Mevzuat  
Resmi Gazete: 05.051999 Sayı :23686 (Asıl) Çarşamba Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife : 
 
TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜ'NÜN BİR MADDESİNİN KALDIRILMASINDA İLİŞKİN TÜZÜK
 
 
Bakanlar Kurulundan 
 
Karar Tarihi :22.03.1999 
Karar Sayısı: 99/12660

            Ekli "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün Bir Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Anayasanın 115 ve 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddeleri ile 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT 
Başbakan
 
H.H.ÖZKAN 
Devlet Bak.ve Başb.Yrd.
H.ULUĞBAY 
Devlet Bak.ve Başb.Yrd.
Prof.Dr.Ş.S.GÜREL 
Devlet Bakanı
M.YILMAZ 
Devlet Bakanı
 
H.GEMİCİ 
Devlet Bakanı
F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı
A.TÜMEN 
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.ÖZTEK 
Adalet Bakanı
 
Prof.Dr.H.S.TÜRK 
Milli Savunma Bakanı
C.BAYAR 
İçişleri Bakanı
 Prof.Dr.Ş.S.GÜREL 
Dışişleri Bakanı V.
Prof.Dr.N.ÇAĞAN 
Maliye Bakanı
 
M.BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı
A.ILIKSOY
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
M.G.KARAHAN
Sağlık Bakanı
H.B.AKTAN
Ulaştırma Bakanı 
 
M.ERDİR
Tarım ve Köyişleri Bakanı
H.TARTAN
Çalışma ve Sos Güv. Bakanı 
M.ŞAHİN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Prof.Dr.A.Z.AKTAŞ 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
 
İ.TALAY 
Kültür Bakanı
A.TAN
Turizm Bakanı
A.SEZER
Orman Bakanı
F.AYTEKİN
Çevre Bakanı 
  

                                          
       

TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK DÜZENİ TÜZÜĞÜNÜN BİR MADDESİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

            Madde 1- 6/11/1998 günlü ve 23515 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nün 50 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.