İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.05.1973 Sayı :14544 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:12 Sahife:2128
İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ TÜZÜĞÜ 
 
     
Karar Tarihi : 04.05.1973 
Karar Sayısı: 7/6335 

            Çalışma  Bakanlığınca  hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan "İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü"nün yürürlüğe konulması, Bakanlar Kurulunca 04/05/1973 tarihinde kararlaştırılmıştır.

FAHRİ S. KORUTÜRK
Cumhurbaşkanı 
           
N. TALÜ
Başbakan  
           
N. ERKMEN
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.
K. SATIR 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.
İ. H. TEKİNEL
Devlet Bakanı
Prof. İ. ÖZTRAK  
Devlet Bakanı 
H. MUMCUOĞLU 
Adalet Bakanı
İ. SANCAR
Milli Savunma Bakanı 
M. ÖZTEKİN
İçişleri Bakanı
Ü. H. BAYÜLKEN
Dışişleri Bakanı
S. T. MÜFTÜOĞLU
Maliye Bakanı
O. DENGİZ
Milli Eğitim Bakanı
N. OK
Bayındırlık Bakanı
A. TÜRKEL
Ticaret Bakanı
Dr. V. TANIR
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı   
 
F. ÇELİKBAŞ
Gümrük ve Tekel Bakanı
A. N. TUNA
Tarım Bakanı
Prof. S. ÖZBEK
Ulaştırma Bakanı   
 
A. N. ERDEM
Çalışma Bakanı
Dr. N. BAYAR
Sanayi ve Tek. Bakanı

Dr. K. DEMİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   
     
 

Dr. A. İ. KIRIMLI
Turizm ve Tan. Bakanı
M. N. OKTAY
İmar ve İskan Bakanı
O. KÜRÜMOĞLU
Köy İşleri Bakanı
İ. BİNGÖL
Orman Bakanı
C. COŞKUN
Gençlik ve Spor Bakanı
  
            KAPSAM  
            Madde 1 - "İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi" nin şekli, içine nelerin yazılacağı ve nasıl alınıp verileceği ve kullanılacağı bu Tüzükte gösterilmiştir. 

            KARNE VERİLMESİ ZORUNLULUĞU  
            Madde 2 - İşveren veya işveren vekili, işe aldığı her işçiye en geç on beş gün içinde "İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi" vermek zorundadır. Deneme süresine bağlı tutulan işçiler için bu onbeş günlük süre, deneme süresinin bitiminden sonra başlar. 

            KARNENİN ŞEKLİ VE İÇİNE NELERİN YAZILACAĞI  
            Madde 3 - İşçi çalışma ve kimlik karnesinin şekli ve içine nelerin yazılacağı bu Tüzüğe bağlı örnekte gösterilmiştir. 

            KARNENİN BASTIRILMASI VE İŞVERENLERE VERİLMESİ  
            Madde 4 - İşçi çalışma ve kimlik karnesi, bir kapak içerisinde birbirinin aynı üç yapraktan ibaret olup, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından seri ve sıra numaralı olarak bastırılıp, işverenlere parası karşılığında verilir. 

            KARNENİN DOLDURULMASI  
            Madde 5 - A)  İşe alınan işçiye, işçi çalışma ve kimlik karnesi verilirken, karnenin; 

            a) İşçinin kimliğiyle ilgili kısmı (işçinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve sigorta sicil numarası), yazılmak ve işçinin karnenin düzenlendiği tarihte çekilmiş fotografı, fotograf için ayrılan yere yapıştırılarak, üzerine varsa mühür veya kaşe basıldıktan sonra imza ile onaylanmak, 

            b) İşyerinin ünvanı ve işyerinin adresi kısımları, karşılarına işçinin çalıştığı işyerinin ünvan ve adresi yazılmak, 

            c) Medeni durumu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (x) işareti konulmak, ve çocuk sayısı yazılmak, 

            d) Öğrenim durumu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (x) işareti konulmak 

            e) İşe başladığı tarih kısmı, işçinin işe başladığı gün, ay ve yıl yazılmak, 

            f) Yaptığı işin niteliği kısmı, işçinin hangi kısımda ne iş yapacağı belirtmek 

            g) Mesleki kısmı, yapılan iş, bir meslekle ilgili ise, o mesleğin adı yazılmak 

            h) Meslekteki pozisyonu kısmı, işçinin durumuna uyan kare içine (x) işareti konulmak, 

            i) Mesleğindeki iş tecrübesi kısmı, meslekte geçirdiği süre yıl ve ay olarak yazılmak 

            j) Verilen ücret kısmı, ücretin ödeme şekli belirtilerek brüt miktarı yazılmak 

            k) İşveren veya işveren vekilinin kimliği ile ilgili kısmı, işveren veya işveren vekilin adı, soyadı işyerindeki ünvanı ve belgenin düzenlendiği tarih yazılıp imzalanmak suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından doldurulur. 

            B) İşyerinden ayrılmakta olan işçi için, çalışma ve kimlik karnesinin ; 

            a) İşinden ayrıldığı tarih kısmı, ayrıldığı gün, ay ve yıl yazılmak, 

            b) Son aldığı ücret kısmı,ayrıldığı tarihteki ücret ödeme, 

            c) İşyerinden  ayrılıncaya kadar çalıştığı kısım ve atelye kısmı, hangi kısım ve atelyelerde ne gibi işler yaptığı, eylemli çalışma süresi, kalifiye işçiler için işteki meslek ve pozisyonunun ne olduğu yazılmak, 

            d) İşyerinde gördüğü mesleki kurslar kısmı, gördüğü mesleki kurslar varsa, türü ve  süresi yazılmak, 

            e) İşveren veya işveren vekilinin kimliği ile ilgili kısmı, işveren veya işveren vekilinin adı, soyadı, işyerindeki ünvanı yazılmak ve imzalanmak, 

            suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından doldurulur. 

            DEĞİŞİKLİK İŞLENMESİ  
            Madde 6 - Karnenin işçilere verilmesinden sonra karnede yazılı durumlardaki değişiklikler, ilk boş sayfaya işveren veya işveren vekili tarafından işlenir.Bu değişikliklerin karne üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı ve sayfaların dolmuş bulunduğu hallerde yeni bir karne düzenlenir. 

            KARNENİN İŞÇİLERE VERİLMESİ  
            Madde 7 - Karne işveren tarafından işe alınan her işçiye imzası karşılığında verilir. 

            Karnenin sahibi tarafından kaybedilmesi veya herhangi bir sebeple kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, işveren tarafından veriliş nedeni belirtilmek, karne kaydına uygun olmak ve eski karnenin seri ve sıra numarası da yazılmak suretiyle yeni bir karne doldurularak işçiye verilir. 

            KARNENİN KULLLANILMASI  
            Madde 8 - İş ve İşçi Bulma Kurumu işçilerin iş isteklerinde ve işverenler, işçilerin başvurmalarında işçi çalışma ve kimlik karnelerinden yararlanırlar. 

            ESKİ KARNELERİN GEÇERLİLİĞİ  
            Geçici Madde - 931 sayılı İş Kanunu'nun 21'inci maddesine göre hazırlanan "İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü" ne dayanılarak verilmiş olan işçi çalışma ve kimlik karneleri geçerlidir. 

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 9 - 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 21'inci maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
 
Açıklama : 1-Bu karne İşveren tarafından işe aldığı her işçiye en geç 15 gün içerisinde doldurulup verilir.

2-Karneyi, işçi yanında bulunduracaktır. 

                    3-İşçinin "İşyerinden ayrılıncaya kadar çalıştığı kısım ve atelye kısmı kalifiye işçiler için doldurulur.

Not:

            İşbu karne 25/08/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 21'inci maddesi gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.

 
 
Medeni durumu : Evli r Boşanmış r Dul r Bekar r

                          Çoçuk sayısı :………………..

Öğrenim durumu : Okur-yazar r İlkokul r Ortaokul

                            veya dengi r Sanat Entitüsü

                            Lise veya dengi r Yüksek öğrenim

1)İşe başladığı tarih :…………….....................................................................................

2)Yaptığı işin niteliği :………………….......................................................................................

3)Mesleği :………………….....................................................................................................

4)Meslekteki pozisyonu Çırak r Yardımcı r Düz

                                 İşçi r Kalifiye işçi

                                Usta yardımcısı r Usta

                                Ustabaşı r Atelye şefi

5)Mesleğindeki iş tecrübesi :…………………yıl…………….ay

6)Verilen ücret :……………………………………………............................................

a-Saat ücreti :……………………………………………...............................................

b-Günlük ücret :……………………………………………..........................................

c-Haftalık ücret …………………………………………….........................................

d-Aylık ücret :…………………………………………….............................................

e-Diğer tür ücret :…………………………………………….........................................

7)İşveren veya İşveren vekilinin :……………………………………………………….............................

a-Adı-Soyadı :………………………………………………………...................................................

b-Ünvanı :……………………………………………………….........................................................

c-İmzası :……………………………………………………….........................................................

d-Belgeyi düzenlediği tarih :………………………………………………………................................

 
 
Seri No :……………

Sıra No :……………

Fotoğraf
İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ

Adı :………………………………………………………….............................................................

Soyadı :…………………………………………………………........................................................

Baba adı :…………………………………………………………......................................................

Doğum yeri :………………………………………………………….................................................

Doğum tarhi :………………………………………………………….................................................

Sigorta sicil No :………………………………………………………….................................................

İşyerinin ünvanı :…………………………………………………………...............................................

…………………………………………………………..........................................................................

İşyerinin adresi :………………………………………………………….................................................

 
 
1)İşinden ayrıldığı tarih :……………………………………………………............................................

2)Son aldığı ücret :……………………………………………………..................................................

3)işyerinde ayrılıncaya 
kadar çalıştığı kısım ve 
atelye :…………………………………………………….................................................................

Çalıştığı kısım                                                   Yaptığı işdeki 
veya atelye                                                  meslek ve pozisyonu                                       Süresi
----------------------                                       ---------------------------------                                 -----------
a-…………………. …………                   …………………. …………                           ………………….

b-…………………. …………                   …………………. …………                           ………………….

c-…………………. …………                   …………………. …………                           ………………….

d-…………………. …………                   …………………. …………                           ………………….

4)İşyerinde gördüğü mesleki kurslar

                                                                                                                                        Türü                          Süresi
                                                                                                                                       ----------               --------------

                                                                                                                                      ……………  ………………

                                                                                                                                      …………….  ……………….

5)İşveren veya İşveren vekilinin :

a-Adı, soyadı :……………………….…………….…………….…………….…………….…………….………

b-Ünvanı :……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….

c-İmzası :…………………………………….…………….…………….…………….…………….…………….