İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 28.04.2006 Cuma Sayı : 26152 (Asıl) Düstur Tertip : 5 Cilt :Sayfa :

Bakanlar Kurulu' ndan :

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

Ekli “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2/6/2005 tarihli ve 35033 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

  Devlet Bakanı

A. BABACAN

B. ATALAY

N. ÇUBUKÇU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

R. AKDAĞ

F. N.ÖZAK

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

M. M. EKER

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

A. KOÇ

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

Madde 1 – 26/4/1987 tarihli ve 87/11798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.