Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.07.1994 Sayı :21981 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan :
PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ

 

Karar Tarihi :30.05.1994
Karar Sayısı: 94/5702

            Ekli “PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğü”nün yürürlüğe konulması; 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun’un 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/5/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI 
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL
 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
M. YARAYALÇIN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı
Y. AKTUNA
Devlet Bakanı 
A. Ş. EREK 
Devlet Bakanı
İ. TEZ 
Devlet Bakanı 
B. S. DAÇE
Devlet Bakanı
T. AKYOL 
Devlet Bakanı
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
N. KURT
Devlet Bakanı 
M. KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
A. A. DOĞAN 
Devlet Bakanı 
A. ATAÇ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı
N. TEKİNEL 
Devlet Bakanı
Ş. ERDEM
Devlet Bakanı 
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
M. GÖLHAN 
Milli Savunma Bakanı 
N. MENTEŞE 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
İ. ATİLLA 
Maliye Bakanı
N. AYAZ
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
M. K. DİNÇ 
Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN 
Ulaştırma Bakanı
R. ŞAHİN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOGULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V. ATASOY 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
H. EKİNCİ 
Orman Bakanı 
R. AKÇALI
Çevre Bakanı

PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Tüzüğün amacı, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak sosyal yardım ve hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin hükümleri düzenlemektir.

            Sandığın Merkezi Ankara’dadır.

            ÇALIŞMA KONULARI
            Madde 2- Sandık, amacını gerçekleştirebilmek için:

            a) Taşınır ve taşınmaz mallar edinir, bono ve tahvil satın alır,

            b) Şirketler kurar, kurulmuş şirketlere katılır, hisse senetleri ve orta payları satın alır, satar, devreder, rehin veya ipotek eder,

            c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunur.

            Çalışma konularının gerçekleştirilmesinde kullanılacak fonlar, sosyal yardım ve hizmetlerin yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde yıllık programlarla saptanır.

            SOSYAL YARDIMLAR VE SOSYAL HİZMETLER
            Madde 3- A - Sandığın üyelerine yapacağı sosyal yardımlar şunlardır:

            a) Ölüm yardımı,
            b) Emeklilik yardımı,
            c) Malüliyet yardımı.

            B- Sandığı Üyelerine yapacağı Sosyal Hizmetler Şunlardır:
            a) Borç Verme Fonu Yönetmeliğine göre borç vermek,
            b) Konut Edindirme Fonu Yönetmeliğine göre toplum veya bireysel kredi vermek, konut yaptırmak ve bu amaçla arsalar satın almak, yaptıracağı konutları üyelerin epeşin veya ipotek karşılığında devretmek,
            c) PTT pazarları ve satış yerleri açmak, temsilcilikler almak,
            d) Üye çocukları için kreş, anaokulu, öğrenci yurdu açmak, öğrenim bursu vermek, dinlenme tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, emekli olan üyeleri için bakımevleri açmak.

            Sosyal yardım ödemeleri Sandığın öncelikli faaliyetidir. Sandık varlığının yeterli bölümü kullanılabilir nitelikte değerler olarak tutulur.

            SANDIĞIN ÜYELERİ
            Madde 4- Sandığa, İş Kanunu’na göre çalışan işçiler dışındaki tüm PTT çalışanları üye olabilir. Üyelik, ilk aidatın ödendiği aydan başlar.

            AİDAT
            Madde 5- Aidat, üyelerin brüt maaşının % 5’idir. Sözleşmeli personelin aidatı, PTT Genel Müdürlüğündeki en yüksek Devlet Memuru aylığından kesilen aidat tutarını geçemez.

            ÜYELİKTEN ÇIKMA
            Madde 6- a) Üyelikten Ayrılma;

            Üyelikten ayrılmak isteyenler yazılı başvuru tarihinden, askere gidenler, PTT örgütünde ayrılanlar, görevden ayrılış tarihinden itibaren Sandık üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

            b) Üyelikten Çıkarılma;

            Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

            ÜYELİĞE YENİDEN GİRİŞ
            Madde 7- a) PTT den ayrılanlardan yeniden PTT de görev alanlar ve üyelikten çıkanlar, başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar. Üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bunların üyelik hakları Sandığa son giriş tarihinden başlar.

            b) Askere gidenler, PTT de yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren altı ay içinde başvurdukları takdirde, evvelki üyelik sürelerine ilişkin aidatlarını üyeliğe ara verdikleri süreye ait faizi ile birlikte geri vermek ve bu süre için, tekrar göreve başladıkları tarihteki aidatları üzerinden borçlandırılacakları miktarı, toptan veya taksitlerle ödemek koşulu ile evvelki üyelikleri kesintisiz olarak ihya edilir. Ayrılışta aidatlarını almayanlar yalnız borçlandırılacakları miktarı öderler. Faiz oranı, Sandık aidatlarının yıllık kar payı oranlarına kıyasla Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

            SANDIĞIN ORGANLARI
            Madde 8- Sandığın organları şunlardır:

            a) Genel Kurul,

            b) Yönetim Kurulu,

            c) Denetim Kurulu,

            d) Genel Müdürlük.

            GENEL KURUL
            Madde 9- Genel Kurul, Sandığa üye olan PTT Genel Müdürü ve yardımcıları, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 150 üye temsilcisinden oluşur. Diğer üyeler oy hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.

            Temsilci; Sandık üyelerini, Genel Kurul toplantılarında temsil etmek üzere üyeler tarafından iki yıl için seçilen Sandık üyeleridir. Temsilcilik, temsilci seçimi ve Genel Kurulla ilgili diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenir.

            GENEL KURUL TOPLANTISI
            Madde 10- Genel Kurul, her yıl en geç Nisan ayının 15 ine kadar Yönetim Kurulunca saptanacak bir günde Ankara’da toplanır. Genel Kurulun toplanma yeter sayısı, temsilci tam sayısının yarısından fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla verilir. Olaylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul toplantısı en geç 30 nisan’a kadar yapılır. Bu toplantıda bulunacak üyelerin sayısı ne olursa olsun toplantı geçerli sayılır. Genel Kurul toplmantı günü, yeri, gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı gün ve gündemi Genel Kurul üyelerine duyurulur.

            OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
            Madde 11- Genel Kurul;

            a) En az 50 temsilci tarafından imzalanmış önerge verilmesi,

            b) Yönetim veya Denetim Kurullarınca gerekli görülmesi,

            hallerinde; Yönetim Kurulu tarafından, 10 uncu maddede belirtilen yöntemle olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki bir konu görüşülemez.

            GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 12- Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Sandığın işlem ve hesaplarıyla mali durum uhakkındaki Yönetim Kurulu ile Denetçilerin verecekleri raporları inceleyerek karara bağlamak,

            b) Sandığın bilanço ve kar-zarar hesaplarını, aktuaryel bilançosu ile kara iştirak oranını onaylamak,

            c) Yönetim Kurulunun bir yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını inceleyip, ibrası hakkında karar almak,

            d) Yönetim Kurulunca veya otuz temsilci üye tarafından verilen Tüzük değişiklik önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve bu hususun takibi ve gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna izin vermek,

            e) Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya üyelerce önerilen hususları karara bağlamak,

            f) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek ve ücretlerini saptamak,

            g) Yönetmelik ve yönetmelik değişiklik önerilerini inceleyerek karara bağlamak.

            İBRASIZLIK HALİ
            Madde 13- Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde Genel Kurul yeni Yönetim Kurulunu seçer. Bu kurul ibrasızlık konularını en geç dört ay içinde inceler veya inceleterek sonuçlandırır.

            Yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda yeni Yönetim ve Denetim kurulları seçilir.

            YÖNETİM KURULU
            Madde 14- Yönetim Kurulu sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul gizli oyla seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu için dörtte biri sandık üyesi olan daire başkanları, başkan yardımcıları, Başhukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, Ankara PTT Başmüdürü arasından olmak üzere sekizi asıl, sekizi yedek üye seçilir. Oyların eşitliğinde ad çekilir.

            YÖNETİM KURULU BAŞKANI
            Madde 15- Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan, birde başkan vekili seçer.

           YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLİŞ SAYILMA
            Madde 16- Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya göreve başında bulunduğu halde, izinli, görevli veya raporlu olma halleri dışında, en çok üstüste üç vye abir yılda toplam olarak beş toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine kendi grubunun ilk sırasındaki yedek üye getirilir.

            YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
            Madde 17- Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Başkan tarafından bunun dışında da toplantıya çağırılabilir. Denetçiler oylamaya katılmamak koşuluyla toplantıda bulunabilirler.

            YÖNETİM KURULU KARAR YETER SAYISI
            Madde 18- Yönetim Kurulunun görüşme yeter sayısı altıdır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı dörtten aşağı olamaz. Kararlar, yazı makinasında yazılmış, basılmış ve altları görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu halde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır.

            TEMSİL YETKİSİ
            Madde 19- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın özürlü olduğu hallerde başkan vekili temsil eder.

            Sandığın hukuki sorumluluğunu gerektirecek ve yükümlülük doğuracak her türlü evrak, belge ve sözleşmelerin Yönetim Kurulunca yetkili kılınan iki kişi tarafından imzalanması gerekir. İmzaya yetkili kişilerle bunların öncelik sıraları Yönetim Kurulunca saptanır ve bir sirkülerde belirtilir.

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 20- Sandık Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

            a) Tüzüğün öngördüğü hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak ve uygulamak. Sandık hesap ve işlemlerini inceleyerek gelir ve giderlerini takip etmek.

            b) Yıl içindeki yönetim harcamalarıyla bu Tüzüğün 3 üncü maddesine göre yapılacak harcamaları ve bunların kaynaklarını yıllık olarak belirleyerek bir program halinde Genel Kurulun onayına sunmak.

            c) Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlamak.

            d) Sandık örgütünde çalışacak Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı personeli atamak, işlerine son vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek.

            e) Sandık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak senelik kadro, bilanço, kar-zarar hesabını ve aktuaryel bilanço ile o yıla ait kara iştirak oranını inceleyerek karara bağlamak.

            f) Senelik bilanço, kar-zarar hesapları ile yıllık çalışm aprogramını, aktuaryel rarop sonuçlarını ve denetçi raporlarını Genel Kurul üyelerine, yönetmelikle belirlenen birimlere toplantı tarihinden en az onbeş gün önce göndermek.

            g) Sandığını amacını gerçekleştirmek üzere 3 üncü maddede sayılanlardan bir yıl içerisinde yapacakları faaliyetlere ayıracağı harcamalarla yönetim harcamaları ve yardım harcamalarını ve bu harcamaların kaynaklarını, hazırlayacağı çalışma Programını her yıl Genel Kurulun inceleme ve onayına sunmak.

            DENETLEME KURULU
            Madde 21- Denetleme Kurulu; dördü asıl, dördü yedek olmak üzere iki yıl için Genel Kurulca Gizli oymla seçilir. Denetçiler aralarında bir başkan seçer. Herhangi bir nedenle denetleme kurulu üyeliğinden ayrılanların yerine ilk sırada bulunan yedek denetçi getirilir.

            DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 22- Denetleme Kurulu üyeleri; Sandığın bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini bu Tüzük ve Hesap İşleri Yönetmeliğiöne göre inceleyip kontrol ederek gördükleri hususları her üç ayda bir raporla Yönetim Kuruluna bildirirler. Birlikte düzenleyecekleri yıllık raporlarını Genel Kurula sunarlar.

            TEFTİŞ
            Madde 23- PTT müfettişleri, Yönetim Kurulunun istemi ve PTT Genel Müdürlüğünün gerekli görmesi halinde Sandık işlemlerini denetlerler.

            GENEL MÜDÜRLÜK
            Madde 24- Sandığın maliye, iktisat, hukuk, bankacılık ve muhasebe alanlarında deneyimli ve yüksek öğrenim görmüş bir Genel Müdürü bulunur. Ayrıca en çok iki genel müdür yardımcısı görevlendirilir.

            Genel Müdür Sandık Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürün aylık, ücret, tazminat, ikramiye, sosyal yardım gibi özlük hakları da Yönetim Kurulunca saptanır.

            Merkez ve taşra teşkilatı kadroları Yönetim Kurulunca oluşturulur. Bu görevlere atanacakların nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca onaylanacak iç yönetmelikle düzenlenir.

            GENEL MÜDÜR
            Madde 25- Sandık Genel Müdürü; sandığı mevzuat hükümlerine ve Yönetim kurulu kararlarına göre yönetir. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

            SANDIĞIN GELİRLERİ
            Madde 26- Sandığın gelirleri aşağıdaki kaynaklardan elde edilir.

            a) Üyelerden alınan aidatlar ve borçlanma tahsilatı,

            b) Üyelere verilen borç paraların faizleri,

            c) Para, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin gelirleri,

            d) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu şirketlerden elde edilecek gelirler,

            e) PTT pazarları ve satış yerleri karları,

            f) Düzenlenecek piyango, toplantı gelirleri,

            g) Bağışlar,

            h) Sandığın ortak olduğu veya kurduğu şirketlerde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak Sandığını temsil edenlere bu şirketlerce yolluk ve aylık ücret veya huzur hakkı dışında ödenecek ikramiye, prim, temettü ve başka adlar altında sağlanacak diğer maddi ve nakdi ödeme ve menfaatler.

            SANDIK ADINA KESİLEN PARALAR
            Madde 27- Sandık adına kesilen paralar, merkezlerin emanet hesaplarında toplanarak, bağlı bulundukları muhasebe servisi aracılığı ile Sandığa verilmek üzere PTT Genel Müdürlüğüne dekont edilir.

            SANDIĞIN YAPACAĞI YARDIMLAR
            Madde 28- Sandığın, üyelerine veya ölümlerinde mirascılarına bir defada ve toptan olarak yapacağı yardımlar şunlardır.

            a) Emeklilik yardımı,

            b) Ölüm yardımı,

            c) Maluliyet yardımı.

            Bu yardımlarla ilgili olarak Tüzükte yer almayan esaslar Yönetmelikle saptanır.

            EMEKLİLİK YARDIMI
            Madde 29- Üç yıl Sandık üyeliği bulunan ve sandık üyeliği aşağıda belirtilen nedenlerle sona erenlere emeklilik yardımı ödenir.

            a) T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlar.

            b) Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılıp hizmet sürelerine göre kendilerine toptan ödeme yapılanlar.

            c) Kendi isteği olmaksızın, yasal düzenlemeler nedeniyle sandık üyeliği sona erenler.

            Yukarıda belirtilen emeklilik yardımı, Tüzüğe ekli “Emeklilik Yardımı Hesaplama Esasları” ve Tüzük ekleri olan “I ve II No.lu Emsal Tabloları”na göre hesaplanır. Ancak, bu hesaplamada “c” fıkrasında sözü edilen üyelerin üyelik sürelerinin üç yılı doldurmuş olması şartı aranmaz.

            Üyenin borçları hesaplanan yardım tutarından düşülerek tahsil olunur.

            ÖLÜM YARDIMI
            Madde 30- Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, 29 uncu maddedeki emeklilik yardımından ayrı olarak son ödediği aidata esas maaşının sekiz katı ölüm yardımı yapılır.

            Sandık üyesine, eşinin ölümünde son ödediği aidata esas maaşın dört takı, çocuğunun ölümünde iki katı ölüm yardımı ödenir.

            MALULİYET YARDIMI
            Madde 31- Maluliyet yardımı aşağıdaki koşullarda iki şekilde ödenir:

            a) Tam ve daimi maluliyet yardımı:
            Üyelerden, kaza, sakatlık vey atedavisi imkansız bir hastalık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek vazifeden ayrılanlar ve bu durumlarını kesin işlemli sağlık kurul uraporu il ebelgeleyenler tam ve daimi malül sayılır. Tam ve daimi malül olanlar, kesin işlemli rapor tarihindeki brüt maaşının altı katı tutarındaki tam ve daimi malüliyet yardımını net olarak alırlar.

            Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, 29 uncu maddedeki emeklilik yardımı da ödenir.

            b) Kısmi maluliyet yardımı:
            Kaz anedeniyle uzuv kaybına uğrayanlarla görev yapamayacak deredece hasta olup, T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunları gereğince malül sayılarak görevlerine son verilenler, kesin işlemli raporlarındaki malüliyet yüzdesine ve rapor tarihindeki brüt maaşlarının altı katına göre hesaplanacak kısmı malüliyet yardımına hak kazanırlar.

            EK EMEKLİLİK FONU
            Madde 32- Sandık üyeleri, istekleri halinde Tüzüğe ekli “Ek Emeklilik Fonu Esasları ve Hesaplama Tablosu”ndan yararlanabilirler.

            AİDAT İADESİ
            Madde 33- Tüzüğün 6 ncı maddesinde belirlenen nedenlerle Sandık üyeliğinden ayrılanların birikmiş aidatları faizsiz olarak ve kar payı eklenmeksizin geri ödenir. Askere gidenler, diledikleri takdirde dönüşte üyeliklerinin devamını sağlamak üzere aidatlarını Sandıkta bırakabilirler.

            ZAMANAŞIMI
            Madde 34- Sandık üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılanların veya üyelikten çıkarılanların toplu ödemelerinden borçları düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

            AKTUARYEL RAPOR
            Madde 35- Ticari bilançoların çıkarılmasından sonra aktuaryel bilanço ve rapor hazırlanır. Aktuaryel rapora göre saptanacak kar paylarının hesaplanmasında kullanılacak kara iştirak oranları Genel Kurulca onaylandıktan sonra üye hesaplarına geçirilecek aktuaryel kar kesinlik kazanır. Üyenin üyelikten ayrılış yılına ait kar payı ertesi yıl Genel Kurulun onayından sonra ödenir. Aktuaryel karlardan üyelerin o yıla ait birikimlerinin %20’sine kadar yedek akçe ayrılabilir. Genel Kurul kararı ile emekliye ayrılanlara emeklilik yardımlarının % 20’sine kadar bu yedek akçeden ek ödeme yapılabilir.

            AYLIK BAĞLANMASI
            Madde 36- Sandıktan emeklilik yardımı almak suretiyle ayrılanlar, ödeme tarihinden sonraki üç ay içerisinde aldıkları yardımın Aylık Bağlama Yönetmeliğinde belirlenecek olan kısmını Sandığa bıraktıkları takdirde, bir yıllık bir bekleme süresinden sonra emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığı bağlanması yönetmelikteki esaslara göre uygulanır.

            Geçici Madde 1- Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar eski Yönetim ve Denetleme Kurulları görevlerine devam ederler.

            Geçici Madde 2- Bu Tüzüğün yürürlüğünden önce emekliye ayrılmış olan eski Sandık üyeleri, yönetmelikte belirlenen süre içerisinde başvurdukları takdirde Tüzüğün 36 ncı maddesinde gösterilen aylık bağlanması hakkından yararlanabilirler.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 37- 20/2/1951 tarihli ve 3/12564 sayılı Kararnameyle yürürlüğe konulan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğü ile Ek ve Değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 38- 4157 sayılı, Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden yılın başında yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 39- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 


1 OCAK 1992 TARİHİNDEN İLERİYE DOĞRU BU TARİHTEKİ
 ÜYE BİRİKİMLERİNE UYGULANACAK EMSALLERİ
I. NO.LU EMSAL TABLOSU

YILLAR
EMSALLER
YILLAR
EMSALLER
1
1. 120000
24
15. 178614
2
1. 254400
25
17. 000047
3
1, 404929
26
19. 040053
4
1. 573519
27
21. 324859
5
1. 762341
28
23. 883842
6
1. 973822
29
26. 749903
7
2. 210680
30
29. 959891
8
2. 475962
31
33. 555077
9
2. 773077
32
37. 581687
10
3. 105846
33
42. 091489
11
3. 478547
34
47. 142468
12
3. 895973
35
52. 799564
13
4. 363489
36
59. 135511
14
4. 887108
37
66. 231773
15
5. 473561
38
74. 179585
16
6. 130388
39
83. 081135
17
6. 866034
40
93. 050871
18
7. 689959
41
104. 216975
19
8. 612754
42
116. 723012
20
9. 646284
43
130. 729773
21
10. 803838
44
146. 417345
22
12. 100298
45
163. 987427
23
13. 552334
   

EMEKLİLİK YARDIMI HESAPLAMA ESASLARI


 


            Madde 29 gereğince ödenecek “Emeklilik Yardımı” aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır.

            A) Birinci Kısım Emeklilik Yardımı:
            Bu yardım, üyenin işbu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önceki Sandık döneminden devrederek cari hesabına kayıtlanmış müktesabatının deveri tarihi ile emekliye ayrıldığı tarih arasındaki süreye göre I No.lu emsal tablosundaki faiz emsali ile çarpımından,

            B) İkinci Kısım Emeklilik Yardımı:
            Üyenin, yeni sisteme giriş tarihindeki aidatına esas aylık ücreti ile, üyelikten emekli olarak ayrılış tarihine kadar gördüğü aylık ücret artışlarının, ayrılış tarihine kadar her yıl için II No.lu tablodaki emasllerle çarpımından elde edilecek miktarların toplamından,

            C) Üçüncü Kısım Emeklilik Yardımı:
            Yıllık aktuaryel bilanço sonuçlarına göre hesaplanacak olan yıllık kar payları toplamından,

            Oluşur.

            Üyenin emeklilik yardımına esas sürenin hesabında ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirleri ise, son tam yıl ile takibeden yıl arasında emsal farkı onikiye bölünerek bulunacak aylık emsale göre değerlendirilir.

            Yukarıda (B) fıkrasında geçen yeni sisteme giriş tarihi, önceki dönemden devreden üyeler için Tüzüğün yürürlük tarihi, yeni üyeler için üye kayıt tarihleridir.
 


EMEKLİ YARDIMI HESABI EMSAL TABLOSU
II NO.LU EMSAL TABLOSU


  
YILLAR
EMSALLER
YILLAR
EMSALLER
1
0. 581738
24
68. 735376
2
1. 233285
25
77. 565357
3
1. 963018
26
87. 454940
4
2. 780317
27
98. 531269
5
3. 695692
28
110. 936760
6
4. 720914
29
124. 830909
7
5. 869159
30
140. 392355
8
7. 155198
31
157. 821172
9
8. 595559
32
177. 341455
10
10. 208763
33
199. 204166
11
12. 015551
34
223. 690406
12
14. 039157
35
251. 114992
13
16. 305591
36
281. 830527
14
18. 844002
37
316. 231932
15
21. 687021
38
354. 761498
16
24. 871200
39
397. 914616
17
28. 437480
40
446. 246107
18
32. 431720
41
500. 377376
19
36. 905265
42
561. 004400
20
41. 915633
43
628. 906664
21
47. 527247
44
704. 957199
22
53. 812253
45
790. 133804
23
60. 851463
   

EK EMEKLİLİK FONU ESASLARI VE HESAPLAMA TABLOSU


 


            Aşağıda belirlenen şartlarla Ek Emeklilik Yardımı sistem ikurulur.

            a) Ek Emeklilik Yardımından yararlanmak isteyen Sandık Ortakları her yıl 14 Kasım tarihine kadar Ek Emeklilik Yardım Fonu giriş formunu doldurarak Sandığa başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan başvurular gelecek yıl işlem görür.

            b) Başlangıç aidatı aylık 40.000.- TL. olup, her yıl önceki yıl aidatının % 15 fazlasıyla kesilir. Ek Fona katılanların ilk aidatları girdikleri yılı takibeden Ocak ayında kesilir. (15 Aralık Ücret veya Aylığından)

            c) Ek Fon yardım ödemeleri her tam yıl için yardım cetvelinde belirlenen miktarlar üzerinden yapılır. Yıldan az sürelere ilişkin ek yardımlar, bir sonraki yıla isabet eden miktar ile evvelki yıl miktarı arasındaki farkın onikide biri aylık ödeme olarak hesaplanmak suretiyle bulunur. Aylık sürenin hesabında 15 günden fazlası bir ay sayılıp 15 günden az süreler dikkate alınmaz.

            d) Sisteme sonradan girenlerin aidatlarında başlagıç aidatı 40.000.- TL.dan başlar.

            e) Her yıl Ocak ayında, Yıllık Ek Fon gelirinden % 10 gider payı ve cetvelde belirlenen yardım miktarlarına denk karşılıklar ayrıldıktan sonra artan miktar fona katılan ortakların mevduatlarına mevduatları oranında yansıtılır.

            Yardım miktarları cetvelindeki yıllara uygulanan gelir oranlarında azalma olduğu takdirde bu cetvelde gerekli düzeltmeler yapılır.

            f) Emeklilik dışında Sandıktan ayrılma veya Sandıktan ayrılmadan istekte bulunulması halinde, Ek Fon Yardımı. O yıla ait cetvelde belirlenen Miktarlar üzerinden, yukarıd c fıkrası gereğince hesaplanarak katılımcıya ödenir. Ancak, emeklilik dışında son yıl için e fıkrası 1 inci bendi işletilmez.

            g) Ölüm, maluliyet ve emeklilik dışında fonda 3 yılın doldurmadan ayrılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.
 


EK EMEKLİLİK FONU HESAPLAMA TABLOSU


  
YIL
AİDAT
TOPLAM AİDAT
YARDIM TUTARI
1
40.000
480.000
576.000
2
46.000
552.000
1. 416.000
3
52.900
634.800
2. 758.800
4
60.835
730.020
4. 868.220
5
69.960
839.520
8. 141.850
6
80.454
965.448
13. 178.223
7
92.522
1.110.264
20.877.599
8
106.400
1.276.800
32.593.199
9
122.360
1.468.320
50.358.119
10
140.714
1.688.568
77.225.747
11
161.821
1.941.852
102.335.323
12
186.094
2.233.128
135.269.048
13
214.008
2.568.096
178.417.858
14
246.109
2.953.308
234.896.523
15
283.025
3.396.300
308.761.780
16
325.479
3.905.748
374.419.884
17
374.301
4.491.612
453.795.473
18
430.446
5.165.352
549.719.920
19
495.013
5.940.156
665.604.060
20
596.265
6.831.180
805.556.052
21
654.655
7.855.860
974.523.122
22
752.853
9.034.236
1.178.461.982
23
865.781
10.389.372
1.424.543.750
24
995.648
11.947.776
1.721.400.276
25
1.144.995
13.739.940
2.079.420.271