Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.12.1999 Çarşamba Sayı : 23907(Asıl)
Bakanlar Kurulu' ndan :

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜNÜN 38 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TÜZÜK
 

Karar Tarihi :22/10/1999
Karar Sayısı: 99/13554

            Ekli "Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI 
                                                                                                            Süleyman DEMİREL
 
B. ECEVİT
Başbakan
     
       
D. BAHÇELİ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
H.H. ÖZKAN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
M.C.ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kay. Bak.ve Başb.Yrd.
R.ÖNAL
Devlet Bakanı
Prof. Dr. T. TOSKAY
Devlet Bakanı 
R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı V.
M. BOSTANCIOĞLU
Devlet Bakanı V.
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı 
Y.YALOVA
Devlet Bakanı 
M.YILMAZ
Devlet Bakanı
Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU
Devlet Bakanı 
R.K. YÜCELEN
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ 
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ
Devlet Bakanı
E.S. GAYDALI
Devlet Bakanı
M.İ. TALAY
Devlet Bakanı V.
Prof. Dr.A. ÇAY
Devlet Bakanı
M.A. İRTEMÇELİK
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. TÜRK
Adalet Bakanı 
S. ÇAKMAKOĞLU
Milli Savunma Bakanı 
S. TANTAN
İçişleri Bakanı 
H.H. ÖZKAN
Dışişleri Bakanı V.
S. ORAL
Maliye Bakanı 
M. BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı 
K. AYDIN
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Doç. Dr. O. DURMUŞ
Sağlık Bakanı
Prof. Dr. E. ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı
A.K. TANRIKULU
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M.C. ERSÜMER
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.
A. K. TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.İ. TALAY
Kültür Bakanı
E. MUMCU
Turizm Bakanı
Prof.Dr. N. ÇAĞAN
Orman Bakanı
F. AYTEKİN
Çevre Bakanı

Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tüzük           Madde 1- 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğünün 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 38- Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilme usul ve esasları, İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde Milli Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte
çıkarılacak bir Yönetmelikle belirlenir."

           Madde 2- Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.