Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.12.2001 Perşembe Sayı : 24612 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt : Sayfa :
Bakanlar Kurulu' ndan :


SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

 

Karar Sayısı: : 2001/3283

            Ekli "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük"ün yürürlüğe konulması; 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/11/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

                                                                                                
Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT   Başbakan
 
D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. YILMAZ K.DERVİŞ
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı V.
 
Prof.Dr.T.TOSKAY M. KEÇECİLER Prof.Dr.Ş.S.GÜREL F.BAL
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V.
 
E.S.GAYDALI
M.YILMAZ Prof. Dr. R.MİRZAOĞLU Dr.Y.KARAKOYUNLU
Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 
 
H.GEMİCİ Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ E.S.GAYDALI F.ÜNLÜ
Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı  Devlet Bakanı.
 
Prof.Dr.A.ÇAY R.ÖNAL M.BOSTANCIOĞLU S.ÇAKMAKOĞLU
Devlet Bakanı  Adalet Bakanı  Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı
 
R.K.YÜCELEN S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU K. AYDIN
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 
 
R.K.YÜCELEN Prof.Dr.Ş.S.GÜREL S.ORAL M.BOSTANCIOĞLU
İçişleri Bakanı
Bakanı
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. Milli Eğitim
 
Prof.Dr.A.AKCAN Prof.Dr.O.DURMUŞ O.VURAL Prof.Dr.H.Y.GÖKALP
Bayındırlık ve
İskan Bakanı
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri
Bakanı
 
Y.OKUYAN A.K.TANRIKULU Z.ÇAKAN M.İ.TALAY
Çalışma ve Sos.
Güv.Bakanı
Sanayi ve Ticaret
Bakanı
Enerji ve Tabii
Kay.Bakanı
Kültür Bakanı V.
 
M.TAŞAR Prof.Dr.N.ÇAĞAN M.İ.TALAY
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı V.


Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tüzük


           Madde 1- 24.5.1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 1- Bu Tüzük, seferberlik ve savaş hallerinde Devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesini sağlayacak hazırlıkların barıştan itibaren yapılması usul ve esaslarını, gerginlik ve buhran dönemlerinde alınacak tedbirleri, seferberliğin ilanının duyurulması, görevli teşkilatı, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla özel kurum ve kuruluşların ve buralarda görevli personelin, yurttaşların yetki, görev, sorumluluk ve yükümlülükleriyle bunların kullanılması, yapılması ve uygulanması hususlarını kapsar."

           Madde 2- Tüzüğün 2 nci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.
           "AA) Gerginlik dönemi, milli menfaatleri içte ve dışta olumsuz yönde etkileyecek olayların, ülkeyi bir buhran durumuna götürecek tarzda tırmanması hali."
           "AB) Buhran dönemi, milli menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden veya etmesi muhtemel olan iç ve dış olay veya olayların ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu halleri."

           Madde 3- Tüzüğün 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
           "Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak, savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, kısa zamanda hazırlıkların tamamlanabilmesi ve noksansız olarak üst düzeyde harbe hazır olunması amacıyla ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin olarak, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne girecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından Bakanlar Kurulu kararı ile yararlanır."

           Madde 4- Tüzüğün 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
           "Bakanlıklar, merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili veya kontrolünde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanlarını seferberlik ve savaş halinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, Genelkurmay Başkanlığının talebi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat kontrolüne vermek, barıştan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkili komutanlıkları ile koordineli şekilde yürütülecek planlama çalışmalarına ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılmasını sağlamak, bu kapsamda yapılan hazırlıkları takip etmek ve denetlemekle yükümlüdür."

           Madde 5- Tüzüğün 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
           "Bu direktifte, milli gücün (politik, ekonomik, askeri ve psiko-sosyal) seferberlik ve savaş hallerinde yönlendirilmesi, sevk ve idaresi, koordinasyonu ile seferberlik ve savaş hallerinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlerin, Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kontrolüne verilmesine ilişkin esaslar ile benzeri hususlara yer verilir."

           Madde 6- Tüzüğün 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Seferberlik ve savaş hallerinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde haberleşme, ulaştırma ve koordinasyon hizmetlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik tanınır."

           Madde 7- Tüzüğün 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Seferberlik ve savaş hallerinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu, ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarından harekat kontrolüne alınması gerekli görülenler, Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararı ile bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilir."

           Madde 8- Tüzüğün 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
           "Madde 97- Seferberlik ve savaş hallerinde veya seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, Silahlı Kuvvetler emrine veya harekat kontrolüne girecek veya bakanlıklarca seferberlik ve savaş haliyle ilgili görev verilen kurum ve kuruluşlarca önceden hazırlanan müşterek planların, protokol veya sözleşmelerin barış döneminde denenmesi ve uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek zaman, yer ve sürelerde tatbikatlar yapılır. Bakanlar Kurulu kararı kapsamına giren il ve ilçe milli müdafaa mükellefiyeti komisyonlarınca gerekli kararlar alınır. Bu tatbikatlar için gerekli ödenek, katılacak kurum ve kuruluşun bağlı veya kontrolünde bulunduğu bakanlık tarafından saptanarak tatbikatın yapılacağı yılın bütçesine konulur. Önceden planlanmayan ancak, yapılması zorunlu görülen tatbikatların gerektirdiği ödenek, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 59 uncu maddesi hükümlerine göre karşılanır."

           Madde 9- Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 10- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.