Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.06.1991 Sayı : 20909 (Asıl) Düstur Tertip : 5 Cilt : 31-2 Sayfa : 2489
Bakanlar Kurulu' ndan : 
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
 
Karar Tarihi :04.06.1991 
Karar Sayısı: 91/1918 

            Ekli “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün yürürlüğe konulması 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 4.6.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            TURGUT ÖZAL 
 
Y. AKBULUT 
Başbakan
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı 
 K. İNAN 
Devlet Bakanı
G. TANER
Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
A. KAHVECİ 
Devlet Bakanı  V.
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı 
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı 
M.TAŞAR 
Devlet Bakanı
K.AKKAYA 
Devlet Bakanı 
H.ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
M.O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A.AKSU 
İçişleri Bakanı
V. DİNÇERLER 
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H. ŞIVGIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
İ. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
N.K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ.AKÜZÜM 
Turizm Bakanı

 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

            KAPSAM 
            Madde 1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulunun Kuruluş ve görevleriyle müfettişlerin seçilme ve atanma koşulları, görevlerini yerine getirme ve yetkilerini kullanma biçimleri, sorumlulukları, çalışma yöntemleri, denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir. 

            DEYİMLER 
            Madde 2- Bu Tüzükte geçen 

            Bakanlık             : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

            Bakan            : Sanayi ve Ticaret Bakanı, 

            Kurul            : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu 

            Kurul Başkan: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 

            Müfettiş            : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Başmüfettişleri, müfettişleri, müfettiş yardımcıları, anlamında kullanılmıştır. 

            KURULUŞ 
            Madde 3- Kurul müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkanla müfettişlerden oluşur. 

            Kurulun yazı ve hesap işleri bir şube Müdürlüğünce yürütülür. 

            Kurulun merkezi Ankaradadır. Ancak gerektiğined Bakanın emir ve onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir. 

            Bu çalışma merkezlerinde, Bakanca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM
ATANMA VE KIDEM

            MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA 
            Madde 4- Müfettişlik mesleğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için 

            A- Devlet memurları kanununun 48 inci maddesine yazılı genel koşulları taşımak, 

            B- Siyasal bilgiler, iktisat, işletme hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle mimarlık ve mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi veya dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, 

            C- Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış bulunmak, 

            D- Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, 

            E- Yönetmeliğe göre yapılacak yarışma sınavını başarmış olmak gerekir. 

            Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları başarı derecelerine göre yapılır. Eşitlik durumunda, sözlü sınavdaki başarı derecesi yüksek olana öncelik tanınır. 

            Yarışma sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha sınava alınmaz. 

            MÜFETTİŞLİĞE ATANMA 
            Madde 5- Müfettişliğe, yönetmeliğe göre yapılacak müfettişlik yeterlik sınavını başaran müfettiş yardımcıları atanır. 

            Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için 

            A- Bakanlık müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl başarıyla çalışmış olmak, 

            B- Yanında çalıştığı üç müfettişten en az ikisinin vereceği raporla müfettişliğe yeterliği saptanmış bulunmak, 

            C- Yönetmeliğe göre yapacağı çalışmalarında ve hazırlayacağı raporlarda Bakanlıkça yeterli görülmek,gerekir. 

            Müfettiş yardımcılarından, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan, kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen yada yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar. 

            KURUL BAŞKANLIĞI 
            Madde 6- Başkanlığa, kurulda en az beş yıl çalışan müfettişler arasında atama yapılır. Bakanlığın idari kademelerinde çalışan eski müfettişler arasından da atama yapılabilir. 

            Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri. Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir. 

            KIDEM 
            Madde 7- Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başari derecelerine göre saptanır. 

            Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra, bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. 

            Teftiş kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. 

            MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA 
            Madde 8- Teftiş Kurulundan çekilen yada naklen ayrılan müfettişler, Kurula dönmek istediklerinde, sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumları olmadıkça, kadro ve aylık durumlarının elverdiği ölçüde, kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler. Kıdem bakımından ise dönemlerinin sonuna alınırlar. Yurt dışı incelemeleriyle görevlendirmede de bu müfettişlerin kuruldan ayrı kaldıkları süreye göre indirime gidilerek sıralama yapılır. 

            SINAV KURULLARI 
            Madde 9- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, birinci Hukuk Müşaviriyle, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Bakan onayıyla saptanan dört başmüfettiş veya müfettişten oluşur. 

            Müfettişler arasından ayrıca üç yedek üye belirlenir. 

            Sınavlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAĞLILIK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

            BAĞLILIK 
            Madde 10- Kurul Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Bakan adına yaparlar. 

            TEFTİŞ KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 11- Teftiş Kurulu, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar. 

            A- Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

            B- Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak, Bakanlıkça hazırlanan yasa, tüzük, yönetmelik tasarılarını inceleyip görüş bildirmek, komisyonlara üye olarak katılmak, 

            C- Denetimi Bakanlığa ait yerli ve yabancı bütün anonim, komandit, limited ortaklıklarla kooperatifleri sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsalarıyla esnaf ve küçük sanatkarlar derneklerini, bunların üst kuruluşlarını denetlemek, 

            D- Yasalarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

            BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 12- Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır. 

            A- Teftiş programlarını düzenleyip Bakanın onayına sunmak, 

            B- Müfettişlerin görev yerlerini gruplarını saptamak, 

            C- Bakanın teftiş, inceleme, soruşturma emirleri üzerine müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek, çalışmaları denetlemek, 

            D- Raporları incelemek, esas ve usul yönlerinden eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek bunlar üzerine ilgililerce alınacak önlem ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek, gecikmelere hakında Bakana bilgi yada rapor vermek, gerektiğinde genel müdürler ve daire Başkanlarıyla bu konuda bir toplantı yapılmasını sağlamak, 

            E- Kurula gelen ve teftiş, inceleme yada soruşturulması için ilgili daire ve kuruluşlara gönderilen işlerin sonuçlarını izlemek, bu gibi durumlarda yapılacak denetimler için, gerektiğinde Bakandan onay istemek, 

            F- Bakanlığın amaçlarını dahaiyi gerçekleştirmek mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gelişmeleri izleyip mevzuatı derlemek ve gereği için müfettişlere iletmek, bu konularda inceleme programları hazırlayıp Bakanın onayına sunmak, yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptırma, müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalağr yapmaya özendirmek bu çalışmaları düzenlemek, başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak, 

            G- Müfettişlerin mesleki ve genel bilgilerinin artırılması için seminer ve toplantılar düzenlemek bu tür çalışmalara katılmalarını, bu konularda Yurt içinde ve dışında araştırma ve incelem yapmalarını sağlamak, 

            H- Müfettiş yardımcılarının yetişmeleri için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, 

            İ- İdareyle müfettişler veya müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla müfettişlere inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek, 

            J- Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki denetim birimlerinde çalışmaların daha iyi yürütülmesi ve denetim tekrarının önlenmesi amacıyla bu birimlerce gönderilecek çalışma cetvellerini izlemek, yılda bir kez ilgili denetim birimleri başkanlarıyla toplantı yapmak, bunların sonuçlarına göre Bakana önerilerde bulunmak, 

            K- Teftiş Kurulu Personelinin özlük haklarıyla büroya ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesini sağlamak, gerektiğinde Bakanlığa önerilerde bulunmak, 

            L- Kurula ve denetim sonuçlarna ilişkin yıllık raporu düzenlemek, Bakanlığın genel durumuyla ilgili görüş ve önerilerini her yıl Bakana sunmak, 

            M- Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerde kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 

            MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 13- Müfettişler Bakanın, emri yada onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar. 

            A- Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşların çalışma, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, soruşturma işlerini yürütmek, 

            B- Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve yolsuzlukları saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek, 

            C- Mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini bir raporla Bakanlığa sunmak. 

            D- Öğrendikleri yolsuzlukları incelemeye başlamak, derhal Bakanlığa bildirerek gerekiyorsa soruşturma izni istemek, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçları yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Bakanlık aracılığıyla veya doğrudan Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmek, 

            E- Bakanlığı ilgilendiren konularda Yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 

            F- Yasa, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen öteki görevleri yapmak, 

            Müfettiş yardımcıları da bu görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir, ancak bağımsız görev yapabilmeleri 18 aylık bir deneme süresinden sonra kendilerie yetki verilmesine bağlıdır. 

            MÜFETTİŞLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİLERİ 
            Madde 14- Müfettişler yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyal gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler. 

            Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir. 

            SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ 
            Madde 15- Müfettişler, memurların görevlerinden doğan veya görevlerini yaptıkları sırada işledikleri bir suçun soruşturmasını ilgili kanunlarda ve soruşturma yönetmeliğinde öngörülen yöntem ve esaslar çerçevesinde yürütürler. 

            Bakanlık denetimi altındaki kuruluşlarda yapılacak soruşturma ve incelemelerirn ilke ve yöntemleri de soruşturma yönetmeliğinde gösterilir. 

            GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 
            Madde 16- Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlileri 

            A- Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten soruları yanıtlamaktan kaçınmaları, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmaları, 

            B- 19.4.1990 günlü ve 3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunun 17 inci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış olmaları, 

            C- Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış bulunmaları, 

            D- Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması hallerinde teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler. 

            GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYLA İLGİLİ İŞLEMLER 
            Madde 17- Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettişçe, gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine ve ayrıca Bakanlığa yazıyla hemen bildirilir. 

            Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarılmasına yada cezai işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için, alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişçe hemen atamaya yetkili amire önerilir ve durum Bakanlığa bildirilir. 

            YAZIŞMA YÖNTEMİ 
            Madde 18- Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar. 

            MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI 
            Madde 19- Müfettişler Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

            TEFTİŞ PROGRAMLARI 
            Madde 20- Teftişler, önceden hazırlanan programlara göre yürütülür. Program dışı yapılacak denetim için Bakan onayı alınır. 

            Madde 21- Müfettişler, tek yada grup olarak görevlendirilir. Birlikte görevlendirmelerde gruptaki en kıdemli müfettiş çalışmaları düzenler. 

            İŞİN DEVAMLILIĞI VE DEVRİ 
            Madde 22- Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden, bizzat yapıp sonuçlandırırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa yada işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durumu hemen Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler. 

            GÖREVİN DEVRALINMASI 
            Madde 23- Bakanlığın denetimine bağlı kuruluşların teftiş kurullarınca yada Bakanlık kontrolörleri yahut başka görevliler tarafından daha önce denetime başlanmışsa, aynı birimde yada konuda denetim yapmakla görevlendirilen Bakanlık müfettişlerinin isteği üzerine inceleme ve soruşturmayla ilgili belgeler bulunduğu aşamada derhal kendilerine devredilir. 

            MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR 
            Madde 24- Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca 

            A- İcraya karışamazlar 

            B- İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir. Tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltmeler yapamazlar. 

            C- Yapacakları işlerle görevleri dolayısıyla edindikleri bilgi ve belgeleri açıklamaz ve gizli yazılarını başkalarına yazdırmazlar, 

            D- Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar ve borç alıp veremezler. 

            Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır, 

            RAPORLAR VE TÜRLERİ 
            Madde 25- Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporlardan birini düzenlerler 

            A- Denetlenen birimlerin genel işlem ve hesaplarının teftişi sonucunda düzenlenen teftiş raporları, 

            B- Bakanlık memurlarıyla Bakanlığın denetimine tabi birimlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle personelinin eylem ve işlemlerinin hukuki, idari ve disiplin sonuçlarının saptanması ve memurun muhakematı hakkında kanunu muvakkata göre soruşturma açılmasının gerekip gerekmediğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen inceleme raporları, 

            C- Memurin Muhekamatı Hakkında Kanunu Muvakkata göre memurun yargılanmasının gerekip gerekmediği konusunda düzenlenen fezlekeler, 

            D- Memurların suç oluşturan ancak, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen soruşturma raporları, 

            E- Genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin bulunan ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen suç duyurusuna ilişkin raporlar, 

            F- Teftiş programına dahil bulunan birimlerin genel durumunu belirtmek amacıyla düzenlenen genel durum raporları, 

            G- Müfettişlerin bir yıllık çalışma ve önerilerini özetleyen yıllık raporlar, 

            Müfettişler, denetimleri sonunda, memurlar ve atamaları Bakanlıkça yapılanlarla ilgili denetleme raporu da düzenleyebilirler. 

            TEFTİŞ KURULU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
            Madde 26- Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü, Başkanın emri altındaki bir Şube Müdürü yönetim ve sorumluluğunda yeter sayıda memurdan oluşur. 

            Müdürlük kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kayıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir. 

            Büro işlerinde gizlilik önde gelir. Raporlar yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

            DENETİME YARDIMCI OLMA 
            Madde 27- Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde müfettişlerin yürüttükleri görevle ilgili, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, gizli de olsa müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar. 

            Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler. 

            Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.  

            DENETİM SIRASINDA İZİNLER 
            Madde 28- Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir. 

            İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 

            DENETİM DEFTERİ VE DOSYASI 
            Madde 29- Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur. 

            Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve rapor saklanır. 

            Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri yada fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler de, yaptıkları teftişle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler. Yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler. 

            Denetim  defteri süresizsaklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıldır. Denetim defter ve dosyasının saklanmasındani denetlenen birimin en üst yetkilisi sorumludur. 

ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            KİMLİK BELGESİ 
            Madde 30 - Müfettişlere, Bakan ve Teftiş Kurulu Başkanınca imzalı, fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. 

            Kimlik belgesi, gerektiğinde ve istek üzerine gösterilir. 

            ONURSAL MÜFETTİŞLİK 
            Madde 31 - En az on yıl başarılı müfettişlik yaptıktan sonra ayrılanlara, kararnameyle, onursal müfettiş unvanı verilebilir. 

            Bu unvan, müfettişlikle bağdaşmayacak önemli nedenlerden ötürü geri alınabilir. 

            YÖNETMELİK 
            Madde 32 - Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. Soruşturma işlemleri için ayrı bir yönetmelik yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

            Geçici Madde 1- 32inci maddede öngörülen yönetmelikler bu Tüzüğün yürürlüğünü izleyen üç ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

            Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, halen yürürlükte olan yönetmeliklerin bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

            Geçici Madde 2- Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, Kurulda görevli Başkani müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 33- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 tarihli ve 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulune Dair 8.1.1985 gnlü ve 3143 sayılı Kanunun 18inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 34- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.