İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.05.2000 Cuma Sayı : 24040 (Asıl) Düstur Tertip : 5 Cilt : Sayfa :
Bakanlar Kurulu' ndan :

ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT EMNİYETİ İÇİN GEREKLİ MADDELER İMAL OLUNAN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK
 

Karar Tarihi :29/03/2000
Karar Sayısı: 2000/441

            Ekli "Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; 1475 sayılı İş Kanunu'nun 88 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI 
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL
 
Bülent ECEVİT
Başbakan
     
       
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
M.C. ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. 
R. ÖNAL
Devlet Bakanı
Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı 
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı
F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı V.
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı V.
M. YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı
H. GEMİCİ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı
E.S. GAYDALI
Devlet Bakanı 
F. ÜNLÜ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. A. ÇAY
Devlet Bakanı
M.A. İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H.S.TÜRK
Adalet Bakanı 
Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU
Milli Savunma Bakanı V.
S. TANTAN
İçişleri Bakanı 
İ. CEM
Dışişleri Bakanı 
S. ORAL
Maliye Bakanı
M. BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. T. TOSKAY
Bayındırlık ve İskan Bakanı V.
Doç. Dr. O DURMUŞ
Sağlık Bakanı
Prof. Dr. E. ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. H.Y. GÖKALP
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Y. OKUYAN
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
A.K. TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.İ. TALAY
Kültür Bakanı
E. MUMCU
Turizm Bakanı
Prof. Dr. N. ÇAĞAN
Orman Bakanı
F. AYTEKİN
Çevre Bakanı

ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT EMNİYETİ İÇİN GEREKLİ MADDELER İMAL OLUNAN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK            Madde 1- 27/11/1973 tarihli ve 7/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlü ğe konulan Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tüzüğün 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları) ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan doğruya işletilen askeri işyerlerinin denetim ve teftişi, askeri iş müfettişleri tarafından yapılır."

            Madde 2- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.