İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.05.1997 Perşembe  Sayı : 22976 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
 
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK 
 
 
Karar Sayısı: 97/9187  

            Ekli "1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük"ün yürürlüğe konulması; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun değişik 21 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18.02.1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
     
Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN 
Başbakan 
    
Prof.Dr.Tansu ÇİLLER 
Dışişleri Bak.ve Başb.Yrd.
F.ADAK 
Devlet Bakanı
N.ERCAN 
Devlet Bakanı 
I. ESENGÜN 
Devlet Bakanı V.
I. SAYGIN 
Devlet Bakanı
İ. KAHRAMAN 
Devlet Bakanı V.
N. KURT 
Devlet Bakanı
M. ALTINSOY 
Devlet Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Devlet Bakanı
I. ESENGÜN     
Devlet Bakanı
M. S. ENSARİOĞLU 
Devlet Bakanı 
A.C. TUNÇ 
Devlet Bakanı V.
B. AKSOY 
Devlet Bakanı 
G. DAĞDAŞ 
Devlet Bakanı
H. U. SÖYLEMEZ 
Devlet Bakanı
T. R. GÜNERİ 
Devlet Bakanı
A. YILMAZ 
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. GÜNBEY 
Devlet Bakanı
B. ŞEKER 
Devlet Bakanı
Dr. A. DEMİRCAN 
Devlet Bakanı
Ş. KAZAN 
Adalet Bakanı
T. TAYAN 
Milli Savunma Bakanı
M. AKŞENER 
İçişleri Bakanı
Doç. Dr. A. ŞENER 
Maliye Bakanı
Prof. Dr. M. SAĞLAM  
Milli Eğitim Bakanı
C. AYHAN 
Bay. ve İsk. Bakanı
Y. AKTUNA 
SağlıkBakanı
Ö. BARUTÇU 
Ulaştırma Bakanı
    
C. AYHAN 
Ulaştırma Bakanı V.
N. ÇELİK 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
Y. EREZ 
Sanayi ve Tic. Bakanı
M. R. KUTAN 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. KAHRAMAN  
Kültür Bakanı
B. YÜCEL 
Turizm Bakanı
M. H. DAĞLI 
Orman Bakanı
M. Z. TOKAR   
Çevre Bakanıı
İ.GÜRDAL     
Çevre Bakanı V.
1475 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞ YERLERİNDE İŞVERENLERİN KURACAKLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            AMAÇ VE KAPSAM 
            MADDE 1 - Bu Tüzük, 1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, işverenlerce kurulacak okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ve işleyiş esas ve usullerine ilişkin hükümleri düzenler. 

            TANIMLAR 
            MADDE 2 - Bu Tüzükte geçen okul öncesi eğitim kurumu (kurum), zorunlu ilköğretim çağı kapsamına girmeyen (0-72 ayını tamamlamayan) çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlandığı kurumlar olarak; 

            A) Emzirme odaları: İş Kanununa tabi iş yerlerinde, bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakılması ve emzikli kadınların çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları, 

            B) Yurt (Çocuk bakım yurdu-Kreş): İş Kanununa tabi iş yerlerinde yaşları 0- 72 ay (72 ayını tamamlamayan) arasındaki çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, 

            C) Anaokulu: İş Kanununa tabi işyerlerinde yaşları 36-72 ay (72 ayını tamamlamayan) arasındaki çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri  

            ifade eder. 

            KURUM AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
            MADDE 3 - İşverenlerin bu Tüzükte belirtilen kurumları açma yükümlülükleri hakkında "Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" hükümleri uygulanır.  

            "Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" hükümleri uyarınca yurt açma yükümlülüğünde olan işverenler anaokulu açmak zorundadırlar. 

            KURUM YAPILARINDA BULUNACAK NİTELİKLER İLE BESLENME, SAĞLIK VE KORUNMA HİZMETLERİ 
            MADDE 4 - Bu Tüzük hükümlerine göre kurulacak kurumlarda, kurum yapılarında bulunacak nitelikler ile beslenme, sağlık ve korunma hizmetleri hakkında "Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" hükümleri uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM, EĞİTİM VE DENETİM

            KURUM PERSONELİNİN NİTELİK VE SORUMLULUKLARI 
            MADDE 5 - Kurumda çalışacak personelde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet memurluğuna alınmada aranan genel ve özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen nitelikler de aranır. 

            A) Yönetici 
            Kurumun amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki her türlü işlerden ve kurumdaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, gelişme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine sahip kişilerden biri yönetici olarak görevlendirilir. 

            1 - Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi, psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yüksek öğrenim görmüş olmak, 

            2 - Eğitim fakültelerinden veya benzeri yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni ünvanını almış olmak, 

            3 - İlkokul öğretmeni ünvanı olup, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda en az beş yıl yönetici olarak çalışmış ve iyi derecede sicil almış olmak. 

            Yukarıdaki şartlardan birine sahip yönetici bulunamaması halinde, anaokulunda görevli öğretmenlerden birine bu görev geçici olarak verilebilir. 

            B) Öğretmen 
            Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, çocukların gelişimlerini sağlamak, iyi alışkanlıklar kazandırmak, onları ilköğretime hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocukları için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak üzere, çocuk gelişimi ve eğitimi veya okul öncesi eğitimi alanında yüksek öğrenim görmüş, öğretmenlik formasyonuna sahip kişiler anaokulu öğretmeni olarak görevlendirilir. 

            C) Sağlık pesoneli 
            Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmak üzere, doktor ve hemşireler görevlendirilir. 

            D) Diğer personel 
            Kurumdaki çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu pesonel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.  

            Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler. 

            KURUMLARDA YÜRÜTÜLECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ 
            MADDE 6 - Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 150'den fazla kadın işçi çalıştırıldığı takdirde, işverenin açacağı okul öncesi eğitim kurumlarında yaşları 0-36 ay arasındaki çocukların eğitim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığının programlarına, yaşları 36-72 ay (72 ayını tamamlamayan) arasındaki çocukların eğitim hizmetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı program ve mevzuatına göre yürütülür. 

            TEFTİŞ VE DENETİM 
            MADDE 7 - Bu Tüzük hükümleri uyarınca işverenlerin kuracakları okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim faaliyetleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            AÇILAN KURUMUN BİLDİRİLMESİ 
            MADDE 8 - İşverenler, İş Kanununa tabi işyerlerinde açtıkları kurumla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına gönderirler. 

            Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir; 

            A) İşyerinin ünvanı, bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, sicil numarası ve adresi, 

            B) İşyerinde çalıştırılan toplam işçi sayısı ve kadın işçi sayısı,  

            C) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti, 

            D) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri, 

            ORTAKLAŞA KURULAN KURUMLARIN YÖNETİMİ 
            MADDE 9 - Kurum birden fazla işveren tarafından ortaklaşa açıldığı takdirde, bu işverenler veya işveren vekilleri ayda en az bir defa toplanarak yönetim ve işleyiş esasları hakkında durum değerlendirmesi yaparlar. Gerekiyorsa iyileştirici önlemler alırlar. 

            RESMİ KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ 
            MADDE 10 - Kurumun anaokulundaki yönetici ve öğretmenleri, eğitim faaliyetlerinin verimli ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı en yakın okul öncesi eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparlar. 

            Geçici Madde 1 - "Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük" hükümleri uyarınca açılmış olan emzirme odaları ve bakım yurtları (kreş), bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yönetim ve eğitim hizmetleri yönünden bu Tüzük hükümlerine uygun hale getirilir. 

            YÜRÜRLÜK 
            MADDE 11 - 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 21 inci maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            MADDE 12 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.