Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.09.1991 Sayı : 20993 (Asıl) Düstur Tertip : 5 Cilt : 31-2 Sayfa : 2520
Bakanlar Kurulu' ndan : 
 
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
 
Karar Tarihi :08.08.1991 
Karar Sayısı: 91/2109

            Ekli “Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün yürürlüğe konulması 26.2.1985 tarihli ve 3155 sayılı Kanunun 12 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                             CUMHURBAŞKANI  
                                                                                                            TURGUT ÖZAL 
 
A. M. YILMAZ 
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
F. KURT 
Devlet Bakanı
M. R. TAŞAR 
Devlet Bakanı 
İ. AYKUT 
Devlet Bakanı
M. V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 
K. İNAN 
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C. TUNCER 
Devlet Bakanı 
S. ARAS 
Devlet Bakanı 
E. KOÇAK 
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK 
Devlet Bakanı 
E. C. GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B. SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A. T. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş. ŞEKER 
Adalet Bakanı
H. B. DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
M. KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY  
Dışişleri Bakanı 
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı 
H. ÖRÜÇ  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. ERYILMAZ  
Sağlık Bakanı 
İ. ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı 
İ. TUNCAY  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
M. EMİROĞLU 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 R. K. YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
 M. ARICI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ  
Kültür Bakanı 
B. AKARCALI 
Turizm Bakanı 

 
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ

            KAPSAM 
            Madde 1- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluşu, görev yetkileri Teftiş Kurulu Başkanının müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilme ve atanamaları görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarıyla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin hususlar ve atamaları yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir. 

            DEYİMLER 
            Madde 2- Bu Tüzükte geçen 

            Genel Müdürlük      :Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

            Teftiş Kurulu 
            veya Kurul               :Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 

            Kurul Başkanı 
            veya Başkan          : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, 

            Müfettiş                   : Tarım reformu genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş ve müfettişi, 

            Müfettiş 
            Yardımcısı               : Re’sen teftişe yetkili veya yetkisiz Tarım Reformu Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcısı 

            anlamında kullanılmıştır. 

            KURULUŞ 
            Madde 3- Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. 

            Kurulun Merkezi Ankara’dır. 

            Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Kurul Başkanlığına bağlı bir büro tarafından yürütülür. 

            BAĞLILIK 
            Madde 4- Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır, müfettişler, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar. 

            Müfettişlere Genel Müdür ve Kurul Başkanı dışında hiç bir yerden emir verilemez. 
 

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

            TEFTİŞ KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 5- Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

            A- Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme, araştırma soruşturma işlerini yürütmek, 

            B- Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 

            C- Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

            BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde 6- Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. 

            A- Kurulu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, 

            B- Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayına sunmak ve uygulanmalarını sağlamak. 

            C-Genel Müdürün,denetleme,inceleme,araştırma ve soruşturma emirleri üzerine müfettişleri  görevlendirmek ve uygulamayı izlemek, 

            D-Gerekiğinde ,bizzat,denetleme,inceleme,araştırma ve soruşturma yapmak, 

            E-Müfettişlerin raporlarını incelemek ,eksikliklerin giderilmesini sağlamak,ilgili mercilere göndermek,bunlar üzerinde yapılacak işlemleri izlemek ve büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, 

            F-Müfettiş yardımcılarının işe alınması ile yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak, 

            G-Müfettişlerin meslek  bilgi ve beceri seviyelerinin yükseltilmesi için hizmetçi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

            H-Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

            BAŞKANA YARDIM 
            Madde 7- Başkana yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettiş ,Genel Müdür onayıyla görevlendirilebilir. 

            MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ 
            Madde  8- Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

            A)Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatıyla görevlilerin ilgili mevzuatına göre her türlü faaliyet,hesap ve işlemlerin denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak, 

            B)Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzluklar için sorumlular hakkında,tabi olmadıkları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkana bildirmek, 

            C)Görevlendirildikleri çeşitli konularda Yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak,komisyon,kurs,seminer gibi toplantılara katılmak, 

            D)Kanun,tüzük,yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

            Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında kullanabilirler.Ancak en az bir yıllık bir yıllık bir yetiştirme süresinin sonunda yanlarında çalıştıkları müfettiş tarafından verilen tezkiyeler,kurul başkanlığınca göz önünde bulundurularak ,Genel Müdürün  onayıyla yukarıda belirtilen yetkileri bağımsız olarak kullanabilirler. 

            MÜFETTİŞLERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİLERİ 
            Madde 9-Müfettişler,yürüktükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri,defter evrak ve belgeleri ,teftiş,denetleme,inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek ,bunların onaylı örneklerini ,bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak,kasa,depo ve ambarları incelemek ve saymak,bunları mühürlemek,inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak,gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptirler.İlgililer,müfettişlerin bu istemlerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler. 

            Asılları alınan belgelerin ,müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri,dosyasıda saklanmak üzere alındığı yere verilir. 

            GÖREVDEN  UZAKLAŞTIRMA 
            Madde 10- Müfettişler,kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek görevlileri; 

            A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri ,mal ve eşyayı,bunların hesaplarını belge ve defterlerini göstermekten ve sorularını  cevaplamaktan kaçınmaları ,denetleme ,inceleme,araştırma ve soruşturmayı engelleyecek,güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları, 

            B)19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları, 

            C)Evrakta sahtecilik,kayıtlarda tahrifat yapmış olmaları, 

            D)Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektiren,görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünde görev başında kalmalarının sakıncaları olmaları halinde,denetleme,inceleme,araştırma ve soruşturmanın her aşamasında geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere,görevden uzaklaştırabilirler. 

            A Bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 

            GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER 
            Madde 11- Müfettişler, görevden uzklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte, drhal görevden uzaklştırılana, amirine, Başkanlığa ve Genel Müdürlüğe bildirirler. 

            Soruşturma sonunda disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasına veya ceza uygulanmasına gerek olmadığı anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önlemlerinin kaldırılması, müfettişlerce ilgili mercilere ve Genel Müdürlüğe derhal bildirilir. 

            MÜFETTİŞLERİN SORUMLULUKLARI 
            Madde 12- Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ATAMA, YETİŞTİRİLME VE YÜKSELME

            MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA 
            Madde 13- Müfettiş yardımcılığına, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlar atanırlar. Bu sınava katılabilmek için; 

            A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak, 

            B- Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ziraat mühendisliği fakülteleriyle, bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, 

            C- Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, 

            D- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak gerekir. 

            Müfettiş yardımcılığına sınavına en çok iki defa girilebilir. 

            GİRİŞ SINAVI KURULU 
            Madde 14- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında iki müfettişle Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayıyla belirlenecek iki yöneticiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle üç yedek üye belirlenir. 

            MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ 
            Madde 15- Müfettiş yardımcıları yönetmelikle belirlenen esas ve usullere göre üç yıl süreyle yetiştirilir. 

BYanlarında çalıştıkları müfettişlerce düzenlenene raporlara göre yeterli görülen müfettiş yardımcıları yetişme ve deneme dönemi sonunda yeterlik sınavına çağrılırlar. Sınavı kazananlar müfettişliğe atanırlar. 

            Yetişme ve deneme dönemi içindeveya sonunda yeterli görülmeyenlerle yeterli sınavı kazanamayanlar, durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar. 

            YETERLİK SINAVI KURULU 
            Madde 17- Yeterlik sınavı, kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın görevlendireceği iki müfettişten oluşan kurulca yapılır. 

            Giriş sınavı ve yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

            MÜFETTİŞLİĞE ATANMA VE BAŞMÜFETTİŞLİĞE YÜKSELME 
            Madde 18- Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanır. Başmüfettişliğe yükselmede, mesleki yetenek, kıdem ve başarı esas alınır. 

            MÜFETTİŞLİĞE YENİDEN ATANMA 
            Madde 19- Teftiş Kurulunda en az beş yıl çalıştıktan sonra kendi isteğiyle ayrılan müfettişler başvcurulura halinde, yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler. 

            MÜFETTİŞLERİN KIDEMİ 
            Madde 20- Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır. 

            KURUL BAŞKANLIĞINA ATANMA 
            Madde 21- Kurul Başkanlığına, başmüfettişler arasından atama yapılır. 

            Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Genel Müdür tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

            DENETİM PROGRAMI 
            Madde 22- Yıllık denetleme programı, kuruluş ve birimlerin iki yılda bir denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir her yıl Ocak ayında Genel Müdürün onayına sunulur. Gerektiğinde iki yıllık süre kaydına bakılmaksızın denetim yapılabilir. 

            Merkezdeki birimlerin denetiminde süre kaydı aranmaz. 

            BİRDEN ÇOK MÜFETTİŞİN BİRLİKTE ÇALIŞMASI 
            Madde 23- Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın niteliğine göre bir işte birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda kıdemli müfettiş çalışmaları düzenler, işlerin sağlıklı olarak yürütülmesini ve süresi içerisinde bitirilmesini sağlayacak önlemeri alır. 

            İŞLERİN DEVRİ 
            Madde 24- Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden, bizzat, yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Genel Müdürden veya Başkandan izin alağrak geri bırakır veya devredebilirler. 

            MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR 
            Madde 25- Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca 

            A- İcraya karışamazlar. 

            B- İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar, 

            C- Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar, 

            D- Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunların alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler, 

            Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır, 

            YAZIŞMA YÖNTEMİ 
            Madde 26- Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Genel Müdürlük aracılığıyla yaparlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
RAPORLAR

            RAPOR ÇEŞİTLERİ 
            Madde 27- Müfettişler, çalışmalarının sonunda işin özelliğine göre 

            A- Cevaplı rapor, 

            B- Fezleke, 

            C- Soruşturma raporu, 

            D- İnceleme raporu, 

            E- Personel denetleme raporu düzenlerler. 

            Raporların hazırlanma usul ve esasları yönetmelikle gösterilir. 

            CEVAPLI RAPOR 
            Madde 28- Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir. 

            FEZLEKE 
            Madde 29- Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmalarının sonuçları fezlekeye bağlanır. 

            SORUŞTURMA RAPORU 
            Madde 30- Fezleke düzenlenmesini gerektirmeye soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir. 

            İNCELEME RAPORU 
            Madde 31- Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir. 

            PERSONEL DENETLEME RAPORU 
            Madde 32- Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur. 

ALTINCI BÖLÜM
DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

            DENETİME YARDIMCI OLMA 
            Madde 33- Denetlenenler istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları para ve para hükmündeki evrak ve senetleri her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar. 

            Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler. 

            Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar. 

            DENETİM SIRASINDA İZİNLER 
            Madde 34- Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir. 

            İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz 

            DENETİM DEFTERİ VE DOSYASI 
            Madde 35- Denetlenen daire, kuruluş ve birimlerde denetleme dosyası ve defteri tutulur. Bunların tutulmasına ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

            YURT DIŞINA GÖNDERİLME 
            Madde 36- Müfettişler, bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için, bir yılı aşmamak üzere Yurt dışına gönderebilirler. Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi esas alınır. 

            AYLIK, YOLLUK, VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI 
            Made 37- Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk, ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen paranın hakedilen miktarı aşmaması asıldır. 

            ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ 
            Madde 38- Müfettişler, çalışmalarını, aylık, yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. 

            KİMLİK BELGESİ VE MÜHÜR 
            Madde 39- Müfettişlere, beratıyla birlikte mühür, Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir. 

            YÖNETMELİK 
            Madde 40- Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

            Geçici Madde 1- Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte kurulda görevli müfettişleri kazanılmış hakları saklıdır. Bunların kıdemleri atama tarihlerine göre saptanır. 

            YÜRÜTME 
            Madde 42- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.