Belediye ve İmar Mevzuatı  
 
TAPU VE KADASTRU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
 
RESMİ G.TARİHİ : 07.08.1991
RESMİ G. NO : 20953
 
 Karar Sayısı: 91/2019
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31-2
DÜSTUR SAYFA : 2506
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 1 - 5)
KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ
İKİNCİ BÖLÜM (Madde 6 - 12)
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 13 - 21)
ATAMA, YETİŞTİRİLME VE YÜKSELME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Madde 22 - 30)
KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM (Madde 31 - 37)
RAPORLAR
ALTINCI BÖLÜM (Madde 38 - 40)
TEFTİŞ EDİLENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
YEDİNCİ BÖLÜM (Madde 41 - 46)
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER