haritaları 2921 (INT3756), 1993 basımlı: 291A, 1992 basımlı; 2921B, 1992 basımlı 
            Not: Bu haritalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.)

          1. İstanbul Boğazı’nda ters yönlü transit trafiği birbirinden ayırmak maksadıyla trafik şeritleri tesis edilmiştir. 

            2. İstanbul Boğazı trafik şeritlerinin tanımlanması: 
            Trafik şeritleri Kuzeyde Anadolu feneri - Rumeli fenerini birleştiren hat ile Güneyde Ahırkapı feneri - Kadıköy İnci burnu mendirek fenerini birleştiren hat ve aşağıda koordinatları verilen trafik şeritleri dış sınırları arasında kalan deniz alanıdır. 

            3. İstanbul Boğazı trafik şeritleri: 
            (a) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat trafik şeritleri orta hattıdır. 

            (3) 41o 13’ .60 N.,          29o 07’ .98E                         (10) 41o 12’ .18 N.,             29o 06’ .83E 
            (11) 41o 10’ .88 N.,        29o 05’ .08E                         (12) 41o 09’ .38 N.,             29o 03’ .53E 
            (13) 41o 08’ .92 N.,        29o 03’ .53E                         (14) 41o 07’ .38 N.,             29o 05’ .00E 
            (15) 41o 07’ .21 N.,        29o 05’ .00E                         (16) 41o 06’ .38 N.,             29o 03’ .81E 
            (17) 41o 06’ .00 N.,        29o 03’ .67E                         (18) 41o 04’ .98 N.,             29o 03’ .65E
            (19) 41o 04’ .53 N.,        29o 03’ .17E                         (20) 41o 03’ .10 N.,             29o 02’ .60E
            (21) 41o 01’ .55 N.,        28o 59’ .91E                         (22) 41o 01’ .40 N.,             28o 59’ .80E
            (23) 41o 00’ .15 N.,        28o 59’ .75E 

            (b) İstanbul Boğazı trafik şeridi Doğu sınırı. 

            (24) 41o 00’ .00 N.,         29o 00’ .06E                         (25) 41o 01’ .10 N.,             29o 00’ .07E 
            (26) 41o 01’ .50 N.,         29o 00’ .20E                         (27) 41o 03’ .10 N.,             29o 02’ .96E 
            (28) 41o 04’ .50 N.,         29o 03’ .33E                         (29) 41o 04’ .97 N.,             29o 03’ .92E 
            (30) 41o 06’ .05 N.,         29o 03’ .85E                         (31) 41o 06’ .35 N.,             29o 04’ .00E 
            (32) 41o 07’ .20 N.,         29o 05’ .40E                         (33) 41o 07’ .40 N.,             29o 05’ .35E
            (34) 41o 08’ .85 N.,         29o 03’ .89E                         (35) 41o 09’ .48 N.,             29o 03’ .84E
            (36) 41o 10’ .80 N.,         29o 05’ .20E                         (37) 41o 11’ .36 N.,             29o 08’ .78E
            (38) 41o 12’ .30 N.,         29o 07’ .20E                         (6) 41o 13’ .36 N.,               29o 08’ .55E

            (c) İstanbul Boğazı trafik şeridi Batı sınırı. 

            (9) 41o 13’ .80 N.,           29o 07’ .50E                         (39) 41o 12’ .30.,                 29o 06’ .6E 
            (40) 41o 12’ .00 N.,         29o 06’ .00E                         (41) 41o 10’ .51 N.,             29o 04’ .50E 
            (42) 41o 09’ .52 N.,         29o 03’ .29E                         (43) 41o 09’ .03 N.,             29o 03’ .27E 
            (44) 41o 07’ .48 N.,         29o 04’ .62E                         (45) 41o 06’ .25 N.,             29o 03’ .50E 
            (46) 41o 05’ .13 N.,         29o 03’ .53E                         (47) 41o 04’ .92 N.,             29o 03’ .40E
            (48) 41o 04’ .57 N.,         29o 02’ .94E                         (49) 41o 04’ .13 N.,             29o 02’ .85E
            (50) 41o 02’ .97 N.,         29o 02’ .07E                         (51) 41o 01’ .73 N.,             28o 59’ .73E
            (52) 41o 01’ .29 N.,         28o 59’ .45E                         (53) 41o 00’ .30 N.,             28o 59’ .42E

            İlgili harita 21 Haziran 1994 ve 21967 sayılı Resmi Gazatededir.

             İSTANBUL BOĞAZI GÜNEY YAKLAŞMASI VE MARMARA DENİZİ
            * (İlgili Haritalar: Türk deniz haritaları 2923 (INT3754), 1991 basımlı; 293, 1990 basımlı; 295 (INT3752), 1998 basımlı 
            Not: Bu haritalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.) 

            Trafik ayırım düzeninin tanımlanması: 
            (a) İstanbul Boğazı trafik şeridi orta hattının devamı olan bir hat tesis edilmiştir. 

            (23) 41o 00’ .15 N.,             28o 59’ .75E 
            (54) 40o 59’ .53 N.,             28o 59’ .73E 
            (55) 40o 58’ .80 N.,             28o 59’ .44E 

            (b) Aşağ4ıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir. 

            (55) 40o 58’ .80 N.,             28o 59’ .44E 
            (56) 40o 57’ .53 N.,             28o 58’ .63E 
            (57) 40o 57’ .78 N.,             28o 58’ .11E 

            (c) (58) 40o56’ .10N., 28o57’ .00E merkez olmak üzere 1.5 gomina yarçıpandı sakınılacak bölge ile aşağıdaki noktaları birleştiren hatların sınırladığı, dikkatli bulunacak bölge tesis edilmiştir. 

            (71) 40o 58’ .21 N.,               28o 57’ .22E 
            (57) 40o 57’ .78 N.,               28o 58’ .11E 
            (56) 40o 57’ .53 N.,               28o 58’ .63E 
            (81A) 40o 56’ .83 N.,            29o 00’ .06E 
            (81) 40o 55’ .00 N.,               29o 00’ .06E 
            (67) 40o 54’ .70 N.,               28o 58’ .55E 
            (68) 40o 53’ .78 N.,               28o 57’ .15E 
            (76) 40o 42’ .20 N.,               27o 38’ .09E 
            (59) 40o 54’ .30 N.,               28o 55’ .40E 
            (65) 40o 55’ .58 N.,               28o 54’ .82E 
            (71A) 40o 56’ .83 N.,            28o 54’ .23E 

            (d) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir. 

            (59) 40o 54’ .30 N.,             28o 55’ .40E 
            (60) 40o 52’ .40 N.,             28o 52’ .10E 
            (61) 40o 44’ .20 N.,             27o 38’ .09E 
            (62) 40o 26’ .00 N.,             26o 45’ .25E 
            (63) 40o 45’ .42 N.,             27o 38’ .09E 
            (64) 40o 53’ .90 N.,             28o 52’ .10E 
            (65) 40o 55’ .58 N.,             28o 54’ .82E

            (e) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir. 

            (66) 40o 51’ .50 N.,             29o 00’ .31E 
            (67) 40o 54’ .70 N.,             28o 58’ .55E 
            (68) 40o 53’ .78 N.,             28o 57’ .15E 
            (69) 40o 51’ .95 N.,             28o 58’ .00E 

            (f) Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) paragraflarında tanımlanan trafik ayırım bölgeleri/hat ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında Marmara Denizi’nde, Çanakkale Boğazı istikametinde bir trafik şeridi tesis edilmiştir. 

            (53) 41o 00’ .30 N.,             28o 59’ .42E 
            (70) 40o 59’ .50 N.,             28o 59’ .39E 
            (71) 40o 58’ .21 N.,             28o 57’ .22E 
            (72) 40o 55’ .89 N.,             28o 52’ .09E 
            (73) 40o 47’ .40 N.,             27o 38’ .09E 
            (74) 40o 26’ .50 N.,             26o 45’ .25E 

            (g) Yukarıdaki (d), (c), (b) ve (a) paragraflarında tanımlanan trafik ayırım bölgeleri/hat ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında Marmara Denizi’nde, İstanbul Boğazı istikametinde bir trafik şeridi tesis edilmiştir. 

            (75) 40o 25’ .50 N.,             26o 45’ .25E 
            (76) 40o 42’ .20 N.,             27o 38’ .09E 
            (77) 40o 50’  .39N.,             28o 52’ .07E 
            (78) 40o 52’ .90 N.,             28o 55’ .92E 

            (h) İstanbul Boğazı’nı geçip İzmit Körfezi’ne seyredecek tekneler yukarıdaki (e) paragrafında tanımlanan trafik şeridi ve yukarıdaki (c), (e) paragraflarında tanımlanan trafik ayırım bölgeleri ile yukarıdaki (d) paragrafında tanımlanan trafik ayırım bölgesi ve aşağıdaki mevkiilerden geçen hat arasında tesis edilmiş Güneydoğu trafik şeridini takip ederler. 

            (78) 40o 52’ .90 N.,             28o 55’ .92E
            (79) 40o 51’ .50 N.,             28o 56’ .57E

            (i) Güney ve Doğu Marmara ile İzmit Körfezi’nden gelerek İstanbul Boğazı’na seyredecek tekneler için (e) paragrafında tanımlanan trafik ayırım bölgesi ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında bir trafik şeridi tesis edilmiştir. 

            (80) 40o 52’ .00 N.,             29o 01’ .73E 
            (81) 40o 55’ .00 N.,             20o 00’ .06E

            İlgili harita 21 Haziran 1994 ve 21967 sayılı Resmi Gazetededir.

             ÇANAKKALE BOĞAZI
            * (İlgili Harita: Türk deniz haritası 212 (INT3750), 1991 basımlı
            Not: Bu haritada Avrupa datumu esas alınmıştır. )

            1. Çanakkale Boğazı’nda ters yönlü transit trafiği birbirinden ayırımak maksadıyla trafik şeritleri tesis edilmiştir. 

            2. Çanakkale Boğazı trafik şeritlerinin tanımlanması: 
            Çanakkale Boğazı trafik şeritleri Güneybatıda Mehmetçik Burnu fenerini, Kumkale Burnu fenerine birleştiren hat ile Kuzeydoğuda Gelibolu fenerini Çardak fenerine birleştiren hat arasında ve aşağıda koordinatları verilen Çanakkale Boğaz trafik şeridi dış sınırları arasında kalan deniz alanıdır. 

            3. Çanakkale Boğazı trafik şeritleri: 
            (a) Çanakkale Boğazı orta hattı. 

            (62) 40o 26’ .00 N.,         26o 45’ .25E                         (82) 40o 24’ .05 N.,             26o 41’ .65E 
            (83) 40o 22’ .83 N.,         26o 40’ .21E                         (84) 40o 20’ .90 N.,             26o 38’ .55E 
            (85) 40o 18’ .62 N.,         26o 35’ .88E                         (86) 40o 13’ .40 N.,             26o 27’ .80E 
            (87) 40o 12’ .11 N.,         26o 23’ .50E                         (88) 40o 11’ .63 N.,             26o 22’ .95E 
            (89) 40o 09’ .00 N.,         26o 23’ .40E                         (90) 40o 08’ .55 N.,             26o 23’ .31E
            (91) 40o 08’ .15 N.,         26o 23’ .09E                         (92) 40o 04’ .25 N.,             26o 18’ .54E
            (93) 40o 02’ .59 N.,         26o 15’ .45E 

            (b) Orta hattın devamı olan trafik ayırım bölgesi. 

            (93) 40o 02’ .59 N.,               26o 15’ .45E
            (120) 40o 01’ .52 N.,             26o 11’ .18E
            (125) 40o 01’ .28 N.,             26o 11’ .41E
            (126) 40o 01’ .90 N.,             26o 14’ .32E

            (c) Çanakkale Boğazı trafik şeridi Doğu sınırı. 

            (94) 40o 00’ .99 N.,         26o 11’ .70E                         (95) 40o 01’ .10 N.,             26o 15’ .01E 
            (96) 40o 01’ .90 N.,         26o 17’ .22E                         (97) 40o 07’ .70 N.,             26o 23’ .48E 
            (98) 40o 08’ .90 N.,         26o 23’ .70E                         (99) 40o 09’ .50 N.,             26o 23’ .95E 
            (100) 40o 11’ .84 N.,      26o 23’ .62E                         (101) 40o 13’ .10 N.,           26o 28’ .90E 
            (102) 40o 16’ .90 N.,      26o 34’ .35E                         (103) 40o 18’ .10 N.,           26o 36’ .30E
            (104) 40o 20’ .50 N.,      26o 39’ .18E                         (105) 40o 23’ .65 N.,           26o 42’ .04E
            (75) 40o 25’ .50 N.,        26o 45’ .25E 

            (d) Çanakkale Boğazı Trafik şeridi Batı sınırı. 

           (74) 40o 26’ .50 N.,       26o 45’ .25E                         (106) 40o 24’ .45 N.,             26o 41’ .20E 
           (107) 40o 23’ .20 N.,     26o 39’ .25E                         (108) 40o 21’ .30 N.,             26o 37’ .82E 
           (109) 40o 19’ .10 N.,     26o 35’ .45E                         (110) 40o 14’ .50 N.,             26o 27’ .88E 
           (111) 40o 13’ .12 N.,     26o 25’ .55E                         (112) 40o 12’ .46 N.,             26o 23’ .31E 
           (113) 40o 12’ .02 N.,     26o 22’ .50E                         (114) 40o 11’ .39 N.,             26o 22’ .19E
           (115) 40o 08’ .73 N.,     26o 23’ .10E                         (116) 40o 08’ .42 N.,             26o 22’ .91E
           (117) 40o 05’ .60 N.,     26o 18’ .95E                         (118) 40o 02’ .67 N.,             26o 13’ .24E
           (119) 40o 02’ .00 N.,     26o 11’ .03E

            İlgili harita 21 Haziran 1994 ve 21967 Resmi Gazetededir.

            ÇANAKKALE BOĞAZI GÜNEY - DOĞU YAKLAŞMASI
            * (İlgili Haritalar: Türk deniz haritaları 2134, 1992 basımlı; 213, 1993 basımlı 
            Not: Bu haritalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.) 

            Trafik ayırım düzeninin tanımlanması: 
            (a) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir. 

            (120) 40o 01’ .52 N.,             26o 11’ .18E 
            (121) 40o 00’ .20 N.,             25o 59’ .70E 
            (122) 39o 58’ .80 N.,             25o 57’ .70E 
            (123) 39o 57’ .20 N.,             25o 57’ .70E 
            (124) 39o 59’ .70 N.,             26o 00’ .40E 
            (125) 40o 01’ .28 N.,             26o 11’ .41E 

            (b) (a) da tanımlanan trafik ayırım bölgesinin Kuzey sınırı için aşağıdaki noktalar birleştirilmelidir. 

            (119) 40o 02’ .00 N.,             26o 11’ .03E 
            (127) 40o 01’ .55 N.,             25o 57’ .70E 

            (c) (a) da tanımlanan trafik ayırım bölgesinin Güney sınırı için aşağıdaki noktalar birleştirilmelidir. 

            (94) 40o 00’ .99 N.,               26o 11’ .70E 
            (128) 39o 58’ .29 N.,             26o 01’ .60E 
            (129) 39o 55’ .00 N.,             25o 57’ .70E 

            İlgili harita 21 Haziran 1994 ve 21967 sayılı Resmi Gazetededir.

                                                                                                                    EK-3
            İstanbul Boğazı Bölgesi Güney Girişi Demirleme Yerleri

            Bu demir yerlerinin sahilden itibaren 2.5 gominası içine demirlemek yasaktır. 

            A- Limana Yanaşacak Geniler Demir Yeri
                        Bu demir yerlerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır. 

                        1.  41o 00’ .40 N.,             28o 59’ .15E 
                        2.  40o 59’ .39 N.,             28o 58’ .60E 
                        3.  40o 58’ .15 N.,             28o 56’ .50E 
                        4.  41o 00’ .15 N.,             28o 56’ .50E

            B- Limandan Kalkan Ve Uzun Süreli Kalkacak Gemiler Demir Yeri

                        1.  41o 00’ .15 N.,             28o 56’ .50E 
                        2.  40o 58’ .15 N.,             28o 56’ .50E 
                        3.  40o 56’ .82 N.,             28o 53’ .50E 
                        4.  40o 58’ .92 N.,             28o 53’ .50E

            C- Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Demir Yeri

                        1.  40o 58’ .92 N.,             28o 53’ .50E 
                        2.  40o 56’ .82 N.,             28o 53’ .50E 
                        3.  40o 56’ .12 N.,             28o 51’ .95E 
                        4.  40o 55’ .88 N.,             28o 50’ .00E
                        5.  40o 57’ .48 N.,             28o 50’ .00E

            D- Karantine Demir Yeri

                        1.  40o 57’ .54 N.,             28o 48’ .70E 
                        2.  40o 56’ .10 N.,             28o 48’ .70E 
                        3.  40o 56’ .40 N.,             28o 47’ .40E 
                        4.  40o 58’ .23 N.,             28o 47’ .40E

            İlgili harita 21 Haziran 1994 ve 21967 sayılı Resmi Gazetededir.