İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 17.11.1994 Perşembe Sayı :22114 (Asıl) Düstur Tertip:
Bakanlar Kurulundan;

TÜRK HAVA KURUMU TÜZÜĞÜ
 


Karar Tarihi : 18.10.1999
Karar Sayısı: 94/6127

              Ekli "Türk Hava Kurumu Tüzüğü"nün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 16/09/1994 tarihli ve 231409 sayılı yazısı üzerine, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 71 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/10/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                           CUMHURBAŞKANI 
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL
 
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
M. KARAYALÇIN
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı
Y. AKTUNA
Devlet Bakanı 
A.Ş. EREK
Devlet Bakanı
M. GÜLCEGÜN
Devlet Bakanı 
B.S.DAÇE
Devlet Bakanı 
T. SAVAŞ
Devlet Bakanı V.
A.E. KIRATLIOĞLU
Devlet Bakanı
N. KURT
Devlet Bakanı
A. KÖYLÜOĞLU
Devlet Bakanı
A.A. DOĞAN Devlet Bakanı A. ATAÇ
Devlet Bakanı
S. SÜMER
Devlet Bakanı
A. GÖKDEMİR
Devlet Bakanı
Ş. ERDEM
Devlet Bakanı 
M. MOĞULTAY
Adalet Bakanı 
M. GÖLHAN
Milli Savunma Bakanı
N. MENTEŞE
İçişleri Bakanı
O.M. SOYSAL
Dışişleri Bakanı 
İ. ATTİLA
Maliye Bakanı
N. AYAZ
Milli Eğitim Bakanı
H. ÇULHAOĞLU
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
D. BARAN
Sağlık Bakanı 
M. KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı
R. ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı
N. MATKAP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. DÖNEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V. ATASOY 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
T. SAVAŞ
Kültür Bakanı
Ş. ULUSOY
Turizm Bakanı
H. EKİNCİ
Orman Bakanı
R. AKÇALI
Çevre Bakanı

BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR

            AMAÇ VE KAPSAM
            Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere, ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet gösteren Türk Hava Kurumu'nun üyeleri, merkez ve şube organlarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını belirlemektir.

            TANIMLAR VE KISALTMALAR
            Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:

            a) Tanımlar;

            Kurum: Türk Hava Kurumu'nu

            Merkez: Türk Hava Kurumunun ANKARA'daki Genel Merkezi'ni,

            Şube: Türk Hava Kurumunun, il ve ilçelerde temel fonksiyonlarını yürüten alt birimlerini,

            Organ: Türk Hava Kurumunun yönetim, denetim ve disiplin ile ilgili işlevlerini yerine getirmek üzere tesis edilen kurulları,

            ifade eder.

            b) Kısaltmalar;

            THK: Türk Hava Kurumu,

            FAI: Federation Aeronautique Internationele (Uluslararası Havacılık Federasyonu),

            KKK: Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

            Dz. K.K.: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,

            Hv. K.K.: Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

            Jan. Gn. K.: Jandarma Genel Komutanlığı,

            TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,

            DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

            GATA: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı,

            anlamında kullanılmıştır.

            ESASLAR
            Madde 3 - a) Türk Milletinin ve Vatanının kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder ATATÜRK'ün direktifleri doğrultusunda 16 ŞUBAT 1925 tarihinde "Türk Tayyare Cemiyeti" adı altında kurulmuş bulunan Türk Hava Kurumu'nun amacı, Büyük Türk Milletinin maddi ve manevi desteğinde, Cumhurbaşkanı ve Hükümetin yüksek himayelerinde, havacılığı Türk Milletine benimsetmek ve sevdirmek üzere ilmi, teknik, turistik ve sportif alanda faaliyet göstermektir.

            b) Cumhurbaşkanı Türk Hava Kurumu'nun Onursal Genel Başkanıdır. Gerekli gördüğü takdirde Türk Hava Kurumu'nun Olağan Genel Kuruluna katılarak açılış konuşmasını yapar.

            c) Kurumun merkezi ANKARA'dadır.

            d) Kurum 2908 sayılı Dernekler Kanununa tabi özel hukuk tüzel kişidir.

            e) THK 5 AĞUSTOS 1925 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.

            f) THK Uluslararası Havacılık Federasyonunun üyesi olup, Türkiye'nin Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşır.

            g) THK teknik alanlarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği yapabilir.

            YETKİ VE SORUMLULUKLAR
            Madde 4 - Türk Hava Kurumu aşağıdaki yetki ve sorumluluklara sahiptir.

            a) Türkiye'de havacılığın askeri siyasi, sosyal, ekonomik, turistik ve sportif önemini tanıtmak, benimsetmek ve mili havacılığa destek olmak için gerekli çalışmaları yapmak,

            b) Türk milletinde havacılık sevgisini uyandırmak ve Türk gençliğini havacılığın her dalında yetiştirmek,

            c) Türkiye'de havacılığın kuruluş ve gelişmesini sağlamak,

            d) Havacılığa lüzumlu olan personel, araç ve gereci çoğaltmak, havacılık alanında turizm ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve gerekli yatırımları yapmak,

            e) Türk Milletinde havacılık sevgisini yaratmak ve Kurumu tanıtmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında spor gösterileri ve yarışmaları ile geziler düzenlemek ve düzenlenen bu gibi faaliyetlere katılmak,

            f) Havacılık alanında milli ve milletlerarası rekorları tescil etmek ve onaylamak üzere FAI'ye bildirmek ve yayınlamak,

            g) Havacılık çalışmaları hakkında istatistiki bilgileri düzenlemek, tarihi bilgileri toplamak ve bireylerin havacılıkla ilgili bilimsel düzeylerinin yükselemesine çalışmak, bu maksatla, havacılıkla ilgili yayınlar hazırlamak, basmak ve bunları satmak,

            h) Yurt düzeyindeki şubelerinde, eğitim kurum ve kuruluşlarında, havacılık kulüplerinin ve kollarının kurulmasını yönetmeliklere göre teşvik etmek ve çalışmalarına yardımcı olmak, gerekli gördüğü şekilde desteklemek, denetimlerini yapmak ve gerektiğinde alınmış olan destekleme kararını iptal ederek mülki amirliğe ve ilgili şubeye bilgi vermek,

            ı) Havacılığın bütün dalllarında eğitim vermek, bu maksatla kurslar açmak, hava spor ve eğitim tesisleri kurmak ve işletmek, hak edenlere FAI ve THK'na ait lisans, diploma ve brövelerini vermek, kurslardan yabancıların da yararlanması sağlamak,

            j) Hava izciliğine ilişkin faaliyetleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordine ederek teşvik etmek, desteklemek, gerektiğinde kurmak,

            k) Bu maddedeki sorumluluklarını gerçekleştirmek ve yetkilerini yerine getirebilmek için her türlü ekonomik ve ticari faaliyetleri yapmak, taşınır- taşınmaz mal edinmek ve bu mallar üzerinde tasarrufta bulunmak,

            l) Her türlü kamu ve özel kurum, kuruluş ve kişiler ile gerektiğinde yurtdışındaki diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

            m) Bu maddedeki yetki ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için, gerekli görülen veya ihtiyaç duyulan teşkilatı kurmak ve bunların çalışma usul ve easlarını yönetmeliklerle belirlemek,

            n) Her yılın 16 Şubat tarihini "KURULUŞ GÜNÜ" olarak, Genel Merkez ve bütün Kurum şubelerinde törenlerle kutlamak,

            o) 15 MAYIS HAVA ŞEHİTLERİ ANMA gününde de hava şehitlerini törenlerle anmak ve her yıl 15 - 21 Mayıs arasındaki günleri HAVACILIK HAFTASI olarak gösteri şenlik ve çeşitli etkinliklerle tüm yurtta kutlamak,

            p) Madalya, plaket, rozet ve armağanların çeşitleri ve kimlere verileceği ile bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yönetmeliklerle belirlemek.

İKİNCİ KISIM
ÜYELER

            ÜYE ÇEŞİTLERİ
            Madde 5 - Kurumun üç türlü üyesi vardır:

            a) Fahri üyeler:

            Kuruma maddi ve manevi yardımları bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile yabancı şahıslardan Genel Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik sıfatı verilenler.

            b) Tabii üyeler:

            T.B.M.M. Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Genel Kurmay II. Başkanı, Genel Kurmay Harekat, Lojistik ve Personel Başkanları, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı ile Başkan ve Daire Başkanları, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı yapanlar ve 11 inci madde (b) bendinde sayılanlar.

            c) Asıl üyeler:

            Dernek kurma hakkına sahip olanlardan, Türk Hava Kurumu şubelerinden birine kaydını yaptırıp, yükümlendiği yıllık aidatı ödeyenler.

            ÜYELİK HAKLARI
            Madde 6 - Üyelerin:

            a) Kayıtlı oldukları şubelerin genel kurullarında söz sahibi olma, seçme ve seçilme,

            b) Büyük Genel Kurula delege olabilme,

            c) Sahip olduğu tek oy hakkını bizzat kullanabilme,

            d) Kayıtlı bulunduğu şube başkanlığına yazılı olarak müracaat etmek suretiyle üyelikten ayrılabilme,

            e) Her üyenin daimi ikametgahının veya işyerinin bulunduğu şubelerden yalnız birine üye olma,

            hakları vardır.

            ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
            Madde 7 - Üyeler:

            a) Üyelik aidatını muntazam ödeme,

            b) Kurumun amacına yönelik çalışmalarda, kendilerinden istenecek görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirme ,

            yükümlülüğü altındadırlar.

            ÜYE AİDATLARI
            Madde 8 - Her yıl OCAK ayında bütçe kanunu ile belirlenen memur maaş katsayısının en az otuz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktar, o yılın üyelik aidatı olarak kabul edilir.

            Her yılın aidatı, şubelerin genel kurul tarihlerinden en az yirmi gün önce ödenmiş olmalıdır.

            ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
            Madde 9 - Üyelik aşağıdaki hallerde sona erer:

            a) İki yıl üst üste aidatını ödemeyen üyeler seçme ve seçilme haklarını kaybederler. Ancak ödenmeyen iki yıllık aidat 8 inci maddedeki süre içerisinde ödendiği taktirde seçme seçilme hakkı yeniden kazanılır. Bu şartların yerine getirilmemesi halinde üyelik yönetim kurulunca sona erdirilir.

            b) Merkez ve şube disiplin kurulları tarafından haklarında ihraç kararı verilenlerin üyeliği yönetim kurulunca sona erdirilir ve bu şekilde üyeliği sona erenler yeniden Kurum üyesi olamazlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
TÜRK HAVA KURUMU ORGANLARI

            ORGANLAR
            Madde 10 - Kurumun organları:

            a) Büyük Genel Kurul,
            b) Genel Yönetim Kurulu,
            c) Genel Başkan,
            d) Merkez Denetleme Kurulu,
            e) Merkez Disiplin Kurulu'dur.

BİRİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK GENEL KURUL

            BÜYÜK GENEL KURULUN YAPISI
            Madde 11 - Büyük Genel Kurul, aşağıda belirtilen delegelerden meydana gelir:

            a) T.B.M.M. Başkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı yapanlar.

            b) Başbakanlıktan daire başkanı veya daha üst düzeyde bir delege, Savunma Sanayi Müsteşarlığından daire başkanı veya daha üst düzeyde bir delege, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Genel Kurmay Harekat Başkanlığından iki, K.K.K.lığı Havacılık Daire Başkanlığından iki general veya şube müdürü düzeyinde delege, Dz. K.K. ve Jan. Gn. K.lığından birer, Hv. K.K.lığından muvazzaf veya emekli general ile şube müdürü düzeyinde toplam beş delege, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Sekreteri, Dıyanet İşleri Başkanlığından, Türkiye Kızılay Derneğinden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan birer, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Turizm ile Orman Bakanlıklarından daire başkanı veya daha üst düzeyde birer, TRT, D.H.M.İ Sivil Havacılık, Posta İşletmesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüklerinden birer, mesleki ve teknik yönden havacılık eğitimi veren üniversitelerden birer, Muhtarlar Federasyonundan bir, Ankaradaki her üniversiteden ve GATA'dan öğretim üyesi olmak kaydıyla birer delege.

            c) THK Genel Başkanı, Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri

            d) THK şube başkanları, (özürlerini Büyük Genel Kuruldan yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak beyan etmeleri halinde yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye).

            e) 12 inci maddede belirtilen esaslara göre şube başkanları da dahil olmak üzere azami bin kişiden oluşan ve şube genel kurullarınca seçilecek delegeler.

            DELEGE TESPİTİ
            Madde 12 - a) Şube delegelerinin tespitinde şubeler vasıtasıyla Büyük Genel Kurulun yapılacağı yıldan önceki son iki takvim yılında sağlanan kira giderleri hariç net gelirlerin, şube başkanları hariç olmak üzere kalan delege sayısına bölünmesi ile belirlenecek miktar, her bir delege için esas alınır. Büyük Genel Kurul tarihinden üç ay öncesine kadar genel kurulunu yapmamış olan şubeler, başkanları dahil Büyük Genel Kurulunda temsil edilemezler.

            b) Delege tespitine esas olacak gelirler:

            1) Üye aidatları,

            2) Nakdî bağışlar,

            3) Aynî bağışlar ve bunların satışından elde edilen veya satılmadığı takdirde Genel Başkanlıkça bilirkişi, komisyon veya mahkemeden uygun görülen biri ile tespit ettirilen parasal değeri,

            4) Yardım pulu satışlarının Genel Başkanlığa gönderilen miktarı,

            5) Kurban derisi, bağırsak, fitre ve zekat gelirlerinden toplama giderleri düşüldükten sonra Kurum hissesine düşen miktar,

            6) Son iki yıllık dönem içinde bağış yolu ile elde edilmiş taşınmaz malların Mahalli Takdir Komisyonlarınca tespit edilecek gerçek değerlerinin tamamı,

            7) Bağış yolu ile elde edilmiş tüm taşınmaz malların Kurumca yeniden inşa ettirilen veya kat karşılığı yaptırılanlar hariç, aynı dönem içindeki kira gelirlerinin % 50 (elli) si,

            8) Diğer gelirlerdir.

            BÜYÜK GENEL KURUL TOPLANTILARI
            Madde 13 - Büyük Genel Kurul iki şekilde toplanır:

            a) Olağan toplantı, iki yılda bir Eylül ayında yapılır.
            b) Olağanüstü toplantı;

            1) Genel Yönetim Kurulunun kararı ile,

            2) Merkez Denetleme Kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile,

            3) Aidat borcu bulunmamak kaydı ile Türk Hava Kurumunun tüm asıl üyelerinin 1/5'inin yazılı isteğiyle,

            4) Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu üye sayılarının, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ile,

            olağanüstü toplantıya gidilir.

            Olağanüstü Büyük Genel Kurul toplantısı isteği üzerine, Genel Yönetim Kurulu, Büyük Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaya mecburdur. Genel Yönetim Kurulunun yedeklerle dahi tamalanamaması halinde Büyük Genel Kurul, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Merkez Denetleme Kurulu tarafından aynı süre içinde toplantıya çağrılır.

            Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür ve bu toplantı mevcut şube başkanları ve son olağan toplantının delegeleri ile yapılır.

            TOPLANTIYA ÇAĞRI
            Madde 14 - Büyük Genel Kurula çağrı usulü:

            a) Genel Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre Büyük Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Büyük Genel Kurulun toplanma gününü, saatini, yerini ve gündemi ile, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağını, en az onbeş gün önceden bir gazete ile ilan etmek suretiyle Büyük Genel Kurul'a katılacak delegeleri toplantıya çağırır.

            b) Büyük Genel Kurulun yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak delegeleri gösterir liste de eklenir.

            c) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

            d) Büyük Genel Kurul toplantısı üye çoğunluğunun dışında bir sebeple geri bırakılırsa ikinci toplantının iki ay içinde yapılması mecburidir.

            e) Büyük Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

            f) Gündem, Genel Yönetim Kurulu'nun çalışma raporu ve Merkez Denetleme Kurulu raporu ile bilanço ve tahmini bütçenin birer örnekleri önceden delegelere gönderilir.

            YETER SAYI
            Madde 15 - Büyük Genel Kurul, Tüzüğe göre katılma hakkı bulunan delegelerin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı; Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            TOPLANTI USULÜ
            Madde 16 - Büyük Genel Kurulun yapılış usulü ve karar nisabı:

            a) Büyük Genel Kurul toplantıları, THK Genel Merkezinin bulunduğu ANKARA'da, ilanla belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

            b) Büyük Genel Kurula katılacak delegeler, düzenlenmiş delege listesindeki isimleri karşısını imza ederek toplantı yerine girerler.

            c) Toplantı, gerek gördükleri taktirde Cumhurbaşkanı tarafından açılır. Cumhurbaşkanınca açılış yapılamaması halinde toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan vekili ve ikisi yedek olmak üzere dört katip seçilir. Görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanaklar başkan ve katipler tarafından imzalanır.

            d) Büyük Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konuların görüşümesine ilaveten, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10'u tarafından teklif edilen hususların da görüşülmesi zorunludur.
            e) Büyük Genel Kurul, delegelerin çoğunluğu ile karar alır.

            f) Derneğin feshine ilişkin karar ise, delege tam sayısının 2/3'ünün önerisi ve delege tam sayısının aynı orandaki kabulü ile alınır.

            BÜYÜK GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 17 - Büyük Genel Kurul, Kurumun en yetkili organıdır. Bu sıfatla:

            a) Genel konuşmalar açılmadan önce Genel Yönetim Kurulu'nun hesap raporunu incelemek üzere bir hesap komisyonu, bütçeyi tetkik için bir bütçe komisyonu, Tüzük değişiklik tekliflerini incelemek için bir tüzük komisyonu, dilekçeleri incelemek üzere dilekçe komisyonu ve gerek duyulduğunda kurulacak diğer komisyonları seçer. Komisyonlar en az beş kişiden oluşur.

            b) Genel Yönetim Kurulu çalışma raporunu, Merkez Denetleme Kurulu raporunun, hesap komisyonu raporunun okunması ve görüşülmesinden sonra Genel Yönetim Kurulunun ibra edilmesini oylar.

            c) Merkez Disiplin Kurulu kararlarına süresi içinde yapılan ve Büyük Genel Kurul gündemine dahil edilmiş bulunan itirazları karara bağlar.

            d) Kurum için gerekli taşınmaz mallar satın alınması, mevcut taşınmazlardan gerekli görülenlerin satılması ve bu konularda her türlü işlemleri yapmak üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki verir.

            e) Bütçe komisyonunun raporunu görüşerek iki yıllık tahmini bütçeyi karara bağlar.

            f) Büyük Genel Kurula sunulan dilekleri ve tüzük değişiklik tekliflerini görüşerek karara bağlar.

            g) Ulusal ve uluslararası bir üst teşekküle katılma ve ayrılmaya karar verir.

            h) Yasal şartların gerçekleşmiş olması halinde fesih kararı alır.

            ı) 11 inci maddede belirtilen delegeler arasından Genel Başkan ile Genel Yönetim Kurulu için yirmisekiz, Merkez Denetleme Kurulu için altı, Merkez Disiplin Kurulu için on üye seçer. Bu kurullara seçilen üyelerin, aldıkları oy sırasına göre, yarısı asıl yarısı aslı yarısı yedek üyeliğe ayrılır.

            j) Seçimler, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

            k) Seçimlerde, Büyük Genel Kurul Başkanlığınca dağıtılan damgalı boş oy pusulaları kullanılır. Büyük Genel Kurul kabul ettiği takdirde basılı oy pusulaları da kullanılabilir. Basılı oy pusulalarında, Kurum  organları için seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayıları kadar aday gösterilmesi zorunludur.

            l) Oylar, Büyük Genel Kurul'ca seçilen en az beş kişilik bir Tasnif Komisyonu tarafından sayılır. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilerek Büyük Genel Kurul Başkanlığına sunulur.

            m) Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL YÖNETİM KURULU VE GENEL BAŞKAN

            GENEL YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
            Madde 18 - Genel Yönetim Kurulu:

            a) Büyük Genel Kurulca seçilmiş, Genel Başkan ile ondört asıl ve ondört yedek üyeden oluşur. Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu'nun başkanı olarak Kurul üyeleri arasından iki Genel Başkan Yardımcısı ve tutanakları yazmak üzere bir sekreter üye seçer ve Genel Başkan Yardımcıları arasında görev dağılımı yapar.

            b) Genel Başkanın görevle veya geçici ayrılması halinde Genel Başkan, yardımcılarından birine, onların da bulunmaması halinde Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekalet verir.

            c) Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde, Genel Yönetim Kurulu kendi arasından Büyük Genel Kurul kadar görev yapacak bir Genel Başkan Vekili, Genel Başkan Vekili de yardımcılarını seçer.

            Genel Yönetim Kurulunda bu ve diğer sebeplerle meydana gelen eksilmeler, oy sırasına göre yedeklerin en geç bir sonraki Genel Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunmalarını bağlayacak sürede, Genel Başkan tarafından çağrılması suretiyle tamamlanır.

            GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI, ÇAĞRI USULÜ, YETER SAYISI
            Madde 19 - a) Genel Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa, Genel Başkanın bulunmadığı hallerde yetki verdiği başkan yardımcılarından birinin başkanlığında toplanır.

            b) Her toplantıda ber sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Genel Yönetim Kurulu, gerektiğinde Genel Başkanın çağrısı üzerine de toplanır.

            c) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

            d) Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.

            GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUĞU
            Madde 20 - Genel Yönetim Kurulu:

            a) Kurumu; kanun, Tüzük, yönetmelik hükümlerine ve Büyük Genel Kurul kararlarına uygun şekilde yönetir.

            b) Tüzükte yapılacak değşikilikleri hazırlar, Büyük Genel Kurula sunar.

            c) Fahri üyelik önerilerini inceleyerek karara bağlar.

            d) Fahri üyelik önerilerini inceleyerek karara bağlar.

            e) Kanun, Tüzük, yönetmelik hükümlerine, Genel Yönetim Kurulu kararlarına ve Genel Başkanlık genelge ve emirlerine, Kurumun onur ve yararlarına aykırı davranan ve Kurumu siyasete araç eden üyeleri ve şube organlarında görevli kişileri gerektiğinde toptan veya ferden Merkez Disiplin Kuruluna sevk eder ve Merkez Disiplin Kurulunun kararına kadar işten el çektirebilir.

            f) İşten el çektirilenlerin yerine yedekleri getirilir. Şube organlarının yedeklerle dahi kurulamaması halinde, mülki amirin onayı ile Yönetim Kurulu için beş, diğer organlar için üç kişiden az olmamak şartı ile geçici kurullar meydana getirilir, bu durumda şube altı ay içerisinde Genel Başkanlıkça tespit edilen tarihte Genel Kurulunu yapmak zorundadır.

            g) Bu maddenin (e) bendinde sayılmış bulunan davranış ve fiilerin Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurullarında görev almış kişilerce işlenmesi halinde, bu kişileri Genel Yönetim Kurulu Merkez Disiplin Kuruluna sevk eder ve Merkez Disiplin Kurulunun kararının kesinleşmesine kadar görevden uzaklaştırabilir. İlgili, Merkez Disiplin Kurulu üyesi ise, hakkındaki karar kesinleşinceye kadar görevden çekilmiş sayılır. Görevden uzaklaştırılan veya çekilmiş sayılanların yerine yedek üyeler göreve çağrılır. Asıl üyenin yeniden göreve iadesi halinde yedek üyenin görevi sona erer.

            h) İki yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile, gelecek dönemlere ait bütçeyi Büyük Genel Kurula sunar.

            ı) Büyük Genel Kurulu toplantıya çağırır. Gündemini ve dönemine ait faaliyet raporunu en az onbeş gün önceden delegelere gönderir.

            j) Gerekli gördüğü hallerde Büyük Genel Kurul tarihini azami iki ay kadar öne alabileceği gibi iki ay sonraki bir tarihe kadar erteleyebilir.

            k) Genel Başkan ile gerek gördüğü diğer kişilerin harcama yetkisini belirler.

            l) Genel Başkan için belirlenecek harcama yetkisi dışında kalan harcamaları yapar ve sözleşmeleri onaylar.

            m) Kurum işyerlerinin kuruluş ve kadrolarını tespit eder.

            n) Bir yıl evvelki gelirin % 25'ini aşmamak şartı ile gelecek yıllara geçici üstlenmelerde bulunur.

            o) Büyük Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak her türlü taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, inşa edilmesi, satılması, ipotek alınıp verilmesi, tevhit, ifraz, kamuya bedelli veya bedelsiz terk ve benzeri gibi işlemleri yapmak üzere karar alır.

            ö) Kurum tarafından veya kuruma karşı açılmış veya açılacak davalarda uzlaşma, vazgeçme ve tahsil imkanı kalmamış alacakların silinmesine karar verir.

            p) Eğitim, turistik, sosyal ve gelir getirici tesislerin kurulmasına karar verir.

            r) Kurumun amacına ve görevlerine ilişkin havacılıkla ilgili imalat tesislerinin kurulmasına karar verir.

            s) Amacı amatör sportif havacılık olan derneklerin ilgili yönetmeliğine göre Kurum merkezince tutulan kütüğe kulüp adı ile geçirilmesine, bunların desteklenmesine, kanunlara, Kurumun tüzük ve yönetmeliklerine aykırı hareket edenlerin de desteklenmesinin iptal edilmesine karar verir.

            t) Kurum envanterindeki malların kayıtlarının silinmesi hususunda gerekeni yapar.

            u) Uygun görülen şahısları, üyeleri ve şubeleri taltif eder.

            ü) Asıl üyeliğe kabul ve asıl üyelikten çıkarma işlemlerine ait itirazları karara bağlar.

            v) Türk Hava Kurumu Genel Başkanığınca yapılacak sosyal yardımlara karar verir.

            y) Kanunların, Kurum tüzüğünün ve Kurum faaliyetlerinin gerektirdiği yönetmelikleri yapar.

            GENEL BAŞKANIN GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUĞU
            Madde 21 - Genel Başkan:

            a) Türk Hava Kurumunu temsil eder.

            b) Genel Yönetim Kurulunun başkanıdır.

            c) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

            d) Kurumun hizmet ve faaliyetlerini, kanun, Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Büyük Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak yürütür.

            e) Kurumun ita amiridir.

            f) Kurum işyerlerinin kuruluş ve kadroları, Kurum çalışanlarının özlük hakları ile ilgili olarak Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.

            g) Kurumun ihtiyacı olan personeli işe alır, yasal gereklerin varlığında işine son verir, gerektiğinde yer ve görevini değiştirebilir. İhtiyaç duyulduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden personel talebinde bulunabilir.

            h) Personel kadro giderleri ve sınırı Genel Yönetim Kurulunca saptanan diğer harcamaları ve sözleşmeleri yapar. Ödemeleri muhasebe müdürü ile birlikte imza eder.

           ı) Şubelerin bütçelerini onaylar ve şube gelirinin yetmediği hallerde, Genel Merkezden ek ödenek gönderir.

            j) Genel Yönetim Kurulundan aldığı yetkiye dayanarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, ipotek alınması ve verilmesi işlemini yapır, aynı yolla kiraya verir ve Kurum için taşınmaz kiralar.

            k) Kurum tarafından ve Kuruma karşı açılmış davalarda Kurumu temsil eder. Bu sıfatla başkalarını vekil tayin edebilir.

            l) İki yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ile, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Genel Yönetim Kuruluna sunar. Büyük Genel Kurulca veya Genel Yönetim Kurulunca onaylanmış bütçeyi uygular.

            m) THK Genel Merkez Teşkilatının, bağlı kurumları ve şube başkanlıklarını denetler veya denetletirir.

            n) Havacılık kulüplerinin faaliyetlerini denetler, Kurumun amacına aykırı faaliyette bulunan kulüplerin desteklenmesinin iptali için Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

            o) Kanunların, Kurum Tüzüğünün ve Kurum faaliyetlerinin gerektirdiği yönetmelikleri hazırlar ve Genel Yönetim Kuruluna sunar.

            ö) İvedi durumlarda, 20 nci madde (e) bendi hükmünü uygular ve ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısına sunar.

            p) Genel Yönetim Kurulunun yetki verdiği diğer işleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ DENETLEME KURULU

            YAPISI
            Madde 22 - a) Merkez Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Büyük Genel Kurulca seçilir. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Söz hakları vardır, oy hakları yoktur.

            b) Büyük Genel Kuruldan sonra Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir Başkan seçerler ve görev bölümü yaparlar.

            c) Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde THK Genel Başkanlığınca yedekten bir üye davet edilir. Merkez Denetleme Kurulu Başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi yedekten üye katıldıktan sonra yapılır.

            d) Merkez Denetleme Kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

            GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 23 - a) Merkez Denetleme Kurulu, yapacağı bir plana göre Büyük Genel Kurul adına, üç aydan geç olmamak üzere, THK Genel Merkezi ve Genel Merkeze bağlı kuruluşların (THK şubeleri hariç) her türlü mali ve idari işlemlerini denetler. Denetlemelerde gerekirse uzmanlardan da yararlanılır.

            b) Denetleme sonuçları yazılı olarak THK Genel Başkanlığına sunulur.

            c) Denetlemeler esnasında istenen her türlü evrak, defter, vesika, kayıt ve kıymetli evrak ilgililer tarafından ibraz edilir.

            d) Denetleme esnasında soruşturmaya lüzum görülen hususlar hemen THK Genel Başkanlığına bildirilir.

            e) Merkez Denetleme Kurulu, iki yıllık denetleme sonuçlarını Büyük Genel Kuruldan en az bir ay önce Büyük Genel Kurulda görüşülmek üzere THK Genel Başkanlığına sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MERKEZ DİSİPLİN KURULU

            YAPISI
            Madde 24 - a) Merkez Disiplin Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olmak üzere Büyük Genel Kurulca seçilir.

            b) Büyük Genel Kuruldan sonnra Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıp başkan ve sekreter seçerek görev bölümü yapar.

            c) Herhangi bir nedenle bir üyenin ayrılması halinde THK Genel Başkanlığınca yedekten oy sırasına göre bir üye davet edilir. Merkez Disiplin Kurulu Başkanının veya sekreterin ayrılması halinde yeniden yapılacak seçim yedekten üye katıldıktan sonra gerçekleştirilir.

            GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 25 - a) Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun kendisine sevk ettiği işler ile şube disiplin kurulu kararına itiraz eden ilgililinin müracaatı üzerine, gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak karara varır. Ayrıca, Genel Yönetim Kurulunca itiraz edilen şube disiplin kurulu kararlarını da inceleyerek sonuçlandırır.

            b) Merkez Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konuları görüşmek üzere en geç onbeş gün içerisinde Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görevi sekreter üye yürütür.

            c) Kararları çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

            d) Merkez Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayı aydınlatmak üzere gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapar, tanık dinler, bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

            e) Yazılı savunma alınmaksızın ceza verilemez. Ancak, yazılı çağrıya uymayarak savunma yapmayan üyeler hakkında gıyabında karar alabilir. Karardan önce üyelikten ayrılmış kişiler içinde hüküm verebilir.

            f) Merkez Disiplin Kurulunun kararları ilgililere yazı ile bildirilir. Kararlar, tebliği mütakip otuz gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. Bu süre içerisinde ilgililerin karara itiraz etmeleri halinde ise, karar Büyük Genel Kurulda görüşülür.

            g) Merkez Disiplin Kurulunun, kişiler hakkında aldığı karar üyelikten çıkarılmalarına ilişkin ise, kişinin organlardaki görevi de son bulur.

            h) Merkez Disiplin Kurulu kararlarının Büyük Genel Kurulca bozulması halinde, ilgili geçmişe ilişkin hak iddia edemez.

            ı) Merkez Disiplin Kurulu, suçun niteliği ve derecesine göre, kınama veya üyelikten çıkarma cezalarını verir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
TÜRK HAVA KURUMU ŞUBELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

            ŞUBELERİN KURULUŞU
            Madde 26 - Kurum gerekli gördüğü yerlerde yeteri kadar şube açar. Bu amaçla, Genel Yönetim Kurulunca yetkilendirilen en az beş kişi, şubenin açılacağı yerin mülki amirine gerekli müracaatı yapar.

            Şubeler doğrudan Genel Başkanlığa bağlı olup mülki amir şubenin fahri başkanıdır. Mülki amir (fahri başkan) ihtiyaç halinde istek olunca ek görevli personel ihtiyacının karşılanması ve Kurumun Tüzüğünde belirlenen gelirlerin toplanmasında Kurum şubelerine yardımcı olur.

            ŞUBELERİN ÜYELERİ
            Madde 27 - Şubelerin fahri, tabii ve asıl olmak üzere üç çeşit üyesi vardır.

            a) Fahri üyeler, yörede havacılığın gelişmesine katkıda bulunan ve Kuruma madde ve manevi yardım yapan kişilerden şubece Genel Başkanlığa teklif edilmek suretiyle üyelik kazananlardır.

            b) Tabii üyeler, vali veya kaymakam, belediye başkanı, garnizon komutanı, jandarma komutanı, askerlik daire/şube başkanı, emniyet müdürü/amiri, defterdar veya mal müdürü, müftü, milli eğitim müdürü, milli eğitim il ve ilçe şube müdürleri, gençlik ve spor müdürü, halk eğitim müdürü, yörenin basın temsilcileridir.

            c) Asıl üyeler, dernek kurma hakkına sahip olanlardan Türk Hava Kurumu şubelerinden birine kaydını yaptırıp, yükümlendiği yıllık aidatı defaten ödeyenlerdir.

            ŞUBENİN ORGANLARI
            Madde 28 - Şubeler

            a) Genel kurul,
            b) Yönetim kurulu,
            c) Denetleme kurulu,
            d) Disiplin kurulu,
            olmak üzere dört organdan oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM
ŞUBE GENEL KURULLARI

            YAPISI
            Madde 29 - Şube genel kurulunun yapısı:

            a) Şube genel kurulu, 27 inci maddede sayılmış olan fahri, tabii ve asıl üyelerden oluşur. Fahri ve tabii üyerin oy hakkı yoktur.

            b) Asıl üyelerin, genel kurula katılabilmeleri için, en az iki ay önceden üyelik sıfatını kazanmış bulunmaları, daha evvel üyelik sıfatını kazanmış olanların da genel kurul tarihinden en az yirmi gün önceden aidatlarını ödemiş olmaları ve geçmiş yıla ait aidat borçlarının bulunmaması şarttır.

            GENEL KURUL TOPLANTILARI
            Madde 30 - Şube genel kurulu iki şekilde toplanır:

            a) Olağan toplantı:

            İki yılda bir MART veya NİSAN aylarında yapılır.

            b) Olağanüstü toplantı:

            1) Şube yönetim kurulu kararı ile,

            2) Şube denetleme kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile,

            3) Aidat borcu bulunmamak kaydı ile şube toplam üye sayısının 1/5'inin
yazılı isteğiyle,

            4) Şube yönetim veya denetleme kurulu üye sayısının boşalmalar nedeni ile, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ile,

            5) Genel Başkanın teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun kararı ile,

            olağanüstü toplantıya gidilir.

            c) Bu şekillerdeki olağanüstü genel kurul istekleri üzerine, yönetim kurulu, bir ay içerisinde toplantıya çağırmaya mecburdur. Yönetim kurulunun yedeklerle dahi tamamlanmaması halinde, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından aynı süre içerisinde toplantıya çağırılır.

            d) Olağanüstü toplantılarda yalnız o toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür ve bu toplantı genel kurula katılmaya hak kazanmış üyelerle yapılır.

            TOPLANTIYA ÇAĞRI
            Madde 31 - Genel kurul toplantısına çağrı usulü:

            a) Şube yönetim kurulu, Tüzüğe göre genel kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Ayrıca tespit ettiği toplantı günü, yeri, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağını, toplantıdan en az onbeş gün önce mahalli bir gazete ile ilan ve genel kurula katılmaya hak kazanmış her üyeye ismen yazılı çağrı yapılır.

            b) Mahalli gazetenin bulunmadığı yerlerde her türlü duyurma imkanlarından (belediye hoparlörleri ile, ilanı umumi yerlere asmak ve benzeri gibi) yararlanılır. Bu biçimde yapılan çağrılarda dahi aynı süre ve esaslara uyulur.

            c) Genel kurulun yapılacağı tarih, yer, saat ve gündemi, toplantıdan en az onbeş gün önce mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir.

            YETER SAYI
            Madde 32 - Şube genel kurulları, katılma hakkı bulunan üyelerden en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları asıl üye tam sayısının iki katında az olamaz.

            TOPLANTI USULÜ
            Madde 33 - Genel kurul toplantı usulü:

            a) Şube genel kurulu, şubenin bulunduğu yerde ve ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır.

            b) Genel kurula katılacak üyeler, önceden düzenlenmiş üye listesini imza ederek toplantı yerine girerler.

            c) Toplantı, şube başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ve ikisi yedek olmak üzere dört katip üye seçilir. Görüşmeler tutanağa geçirilir.  Tutanaklar başkan ve katipler tarafından imzalanır.

            d) Gündemde yer alan konular ilaveten, toplantıya katılanların en az 1/10'u tarafından teklif edilen hususların da görüşülmesini zorunludur.

            e) Genel kurul, kararlarını çoğunlukla alır.

            GENEL KURULLARIN GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 34 - Şube genel kurulları:

            a) Genel konuşmalar açılmadan önce, gerek görüldüğünde döneme ait şube hesaplarını incelemek üzere en az üç kişilik bir hesap komisyonu seçer.

            b) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşür, yönetim kurulunun ibra edilmesini oylar.

            c) Genel kurula katılmaya hak kazanan üyeler arasından; şube yönetim kurulu için illerde ondört, ilçe ve daha küçük idari birimlerde on, şube denetleme ve disiplin kurulları için altı'şar üye seçer. Bunlar aldıkları oy sırasına göre, yarısı asıl yarısı yedek üyeliğe ayrılır.

            d) Seçimler, gizli oy açık sayım esasına göre yapılır.

            e) Seçimlerde, genel kurul başkanlığınca dağıtılan damgalı oy pusulaları kullanılacağı gibi, genel kurul kabul ettiği takdirde, basılı oy pusulaları da kullanılabilir.

            f) Basılı oy pusulalarında şube kurulları için seçilecek asıl ve yedek üyelerin sayıları kadar aday gösterilmesi zorunludur.

            g) Oylar, genel kurulca seçilen en az üç kişiden oluşan tasnif komisyonu tarafından sayılır. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilir ve şube genel kurul başkanlığına sunulur.

            h) 12 inci maddedeki esaslara uygun olarak üyeler arasından Büyük Genel Kurul delegelerini seçer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBE YÖNETİM KURULLARI

            YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
            Madde 35 - a) Yönetim kurulu, illerde yedi asıl, yedi yedek, ilçelerde beş asıl, beş yedek olmak üzere şube genel kurulunca seçilir.

            b) Yönetim kurulu üyeliklerindeki boşalmalar oy sırasına göre yedeklerle tamamlanır.

            c) Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanlığın ve başkan yardımcılığının herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni başkan veya başkan yardımcısı yedekten üye davet edildikten sonra seçilir.

            YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, ÇAĞRI USULÜ, YETER SAYISI
            Madde 36 - a) Yönetim kurulu, üyelerin yarısından bir fazlası ile en az ayda bir defa şube başkanının başkanlığında toplanır.

            b) Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur ve mutat vasıtalarla en az bir gün önceden üyelere başkan tarafından duyurulur.

            c) Yönetim kurulu, gerektiğinde şube başkanının çağrısı üzerine de toplanır.

            d) Kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

            e) Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş kabul edilir. Oluşan boşluğun, yedeklerden tamamlanabilmesi için Genel Başkanlığın oluru gereklidir.

            YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
            Madde 37 - Şube yönetim kurulu:

            a) Şubeyi, kanun, tüzük, yönetmelik ve Genel Başkanlık genelge ve emirlerine uygun olarak yönetir.

            b) Genel Başkanlık  ve Genel Yönetim Kurulunun plan, prensip ve direktifleri doğrultusunda, bölgesinde havacılık faaliyetlerini düzenler.

            c) Kurumu tanıtıcı, havacılığı özendirici ve şubenin üye sayısını ve gelirini artırıcı her türlü faaliyeti gösterir.

            d) Yüklendiği görev ve faaliyetini sürdürürken, şubenin fahri başkanı olan mülki amir ile düzenli ilişkiler kurar.

            e) Şube denetleme kurulunun raporlarını inceler ve gerekli işlemleri yapar.

            f) Üyelik için yapılan müracaatları en geç otuz gün içinde kabul veya red şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur.

            g) Üye kayıtlarını tutar.

            h) Şubenin personel ihtiyacı için uygun görülen personeli işe alınmak üzere Genel Başkanlığa teklif eder.

            ı) Genel kurul tarihini tespit eder ve buna göre gereken işlemleri yapar.

            j) Organlara seçilenleri Genel Başkanlığa ve yedi gün içerisinde mülki amirliğe bildirir.

            k) Kanun, tüzük, yönetmelik hükümlerine ve Genel Başkanlık genelge ve emirlerine, Kurumun onur ve yararlarına aykırı davranan ve Kurumu siyasete araç eden, şube organlarında görevli üyeler ile diğer üyeleri şube disiplin kuruluna sevk eder.

            l) Madalya, Plaket ve Armağan Yönetmeliği uyarınca gerekli kararları alır.

            m) Bütçeyi hazırlar, gelir-gider hesaplarını inceler.

            n) Şube genel kuruluna sunulmak üzere, iki yıllık döneme ait faaliyet
raporu ve hesap raporunu hazırlar.

            o) Şubenin alacaklarını ve kira ilişkilerini takip eder.

            ŞUBE BAŞKANI, GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUĞU
            Madde 38 - Şube başkanı:

            a) Yönetim kurulunca seçilir ve şubeyi temsil eder.

            b) Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı, onun da bulunmadığı hallerde başkanın yerine bırakacağı yönetim kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Şube başkanı ayrılmadan evvel vekil tayin ettiği kişiyi Genel Başkanlığa bildirir.

            c) Şube yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve yönetim kurulu toplantılarının süresinde yapılmasını sağlar ve toplantılara başkanlık eder.

            d) Şubenin tüm idari ve mali işlerinin, kanun, tüzük, yönetmelik, emir, genelge ve şube yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

            e) Genel Başkanlıktan aldığı yetki ile kurumu yargı ve icra mercilerinde temsil eder. Bu sıfatla dava açar, hasım olur, icra takiplerini yapar, protesto keşide eder ve itirazda bulunur.

            f) Şube hesaplarının günü gününe tutulmasını sağlar. Para ile ilgili işlemlerde gerekli olan belgeleri, şube saymanı ile birlikte imzalar.

            g) Şubede çalışan ücretlilerin yıllık sicillerini, Personel Yönetmeliği esaslarına uygun olarak düzenler.

            h) Genel Başkanlıktan aldığı yetki ile yürüttüğü işlerin seyri ve neticesi hakında Genel Başkanlığa bilgi verir.

            ı) Üyeliğe kabul edilenlere yazılı duyuruda bulunur. Üye kayıtlarını tutar. Üye kayıt defterine kayıtlı üyelerin tam listesini, defterdeki bilgileri de kapsayacak şekilde her yıl sonunda, yıl içerisindeki değişiklikleri ise her üç ayda bir Genel Başkanlığa bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBE DENETLEME KURULLARI

            YAPISI
            Madde 39 - a) Şube denetleme kurulu, şube genel kurullarınca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden meydana gelir.

            b) Şube genel kurulundan sonra denetleme kurulu asıl üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan seçer ve görev bölümü yapar.

            c) Denetleme kurulundan herhangi bir üyenin ayrılması halinde şube başkanlığınca yedekten bir üye davet edilir. Denetleme kurulu başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi, yedekten üye katıldıktan sonra yapılır.

            DENETLEME USUL VE ESASLARI İLE KURULUN GÖREVLERİ
            Madde 40 - a) Denetleme kurulu, en az altı ayda bir şubenin bütün kayıt ve hesaplarını kontrol ederek sonucunu bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve Genel Başkanlığa gönderir.

            b) Bunun dışında denetleme kurulu, ferden veya kurul olarak, gerekli gördüğü zaman şube hesaplarını, kasayı ve işlemelerini kontrol edebilir.

            c) Çalışma dönemi hakkında şube genel kuruluna rapor verir.

            d) Denetleme kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler, söz hakları vardır, oy hakları yoktur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ŞUBE DİSİPLİN KURULLARI

            YAPISI
            Madde 41 - a) Şube disiplin kurulu, şube genel kurullarınca seçilen üç asıl, üç yedek üyeden meydana gelir.

            b) Şube genel kurulundan sonra, disiplin kurulu asıl üyeleri, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanıp başkan ve sekreter seçerek görev bölümü yapar.

            c) Başkanlığın veya sekreterliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, eksilmeler oy sırasına göre yedek listeden tamamlanır. Kurul, bundan sonra kendi arasından yeni bir başkan veya sekreter seçer.

            d) Disiplin kurulundan herhangi bir üyenin ayrılması halinde şube başkanlığınca yedekten oy sırasına göre bir üye davet edilir. Disiplin kurulu başkanının ayrılması halinde yeni başkan seçimi, yedekten üye katıldıktan sonra yapılır.

            ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ
            Madde 42 - a) Şube yönetim kurulunca kendilerine sevk edilen konuları görüşmek üzere onbeş gün içerisinde toplanarak gerekli inceleme ve soruşturmayı yapar, en geç üç ay içinde karara bağlar.

            b) Kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

            c) Hakkında inceleme yaptığı kişi şube disiplin kurulu üyesi ise, bu kişi disiplin kurulu kararının kesinleşmesine kadar görevden çekilmiş sayılır. Görevden çekilmiş sayılanların yerine yedek üyeler göreve çağrılır. Asıl üyelerin göreve iadesi halinde yedek üyelerin görevi sona erer.

            d) Şube disiplin kurulu kararları, ilgilisine ve Genel Yönetim Kuruluna onbeş gün içerisinde yazı ile duyurulur. İlgili ve Genel Yönetim Kurulu bu karara, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edebilirler. Bu takdirde konu, Merkez Disiplin Kuruluna götürülür. Belirtilen sürede itiraz edilmeyen kararlar kesinlik kazanır.

            e) Şube disiplin kurulları, kınama veya üyelikten çıkarma cezalarını verir.

            f) Şube disiplin kurulunun aldığı kararlar:

            1) Üyelikten çıkarılmaya ilişkin ise kişinin şube organlarındaki görevi de son bulur.

            2) Merkez Disiplin Kurulunca bozulması halinde, ilgili geçmişe ilişkin hak iddia edemez.

            3) İtirazlar üzerine, Merkez Disiplin Kurulunun aldığı kararlar kesindir.

            g) Şube disiplin kurullarınca yapılacak inceleme ve soruşturma ile karara ilişkin usul ve esaslarda, 25 inci maddenin (d) ve (e) bentlerindeki hükümler uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM
MALİ HÜKÜMLER

            GELİRLER
            Madde 43 - Kurumun gelirleri:

            a) Üye aidatları,

            b) Kurban derisi ve bağırsak ile fitre ve zekat toplama faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

            c) Her türlü bağış,

            d) Ticari faaliyetlerden elde olunan gelirler,

            e) Kira gelirleri,

            f) Diğer gelirlerdir.

            BÜTÇE
            Madde 44 - Kurumun bütçesi:

            a) Kurumun bütçe yılı 1 OCAK'ta başlar

            b) Kurumun bir yıllık gelir ve gideri, bu müddet için yapılacak bir bütçe ile düzenlenir ve genel merkez ile şubeler, faaliyetlerini bu bütçeye göre yürütürler.

            c) Şubelerin bütçeleri, şube yönetim kurullarınca hazırlanıp, onaylanmak üzere Genel Başkana sunulur.

            GEÇİCİ GÖREV GİDERLERİ VE ÖDEMELER
            Madde 45 - Kurumun bütçesinden karşılanmak üzere, yönetmelikle belirlenecek esaslara göre;

            a) Büyük Genel Kurula katılan delegelere, yurt içi ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilen merkez ve şube organlarında görevliler ile diğer kişilere harcırah,

            b) Genel Başkana temsil ödeneği,

            verilir.

            ŞUBE GİDERLERİ
            Madde 46 - a) Personel giderleri ile diğer zorunlu giderler, şubeler vasıtasıyla elde edilen Kurum gelirlerinden karşılanır.

            b) Şubelerin, Kurumun amacı doğrultusundaki faaliyetleri için yapacakları harcamalar, Genel Başkanlıkça ödenek tahsisi suretiyle karşılanır.

            c) Şubeler sosyal yardım harcaması yapabilir ve bu harcama Genel Başkanlıkça gönderilen ödenekten yapılır. Sosyal yardım ödeneği şubelerin Genel Başkanlığa gönderdikleri aşağıda belirtilen gelirlerin (% 10) yüzde on'u olup bunlar:

            1) Kurban derisi ve bağırsak ile fitre ve zekat gelirlerinin Kurum hissesine düşen miktarı,

            2) Yardım pulu gelirleri,

            3) Taşınır ve taşınmaz mal bağışları haricindeki diğer gelirlerdir.

            d) Elde ettikleri gelirlerle, giderleri karşılayamayan şubelerin durumu Genel Yönetim Kurulu'nca değerlendirmeye alınır.
 

ALTINCI KISIM
GENEL KISITLAYICI HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

            Madde 47 - Genel Merkez ve şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, Kurumda ücretli bir görev veya Kurumla ilgili işlerde müteahhit veya vekil olarak iş ve ticari ilişki kuramaz veya dava alamazlar. Bu kayda uymayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve haklarında disiplin kovuşturması yapılır.

            Madde 48 - Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri il ve ilçe şubeleri yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.

            Madde 49 - Türk Hava Kurumu merkez ve şube organlarında görevli üyelere kurum taşınmazları (Hizmet lojmanları hariç) kiraya verilemez.

            Madde 50 - Birbirlerinin birinci dereceden yakını olanlar:

            a) Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve  Merkez Disiplin Kurullarında,

            b) Şube yönetim ve denetim kurullarında,

            görev alamazlar.

            Madde 51 - Kurumda ücretle çalışmakta olan personel, delege olamaz ve Kurum organlarında görev alamaz.

            Madde 52 - Kurumda ücretle çalışmış personel, merkez ve şube organlarında görev yapmış üyeler, görevlerinden ayrıldıktan itibaren iki yıl geçmeden Kurumla ticari ilişki kuramaz.

            Madde 53 - 47, 48, 49 ve 50 inci maddeler hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde ilgili yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, bu görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

            Madde 54 - Şubelerin kapatılması halinde taşınır ve taşınmaz malları ile para ve hakları Türk Hava Kurumu Genel Merkezine, Türk Hava Kurumunun feshi halinde ise yukarıda sayılan maddi varlığı hazineye intikal eder.

            Geçici Madde 1 - Bu tüzüğün yayımı tarihinde Genel Yönetim Kurulu üye sayısındaki eksiklik, yedek üyelerin davet edilmesi ile tamamlanır.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
            Madde 55 - Bakanlar Kurulunun 24 Aralık 1973 tarih ve 7/7637 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan THK Tüzüğü ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 56 - Bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 57 - Bu Tüzük hükümlerini THK Genel Başkanı ve Kurumun yetkili organları yürütür.