Ticaret Mevzuatı              
Resmi Gazete: 05.06.1993  Sayı :21598 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:32-2 Sahife:1455
 
TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
 
            Karar Tarihi : 18/05/1993  
            Karar Sayısı: 93/4441  

            Ekli " Ticaret Ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları Ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük"ün yürürlüğe konulması; 8/03/1950 tarihli ve 5590 sayılı kanunun 91 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/05/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
 
E.İNÖNÜ 
Başbakan V.
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR  
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN  
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T. AKYOL 
Devlet Bakanı 
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı 
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN 
Devlet Bakanı 
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N.AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K. TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
E. FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F. SAĞLAR 
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ  
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
 
TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

            Madde 1 - 8/1/1988 tarihli ve 88/12497 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret Ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Ticaret Borsaları Ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları Ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğünün 06/04/1991 tarihli ve 91/1746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 27 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 27 - Vergi mükellefi olan, oda ve borsaya kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş Türk uyruklu gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen Türk uyruklu gerçek kişi temsilcileri, meslek komiteleri seçimlerinde oy kullanabilirler.

            Tüzel kişilerin şubelerinde bu yetkiyi, temsil ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili kılınan kişiler kullanır.

            Meslek komitelerine üye seçilebilmek için;

            A) Türk uyruklu olmak,

            B) 25 yaşını bitirmiş olmak,

            C) Okur yazar olmak,

            D) İflas etmişse itibarını yeniden kazanmış olmak,

            E) Ağır hapis cezasıyla veya hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, hileli iflası veya kaçakçılık suçlarından birinden hüküm giymemiş veyahut ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak ve bu durumu tevsik etmek,

            F) Yeni kurulan oda ve borsalar hariç, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde bulunanları için esnaf siciline kayıtla bulunmak şartıyla en az iki yıldan beri seçimini yapılacağı oda ve borsanın üyesi olmak,

            G) Vergi mükellefi bulunmak,

            gerekir.

            Tüzel kişiler, meslek komiteleri üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Meslek komitesi başkanlığı, meclis üyeliği, meclis başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı, genel kurul delegeliği ve komisyon üyeliğine tüzel kişilerin temsilcisi olan gerçek kişiler de seçilebilirler.

            Seçilme yeterliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla seçilme yeterliğini yitirenlerin organlardaki üyelikleri kendiliğinden son bulur.

            Tüzel kişilik seçilme niteliğine yitirirse, temsilcisi olan gerçek kişi de seçilmiş olduğu oda, borsa ve Birlikteki organ üyeliklerinde ve bu kuruluşlardaki diğer görevlerinden çekilmiş sayılır.

            Bir seçim dönemi içinde üyenin ilgili oda veya borsaca re'sen meslek grubunun değiştirilmesi, seçildiği organlardaki üyeliklerinin düşmesini gerektirmez.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3 - Bu tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.