Ticaret Mevzuatı              
Resmi Gazete: 08.05.1991  Sayı :20865 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:30 Sahife:1390
 
TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
 
            Karar Tarihi : 06/04/1991
            Karar Sayısı: 91/1746  

            8/1/1 1988 tarihli ve 88/12497 sayılı kararnameye ektir.

            Ekli "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsaları Birliği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük'ün" yürürlüğe konulması; 8/03/1950 tarihli ve 5590 sayılı kanunun 91 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 06/04/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                        İ. KAYA ERDEM 
                                                                                                        Cumhurbaşkanı V. 
 
Y. AKBULUT 
Başbakan 
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı
G. TANER 
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı
  

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK


            Madde 1 - 8/1/1988 tarihli ve 88/12497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret Ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Ticaret Borsaları Ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları Ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğünün 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            "Borsalarda yapılan alivre ve vadeli alım satımların karşılıklı güvenceye bağlanması zorunludur. Ancak, taraflar arasında alım satımın güvencesiz olmasına ilişkin anlaşmalar da geçerlidir."

            Madde  2 - 8/1/1988 tarihli ve 88/12497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan tüzüğün 27 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Oda veya borsaya kayıtlı, 18 yaşını bitirmiş Türk uyruklu gerçek kişilerle tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen Türk uyruklu gerçek kişi temsilcileri meslek komiteleri seçimlerinde oy kullanabilirler.

            Tüzel kişilerin şubelerinde bu yetkiyi, temsil ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili kılınan kişiler kullanılır.

            Meslek komitelerine üye seçilebilmek için;

            A) Türk uyruklu olmak,

            B) 25 yaşını bitirmiş olmak,

            C) Okur yazar olmak,

            D) İflas etmişse itibarını yeniden kazanmış olmak,

            E) Ağır hapis cezasıyla veya hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, hileli iflası veya kaçakçılık suçlarından birinden hüküm giymemiş veyahut ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

            F) seçiminin yapılacağı oda ve borsaya en az iki yıldan beri kayıtlı olmak ( yeni kurulan oda ve borsalarda bu şart aranmaz.),

   gerekir.

            Tüzel kişiler, meslek komiteleri üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Meslek komitesi başkanlığı, meclis üyeliği, meclis başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı, genel kurul delegeliği ve komisyon üyeliğine tüzel kişilerin temsilcileri de seçilebilirler.

            Seçilme yeterliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla seçilme yeterliğini yitirenlerin organlardaki üyelikleri son bulur.

            Oda ve borsalarda meslek komiteleri üyeliğine seçilenlerin Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi mükellefi olduklarına ilişkin vergi dairesinden ve halen ticari ve sınai faaliyette bulunduklarına ilişkin ticaret sicili memurluklarından alacakları belgeleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren en geç 15 iş günü içinde seçildikleri oda veya borsanın genel sekreterliğine vermeleri zorunludur.

            Üye sayısının yetmemesi nedeniyle meslek grupları oluşturulamayan borsalarda meclis üyeliğine seçilenlerde aynı süre içinde bu belgeleri vermek zorundadırlar.

            Bu belgelerin süresi içinde verilmemesi halinde, üyelerin organlardaki görevi kendiliğinden sona erer.

            Tüzel kişilik seçilme niteliğine yitirirse, temsilcisi olan gerçek kişi de seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlikteki organ üyeliklerinden ve bu kuruluşlardaki diğer görevlerinden çekilmiş sayılır."

            Madde 3 -  8/1/1988 tarihli ve 88/12497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan tüzüğün 31 inci maddesinin 2 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            " Oda ve borsa meslek komiteleriyle meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, yedek üyeler sırasıyla geri kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliğe getirilirler. Boşalan meclis ve yönetim kurulu üyelikleri mevcut yedek üyelerle doldurulamazsa, geri kalan süreyi tamamlamak üzere boş bulunan asil ve yedek üyelikler için seçim yapılır.

            Madde 4 - Danıştayca incelenmiş olan bu tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5 - Bu tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.