Vatandaşlık Mevzuatı  
 

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

 
RESMİ G.TARİHİ : 10/08/2003
RESMİ G. NO : 25195
 
 Karar Sayısı: 2003/5960
DÜSTUR NO :
DÜSTUR SAYFA :
 
 
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Amaç ve kapsam
Velayet
BİRİNCİ BÖLÜM
Velayete İlişkin Hükümler
Madde 2- Velayet
İKİNCİ BÖLÜM
Çocuğun ve Mallarının Korunması
Madde 3- Çocuğun korunması
Madde 4- Çocuk mallarının korunması
Madde 5- Gelirlerin sarfı
Madde 6- Çocuk mallarının kısmen sarfı
Madde 7- Velayetin sona ermesi halinde malların devri
Vesayet
BİRİNCİ BÖLÜM
Vesayet ve Denetim Makamları ve Vasi Atanması
Madde 8- Vesayet ve denetim makamları
Madde 9- Bildirim
Madde 10- Esas defterine kayıt
Madde 11- Vasiliğe istekli olanların önceden belirlenmesi
Madde 12- Vasi atanması
Madde 13- Koruma altına alınan çocuklara vasi atanması
İKİNCİ BÖLÜM
Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması
Madde 14- Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vasinin Görevleri
Madde 15- Vasinin genel olarak görevi
Madde 16- Defter tutma
Madde 17- Resmi defter tutma
Madde 18- Malvarlığının ihtiyaca yetip yetmediğinin belirlenmesi
Madde 19- Malvarlığının ihtiyaca yetmemesi durumunda yapılacak işlemler
Madde 20- Malvarlığının ihtiyaca yetmesi durumunda yapılacak işlemler
Madde 21- Hesap raporu
Madde 22- Hesap raporunun incelenmesi ve onaylanması
Madde 23- Değerli şeylerin saklanması
Madde 24- Para ve menkul kıymetler
Madde 25- Malların satışı
Madde 26- Açık artırmada usul
Madde 27- Pazarlıkla satışta usul
Madde 28- Şikayet ve itiraz
Madde 29- Vasinin ücreti
Madde 30- Kayyımın sorumluluğu
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vasilik Görevinin Sona Ermesi
Madde 31- Vasilik görevinin sona ermesi ve yapılacak işlemler
Miras
BİRİNCİ BÖLÜM
Koruma Önlemleri
Madde 32- Genel olarak
Madde 33- Defter tutma ve mühürleme
Madde 34- Terekenin resmen yönetilmesi
Madde 35- Terekenin resmen yönetilmesinin sona ermesi
Madde 36- Vasiyetnamenin açılmasında usul
Madde 37- Sözlü vasiyet
İKİNCİ BÖLÜM
Mirasın Reddi
Madde 38- Mirası ret
Madde 39- Reddin şekli
Madde 40- Resmi defter tutma istemi
Madde 41- İlan yoluyla çağrı
Madde 42- Resmi defter tutulması
Madde 43- Resmi defter tutma süresince yapılacak zorunlu işler
Madde 44- Resmi defter tutmanın sona ermesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Tasfiye
Madde 45- Resmi tasfiye isteminde bulunma
Madde 46- Resmi tasfiyenin kapsamı ve usul
Madde 47- Resmi tasfiyede malların paraya çevrilmesi
Madde 48- Resmi tasfiyede özel ihtiyari artırma usulü
Madde 49- Resmi tasfiyede açık artırmayla satış
Madde 50- Resmi tasfiyede pazarlıkla satış
Madde 51- Resmi tasfiyenin sona ermesi
Madde 52- Tutulan resmi deftere göre iflas usulü ile tasfiye
Madde 53- Hüküm bulunmayan haller
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Miras Ortaklığı
Madde 54- Miras ortaklığı ve temsilcisi
Madde 55- Miras ortaklığında defter düzenlenmesi ve itiraz
Madde 56- Miras ortaklığında temsilcinin hesap vermesi ve giderler
Çeşitli Hükümler
Madde 57- Yönetmelikle düzenlenecek konular
Madde 58- Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 59- Yürürlük
Madde 60- Yürütme