Tarım Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.01.1992 Sayı : 21121 (Asıl) Düstur Tertip : 5 Cilt : 31-2 Sayfa : 2537
Bakanlar Kurulu' ndan :  
 
ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
 
Karar Tarihi :18.12.1991  
Karar Sayısı: 91/2526

            Ekli “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük’ün yürürlüğe konulması 6.5.1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 18.12.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI   
                                                                                                            TURGUT ÖZAL 
  
S. DEMİREL
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN  
Devlet Bakanı
İ. TEZ  
Devlet Bakanı 
A. GÖNEN  
Devlet Bakanı
G. İLERİ  
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON  
Devlet Bakanı 
O. KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı 
M. KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN  
Devlet Bakanı
M. BATALLI  
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY  
Adalet Bakanı
N. AYAZ  
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN   
İçişleri Bakanı 
E. İNÖNÜ   
Dışişleri Bakanı V.
S. ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN   
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI   
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU   
Ulaştırma Bakanı 
A. GÖNEN
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Bakanı
M. T. KÖSE   
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI   
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D. F. SAĞLAR  
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı

  
ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPSAM VE YETKİ

            KAPSAM 
            Madde 1- Ziraat fakültelerini bitiren ziraat yüksek mühendisleriyle ziraat mühendislerinin ve yabancı ülkelerdeki ziraat fakülteleri veya ziraat yüksek okullarını bitiren ve denkliği Yük cseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan ziraat yüksek mühendisleri ve ziraat mühendislerinin görev ve yetkileri bu Tüzükte gösterilmiştir. 

            YETKİ 
            Madde 2- Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel çalışma alanları dışında lisans veya lisans üstü diploması aldıkları bölümler ve mesleki çalışma alanlarıyla sınırlıdır. 

            Bu Tüzükte, yalnız ziraat mühendislerinin yetkili olduğu belirtilen alanlar dışındaki konularda, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim programlarını bitirenlerin öğrenim alanlarda çalışma hakları saklıdır. 
  

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL ÇALIŞMA ALANLARI, GÖREV VE YETKİLER

            TOHUMCULUK 
            Madde 3- Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumluklarının üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında tescil, kontrol, sertifikalandırma ve denetimi konularına faaliyet göstermek üzere kurulan işletmelerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafından yürütülür. 

            KİMYASAL GÜBRE 
            Madde 4- Ziraat mühendisleri, tarımda kullanılan kimyasal gübrenin, ithalini, ihracını, depolanmasını, pazarlama ve dağıtımını yapan işlemelerde mesleki faaliyette bulunmaya yetkilidirler. 

            ZİRAİ MÜCADELE, ZİRAİ KARANTİNA VE TARIM İLAÇLARI 
            Madde 5- Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında ;her türlü hastalık ve zararlılar konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların denetlenmesi,gazlama(fümigasyon)gibi faaliyetler ziraat mühendisleri tarafından yürütülür. 

            Her türlü zirai mücadele ilacıyla parazit predatörleri üreten, ithal ve ihraç eden ,depolayan ,pazarlayan ve dağıtan işletmeler bu faaliyetleri için teknik eleman veya danıman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar. 

            Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi,hasadı, işlenmesi, paketlenmesi,depolanması satışı ithal ve ihracı,taşınması işlemleri sırasında uygulanacak her türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendislerince yürütülür. Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç ,vitamin,hormon,bakteri gibi kimyasal ve biyolojik preparatların üretimi,ithali,pazarlama ve dağıtımı alanlarında çalışan işletmeler teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar. 

            Yukarıdaki fıkralarda geçen ilaç ve preparatların üretimi, ithali,pazarlanması ve bunların bitkilere uygulanmaları aşamalarındaki ruhsatlandırma ve denetim işleri ziraat mühendisleri tarafından yürütülür. 

            YEM SANAYİ VE YEM KONTROLU 
            Madde 6- Ziraat mühendisleri,sanayi karma yemi,minaral yem,yemlik preparatlar,hayvansal ve bitkisel kökenli yemlerle konsantre ve yem katkı maddelerinin üretimi,pazarlanması ve ithal ve ihracı konularında faaliyet gösteren kuruluşlarda üretim ve pazarlamanın denetlenmesi,tescilli ve ruhsutlandırılması işlerinde faaliyette bulunmaya yetkilidirler. 

            ÇEVRE KORUMA 
            Madde 7-Tarım arazilerinin ,tarım ürünlerinin,tarımsal sulamada ve su ürünlerinin kullanılan suların,çere kirliliği yaratan etkenlerle kirlenmesi konularında yapılacak inceleme,araştırma,planlama,projeleme ve kontrol hizmetlerinde ziraat mühendisleri faaliyette bulunmaya yetkilidirler. 

            TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ 
            Madde 8-Ziraat mühendisleri ,bitkisel veya hayvansal üretim yapan ,tarım işletmelerinin ,üretim,hasat,sınıflandırma,ambalajlama,muhafaza,depolama,değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd,planlama ve projelendirme işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yapmaya yetkilidirler. 

            TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM 
            Madde 9-Tarımsal kuruluşlarda işçi,usta ve teknik yardımcı olarak çalışacaklara çiftçilerin eğitimi için tarım okulları ,eğitim merkezleri ,bilgi ve beceri kazandırma kurslarının açılması ve yönetimiyle görevli kuruluşlarda,eğitim programları ve yöntemlerinin belirlenmesi ,eğitim ve öğretimin planlanması ve yürütülmesi işleriyle tarım alanında çeşitli kaynaklardan sağlanan modern bilgi ve tekniklerin çiftçilere ulaştırılması,öğretilmesi ve uygulutılması ziraat mühendisleri tarafından yürütülür. 

             ARAŞTIRMA KURUMLARI 
             Madde 10-Bu tüzükte yer alan konularla ilgili olarak yeni bilgiler edinmek ,metod ve teknolojiler geliştirmek,yeni çeşitler ve ırklar elde etmek üzere temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kurumlar,teknik eleman veya yönetici olarak lisans veya uzmanlık alanlarını göz önünde tutarak ziraat mühendisi çalıştırırlar. 

            LABORATUVAR KURMA VE İŞLETME  
            Madde 11-Ziraat mühendisleri,lisans veya uzmanlık alanlarına göre,bitki,tohumluk,gübre,toprak,sulama suyu,tarım ilacı,yem,gıda,tarım alet ve makinaları,su ürünleri,bitki hastalık ve zararları,tarım ürünleriyle ilgili sıvı ve atıklar ,tarım ürünlerie üzerindeki ilaç kalıntıları konularında araştırma,kalite kontrolü,standart  ve yönetmelklere uygunluk gibi amaçlarla fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik konrol ve analizler yapmak üzere laboratuvar kurmaya ve işletmeye yetkilidirler. 

            TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHAL VE İHRACI 
            Madde 12-Ziraat mühendisleri,işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerinin ithal ve ihracında uygylanan kalite,standart ve yönetmeliklere uygunluk kontrolü yapmaya yetkilidirler. 

            TARIM KOOPARATİFLERİ 
            Madde 13-Ziraat mühendisleri tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, değerlendirilmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlaması, çiftçilerin ve tarım işletmelerinin kredilendirilmesi amaçlarıyla kurulan kooparatiflerde bu tüzük kapsamındaki tarımsal faaliyetleri yürütmeye yetkilidirler. 

            TARIMSAL KREDİLENDİRME VE KREDİ KONTROLÜ İŞLERİ 
            Madde 14-Bu Tüzükte yer alan tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak tarım kredisi veren kuruluşlar ,bu kredilerin kullanılacağı projeleri değerlendirmek üzere ziraat mühendisi çalıştırırlar. Tarım kredisi kullanılarak uygulanacak projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve kontrolü işlerinde çalışmaya ziraat mühendisleri yetkilidirler. 

            TARIM SİGORTASI 
            Madde 15-Ziraat mühendisleri tarım işlerine ait yapı ve tesislerin,tarım alet ve makinalarının,tarım arazilerinin,tarım ürünlerinin,çiftlik hayvanlarının,tarım iş kazalarının sigorta işlemleri yapan şirketlerde danışman ve eksper olarak çalışmaya yetkilidirler. 

            TARIMSAL DANIŞMANLIK BÜROLARI AÇMA 
            Madde 16-Ziraat mühendisleri,lisans veya uzmanlık alanlarına göre,bu Tüzükte yer alan faaliyetlerle ilgili olarak fizibilite raporu düzenlemek,araştırma,inceleme,plan,proje yapmak ve uygulamak üzere tarımsal danışmanlık büroları açmaya ve işletmeye yetkilidirler. 

            BİLİRKİŞİLİK 
            Madde 17-Ziraat mühendisleri,lisans veya uzmanlık alanlarına göre tarım arazileri ve yeşil alanlar,tarımsal retim,tarım ürünleri,çiftlik hayvanları,gıda maddeleri, tarım alet ve makinaları,tarımsal yapı ve tesisler, tarım iş kazaları,kamulaştırma,vergilendirme,kıymet takdiri,hasar tesbiti, tarım alanları ve tarım ürünleri üzerinde sanayi atıklarının kirletici etkisi,fiyat belirlenmesi konularında yargı organları veya idari makamlar tarafından yatırılacak inceleme, analiz, ekspertiz, bilirkişilik çalışmalarını yapmaya yetkilidirler. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
LİSANS VE UZMANLIK ALANLARINA GÖRE GÖREV VE YETKİLER 

            TOPRAK ETÜDLERİ 
            Madde 18-Toprak etüdü ve haritalanması, toprak ve su analizleri,toprak verimliliği,tuzlu ve alkali toprak ıslahı, toprak ve su muhufazası, arazi toplulaştırması işleri toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri tarafından yapılır. 

            SULAMA,DRENAJ VE TARIMSAL YAPILAR 
            Madde 19-Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri,sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler,tarımsal yapılarla ilgili araştırma,etüd,plan,proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler. 

            Sulama tesislernde, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtım ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolunda tarımsal yapılar ve sulama alnında öğretim görmüş ziraat mühendisleri çalıştırılır. 

            Ziraat fakültelerinde tarımsal yapılar ve sulama konusundaki öğremini kültürteknik, toprak ve tarım makinaları bölümlerinde görmüş olan ziraat mühendisleride yukarıda sayılan hizmetleri yapmaya yetkilidirler. 

            TARIM ALET VE MAKİNALARI 
            Madde 20-Tarım makinaları alanında öğrenim görmüş ziraat mühedisleri tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projesini hazırlamaya ve imzalamaya yetkilidirler. 

            Tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizler tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin katılımıyla yapılır. 

            ZOOTEKNİ 
            Madde 21-Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, hayvan neslinin ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, ithal ve ihracı, tescil ve denetimiyle ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkilidirler. 

            SU ÜRÜNLERİ 
            Madde 22-Su ürünleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkilerle hayvanların ve bunların yumurta, yavru ve yetişkinlerinin, üretimi, avlanması, pazarlanması, dağıtımı, ithal ve ihracı, tescil ve denetimiyle ilgili konularda , deniz ve iç sulardaki üretim alanlarının belirlenmesi, retim tesislerinin planlanması, projelendirilmesi ve yönetimi konularında faaliyette bulunmaya yetkilidirler. 

            PEYZAJ MİMARLIĞI 
            Madde 23-Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolu işlerini yapmaya yetkilidirler. 

            GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 
            Madde 24-Gıda bilimi ve teknolojisi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, insanlar tarafından tüketilen gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması konularıdaki fabrika, imalathane, mandıra ve benzeri tesislerle gıda kontrol laboratuvar ve hizmetlrindeki teknik eleman ve sorumlu yönetici olarak çalışmaya, proje ve rapor düzenlemeye ve onaylamaya yetkilidirler. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            Geçici Madde 1-Bu Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konulardaki mesleki faaliyetlerde bulunmuş olan ziraat mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır. 

            Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek kuruluşları tarafından verilir. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 25-7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 26-Bu tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.