İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
ONBİRİNCİ BÖLÜM
SU BASKINLARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

            SULARA İLİŞKİN BİLGİLERİN HARİTALARA İŞLENMESİ 
            Madde 215 - Fenni nezaretçi eski çalışma  yerlerini, ocak içinde veya çevresinde su bulunmaması muhtemel tabakaları, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve arızi su birikintilerinin durumunu genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgileri ayrıntılı olarak toplamak ve yıllık imalat haritalarına işlemek zorundadır. 

            KONTROL SONDAJLARI 
            Madde 216 - Çalışılmakta olan yerler yakınında su birikmelerinden, eski çalışma yerleri ve sularda zararlı gazların bulunduğundan kuşkulanılıyorsa, bu gibi yerlerde, uzunlukları 25 m den aşağı olmamak üzere, alın yönünde, kontrol sondajı yapılır. 

            Deniz, göl, nehir altında bulunan madenlerdeki çalışmalar, Bakanlık'ça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. 

            EMNİYET TOPUĞU, ÇÖZÜNEBİLİR TAŞ, JİPS VE TUZ YATAKLARI 
            Madde 217 - Suyla dolu olduğu bilinen veya bundan kuşkulanılan arazi tabakaları altındaki ocaklarda, bir emniyet topuğu bırakılır. 

            Bu topuğun kalınlığı ve diğer özellikleri, her özel durum için Bakanlığın onayıyla belirlenir. 

            İşletmeye elverişli derinlikteki kömür veya maden damarlarının çözünebilir taş veya jips yatakları altında bulunduğu yerlerde, yeryüzünde sondaj yapılmışsa, burası terkedilmeden önce, damarla veya üzerlerindeki sondaj delikleri, çözünebilir taş ve jips yataklarına önemli miktarda su girmesine engel olacak biçimde tıkanır. 

            İşletmeye uygun derinlikteki maden damarları üzerinde bulunan tuz tabakaları, sondaj deliklerinden çözme yöntemiyle işletilemez. 

            ÖNGÖRÜLEN ÖNLEMLERİN BAKANLIK'LARA BİLDİRİLMESİ 
            Madde 218 - Su baskını veya akıcı kum tehlikesi bulunan ocaklarda, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden öngörülen önlemlerin neler olduğu, işverence belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığına bildirilir. 

            Ocak ağızları, dış su baskınları ve heyelan gibi doğal afetlerin etkisinden zarar görmeyecek yerlerde seçilir. Durumdaki değişiklikler nedeniyle yeni tehlikelerle karşı karşıya kalan ocaklarda, gerekli güvenlik önlemleri ayrıca alınır. 

            KÜKÜRTLÜ HİDROJENE KARŞI ÖNLEMLER 
            Madde 219 - Kükürtlü hidrojen yaydığı belirlenen suyun boşaltılması sırasında, bu gaza karşı özel önlemler alınır. 
 

ONİKİNCİ BÖLÜM
YANGINLAR

            ÖNLEMLERİN ALINMASI 
            Madde 220 - Fenni nezaretçi ocaklarda yangınlara karşı gerekli bütün önlemleri alır. Bunu için gereken arç ve gereçler ocaklarda hazır bulundurulur. 

            24 saatte 50'den çok işçi çalıştıran her ocakta, işçiler arasından, bir yangın ekibi oluşturulması zorunludur. 

            Ayrıca, fenni nezaretçi tarafından, yangın söndürme düzeninin ve yangın söndürme ekibinin çalışma şekli ve yöntemiyle ilgili esasları kapsayan bir yönerge hazırlanır. 

            KOLAY YANABİLEN MaddeLERİN TEMİZLENMESİ 
            Madde 221 - Çıkarma kuleleri, kuyubaşı binaları ve yeraltı vinç ve freno dairelerinin yağ, kükürt, kömür toz vb.  kolay yanabilecek maddelerden temizlenmesi zorunludur. 

            KENDİLİĞİNDEN YANAN MADDELER 
            Madde 222 - Kendiliğinden yanmaya elverişli maddelerde, fenni nezaretçi işyerinin özelliğinin gerektirdiği güvenlik esaslarını belirleyen ayrı bir yönerge hazırlar. Bu gibi ocaklarda, ocağın, panoları hava giriş ve çıkış yollarında bekleme barajları yapılır ve bunların yerleri planlarda gösterilir. 

            Bu barajların kapatılabilmesi için gerekli bütün malzeme, baraj yanında hazır bulundurulur. 

            ÇALIŞMA YAPILMAYAN ZAMANLAR VE DEVRELER 
            Madde 223 - Kömür ve kükürt ocaklarıyla yangına elverişli ocaklarda, çalışma yapılmayan zamanlarda bile, kendiliğinden kızışma veya yanma olup olmadığı yeterlikli bir nezaretçi tarafından denetlenir. 

            Tatil gibi herhangi bir nedenle çalışılmayan bir devreyi izleyen günlerde ise, bu muayene yapılmadan çalışmaya kesinlikle başlanmaz. 

            BİNA VE TESİSLERİN YANGINA DAYANIKLI MALZEMEDEN YAPILMASI 
            Madde 224 - İlk kazı işlemi dışında, kuyuların tahkimatı, kuyubaşı tesisleri binalar yangına dayanıklı malzemeden yapılacaktır. 

            Ocakiçi, vinç, freno ve makina daireleriyle yeraltı atölyeleri ve bunların eklentileri, ateşe dayanıklı biçimde yapılır. 

            Çıkarma kuleleri ve kuyubaşı binaları, ancak, Bakanlığın izniyle ahşap olarak yapılabilir. Buralarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzeme bulundurulamaz. 

            YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ VE GEREÇLERİ 
            Madde 225 - Ocak içinde kullanılacak yangın  söndürme araç ve gereçleri, kapalı yerlerde kullanılmasına Bakanlığın izin verdiği tiplerden olacaktır. Bunlar, 6 ayda bir muayene edilerek, çalışır durumda olmaları sağlanacak; muayene ve doldurma tarihleri üzerlerine yazılacaktır. 

            ÖĞRETİM 
            Madde 226 - Yangın söndürme araç ve gereçlerinin kullanılış biçimi, yangın ekiplerine ve bunların konulduğu yerde çalışanlara öğretilir. 

            MALZEMENİN DENETİMİ 
            Madde 227 - Yangına karşı kullanılmak üzere bulundurulan malzemeler, ayda en az bir kez sorumlu nezaretçiler tarafından denetlenir. 

            BASINÇLI SU 
            Madde 228 - Ocakların yangına elverişli kısımlarında yangınlara karşı kullanılmak üzere, basınçlı ve bol su bulundurulacak; su tesisleri her zaman kullanılabilir durumda olacaktır. 

            YANGINDA YAPILACAK İŞLER 
            Madde 229 - Yangın  çıktığını gören her ocak personeli, olanak varsa, derhal yangını söndürmeye çalışır ve en yakın nezaretçiye haber verir. Olay ayrıca, yetkili ve sorumlularca ve Bakanlığı da derhal duyurulur. Yangında çıkan, zehirleyici boğucu, yanıcı gazlara karşı gerekli önlemler, fenni nezaretçi tarafından alınır. 

            YANGIN VE DUMAN TEHLİKESİ BELİREN YERLER 
            Madde 230 - İşçiler, yangın ve duman tehlikesi beliren yerlerden hemen uzaklaştırılır ve buralara girilmesi fenni nezaretçinin iznine bağlıdır. 

            BARAJLARIN DENETİMİ 
            Madde 231 - Yangın sahalarının terk ve tecrit edilmiş ocak kısımlarından ayıran barajlar düzenli olarak denetlenir. Denetim sonuçları, iş güvenliği rapor defterine yazılır. 

            BARAJLARIN AÇILMASI 
            Madde 232 - Barajlarla kapatılmış bölümlerin yeniden açılmasının güvenlik yönünden sakıncalı görülmemesi halinde, açma işlemi, Bakanlığın izni üzerine fenni nezaretçinin yönergesi çerçevesinde yapılır. 

            Barajlar açılırken kurtarma araç ve gereçleriyle donatılmış bir kurtarma ekibi hazır bulundurulur. 

 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KUYULARIN KAZILMASI, DERİNLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA, TAŞIMA VE İŞARETLEME DÜZENİ

            MUAYENE VE DENETİMLER 
            Madde 233 - Kuyuların güvenlik işlerinden sorumlu nezaretçi, bu Tüzük'te öngörülen muayene ve denetimlere ek olarak, 24 saatten en az bir kez, kuyuların genel durumuyla, döşemelerin, sahanlıkların ve tulumbaların kuyu içerisinde asılmasına yarayan düzen, araç ve gereçleri muayene ederek ve denetleyerek kuyu rapor defterine yazar. 

            DÜŞMELERE KARŞI ÖNLEMLER 
            Madde 234 - Kuyularda, işçilerin iskele, döşeme ve sahanlıklarından kuyubaşı ve röset ağızlarından düşmelerine ve yukarıdan düşecek şeylerin işçilere ve havalandırma sistemine zarar vermesine karşı bütün önlemler alınır. 

            İŞİN ÖNGÖRÜLEN ESASLARA GÖRE YÜRÜTÜLMESİ 
            Madde 235 - Fenni nezaretçi tarafından görevlendirilen nezaretçi kendi vardiyası süresince, bu bölümde düzenlenen işlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden kendisine iletilen esaslara göre  yürütülmesinden sorumludur. 

            NEZARETÇİLERİN KUYUDAN AYRILMASI 
            Madde 236 - Vardiya sonunda kuyudan en son nezaretçi çıkar ve kendi ekibini izleyen ekibin nezaretçisi inmeden kuyudan ayrılmaz. 

            BOŞALTILAN KUYULARA İNME 
            Madde 237 - Lağım atılmaları vb nedenlerle çalışmaların durdurulup işçilerin dışarıya çıkarıldığı hallerde, nezaretçi kuyuyu denetlemeden, güvenlik bakımından yeterli bulmadan hiç kimsenin kuyuya inmesine izin verilmez. 

            SU, AKICI KUM VE ESKİ İMALAT TABAKALARI 
            Madde 238 - Tehlikeli miktarda su, akıcı kum ve eski imalat tabakaları arasında kazılmakta olan kuyularda çalışanların gerektiğinde kuyudan derhal çıkmalarını sağlayacak önlemler alınır. 

            TAŞIMA İŞLERİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
            Madde 239 - Kazılmakta ve derinleştirilmekte olan kuyularda, Tüzüğün ikinci kısmının altıncı bölümünde yer alan hükümler uygulanır. 

            50 METRE DERİNLİĞE İNİLDİĞİNDE YAPILACAK İŞLER 
            Madde 240 - Kazma ve derinleştirme sırasında 50 m derinliğe inildiğinde, kuyular içinde kayıtlar tesis edilir. 

            Kuyu ağzında ve işçi bulunan katlarda, ancak kova veya malzemenin geçmesi istenildiğinde açıları bunlar geçince hemen kapanan, özel mekanik düzenlik kapaklar bulundurulur. Bu kapaklar çevresinde çalışan işçiler, emniyet kemeri kullanırlar. 

            İş süresince kuyubaşı yeterince aydınlatılır. 

            KOD GÖSTERGESİ VE FRENLER 
            Madde 241 - Kazılmakta ve derinleştirilmekte olan kuyularda, çıkarma makinaları 125'inci maddede öngörülen kod göstergesi ve 127'nci maddede öngörülen fren düzeniyle donatılır. 

            İŞARETLEŞME DÜZENİ 
            Madde 242 - Kazılmakta ve derinleştirilmekte olan kuyularda, Tüzüğün 145'inci maddesinde sözü edilen işaretleşme düzeninin kurulması zorunludur. 

            İNDİRİLMEKTE VE ÇIKARILMAKTA OLAN KOVALAR 
            Madde 243 - Aşağı indirilmekte olan kovaların kuyu içindeki veya dibindeki işçilere çarpmaması için gerekli önlemler alınır. Kovalar, yukarı çekilmeye başlanmadan önce, hareketsiz hale getirilir. 

            Kovalar, ağızlarından 20 cm eksik doldurulur; dış yanlarına ve özellikle diplerine yapışmış olan taş vb. maddelerden iyice temizlenir. 

            KOVAYLA İNSAN TAŞINMASI 
            Madde 244 - Kuyu ağzındaki veya katlardakı özel  kapılar kapatılmadan kovalarla kuyuya inilip çıkılamaz. 

            Kuyu kontrolu yapanlar dışında, hiç kimse kovanın kenarına binemez. 

            Kovayla insan taşımalarında emniyet kemeri kullanılması zorunludur. 

            İnsan taşınmasında kullanılan kovaların hızı saniyede 1,5 metreyi geçemez. 

            Bu hız Bakanlığın izni ile arttırılabilir. 

            Kısmen veya tamamen malzeme yüklü kova içinde insan taşınamaz. Karşılıklı olarak çift kovayla çalışılıyorsa, insan taşınırken hiç bir kovayla malzeme taşınamaz 

            FENNİ NEZARETÇİ TARAFınDAN ALINACAK ÖNLEMLER 
            Madde 245 - Fenni nezaretçi kuyularda malzeme taşınması, özellikle kovaların kullanılmasını ve işaretleşmeler yönünden gerekli önlemleri alır. 

 
ÜÇÜNCÜ KISIM
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ELEKTRİKLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

            ELEKTRİK ŞEBEKESİ PLANI VE KULLANIM YÖNERGESİ 
            Madde 246 - Ocak yönetim yerinde, elektrik şebekesini ve şebekedeki sabit aygıt ve tesislerin yerlerini gösterir, ölçekli, ayrıntılı ve en son durumu gösterir bir plan bulundurulur. 

            Yetkisiz kimselerin elektrik aygıtlarını almasının ve kullanmasının yasak olduğunu, yangın anında yapılacak işleri, elektrik çarpmasında ilk yardımı, elektrik devresini kesmekle görevli kişilerle haberleşme biçimini ve gerekli diğer bilgileri içeren yönerge, uygun yerlere asılır. 

            ELEKTRİK RAPOR DEFTERİ 
            Madde 247 - Her işyerinde bir elektrik rapor defteri bulundurulur. Bu deftere, bu Tüzük uyarınca, elektrikle ilgili olarak yapılacak bütün muayene, denetim ve deneylerin sonuçlarıyla, işveren ve elektrik yetkilileri tarafından gerekli görülen diğer hususlar ve bilgiler ayrıntılı olarak yazılır. 

            YEDEK AYDINLATMA ARACI 
            Madde 248 - Elektrikle aydınlatılmakta olup ışıkların sönmesinin tehlikeli olabileceği yerlerde, yeteri kadar, uygun yedek aydınlatma aracı bulundurulur. 

            ELEKTRİKLİ AYGITLARIN YERLEŞTİRİLMESİ 
            Madde 249 - İnsan eliyle kullanılan veya yönetilen elektrikli aygıtların denetlemelerinin yapılabilmesi için en az 60 cm genişliğinde, serbest kolay ve güvenlikle dolaşılabilecek yolların bulundurulması ve aygıtlar üzerindeki kumanda ve manevra kollarının kolaylıkla işletilebilecek biçimde düzenlenmesi gereklidir. 

            YAĞLI TRANSFORMATÖRLER VE YAĞLI DEVRE KESİCİLER 
            Madde 250 - Yağlı transformatörler ve yağlı devre kesiciler, ocak içinde havalandırılması sağlanmış, yangına dayanıklı, ayrı oda, hücre veya bölmelere konur. Bu gibi yerler, bir göçük halinde oluşacak tehlikelere karşı dayanıklı yapılır ve suya karşı korunur. 

            Buralarda, yanıcı, parlayıcı patlayıcı ve aşındırıcı maddeler konulamaz. 

            Yangın  tehlikesi oluşturmayacak biçimde yapılmış olmayan veya bu niteliklerini yitiren aygıtların konuldukları odalar, hücreler, bölmeler ve bunların ayrıntıları, yanıcı malzemeden yapılamaz. Bu gibi yerlerde yanıcı tozların birikmesi kesinlikle önlenir ve sık sık temizlenir. 

            YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ VE GEREÇLERİ 
            Madde 251 - Kablo, telefon ve işaret aygıtlarından başka elektrikli aygıtlar bulunan yerlerde veya yakınlarda, uygun yangın söndürme araç ve gereçleri bulundurulur. 

            MEVZUATA VE STANDARTLARA UYGUNLUK 
            Madde 252 - Bütün elektrikli aygıtlar, iletkenler ve elektrik halatları, ilgili mevzuata ve standartlara uygun olacaktır. 

            Bunların her türlü dış etkenlere dayanabilecek biçimde yerleştirilmesine ve güvenlikle çalıştırılmasına dikkat edilecektir. 

            ÖLÇÜ, KONTROL, GÖSTERGE, UYARI VE KUMANDA AYGITLARI 
            Madde 253 - Elektrik tesisleri, uygun ölçü, kontrol, gösterge, uyarı ve kumanda aygıtlarıyla donatılır. 

            ANA DEVRE KESİCİSİ 
            Madde 254 - Elektrikli aygıtlar, çevrenin sıcaklığı da  hesaba  katılarak, ancak, önceden saptanmış bulunan en yüksek sıcaklıkta çalışabilecek biçimde kurulur ve kullanılır. 

            Ocağın dışında, bütün elektrik akımını  güvenlikle kesmeye yarayan bir ana devre kesicisi kurulur. 

            Devre yüklüyken, ayrıcı (seksiyonel) ile devre kesmek yasaktır; kesim, kesinlikle devre kesiciyle yapılacaktır. 

            Yükü bulunan bir devreye ait devre kesicinin manevrası, ancak sorumlu tarafından yapılabilir. 

            KISMİ DEVRE KESİCİSİ 
            Madde 255 - Geretiğinde kullanılmak üzere, uygun yerlere, herhangi bir şebeke kısmının akımını tamamen kesecek devre kesicileri yerleştirilir. 

            PARAFUDR VB KORUYUCULAR 
            Madde 256 - Yeraltında tesis ve aygıtları, gerilimin aşırı yükselmelerine karşı korunmak amacıyla, yerüstünde, gerekli yerlere, parafudr vb koruyucular yerleştirilir. 

            TELEFON BAĞLANTISI 
           Madde 257 - Yerüstündeki ana dağıtım istasyonuyla gerekli görülen ocakiçi istasyonları birbirine telefonla bağlanır. 

            PROJELERİN BAKANLIKÇA ONAYLANMASI  
            Madde 258 - Tesisat projesi Bakanlık'ça onaylanmayan ocaklarda elektrik enerjisi kullanılamaz. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
GAZ VE TOZ PATLAMASI TEHLİKESİ BULUNAN OCAKLARDA ELEKTRİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER 

            YALITKANLAR, KABLOLAR, YALITKANLIK DİRENCİNİN AZALMASINA KARŞI ÖNLEMLER  
            Madde 259 - Yalıtkan malzemeler kullanılacakları yerlerin özellikleri göz önünde bulundurularak seçilir. 

            Ocakiçi elektrik şebekeleri veya hatlarında, dış kılıfı yanmayan veya kendi kendine yanmayı sürdürmeyen, standartlara uygun ve verilecek yüke yeterli kesitte ocakiçi kabloları kullanılır. 

            Ocakiçi elektrik tesisatının akım taşıyan kısımları topraktan tamamen yalıtılmış olacak ve yalıtkanlık direncinin bu konudaki mevzuatta belirtilen düzeyin altına düşmemesi sağlanacaktır. 

            Yalıtkanlık direncinin herhangi bir nedenle azalması olasılığına karşı, nötr topraklı sistemler toprak kaçak rölesi, nötr yalıtılmış sistemler, yalıtkanlık kontrolü yapılan röle ve aygıtlarla donatılmış olacak; bunların çalışıp çalışmadıkları, sürekli olarak denetlenecektir. 

            TOPRAKLAMADAN BAŞKA ÖNLEM ALINMAYAN YERLER  
            Madde 260 - Topraklamadan başka koruyucu önlem alınmayan yerlerde, 261, 263, 264'üncü maddeler hükümleri uygulanır. 

            TOPRAKLAMA HATLARI  
            Madde 261 - Çalışma gerilimi küçük gerilimin üstündeyse, elektrik kaçağı yapılabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik 
altına alınır. 

            Ocakiçi şebekesine ve buna bağlı devrelere ait topraklama iletkenlerinde kesiklik ve kopukluk bulunmyacak; kablo ekleme kutuları veya başlıklarında, güvenli biçimde köprüleme yapılacaktır. Bağlantı yerlerinde boya, oksit ve pas nedeniyle topraklama direncinin yükselmesine izin verilmeyecektir. 

            TOPRAKLAMANIN YAPILIŞI  
            Madde 262 - Elektrik tesisatıyla ilgili mevzuat, başka bir topraklama sistemine izin vermedikçe, ocakiçi şebekesinin herhangi bir noktasındaki topraklama, ancak, ocak dışındaki bir topraklama tesisiyle birleştirilerek yapılabilir. 

            ELEKTRİK TEHLİKELERİNE KARŞI KORUNMA  
            Madde 263 - a) Küçük gerilimin üstündeki şebekelerde, hatlar, dokunabilecek yükseklikteyse, elektrik yalıtımı sağlanır ve mekanik etkilere karşı gerekli önlemler alınır. Bakanlığın izniyle tesis edilecek trolley hatları bu hükmün dışındadır. 

            b) Elektrikli aygıtların kapakları, yerlerine güvenli biçimde tespit edilmiş olacaktır. 

            c) Zırhlı kabloların zırhları mekaniksel ve elektriksel olarak aygıtın gövdesine güvenli biçimde bağlanacaktır. 

            d) Koruma için kullanılan kafes ve tel örgüler sağlam yapılmış ve delikleri önleyecek ölçüde küçük olacaktır. 

            Aşırı güçlere karşı korunma 

            Madde 264 - a) Her şebeke ve devredeki akımın nominal değeri üstünde çıkmasına karşı gerekli otomatik koruma aygıtları (devre kesiciler) kullanılacaktır. 

            b) Devre kesiciler, bağlı oldukları devrelerin akımını güvenlikle ve süratle kesebilecek biçimde seçilmiş olacaktır. 

            c) Devre kesiciler, dış etkilere karşı korunmuş bulunacaktır. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ELEKTRİKLİ AYGITLAR, İLETKENLER, TESİSLER VE PATLAMALARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

            YAĞLI AYGITLARIN KURULABİLECEĞİ YERLER  
            Madde 265 - Yağlı aygıtların kurulduğu yerlerde, yağların belirli ve zararsız bir yerde toplanmasını sağlayan önlemler alınacaktır. 

            Buraların çalışılan yerlerden olabildiğince uzak olmasına özen gösterilecektir. 

            TRANSFORMATÖRÜN KURULACAĞI YERLER VE GÜÇ GİRİŞİ  
            Madde 266 - Güç transformatörlerinin bulundukları yerler, bunların meydana getirdiği sıcaklığı giderecek biçimde havalandırılır. 

            Her güç transformatörünün girişi, bağımsız olarak ana şebekeden kesilebilecek biçimde düzenlenir. ancak, gerilimin hepsinde birden aynı zamanda kesilmesi gereken sürekli olarak pararlel bağlı transformatörler gruplarında bu hüküm uygulanmaz. 

            DEVRE KESİCİLERİN ÖZELLİKLERİ  
            Madde 267 - Devre kesiciler, devreyi otomatik olarak kestiklerinde, kendi kendilerine tekrar kapanmayacak özellikte olacaktır. 

            YÜKSEK GERİLİMLİ VE YAĞLI DEVRE KESİCİLERİNİN KURULACAKLARI YERLER   
            Madde 268 - Yüksek gerilimli devre kesiciler ve yağlı devre kesiciler özel yerlerde kurulacaktır. 

            DEVRE KESİCİLERİNİN KORUNMA DÜZENLERİ  
            Madde 269 - Devre kesiciler, aşırı akıma, kısa devreye, toprak kaçağına karşı korunmuş olacaklardır. Nötr yalıtılmış sistemlerde, bu kesicilerin yalıtkanlık direnci, kontrol düzenleriyle donatılacaktır. 

            MOTORLARIN KORUNMASI  
            Madde 270 - Aşırı akım ve nötr topraklı sistemlerde, motorlar, toprak kaçak röleleriyle donatılmış, otomatik yol vericilerle korunacaktır. 

            İLETKENLER VE KABLOLAR  
            Madde 271 - Her işyerinde o işyerinin özelliklerine göre seçilen elektrik iletkenleri veya kabloları kullanılır. 

            ELDE TAŞINIR AYGITLAR  
            Madde 272 - Küçük gerilimin üstünde çalışan elde taşınır elektrikli aygıtların, yumuşak kablolar içinde, uygun kesitte topraklama iletkeni bulunacaktır. 

            Bu kablolar üzerindeki madeni koruyucular, tek başlarına, topraklama iletkeni yerine kullanılmaz. 

            Yumuşak kabloların gerilim aldığı noktalarda, uygun devre kesicileri veya otomatik anahtarlar bulunacaktır. 

            KUYU İÇİNDEKİ VE DİBİNDEKİ KABLOLAR  
            Madde 273 - Kuyu içindeki ve dibindeki elektrik kabloları, sürtmelere, çarpmalara ve üstlerine düşebilecek cisimlere karşı korunmuş olacaktır. 

            ULAŞIM YOLLARINDAKİ KABLOLAR VE ELEKTRİKLİ AYGITLAR  
            Madde 274 - Ocakiçi ulaşım yollarındaki kablolar ve elektrikli aygıtlar, yoldan geçen araçlardan, arabalardan ve hareketli aygıtlardan zarar görmeyecek bir uzaklıkta kurulmuş ve korunmuş olacaktır. Bunlar, taramalarda, özel olarak güvenlik altına alınacaktır. 

            FİŞ - PRİZ İÇİN ÖNLEMLER  
            Madde 275 - Küçük gerilimi aşan tesisatta fiş-prizin birbirinden ayrılmasını fişin yerinden oynamasını önleyecek bir güvenlik düzeni bulundurulur. 

            Devre gerilimi kesilmeden fiş yerinden çıkarılamaz. 

            Devre geriliminin uzaktan kumandayla kesildiği elektrikli kilitleme düzenleri, bu hükmün dışındadır. 

            PRİZLERİN YAPILIŞI  
            Madde 276 - Prizler, fiş çıkarıldığına, gerilim altında bulunan kısımlarına dokunulmayacak nitelikte olacaktır. 

            KÜÇÜK GERİLİMLERDE KULLANILAN FİŞLER  
            Madde 277 - Küçük gerilimlerde kullanılan madeni fişlerin boyutları ve biçimleri daha üst gerilimlerde kullanılanlardan farklı olacaktır. 

            KÜÇÜK GERİLİME BAĞLANMA  
            Madde 278 - El lambaları ve topraklanmayan elde taşınır aygıtların küçük gerilime bağlanması zorunludur. 

            AKIM KESİCİ DÜZEN  
            Madde 279 - Elde taşınabilir ve hareketli aygıtlar ve makinalar üzerindeki akım kesici düzen ya aygıt ve makinaların sabit birer parçaları halinde olacak ya da uzaktan kumandalı akımın kesilmesini sağlayan kumanda anahtarı aygıtın zerinde bulunacaktır. 

            AYDINLATMA ŞEBEKESİ GERİLİMİ  
            Madde 280 - Aydınlatma şebekelerinde, gerilim 250 voltu geçmeyecektir. Lambalar sağlam ve saydam bir koruyucuyla örtülecek; ayrıca sağlam bir kafes içine alınacaktır. 

            Ayaklar içinde kullanılan aydınlatma lambaları ve kablola için Bakanlığın özel izni gereklidir. 

            PATLAMA TEHLİKESİ BULUNAN OCAKLARDAKİ AYGITLAR  
            Madde 281 - Grizu veya kömür tozu patlama tehlikesi bulunan ocaklarda kullanılacak bütün elektirkli aygıtlar, alev sızdırmaz nitelikte olacaktır. 

            İŞARETLEŞME KABLOLARI ÇEKİLMESİ  
            Madde 282 - Özel bir düzenle aynı zamanda işaretleşme ve telefon konuşmaları için kullanılması hali dışında, işaret kabloları içinde, telefon devrelerine ayrılmış hatlardan başka, elektrik hattı bulundurulamaz. 

            İŞARETLEŞME KABLOLARININ NİTELİKLERİ  
            Madde 283 - İşaretleşme aygıtlarının ve telefonların enerji kaynakları, güvenlik koşullarına uygun nitelikte olacaktır. Kuyu içindeki işaretleşmelerde, çarpma ve darbelere karşı dayanıklı kablolar kullanılacaktır. 

            Birbirinden bağımsız olan çıkarma sistemlerinin işaretleşme iletkenleri ortak bir kılıf içinde bulundurulamaz. 

            Ana çıkarma tesisleri makina dairesinde, işaretleşme devrelerinde meydana gelebilecek herhangi bir aksaklığı açıkça gösterebilecek bir düzen bulundurulur. 

            YÜKSEK GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİ  
            Madde 284 - Dağıtım, yüksek gerilimli ise, alçak gerilime düşürülerek kullanılır. Ancak, güçleri 50 kilovatı aşan, güvenlik önlemleri alınmış sabit elektrik motorları bu hükmün dışındadır. 

            OTOMATİK KESİLME  
            Madde 285 - Alternatif akım şebekesinin devreleri, toprak kaçak akımı, o devre için tespit edilen değerin % 15'ini geçtiğinde, otomatik olarak kesilecek biçimde düzenlenir. 

            Madde 286- Yüksek gerilimli şebekelere bağlı aygıtlar, kontrol ve ölçü aletleriyle kabloların madeni dış kılıfları topraklamayla güvenlik altına alınır. 

            Nötr izoleli sistemlerle tesis edilen ve sürekli yalıtım kontrol devre aygıtlarıyla donatılmış bağımsız şebekeler, bu hükmün dışındadır. 

            GRİZULU OCAKLARDA ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANILMASI  
            Madde 287 - Ani grizu boşalması olasılığı bulunan ocaklarda, onaylı belgesi olan, taşınabilir elektrik lambaları dışında elektrik enerjisi, ancak, Bakanlık'ça yürürlüğe konacak yönetmelik esaslarına göre kullanılır. 

            ALEV SIZDIRMAZ AYGITLAR  
            Madde 288 - Grizulu ocaklarda, ancak, özel belgesi bulunan alev sızdırmaz özellikte aygıtlar kullanılır. Kullanım sırasında, bu Tüzükte öngörülen güvenlik koşullarına uyulması zorunludur. 

            ELEKTRİKLİ AYGITLARIN BELGELERİ  
            Madde 289 - Grizulu veya kömür tozu veya her ikisinin birden patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılacak bütün elektrikli aygıtların, Bakanlık'ça kabul edilmiş bir test istasyonundan verilmiş, alev sızdırmaz veya kendiliğinden emniyetli nitelikte olduklarına ilişkin belgeleri bulunacaktır. 

            ELEKTRİKSEL VE MEKANİK KİLİTLEME  
            Madde 290 - Devrelere, fiş-priz düzeniyle alçak gerilim verilmekteyse fiş ve priz, akım taşıdıkları sırada, birbirlerinden ayrılmayacak biçimde elektriksel ve mekanik olarak kilitleneceklerdir. 

            Fiş- priz biçiminde yapılmış olan kablo ekleme ve bağlantı başlıkları gerilim kesilmeden, birbirlerinden ayrılmayacaklardır. 

            ALEV SIZDIRMAZ AYGITLARIN MUAYENESİ  
            Madde 291 - Alev sızdırmaz veya kendiliğinden emniyetli aygıtlar, bu niteliklerini yitirdiklerinde kullanılmazlar. 

            Alev sızdırmaz veya kendiliğinden emniyetli aygıt ve malzemeler, bu niteliklerini yitirip yitirmedikleri yönünden 5 yılda en az bir kez, test istasyonlarında muayene edilir. 

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı söz konusu muayeneler için, gerekli görülen bölgelerde, yeter sayıda teknik personelle donatılmış, test istasyonları kurar ve çalıştırır veya bu muayeneler, Bakanlık'ça yetkisi kabul edilmiş bir istasyonda yapılır. 

            GRİZULU YERLERDE YAPILACAK İŞLER  
            Madde 292 - Denetim sonucunda, grizu bulunmadığı tespit edilmiş olmadıkça, devre gerilim altındayken, hiç bir aygıtın koruyucusu açılamaz ve hiçbir iletken çıplak olarak havayla temas ettirilmez. 

            Yukarıdaki hükümler grizuyu ateşlemeyecek biçimde yapılmış olan telefon işaret devreleri vb devrelerde uygulanmaz. 

            ALEV SIZDIRMAZ AYGITLARIN AÇILMASI  
            Madde 293 - Alev sızdırmaz aygıtların koruyucularına özen gösterilerek kullanılır ve bunlar, ancak, yetkili elektrikçiler tarafından açılır. 

            Alev sızdırmaz koruyucunun birleşim yüzeyleri veya soğutucu levhalar arasındaki açıklık aygıtın sertifikasında belirtilenden çok olamaz. Soğutucu levhaların arası daima temiz tutulur; tıkanmasına ve genişlemesine izin verilmez. 

            GRİZULU YERLERDE TOPRAKLAMA VE KISA DEVRE  
            Madde 294 - Gerilimi kesilen kısımların topraklanmasına veya bu kısımlarda kısa devre yapılmasına, ancak, grizu bulunmadığı kesinlikle kanıtlandıktan sonra, yetkili elektrikçi tarafından izin verilir ve işin sonuna kadar grizu sürekli kontrol edilir. 

            ALEV SIZDIRMAZ AYGITLARDA ONARIMLAR  
            Madde 295 - Yapılan onarımlar, aygıtların alev sızdırmaz özelliklerini değiştirmeyecektir. 

            Alev sızdırmaz aygıtların parçaları, aynı özellikte yedek parçalarla değiştirilir. Alev sızdırmaz aygıtların koruyucularında hiç bir değişiklik yapılamaz. 

            Aygıtlar üzerinde değişiklik yapmak zorunlu olduğunda, bu değişiklik için 291 inci maddede sözü edilen istasyona başvurularak belge alınması zorunludur. 

            Alev sızdırmazlık nitelikleri konusunda kuşku duyulan aygıtların bu istasyonlara gönderilmesi işverenin sorumluluğundadır. 

            METAN ORANININ % 1,5'U GEÇMESİ  
            Madde 296 - Genel havasındaki metan oranı %1,5'u geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve koşullar düzelmedikçe yeniden verilmez. 

            ELEKTRİK TESİSATININ KONTROLÜ  
            Madde 297 - Bütün elektrikli aygıtlarla kablolar ve ayrıntıları, haftada, en az bir kez, dışından kontrol edilir yılda en az bir kez, yalıtkanlık kontroluna tabi tutulur. 

            Sürekli yalıtım kontrolu yapan aygıtlarla donatılmış devreler, bu hükmün dışınadır. 

            Ocağın bütün elektrik tesisatı yılda en az bir kez baştan aşağı kontrol edilir. 

            Bütün elektrikli aygıtlar ve kablolar, çalışmaya başlamadan önce kullananlarca kontrol edilir. 

            Alev sızdırmaz aygıtlar, gerektiği kadar sık ve düzenli aralıklarla elektrikle işleyen konveyörlerle yükleyici motorlar da yerleri değiştirildiğinde kontrol edilir. 

            Bütün koruyucu röle ve devrelere, ayda en az bir kez deney uygulanır. 

            DENEY VE KONTROL ALETLERİ  
            Madde 298 - Deney ve kontrol aletleri, normal kullanışları sırasında tehlike yaratmayacak tipte yapılmış olacaktır. 

            KABLOLARIN KONTROLÜ  
            Madde 299 - Yapılan kontrol ve deneylerde tehlike yaratacak biçimde hasara uğramış veya bozulmuş oldukları görülen kablolar, derhal onarıma alınır veya sağlamlarıyla değiştirilir. 

            Hasara uğramış veya bozulmuş kablolar, esaslı biçimde onarılıp kontrol edilmedikçe, ocak içinde tekrar kullanılamaz. 

            Onarımlar izole bantlarla yapılamaz. 

            Yumuşak kablolar 3 ayda en az bir kez, bulundukları yerlerde kontrol edilir ve son kontrol tarihleriyle sonuçları rapor  defterine yazılır. 

            ELEKTRİKLİ AYGITLARIN KİLİTLENMESİ  
            Madde 300 - Elektrikli aygıtların yetkisiz kişilerce oynanması tehlike yaratacak kumanda kolları, özel anahtarı bulunan kilitlerle kilitlenir, bu sağlanamazsa aygıtlar, kapısı kilitlenebilen bir bölmeye yerleştirilir. 

            Anahtarlar sorumlu kişilere teslim edilir. 

            ALEV SIZDIRMAZ AYGITLARIN CİVATALARI  
            Madde 301 - Alev sızdırmaz aygıtların civataları eksiksiz olacak ve tamamen sıkılmış durumda bulunacaktır. Yetkisiz kişilerce sökülmesini engellemek üzere, civata başları özel şekilli veya özel anahtarlarla sökülebilecek yuvalara gömülü olacaktır. 

            GERİLİMİN KESİLMESİ  
            Madde 302 - Kullanılmayan iletkenlerin ve aygıtların gerilimi kesilir, ancak, yüksek gerilimli aygıtlarda gerilimin kesilmesi, aygıtın nem almasına veya iç terlemeye neden oluyor, bundan dolaşı yalıtkanlık direncinde azalma meydana geliyorsa, gerilim kesilmez ve üzerlerine gerilim olduğunu gösteren bir uyarı levhası asılır. 

            İSTASYONLARA GİRME YASAĞI  
            Madde 303 - Yetkisiz ve izinsiz kişiler, tali istasyona veya transformatör odasına giremezler. Durum uyarı levhaları ile belirtilir. 

            YAĞLARIN KONTROLÜ  
            Madde 304 - Yağlı aygıtlarda bulunan yağın miktarı ve niteliği sürekli olarak kontrol edilir. Yağlar yılda en az bir kez yalıtkanlık testine tabi tutulur. 

            ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK ELEKTRİK TESİSATI  
            Madde 305 - Üzerinde çalışma yapılacak elektrik tesisatının besleme kaynaklarından ayrılması ve topraklanması gerekir. Bu gibi yerlere gerilim veren devre kesicileri açık durumda kilitlenmedikçe veya çalışılan yere gerilim verilmesi başka bir yolla kesin olarak önlenmedikçe, çalışma yapılamaz. 

            ARIZA VE TEHLİKE  
            Madde 306 - Arıza ve tehlike yüzünden gerilimin her kesilişinde, derhal, yetkili elektrikçiye haber verilir ve nedenleri, elektrik rapor defterine yazılarak imzalanır. 

            ONARIMLAR  
            Madde 307 - Onarımlar, yalnız yetki verilen elektrikçiler tarafından veya bunların yönetim ve sorumlulukları altında yapılır. 

            Elektrikli aygıtlar, her onarımdan sonra kontrol edilip denemeden hizmete konulamaz. 

            AYGITLARDA BOZUKLUK VE DÜZENSİZLİK  
            Madde 308 - Koruyucularında bozukluk olan veya çalışmasında düzensizlik görülen aygıtların gerilimi, derhal kesilir; bunlar bozukluk veya düzensizlik giderilmeden kullanılamaz. 

            İLGİLİ DİĞER MEVZUAT  
            Madde 309 - Elektrik tesisatının işletilmesiyle ilgili olarak, bu Tüzük'te öngörülenler yanında ilgili diğer mevzuat hükümleride uygulanacaktır.