Bakanlıklar Mevzuatı  
 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
 
RESMİ G.TARİHİ : 30.06.1991
RESMİ G. NO : 20915
 
 Karar Sayısı: 91/1871
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 31-2
DÜSTUR SAYFA : 2481
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM (Madde 1 - 4)
KAPSAM, DEYİMLER VE KURULUŞ
İKİNCİ BÖLÜM (Madde 5 - 12)
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Madde 13 - 20)
ATAMA, YETİŞTİRME VE YÜKSELME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (Madde 21 - 29)
TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ
BEŞİNCİ BÖLÜM (Madde 30 - 36)
RAPORLAR
ALTINCI BÖLÜM (Madde 37 - 40)
DENETLENENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI
YEDİNCİ BÖLÜM (Madde 41 - 46)
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER