Yargı Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 22.04.2004 Perşembe Sayı: 25441 (Asıl) Düstur Tertip: Cilt:Sahife : 


SİVİL SAVUNMA FONU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK
KARAR SAYISI: 2004/7035

Karar Tarihi :30/03/2004
Karar Sayısı: 2004/7035

 

Ekli “Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; Adalet Bakanlığı’nın 18/12/2003 tarihli ve 077661 sayılı yazısı üzerine, 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanun ile 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A.AKSU

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

  

SİVİL SAVUNMA FONU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK


Madde 1 - 22/2/1973 tarihli ve 7/5891 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma Fonu Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.