Bakanlıklar Mevzuatı  
 
Resmi Gazete: 01.06.1999 Salı  Sayı :23712 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: Sahife: 
Bakanlar Kurulundan 
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TÜZÜK
 
      
            Ekli "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük"ün yürürlüğe konulması; 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/5/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan
H.H.ÖZKAN  H.ULUĞBAY  Prof.Dr.Ş.S.GÜREL M.YILMAZ
Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bak.ve Başb.Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı
H.GEMİCİ F.ÜNLÜ  A.TÜMEN  Prof.Dr.S.ÖZTEK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK C.BAYAR  İ.CEM  Prof.Dr.N.ÇAĞAN
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
M.BOSTANCIOĞLU  A.ILIKSOY M.G.KARAHAN  H.B.AKTAN
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı  Ulaştırma Bakanı
M.ERDİR  H.TARTAN  M.ŞAHİN  Prof.Dr.N.ÇAĞAN
Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kay.Bakanı V.
İ.TALAY  A.TAN  A.SEZER  F.AYTEKİN
Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı
 
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TÜZÜK

            Madde 1- Bakanlar Kurulunun 14.7.1994 tarihli ve 94/5799 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 2 nci maddesine Kurul Başkanı tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki "Müfettiş" tanımı eklenmiştir.

            "Müfettiş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri, müfettişleri ve müfettiş yardımcıları." 

            Madde 2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 3 üncü maddesine birinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Kurul, müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkanla başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurulun büro işleri Kurul Başkanlığına bağlı bir şube müdürlüğünce yürütülür."

            Madde 3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (D) bendi ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "D) Yönetmeliğe göre yapılacak giriş sınavını başarmak",

            "Giriş sınavlarında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha sınava alınmazlar."

            Madde 4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (B ve C) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "B) Yönetmelikte düzenlenen yöntem ve esaslara göre yanında çalıştığı müfettişlerce verilen raporlarla müfettişliğe yeterliliği saptanmış bulunmak."

            "C) Yönetmelik gereğince yaptığı çalışma ve hazırladığı raporlara göre yeterli görülmek."

            Madde 5- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Bakan onayı ile görevlendirebilir."

            Madde 6- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğüne 9 uncu madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Sınav kurulları
            Madde 9- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavını yapacak kurullar, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir.

            Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir."

            Madde 7- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 12- Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

            A) Teftiş programlarını düzenleyip Bakanın onayına sunmak,

            B) Kurulu yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek,
 
            C) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

            D) Teftiş ve çalışma programları hazırlamak, Kurulun çalışmaları, Bakanlığın genel durumu, mevzuatın uygulanması gibi konularda genel durum raporları düzenlemek,

            E) Müfettişlerin çalışma merkezlerini Bakan onayıyla saptamak,

            F) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denetlemek,

            G) Teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, bunlar üzerine ilgililerce alınacak önlem ve yapılacak işlemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek,

            H) Kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin hazırlanmasına ilişkin konularda ilgili birimlere önerilerde bulunmak, müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bununla ilgili çalışmaları düzenlemek,

            I) Müfettişlerin genel bilgilerinin artırılması ve hizmetiçi eğitimleri için kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu gibi çalışmalara katılmalarını, yurtiçinde ve yurtdışında inceleme yapmalarını sağlamak,

            J) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

            K) Bakan tarafından verilecek benzeri görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak."

            Madde 8- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Yukarıdaki fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde müfettişlik kıdemi esas alınır."

            Madde 9- Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 10- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.