Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 07.11.2003 Cuma Sayı: 25282 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife: 

 

AT YARIŞLARI TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

 

 

Bakanlar Kurulundan  
 
Karar Tarihi : 01.10.2003
Karar Sayısı: 2003/6263 

 

Ekli “At Yarışları Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 9/7/2003 tarihli ve 3581 sayılı yazısı üzerine, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B.ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

At Yarışları Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

Madde 1- 19/7/1955 tarihli ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan At Yarıştan Tüzüğünün 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 30- Jokey yamakları, açık ve vadeli koşular hariç, Tüzüğün 59 uncu maddesinde öngörülen bildirimde açıkça belirtilmek kaydıyla koşularda saptanmış ağırlıklardan;

a) 30 koşu kazanıncaya kadar 4 kilogram,

b) 31-60 koşu kazanıncaya kadar 3 kilogram,

c) 61-100 koşu kazanıncaya kadar 2 kilogram, noksan ağırlıkla at binerler.

100 koşu kazanmış olan jokey yamakları jokey olmak hakkını kazanırlar. Bunlara, başvurmaları halinde Yüksek Komiserler Kurulunca jokey lisansı verilir. Jokey olmak hakkını kazananlardan lisans almak için başvurmayanlar ağırlık indiriminden yararlanmadan jokey yamağı olarak at binebilirler.

25 yaşını doldurup da 100 koşu kazanamamış jokey yamaktan ağırlık indirimi haklarını kaybederler.

Jokey yamakları, bağlı oldukları at sahibine ait olmayan veya bağlı bulundukları antrenörün idman ettirmediği ata bindikleri takdirde, Tüzüğün 59 uncu maddesinde öngörülen bildirimde açıkça belirtmek kaydıyla ağırlık indirimi haklarının yansından yararlanabilirler.

Jokey yamakları, kendi sınıflarına ait koşularda, koşunun şartlarında aksine hüküm yoksa, ağırlık indiriminden yararlanamazlar."

Geçici Madde 1- Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte jokey yamağı olanlar hakkında, değişiklikten önceki 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.

Madde 2- Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- 8u Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.