Yargı Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 22.04.2004 Perşembe Sayı: 25441 (Asıl) Düstur Tertip: Cilt:Sahife : 

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

Karar Tarihi :16/03/2004
Karar Sayısı: 2004/7030

 

Ekli “Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Adalet Bakanlığı’nın 18/12/2003 tarihli ve 077661 sayılı yazısı üzerine, 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanun ile 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN İNFAZINA DAİR TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK


Madde 1 - 5.7.1967 tarih ve 6/8517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 5 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kapalı cezaevleri:

Madde 5 - a) Sıkı güvenlikli kapalı cezaevleri; iç ve dış güvenlik personeli bulunan, firara karşı fizik, teknik, mekanik ve elektronik engellerle donatılmış, oda ve tüm koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu, yüksek düzeyde güvenliğin sağlandığı, hükümlü ve tutukluların bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları cezaevleridir. Bu cezaevlerinde, bireysel ve grup iyileştirme ve eğitim yöntemleri uygulanır.

b) Normal güvenlikli kapalı cezaevleri; iç ve dış güvenlik personeli bulunan, firara karşı fiziksel engellerin yanında teknik, mekanik veya elektronik engellerden bir veya birkaçı ile donatılmış, oda ve tüm koridor kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu, yeterli düzeyde güvenliğin sağlandığı, hükümlü ve tutukluların gereksinimine göre bireysel, grup ve toplu iyileştirme ve eğitim yöntemlerinin uygulandığı cezaevleridir."

Madde 2 - Aynı Tüzüğün 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 78 - Hükümlüler, cezaevlerinde;

a) İlk defa suç işleyenler,

b) Mükerrirler ve itiyadi suçlular,

c) Mesleki suçlular,

d) Akli ve bedeni durumları dolayısıyla özel bir infaz rejimine tabi tutulacak olan suçlular,

e) Yaşları dolayısıyla özel bir infaz rejimine tabi tutulacak olan suçlular,

f) Terör suçluları,

g) Çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup suçlular,

olarak gruplara ayrılırlar.

Ayrıca, bu gruplar içinde hükümlülük süreleri ve suçlarının türleri itibariyle de tasnife tabi tutulurlar. Bunların tasnif ve müşahadelerine ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Sıkı güvenlikli kapalı cezaevlerine;

a) Terörle Mücadele Kanununda belirtilen suçlardan,

b) Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununda belirtilen suçlardan,

c) Türk Ceza Kanununa göre örgüt vasıtasıyla işlenen suçlarda örgütü kuran ve idare eden,

d) Bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini bozan veya iyileştirme tedbirlerine ısrarla karşı koyan,

e) Kendisinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü tehlikeye düşüren tutum ve davranışlarda bulunan,

f) Hükümlü ve tutukluları intihara teşvik veya ikna eden,

g) Hükümlü ve tutukluları açlık grevi yapmaya veya bu eylemlerini sürdürmeye tahrik, teşvik veya ikna eden,

h) Firar, tünel kazma, ayaklanma, rehin alma ve benzeri eylemleri örgütleyen veya bu hususta tahrik ve teşvikte bulunan ya da bu eylemlere katılan,

ı) Her ne suretle olursa olsun diğer hükümlü ve tutuklular ile kurum personeli üzerinde, yarar sağlamak amacıyla veya ideolojik maksatlarla örgütlü veya bireysel olarak maddi veya manevi nüfuz kuran veya kurmaya teşebbüs eden,

j) Yukarıdaki bentlerde belirtilenler dışında kalan eylem ve tutumları nedeniyle özel gözetim ve denetim altında bulundurulmasının gerekli olduğu saptanan,

hükümlü ve tutuklular gönderilirler. Ancak, (a) ve (b) bentleri dışında kalanların sıkı güvenlikli cezaevlerine gönderilebilmeleri için bulundukları kurumun teklifi ve Bakanlığın onayı gerekir.

Üçüncü fıkrada sayılan hükümlü ve tutuklular için sıkı güvenlikli kapalı cezaevlerinde yeterli yer bulunmadığı takdirde, normal güvenlikli kapalı cezaevlerinin sıkı güvenlikli bölümleri kullanılır.

Üçüncü fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına giren hükümlüler, cezalarının 1/3'ünü iyi halle geçirmek koşuluyla, diğer hükümlü ve tutuklular ise Adalet Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içinde çıkarılacak genelgede belirlenecek süre ve esaslar çerçevesinde, tutum ve davranışlarında olumlu gelişme görülmesi halinde, kişiliklerine ve durumlarına uygun diğer ceza infaz kurumlarına, bulundukları kurumun teklifi ve Bakanlığın onayı ile gönderilebilirler.

Üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan hükümlü ve tutuklular normal güvenlikli kapalı cezaevlerine gönderilirler."

Madde 3 - Aynı Tüzüğün 149 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" Hükümlü ve tutuklularca getirilen veya onlara gönderilen basılı eser ve yayınlar:

Madde 149 - Mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla hükümlü ve tutuklularca getirilen veya onlara dışarıdan gönderilen basılı eser ve yayınların kuruma alınmasına izin verilir.

Resmi kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlü ve tutuklulara ücretsiz olarak ve serbestçe verilir."

Madde 4 - Aynı Tüzüğün 189 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kütüphaneye konulacak basılı eser ve yayınların, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla kuruma alınmasına idarece izin verilir."

Madde 5 - Aynı Tüzüğün 78/A ve 78/B maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.