Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 28.03.2001 Çarşamba Sayı: 24356 (Asıl)
Ulaştırma Bakanlığından;

TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
 

 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmeti yürütülmesi ve/veya altyapı kurulması ve işletilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi, telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile ilgili esas, usul ve ilkeleri kapsar.

            HUKUKİ DAYANAK
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 13 ve 35 inci maddeleri ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun değişik 2, 3 ve Ek. 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

            Bakan: Ulaştırma Bakanını,

            Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

            Yetki Belgesi: Telekomünikasyon hizmetleri yürütmeye ve/veya ilgili hizmetin yürütülmesi için gerekli olan altyapının kurulması ve işletilmesine ilişkin yetkilendirme içeren görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izinden herhangi birini,

            Görev Sözleşmesi: Türk Telekom ile Bakanlık arasında, katma değerli hizmetler dahil, her türlü telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısının işletilmesiyle ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere, şartlar muvacehesinde Bakanlığın takdir edeceği bir süre için akdedilen sözleşmeyi,

            İmtiyaz Sözleşmesi: İşletmeci tarafından sözkonusu imtiyaz sözleşmesinde belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Bakanlık ve işletmeci arasında yapılan sözleşmeyi,

            Telekomünikasyon Ruhsatı: İşletmeci tarafından sözkonusu telekomünikasyon ruhsatında belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapısının işletilmesi için Bakanlık tarafından verilen ruhsatı,

            Ruhsat: Telekomünikasyon ruhsatını,

            Genel İzin: Bir telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi için Bakanlık tarafından işletmecileri belli genel şartlara ve Bakanlık nezdinde kayıt yaptırılmasına tabi olarak yetkilendiren genel düzenleyici işlemi,

            Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

            Türk Telekom: Türk Telekomünikasyon A.Ş.ni,

            Sermaye Şirketi: Bakanlık tarafından aranacak şartları taşıyan, Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak bir sermaye şirketini,

            Abone: Telekomünikasyon hizmeti sunan bir işletmeci ile ilgili hizmetten yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

            Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmadan telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

            Şebeke: Bir veya daha fazla nokta arasında telekomünikasyonu sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

            Telekomünikasyon: Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesi, gönderilmesi ve alınmasını,

            Telekomünikasyon Hizmeti: Telekomünikasyon tanımına giren faaliyetlerin bir kısmının veya tümünün hizmet olarak sunulmasını,

            Telekomünikasyon Tesisi: Telekomünikasyon şebekesini oluşturan ve kendi içinde bütünlük arz eden bölümlerin her birini,

            Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri: Aboneler arasında iletilen ses ve veri dahil her türlü mesajın formu, muhtevası, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka surette işlem yapıp, aboneye veya kullanıcıya ilave, farklı veya yeniden yapılandırılmış bir mesaj ileten veya yüklenilmiş, kaydedilmiş mesaj ve veriler ile aboneler arası interaktiviteyi sağlayan telekomünikasyon hizmetlerini,

            Terminal Cihazı: Telekomünikasyon şebekesinin veya diğer telekomünikasyon sistemlerinin uç noktasına doğrudan ya da dolaylı olarak bağlanabilen ve ses ee/veya veri gönderme, işleme ya da alma işlevlerine sahip olan, şebekeye bağlanabilirliği Kurum tarafından onaylanmış cihazları,

            Telekomünikasyon Altyapısı: Telekomünikasyonun, üzerinden veya aracılığı ile gerçekleştirilmesini sağlayan anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini,

            Ana Telekomünikasyon Şebekesi (Public Switched Telephone Network, PSTN): Kamu kullanımına açık telefon hizmetlerinin üzerinden yürütüldüğü belirli noktalar arasında telekomünikasyonu sağlayan transmisyon altyapısı ve anahtarlama ekipmanları da dahil olmak üzere iletim sistemleri şebekesini,

            Ara Bağlantı: İki ayrı telekomünikasyon şebekesi arasındaki telekomünikasyon trafiğinin gerçekleştirilmesini teminen iki şebekenin birbirine irtibatlandırılmasını,

            Roaming: Bir işletmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk şartları saklı kalmak üzere, diğer bir işletmecinin müşterilerine ait ekipmanlar üzerinden çalışmasına veya bir diğer sisteme ara bağlantısına imkan sağlayan sistemlerarası dolaşımı,

            Kişisel Telekomünikasyon Tesisi: Bir gerçek veya tüzel kişinin kendi kullanımındaki taşınmazların dahilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasır olarak şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telekomünikasyon hizmeti verilmesinde kullanılmayan telekomünikasyon tesisleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telekomünikasyon tesislerini,

            Tip Onayı: Terminal cihazlarına imalat, piyasaya sunum ve teknik özelliklerle ilgili olarak Kurum'ca belirlenen standart ve şartlara uygunluğu tevsik edici onayı,

            Uygunluk Onayı: Terminal cihazlarına, Kurum yada Kurumun yetkilendirdiği veya tanıdığı başka yerli ya da yabancı otorite tarafından, verilen Tip Onayı'nın uygun olduğunun belirlenerek telekomünikasyon şebekesine doğrudan ya da dolaylı olarak bağlanabilirliğinin tasdik edilmesi,

            Mobil (Gezgin) Telekomünikasyon Sistemi: Mobil terminal cihazları kullanılarak gezgin ve/veya sabit terminal cihazları arasında iletişim kurmak suretiyle, analog ya da sayısal çift yönlü telekomünikasyon sağlayan cihaz, yazılım ve donanım gibi alt yapının tümünü,

            Mobil Telefon Hizmeti: Mobil telefon sistemi vasıtasıyla uygun terminal cihazına sahip kullanıcılara bu cihazlar üzerinden teknolojik olarak verilebilecek her tür telekomünikasyon hizmetini,

            GSM (Global System for Mobile Telecommunication): Evrensel karasal gezgin telekomünikasyon sistemini,

            Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU, İnternational Telecommunication Union): Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu uluslar arası telekomünikasyon birliğini,

            GSM MoU: GSM işletmecilerince kabul edilen mutabakat zaptını,

            GSM Association: GSM MoU kapsamındaki GSM işletmecilerinin oluşturduğu kuruluşu,

            GSM Telekomünikasyon Sistemi: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünce oluşturulan, gezgin, hücresel sayısal haberleşme standartlarına göre GSM mutabakat zabtınca belirlenen hizmetleri vermek, gerekli olan verici ve alıcı ünitelere haiz baz istasyonları, baz istasyon kontrol istasyonları, anahtarlama ekipmanları, bunlar arasındaki irtibatı temin eden telli ve telsiz her türlü transmisyon sistemlerini ve kullanıcılara ait terminal cihazlarını da içeren telekomünikasyon sistemini,

            GSM Telekomünikasyon Hizmeti: GSM telekomünikasyon sistemi kullanılarak verilen hizmeti,

            GMPCS (Global Mobile Personel Communication System by Satelite): Pozisyonu ve çalışma frekansları Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından koordine edilmiş ve tahsis olunmuş, uydular tarafından doğrudan kullanıcılara telekomünikasyon hizmeti sağlayan her türlü (mobil veya sabit, global veya bölgesel, yere göre durağan veya hareketli, dar veya geniş bantlı) sistemleri,

            GMPCS MoU (Memorandım of Understanding): GMPCS hizmetlerini vermek üzere GMPCS işletmecilerince kabul edilen mutabakat zaptını,

            GMPCS Telekomünikasyon Sistemi: GMPCS MoU ile kabul edilen koşullar dairesinde GMPCS hizmetlerini sunmak için gerekli olan altyapının tamamını,

            GMPCS Telekomünikasyon Hizmeti: GMPCS telekomünikasyon sistemi ile verilen hizmeti,

            Çağrı Sistemi: Telekomünikasyon şebekesinde herhangi bir noktadan gönderilen ve sistem tarafından elektromanyetik dalgalar formuna dönüştürülerek yayımlanan sinyallerin uygun bir terminal cihazı ile tek veya çift yönlü sesli, görsel, nümerik veya alfa nümerik mesajlar şeklinde gönderilmesini ve alınmasını sağlayan şebekeyi,

            Çağrı Hizmeti: Çağrı sistemi vasıtasıyla uygun terminal cihazına sahip kullanıcılara sağlanan hizmeti,

            Veri (Data) Telekomünikasyon Sistemi: Sabit veya gezgin telekomünikasyon şebekeleri üzerinden, sayısal ya da analog olarak uygun terminal cihazları, bilgisayar veya benzeri elektronik devreler tarafından işlenmek üzere okunabilecek şekilde, veri tabanlarına ulaşım, mesaj depolama ve iletme, rezervasyon, tele-alışveriş, elektronik ticari veri transferi ve finansal işlemler, uzaktan ölçüm, uzaktan veri işlem, uzaktan denetim, uzaktan algılama, uzaktan yer belirleme, uzaktan eğitim, uzaktan tedavi ve benzeri hizmetlerin verilmesi amacıyla kurulan veya kiralanan hatları, kullanıcı talebi üzerine hizmete giren anahtarlama sistemlerini ve buna ilişkin diğer yazılım ve donanımın tümünü,

            Veri (Data) Telekomünikasyon Hizmetleri: Veri sistemi vasıtasıyla uygun terminal cihazı kullanıcılarının, sonlanma noktasında tekel süresi bitimine kadar sabit telekomünikasyon şebekesi ile irtibatlanmamak şartıyla uygun her hangi bir veri protokolü üzerinden ses iletimi hizmetleri dahil olmak üzere her nevi şebekeler ve ilgili altyapıları kullanılarak veri tabanlarına erişim, veri araştırma ve veri transferi imkanı sağlamak suretiyle gerçekleştirilen hizmetleri,

            Akıllı Şebeke (Intelligent Network): Telekomünikasyon şebekelerinde yüksek verimlilik, otomasyon ve işlevsellik sağlayan ve genellikle bilgisayarlı yönlendirme sistemleri ve ileri seviyede özellikler sunan sistemi,

            Internet Protokolü Üzerinden Ses İletimi: Paket anahtarlamalı olarak internet üzerinden iletilen veri halindeki sesi,

            İşletmeci: Türk Telekom da dahil olmak üzere, Bakanlık ile yapılan bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi ve/veya Bakanlıktan alınan bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon altyapısı işleten bir sermaye şirketini,

            Uydu Platformu Sistemi: Değişik ortamlardan alınan tekel süresince PSTN irtibatlı ses hariç olmak üzere her türlü sayısal TV, radyo ve data sinyallerinin toplanarak uydu üzerinden abonelere şifreli ya da şifresiz iletilmesini sağlayan tek yönlü veya interaktif kullanıma imkan veren sistemi,

            Uydu Platform Hizmeti: Uydu platformu kullanılarak abonelere verilen telekomünikasyon hizmetini,

            Uydu Platform İşletmecisi: Uydu platform hizmeti vermek üzere yetki belgesi alan ve bu Yönetmeliğe uygun kurulmuş sermaye şirketini,

            Asgari Hizmetler: Bakanlık tarafından Kurumun ve işletmecilerin görüşleri alınmak suretiyle konu ve kapsamları belirlenen, coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde herkes tarafından erişilebilir, belirlenmiş kaliteyi haiz ve herkesin karşılayabileceği şekilde makul bedel karşılığında sunulacak olan ve ankesörlü telefon, acil telekomünikasyon hizmetleri ve telefon rehber hizmetlerini  de ihtiva eden asgari evrensel hizmet türlerini,

            Tekel Süresi: Türk Telekom tarafından telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetlerinin 31.12.2003 tarihine kadar yürütülmesi gereken süreyi,

            Kablo Platformu Sistemi: Değişik ortamlardan alınan, tekel süresince PSTN irtibatlı ses hariç olmak üzere her türlü TV, radyo ve data sinyallerinin toplanarak Kablo-TV altyapısı üzerinden abonelere şifreli ya da şifresiz iletilmesini sağlayan tek yönlü veya interaktif kullanıma imkan veren sistemi,

            Kablo Platformu Hizmeti: Kablo platformu kullanılarak abonelere verilen telekomünikasyon hizmetini,

            Ankesörlü Telefon Sistemi: Kamuya açık olmak üzere uygun ödeme araçları veya kod kullanılarak hizmet bedeli ödenebilen ve uygun terminal cihazları ile tüm şebekelere ait kullanıcılar ve terminaller arasında telekomünikasyonu sağlayan cihazların tümünü,

            Ankesörlü Telefon Hizmeti: Ankesörlü telefon sistemi kullanılarak gerçekleştirilen telekomünikasyon hizmetini,

            Uydu Sistemi: Uydular ve yer istasyonları aracılığıyla tek yönlü ya da karşılıklı olarak elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla gerçekleştirilen telekomünikasyon hizmetini sağlayan sistemi,

            SCPC Sistemi: İki sabit uydu yer terminali arasında uydu aracılığıyla herhangi bir uydu yer istasyonuna uğramaksızın doğrudan, üzerinden veri ve sonlanma noktasında sabit telekomünikasyon şebekesi ile irtibatlanmamak koşuluyla ses iletimi hizmeti ve internet hizmeti de sağlayan uydu telekomünikasyon sistemini,

            UMTS (Universal Mobile Telekomunication System, Evrensel Gezgin Telekomünikasyon Sistemi)/IMT (International Mobile Telecommunicatin-Evrensel Gezgin Telekomünikasyon)-2000: Evrensel olarak ve kesintisiz bir şekilde kullanıcılara yüksek kalitede gezgin multi-medya hizmeti verebilecek ve diğer tüm telekomünikasyon sistemleri ve terminalleri ile uyumlu haberleşebilen gezgin telekomünikasyon sistemini,

            ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

            VSAT (Very Small Aparture Terminal): Küçük çaplı uydu antenini,

            VSAT Telekomünikasyon Sistemi: VSAT, uydular ve uygun terminaller kullanılarak üzerinden veri ve tekel süresi sonuna kadar PSTN'e irtibatlanmamak koşuluyla ses iletim hizmeti sağlanabilen telekomünikasyon alt yapısını,

            VSAT Telekomünikasyon Hizmeti: VSAT sistemi kullanılarak verilen telekomünikasyon hizmetini,

            Acil Telekomünikasyon Servisi: Yangın, sağlık, güvenlik ve doğal afetler gibi acil durumlarla ilgili olarak yetkili veya görevli kurum ve kuruluşlarca oluşturulan birimler ile kullanıcıların ücretsiz olarak haberleşmesini,

            Yardımcı Hizmetler: Hizmet türüne göre ücretsiz ya da ücretli olarak, işletmecilerin kullanıcılara sağlamakla yükümlü oldukları arıza bildirme, bilinmeyen numaralar ve benzeri yardımcı servisleri,

            Rehber Hizmeti: İhtiyaç sahiplerinin haberleşme hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını, bilinmeyen numaraların tespitini ve yanlış aramaların önlenmesini teminen, rehbere dahil olmak istemediğini beyan eden aboneler haricindeki abonelerin bilgilerinin derlenerek matbu veya elektronik ortamda sunulmasını,

            Kişisel Haberleşme Sistemi (PCS: Personel Communication System): Diğer sistemlere entegre edilebilen, kendi içinde bağımsız, elektromanyetik dalgalar aracılığı ile yerleşim alanlarını kapsayan taşınabilir ve kısmen sabit haberleşme imkanı sağlayan telekomünikasyon sistemini,

            Tarife: İşletmecilerin yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak abone ve kullanıcılardan alacakları ücretlerini gösterir cetveli,

            Fonksiyonel Özellik: Ulusal ve uluslararası standart otoriteleri tarafından belirlenen bir ya da daha fazla standardın birlikte kullanılması suretiyle elde edilen ilgili sistemin işlevini ve işlevlerini düzenleyen standartların bütününü,

            İnteraktif Hizmetler: Telekomünikasyon hizmetini veren ile hizmeti alan arasında karşılıklı iletişimi sağlayan hizmetlerin tümünü,

            İnternet Sistemi: Bilgisayar, bilgisayara bağlanabilen yazıcı gibi alıcılar ve uygun diğer terminal cihazları kullanılmak suretiyle veri sunma, veri tabanlarına erişim, elektronik mektup gönderme ve alma, konferans, elektronik ticaret ve benzeri her tür interaktif hizmetlerin sunulmasını ve bu hizmetlerin alınmasını, anılan hizmetlere ait bilgilerin depolanmasını ve gerektiğinde kullanıcısına sunulmasını sağlayan; kablolu veya kablosuz, uydu uzay kesimi, GSM veya GMPCS altyapısı ve sabit şebeke altyapısı gibi tüm altyapı sistemlerini iletim ortamı olarak kullanabilen ekipman ve tesislerin tamamını,

            İnternet Servisi: İnternet sistemi vasıtasıyla kullanıcılara verilen telekomünikasyon hizmetini,

            İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) / Internet Service Provider (ISP): Son kullanıcılara, kurumlara ve diğer ISS'lere internet erişimi, Mail, Web sayfası hizmetleri ve Sanal Hosting (ev sahipliği) gibi ilgili servisleri sağlayan sermaye şirketini,

            İçerik Sağlayıcı (İS) / Internet Content Provider (ICP): İnternet servis sağlayıcılara veya diğer ilgililere internet ortamında sunulmak üzere program hazırlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

            Uygulama (Yazılım) Servis Sağlayıcıları/Application Service Provider (ASP): İnternet sayfalarının donanım dışındaki işlemlerini tamamlayarak gerekli yazılım ile istenilen hizmetin görüntülenmesini sağlayan yazılım programlarını hazırlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

            ifade eder.
 

İKİNCİ KISIM
YETKİ BELGELERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
YETKİLENDİRME

            YETKİ BELGESİ TÜRLERİ
            Madde 5- Bir telekomünikasyon hizmeti yürütülmesi ve/veya telekomünikasyon altyapısı tesise veya işletmeye ilişkin yetkilendirme ancak bir görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi imzalanması veya bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmesi yolu ile yapılır.

            YETKİ BELGESİ TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
            Madde 6- Bakanlık, gerekli gördüğü her bir hizmet türü için, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izinden hangisi ile yetkilendireceğini belirler. Bir telekomünikasyon hizmetinin ne tür bir yetki belgesi kapsamında yürütülmesinin veya ilgili yetki belgesi türüne ilişkin usul ve şartların belli olmaması ya da ilgili yetki belgesi için herhangi bir yetkilendirme işlemi başlatılmamış olması halinde, ilgili hizmetleri yürütmek isteyenler veya işletmeciler Bakanlığa başvurarak bu yöndeki talep ve niyetlerini iletirler. Bakanlık, bu talep üzerine ilgili hizmetin niteliğine göre böyle bir tespitin gerekip gerekmediğine karar verir. Tespitin gerekli olduğu kanaatine varırsa ilgili telekomünikasyon altyapısı ve/veya hizmetine ilişkin yetki belgesi türünü ve gerekli şartları 30 iş günü içinde belirler ve Kurumun da görüşünü alarak ek yönetmelikler çıkarır.

            YETKİLENDİRME İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI
            Madde 7-a) Bakanlığın, bir telekomünikasyon hizmeti için 6 ncı madde uyarınca belirlediği yetki belgesi türünün telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin olması halinde, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmesine ilişkin bu Yönetmelikte sayılan yetkilendirme işlemleri de 6 ncı maddede belirtilen tespitten itibaren 60 iş günü içinde başlatılır.

            b) İmtiyaz sözleşmesi kapsamında sunulabilecek hizmetler için yetkilendirme işlemlerini Kurumun görüşünün alınmasını müteakip ne zaman ve nasıl bir süreç takip edilerek başlatılacağına en geç iki ayı geçmemek üzere Bakanlıkça karar verilir.

            YETKİ BELGELERİNE İLİŞKİN ORTAK ÖZELLİKLER
            Madde 8-a) Yetki belgeleri, konusunu teşkil eden ilgili telekomünikasyon hizmeti ve/veya telekomünikasyon altyapısına ilişkin özellikler gözetilmek suretiyle yerel, bölgesel veya ülke düzeyinde verilir.

            b) Yetki belgelerine ilişkin hazırlanan duyuru ve ilan metinlerinde veya ilgili ihale şartnamelerinde belirlenen teknik özellikler ve standartlar, aksi ilgili duyuru veya şartnamede belirtilmediği müddetçe minimum standartları teşkil eder. İlgili işletmeci veya başvuru sahibi yetki belgesinde belirlenecek olan hizmet veya altyapısını daha yüksek standart veya teknik şartlara göre kurabilir.

            c) Belirli bir yetki belgesi kapsamındaki hizmet için ilgili altyapı ve tesisleri kurmuş olan işletmeciler, söz konusu altyapı üzerinden başka hizmetlerin de verilmesini talep etmeleri halinde, mevzuata uygun şekilde ilgili yetki belgesi almak zorundadır.

            BAKANLIĞIN YETKİ BELGESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ YETKİSİ
            Madde 9- Hiç kimse Bakanlıkla bir görev, imtiyaz sözleşmesi yapılmış veya Bakanlık tarafından bir telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verilmiş olmadıkça, telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya altyapısı kuramaz ve işletemez. İmtiyaz, ruhsat ve genel izine yönelik yetkilendirmeye ilişkin hazırlık çalışmalarının yürütülmesi açısından Bakanlık, Kurum'un görüşüne baş vurur. Kurum da, imtiyaz, ruhsat ve genel izinlerin hazırlanmasında teknik hususların uyumluluğunun sağlanması, sektörde rekabetin teşvik edilmesi ve uluslararası yetkilendirme biçimleri ile olabildiğince uyumun tesis edilmesi hedeflerine ulaşmak için gerekli bilgi, görüş, öneri ve tedbirleri Bakanlığa sunar.

            YETKİ BELGELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
            Madde 10-a) Görev ve imtiyaz sözleşmeleri, Kurumun görüşü alınarak, Bakanlık ile ilgili işletmecinin anlaşması halinde sözleşmenin yürürlüğe konulması hakkındaki usule göre değiştirilebilir. Sözleşme hüküm ve şartlarında yapılacak değişiklikler, hizmetin kalite ve standartlarını daha düşük seviyelere indiremez.

            b) Telekomünikasyon ruhsatı veya genel izinlerin hüküm ve şartlarında değişiklik yapılması veya anılan hüküm ve şartların iptal edilmesi, Kurumun önceden görüşünü almak şartı ile Bakanlığın yetkisindedir. Bakanlık, ruhsat ve genel izin değişikliklerini aşağıdaki usul uyarınca yapar.

            Bakanlık, ruhsat ve/veya genel izin hüküm ve/veya şartında bir değişiklik yapacağı veya bunları iptal edeceği zaman, bu değişiklik hakkındaki görüşünü, Kurumun ve işletmeci(ler)in konuyla ilgili görüşlerini aldıktan itibaren en geç bir ay içinde verir. Kurum, söz konusu değişikliğin telekomünikasyon sektörünün özelliği de dikkate alınmak şartı ile, rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşünürse, değişikliği veya ilgili kısımlarını Rekabet Kurumuna gönderir. Rekabet Kurumu mevzuatına uygun bir süre içerisinde değerlendirmesini yapar ve önerilerini bildirir. Kurum ve Rekabet Kurumunun farklı değerlendirmeleri olması halinde, Kurum, Rekabet Kurumu görüşüne hangi nedenlerle katılmadığını açıklayan bir yazı ile beraber değişiklik hakkındaki görüşlerini ve Rekabet Kurumunun değerlendirmesini Bakanlığa gönderir. Bakanlık, tüm görüş ve değerlendirmeleri de gözönünde tutarak değişiklik metnini tamamlar.

            Bakanlık; söz konusu değişiklik metnini, değişikliğe neden gerek duyulduğunu ve muhtemel etkilerini ve iki haftadan kısa olmamak üzere, ilgililerin ne kadar süre içinde yorum, görüş veya itirazlarını Bakanlığa bildirebileceklerini belirten duyuruyu Bakanlığın internet sayfasında yayınlar ve sözkonusu süre boyunca internet sayfasında tutar. Bu duyuru Kurumun internet sayfasında da yayınlanır. Ayrıca Bakanlık, internet sayfasında ruhsat veya genel izin değişikliğine ilişkin duyuru olduğuna dair bir ilanı, tüm ülke düzeyinde yayın yapan yüksek trajlı gazetelerin en az ikisinde yayınlar.

            Bakanlık, ilgili ruhsat sahibi işletmeciler ve genel izin listesinde yer alan işletmecilerden süresi içinde gelen tüm yorum, görüş ve itirazları bunların iletilmesi için bildirilen süre kadar bir süre içerisinde değerlendirir, Kurumun da görüşünü alır ve değişikliği yapıp yapmayacağına veya ne şekilde değişiklik yapacağına ilişkin nihai kararını verir. Nihai ve bağlayıcı hale gelen değişiklik, hem Bakanlık ve Kurumun internet sayfasında yayınlanır hem de ilgili ruhsat veya genel izin çerçevesinde hizmet veren bütün işletmecilere tebliğ edilir ve ilgili ruhsat veya genel izin değiştirilir.

            YETKİ BELGESİ TALEP EDEN ŞİRKETLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
            Madde 11- Yetki belgesi talep eden şirketler ile ilgili şartlar aşağıda sıralanmıştır:

            a) İmtiyaz ve Bakanlıkça sayısı sınırlandırılmış ruhsat konusu telekomünikasyon hizmetlerini sunmak üzere yapılan yetki belgesi taleplerinin, kurulacak şirket adına müteşebbiser tarafından ilgili ihale şartnamesine uygun olarak yapılmış olduğu durumlarda, ilgili sermaye şirketi ihale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulur. İmtiyaz sözleşmeleri akdetmek suretiyle yetkilendirmelerde sermaye şirketinin anonim şirket şeklinde kurulmuş olması gereklidir.

            b) Telekomünikasyon hizmetinin ruhsat veya genel izin verilmesi yoluyla sunulması için sermaye şirketlerinin, anonim veya limited şirket statüsüne sahip olmaları gereklidir.

            c) Ruhsat ve genel izin almaya hak kazanan işletmeciler tarafından yetki belgesinde kurulması taahhüt edilen şirketin yetki belgesinde belirtilen süre içerisinde ancak yetki belgesi verilmeden önce T.C. Kanunlarına göre bir şirket kurması esastır.

            d) Mevcut bir telekomünikasyon işletmecisinin kendi sunduğu hizmetleri baz alarak sunacağı katma değerli telekomünikasyon hizmetleri açısından veya yine mevcut bir telekomünikasyon işletmecisinin genel izin kapsamında sunacağı ek hizmetler açısından, (a) ve (b) şartları aranmaz.

            e) Bu maddenin (a) fıkrası uyarınca bir şirketin kurulmuş olması durumunda, söz konusu şirketin ana sözleşmesinde yetki belgesinde belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yer alması esastır.

            f) Anonim şirket statüsündeki şirketlerin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması şartı aranır.

            g) Şirketin kurucu ortaklarının ve her halukarda şirket hisselerinden %5'i ve fazlasına sahip ortaklar ve tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamalıdır.

            h) İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yetkilendirilecek sermaye şirketlerinde, şirket sermayesinin %20 ve daha fazlasına sahip ortaklardan en az birinin iki sene telekomünikasyon hizmetleri konusunda tecrübe sahibi olması gereklidir.
 

            ı) Şirketin, telekomünikasyon hizmet yetki belgesi almaya hak kazanabilmesi için hisselerinin veya diğer mülkiyet haklarının en az %51'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya Türk hukukuna göre kurulmuş şirketlerin mülkiyetinde olmalıdır. Ruhsat ve genel izin ile yetkilendirmelerde ise %51 şartı aranmaz.

            i) Sair mevzuattan kaynaklanan, imtiyaz veya Bakanlıkça sayısı sınırlandırılmış ruhsat verilmesine dair ihaleye ilişkin ilan safhasında belirtilen ve bu aşamada yerine getirilmesi gereken diğer yükümlülüklerin sağlanmış olması ayrıca aranır.

            ÖNKOŞULLAR
            Madde 12- Şebeke işlemlerinin güvenliğinin sağlanması, şebeke bütünlüğünün korunması, haklı bir sebebe dayandırılabilir olduğu hallerde hizmetlerin birbiriyle uyumlu işleyişinin garanti edilmesi, veri korunmasının sağlanması, çevre korumacılığı, şehir ve ülke planlamacılığı hedeflerinin gözetilmesi, frekans ve uydu pozisyonları gibi sınırlı kaynakların verimli kullanılması ve radyo bazlı telekomünikasyon sistemleri arasındaki zararlı enterferansların önlenmesi amaçlarının gerçekleştirilmesini teminen; Bakanlık tarafından telekomünikasyon hizmeti vermek üzere yetki belgesi verilen sermaye şirketlerince telekomünikasyon hizmetinin sunulması veya telekomünikasyon alt yapısının kurulması ve/veya işletilmesi sırasında yerine getirilmek üzere, anılan işletmeciler Kurum tarafından geçici veya kalıcı zorunlu ön koşula tabi tutulabilirler. Bu ön koşullar yetki belgesine ek olarak yayınlanabilirler, anılan ön koşullar hizmetin eksiksiz ve ayırımsız verilmesine bir engel oluşturmayacak ve hizmetin verilmesini aksatmayacak bir tarz ve içerikle düzenlenecektir.

            TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR:
            Madde 13- Bakanlık, Kurum'un önerisi üzerine, yetkilendirme verilen veya verilecek olan telekomünikasyon hizmetleri için, gerekli gördüğü taktirde söz konusu hizmete ilişkin özel şartları, teknik hususları, varsa Kurum'un belirleyebileceği önkoşulları, ilgili hizmet açısından söz konusu olabilecek temel hak ve yükümlülükleri ve işletmeciler arasında ayırımcılık gözetilmesini engelleyecek koşulları da bu Yönetmeliğe ek olarak Resmi Gazete'de ilan eder. Bakanlık, herhangi bir telekomünikasyon hizmeti için yetkilendirme vermeden önce, ilgili hizmete ilişkin olarak böyle bir ekin hazırlanmış veya ilan edilmiş olmasını beklemekle yükümlü değildir.

            YETKİ BELGELERİ LİSTESİ
            Madde 14- Bakanlık, Kurumun hazırlayacağı yıllık rapora esas olmak üzere her ay sonu itibariyle imzalanmış olan imtiyaz sözleşmeleri ile verilen telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinleri, ilişkili oldukları hizmet türlerini, hizmet bölgesini, yetki belgesinin verilme tarihini ve ilgili işletmeci ünvanını Kuruma bildirir.

            BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESAPLARI
            Madde 15- Genel izin yetki belgesi çerçevesinde çalışan işletmeciler hariç, bütün yetki belgesi sahipleri, en az aşağıdaki hususları ihtiva edecek bilgileri Bakanlığa ve Kuruma teslim edeceklerdir. Bakanlık ve Kurum, bu bilgiler dışında da esaslarını belirlemek kaydıyla ek bilgiler ister.

            Yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığa ve Kuruma verecekleri hesap bilgileri en azından;

            a) şebeke masraflarının,

            b) sabit perakende satış masraflarının,

            c) mobil masraflarının,

            d) ilgili ara bağlantı ücretlerinin, hesaplanmasını sağlayacak şekilde ayrıştırılmış olmalıdır.

            MALİ DENETİM
            Madde 16- Her bir yetki belgesi sahibi, mali yıl sonunda ilgili mevzuata uygun olarak hazırlayacağı ve kendi iç denetim ve onayından geçen bilanço ve gelir hesaplarını, ilgili mali yılın bitiminden itibaren en geç iki ay içinde Kuruma bildirilir. Kurumca gecikmeler halinde iki ayı geçmeyen bir ek süre verilebilir. Kurum, gerekli gördüğü durumlarda, yetki belgesi sahibinin sözkonusu bilanço ve gelir hesaplarını yeminli mali müşavir tarafından tasdik ettirdikten sonra Kuruma göndermesini isteyebilir. Kurum, kendi uzmanlarına veya Maliye Bakanlığı uzmanları veya özel denetim şirketlerine denetim yaptırabilir. Bununla ilgili giderler işletmeci tarafından karşılanır.

            Kurum, sözkonusu denetleme neticesinde, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3'üne kadar idari para cezası uygulamaya yetkilidir.

            TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISI TİP VE UYGUNLUK ONAYI İLE TESİSLERİ
            Madde 17- İşletmecilerin telekomünikasyon altyapılarının, tesislerinde kullanacakları terminal cihazlarının ve ekipmanlarının Kurumun zaman zaman hangi yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarca verilen tip onaylarının kabul edilebileceğini listeleyip yayınladığı listelere uygun olmaları gereklidir.

            Uluslararası kabul görmüş kuruluşlardan tip ve uygunluk onayı almış terminal cihazı ve ekipmanlarda Kurum'un yayınladığı listelere uygunluk şartı aranmaz.

            Telekomünikasyon altyapı ve tesislerinde uygunluk onayı olan terminal cihazları kullanılır.

            İmtiyaz sözleşmeleri akdedilerek sunulan hizmetlerin dışındaki telekomünikasyon altyapı ve tesisleri proje ve tasarımları kural olarak onay veya incelemeye tabi değildir. Ancak, önemli ölçüde üçüncü şahısların mülklerinden geçerek kurulacak olan şebeke altyapısı için Bakanlığın talebi üzerine Kurum, önkoşulların sağlanmasının mümkün olup olmadığını tespit etmek ve üçüncü şahısların mülklerinden yararlanma hakları ile işletmecilerin en uygun maliyet düzeyinde altyapı tesis etme hedefleri arasında denge kurabilmek için söz konusu tesislere ilişkin proje ve planları inceleyebilir veya bağımsız üçüncü kişilere inceletebilir.

            KAMULAŞTIRMA
            Madde 18- İşletmecinin yapacağı hizmete ilişkin telekomünikasyon tesislerinin onaylanmış tatbikat projelerine göre kamulaştırma ihtiyacı ortaya çıktığında, yargı kararıyla artırılan bedel de dahil kamulaştırma bedeli işletmeci tarafından ödenmek kaydıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Bakanlıkça kamulaştırma işlemi yapılır. Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Devlete aittir. Bu taşınmazlar için işletmeci lehine imtiyaz sözleşmesi süresince Hazinece daimi ve müstakil nitelikli üst hakkı tesis edileceği imtiyaz sözleşmesinde gösterilir.

            İmtiyaz sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde üst hakkı da sona erer.

            SİGORTA
            Madde 19- Telekomünikasyon hizmetlerinin ve kurulacak veya devralınacak olan tesis ve sistemlerin özelliğine göre, işletmecinin yaptırmakla yükümlü tutulacağı sigortanın nevi, asgari miktarı ve süresi yetki belgesinde gösterilir.

            ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE STANDARTLAŞTIRMALARA KATILIM
            Madde 20- Haberleşme hizmetleri konusunda araştırma, geliştirme ve standardizasyon faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere işletmeciler yetki belgesi ücretinin on binde beşi (%005) nispetinde Bakanlıkta oluşturulacak "Haberleşme Fonuna" katkıda bulunur. Bu fonun kullanılmasına, mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

            ÇALIŞANLAR
            Madde 21- İşletmeci, tüm çalışanlarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından seçer. Ancak, işletmeciler teknik ve idari nitelikteki bazı yabancı uzman kişileri ilgili mevzuat hükümleri yerine getirilmek kaydıyla çalıştırabilir.

            İşletmeciler, bazı çalışanların hizmet gereklerine göre özel giysi giymesi ve gereken güvenlik ve sağlık talimatlarına uyması yolundaki Bakanlık ve Kurumun isteklerini yerine getirir.

            Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olanlar ile güvenlik yönünden sakıncalı görülenler çalıştırılamaz.

            HAK İDDİASINDA BULUNULAMAYACAĞI
            Madde 22- İşletmeci kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri ile bunlarda sonradan yapılacak değişikliklere uygun hareket etmek zorundadır.

            Bu Yönetmelik ile Yönetmeliğe istinaden verilecek olan yetki belgesinin varlığı, hiç kimse yararına herhangi bir mülkiyet hakkı veya benzer bir hak doğurmayacağı gibi, hiç kimse bu Yönetmelikte yapılan herhangi bir değişiklikten dolayı Bakanlığa veya başka bir kişiye karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

            BİLGİLERİN SAKLI TUTULMASI
            Madde 23- Yetki belgesi konusu tesis ve hizmetle ilgili olarak, taraflarca her şekil ve biçimde temin edilen bütün teknik ve gizli bilgiler, dokümantasyon ve "know-how" özel olarak yazılı izin verilmesi hariç gizli ve saklı tutulur ve kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara açıklanmaz. Bilgiler sadece yetki belgesi kapsamında belirlenen amaçlar için kullanılır.

            Kanuni zorunluluk halinde, taraflarca verilmiş bulunan, önceden saklı tutulması istenen gizli bilgiler ve bütün dokümanlar uygun şekilde onaylanarak yasayla yetkili kılınan kişi ve kuruluşlara verilir.

            Yukarıdaki fıkralara ilişkin mükellefiyetler yetki belgesi konusu hizmetin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde beş sene devam eder.

            Şirket çalışanlarının bilgilerin saklı tutulmasına ilişkin yükümlülüğü her ne surette ayrılırsa ayrılsın şirketten ayrıldıktan sonra da devam eder.

            HERKESE EŞİT HİZMET SAĞLANMASI
            Madde 24- İşletmeciler telekomünikasyon hizmetlerini, eşit ve uygun kapsam ve şarlarla bütün abonelerin kullanımına hazır tutmak zorundadır. İşletmeciler, eşit ve makul olmayan kapsam ve şartlarla telekomünikasyon hizmeti verme teklifinde bulunamazlar, benzer durumdaki kullanıcılara farklı kapsam ve şartlarla telekomünikasyon hizmeti vererek aboneler arasında ayrımcılık yapamazlar.

            ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ
            Madde 25- İşletmeciler veya telekomünikasyon sektöründe yeralan gerçek ve tüzel kişiler, yerli, yabancı veya uluslararası şirketlerle sınır ötesi telekomünikasyon hizmetleri dahil, telekomünikasyon alanında mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla hertürlü ticari sözleşme aktedebilir.
 

İKİNCİ BÖLÜM

            ALTYAPI HİZMETLERİNİN KARŞILANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
            Madde 26- Türk Telekom'un tekel süresi içerisinde ve şartlar çerçevesinde telekomünikasyon altyapısı tekeli kapsamında hizmet taleplerini karşılayamaması halinde, sözkonusu altyapı tesisi Bakanlığın belirleyeceği yetki belgesi şartları çerçevesinde işletmecilerce yerine getirilir.

            1) Kişisel telekomünikasyon tesisi altyapısı Türk Telekom'un tekel hizmeti kapsamında değildir. Kişisel telekomünikasyon tesislerinin gayrimenkul sınırlarının dışına taşan bölümlerinin kurulması öncelikle Türk Telekom'dan talep edilir. Ancak, Türk Telekom bu talebi karşılayamaz veya talebi almasından itibaren sözkonusu taleple ilgili olarak 30 iş günü içerisinde cevap vermez ise ilgili telekomünikasyon altyapısını yetki belgesi alarak kendi kurabileceği gibi sözkonusu altyapı hizmetini telekomünikasyon altyapısı kurma yetki belgesi alan başka işletmecilerden de alabilir.

            2) İşletmecilerin ana telekomünikasyon şebekesine ara bağlantı talepleri ve telekomünikasyon altyapı tesislerinden yararlanma ihtiyaçları tekel süresi boyunca öncelikle Türk Telekom tarafından karşılanır. Türk Telekom'un, işletmecinin altyapıdan yararlanma talebini karşılayamaması veya 45 iş günü içerisinde cevaplandırmaması halinde, işletmeci gereken altyapı tesisini ilgili imtiyaz sözleşmesi ya da telekomünikasyon ruhsatı hükümleri dairesinde kendi imkanları ile kurabilir veya Bakanlık bu altyapının kurulması hususunda imtiyaz ve telekomünikasyon ruhsatı verebilir. Yukarıda belirtilen bendlerde yazılı durumlarda ayrıca Bakanlıktan izin alınır.

            Türk Telekom, kendisine yapılan talepleri ve bu taleplere verdiği cevapları cevap tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde Kurum'a bildirir. Talep tarihinden itibaren cevap verme süresi içerisinde Türk Telekom'un cevabını Kurum'a iletilmemesi halinde, ilgili talebin karşılanamamış olduğu kabul edilir. Eğer Türk Telekom söz konusu teklifi karşılayamazsa veya karşılamadığı kabul edilirse, Kurum ilgili telekomünikasyon alt yapısının niteliğine göre bir imtiyaz sözleşmesi akdedilmesi veya bir telekomünikasyon ruhsatı verilmesi hususunda görüşünü Bakanlığa bildirir.

            Bakanlık yetkilendirme işlemlerini, Türk Telekom'un talebi karşılayamamasından itibaren 45 iş günü içinde başlatmak zorundadır. Bu süreçte yetki belgesi verilecek işletmeci çıkmaz ise, Bakanlık asgari hizmet konu ve kapsamlarını da gözönünde bulundurarak talebi tekrar değerlendirir. Şayet anılan hizmet asgari hizmetler kapsamında ise, Türk Telekom sözkonusu telekomünikasyon altyapısını yapmak zorundadır. Anılan hizmetin Asgari Hizmetler kapsamında olmaması durumunda Bakanlık, sözkonusu telekomünikasyon altyapısını yapması için talep sahibine yetki belgesi verebilir.

            KATMA DEĞERLİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ
            Madde 27- Katma değerli hizmetler sadece Bakanlık tarafından verilen bir yetki belgesi çerçevesinde verilebilir.

            Belli bir telekomünikasyon altyapı veya hizmetinin yürütülmesine ilişkin yetki belgesi çerçevesinde tam olarak tanımlanmamış olan yeni bir Katma Değerli telekomünikasyon hizmet çeşidinin ortaya çıkması veya yapılabilir olması halinde de, ilgili yetki belgesi sahibi işletmeci, anılan katma değerli telekomünikasyon hizmetini, Bakanlığa bildirmek ve onayını almak sureti ile verebilir.

            406 SAYILI KANUNUN EK 18 İNCİ MADDESİNDEKİ HİZMETLER
            Madde 28- Bakanlık, gerek görmesi veya bu hususta Kurumdan, işletmecilerden veya sektöre girmeyi planlayan sermaye şirketlerinden talep gelmesi ve Bakanlığın da bu talepleri uygun bulması halinde, 406 Sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesi kapsamındaki hizmetlerden herhangi birisinin sunulmasına ilişkin olarak imtiyaz sözleşmesi akdetmeye veya telekomünikasyon ruhsatı vermeye karar verebilir.

            Bakanlık imtiyaz veya 406 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (d) bendi gereğince sayısı sınırlanmış telekomünikasyon ruhsatı verilecek 406 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesi kapsamındaki hizmet ve hizmetle ilgili nitelik ve şartları Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. İmtiyaz veya ruhsat değerinin belirlenmesi için, 406 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinde yer alan esaslara göre bir değer tespit komisyonu kurulur.

            Değer tespit komisyonu, yurtdışı emsal yetki belgesi satışlarında kullanılan değer belirleme yöntem ve esaslarını, belirlenen emsal değerleri dikkate alarak çalışmalarını yürütür. Tespit edilen değer, Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulur. İmtiyaz sözleşmesi ile yaptırılacak ilgili Ek 18 inci madde hizmeti için yetki belgesi verme işlemi, Bakanlar Kurulunca onaylanan değer minimum değer olarak esas alınmak sureti ile Bakanlık'ca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre gerçekleştirilir.

            Bakanlık'ca Ek 18 inci madde hizmetlerinin 406 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince sayısı sınırlandırılmış telekomünikasyon ruhsatı ile sunulmasına karar verilen hallerde ise, değer tespiti ve ihaleye ilişkin bu maddede belirtilen hususlar yanında ruhsata ilişkin genel hükümler uygulanır.

            ASGARİ HİZMETLER
            Madde 29- Niteliği ve çeşitleri Kurum ve işletmecilerin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından saptanan asgari hizmetler Bakanlığın onayına tabidir. Kurum tarafından belirlenen nitelikleri haiz işletmeciler, asgari hizmetleri sağlamak amacıyla görevlendirilir. Tekel süresinin sonunda, Kurum, Türk Telekom ve asgari hizmetleri veren diğer her bir işletmeci tarafından yapılan masrafları ve elde edilen kazançları inceler ve bu incelemelerin sonuçlarını yayınlar.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

            GÖREV SÖZLEŞMESİ
            Madde 30- Türk Telekom ile Bakanlık arasında, katma değerli hizmetler dahil, her türlü telekomünikasyon hizmetinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere, şartlar muvacehesinde Bakanlığın takdir edeceği bir süre için akdedilen sözleşmedir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ

            İMTİYAZ VERİLMEK SURETİYLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER
            Madde 31- ITU tarafından işletmecilere tahsis olunan uydu pozisyonu ve frekanslar hariç olmak üzere; Bakanlıkça frekans, uydu pozisyonu ve numaralandırma (kod tahsisi) gibi kıt ve milli kaynakların belli sayıda işletmeciye tahsisini içeren, her bir işletmeciye belirli, özel hak ve yükümlülüklerin verilmesini gerektiren ve bu nedenle sınırlı sayıda işletmeci tarafından sunulacak olan telekomünikasyon hizmetleri ancak Bakanlık ile akdedilecek bir imtiyaz sözleşmesi ile yürütülebilir. Bakanlık bir imtiyaz sözleşmesi kapsamındaki belirli bir hizmet için ayrılmış frekans bandını, ancak frekansların verimli kullanımını temin etmek için Kurumun görüşünü alarak birden çok işletmeci arasında aynı zamanda veya farklı zamanlarda ihaleye çıkmak suretiyle paylaştırabilir.

            İMTİYAZ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL
            Madde 32- Bakanlık sektörde oluşan ihtiyaçları tespit ederek veya Kurumun, işletmecilerin ve kullanıcıların, böyle bir ihtiyacın varlığına delalet edebilecek görüşlerini de göz önünde bulundurarak kıt kaynakların tahsis olunacağı belli bir hizmet için imtiyaz sözleşmesi akdedilmesi yoluyla telekomünikasyon hizmetinin verilmesini kararlaştırabilir.

            Bakanlık, verilecek olan imtiyazın değerinin tespitini belirleyecek olan değer tespit komisyonunun kurulmasını teminen; sunulacak olan telekomünikasyon hizmetini, hizmetin niteliğini, hizmetin sunulacağı yeri, imtiyaz sözleşmesi süresini, kapsamını, varsa ihaleye iştirak edeceklerde 11 inci maddede sayılanlara ilave olarak belirleyebileceği şart ve nitelikleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu bildirimi müteakip, ilgili telekomünikasyon hizmetine ilişkin imtiyazın değerini tespit etmek üzere, 33 üncü madde uyarınca değer tespit komisyonu'nun kurulmasını sağlar.

            DEĞER TESPİT KOMİSYONU
            Madde 33- Değer tespit komisyonu, 406 sayılı Kanunun Ek-21 inci maddesine göre oluşturulur. İlgili Bakanlık ve kuruluşlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığının talebi üzerine en geç on gün içinde komisyon üyelerini görevlendirerek, görevlendirdikleri temsilcilerin isimlerini ve kısa özgeçmişlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.

            Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca komisyon oluşumunun tamamlandığının ilgili Bakanlık ve kuruluşlara tebliğinden itibaren komisyon üyeleri göreve başlamış sayılırlar.

            Komisyon çalışma usul ve esaslarını kendisi belirleyecek ve ilgili telekomünikasyon hizmetinin değeri'ni de tespit edecektir.

            Değer tespitine ilişkin komisyon kararı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığı ile Bakanlığa bildirilir. Bu değer, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

            Bakanlar Kurulunca onaylanan değer asgari değer olup, bu değer üzerinden Bakanlıkça 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihaleye çıkılır.

            İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN USULLER
            Madde 34- Bakanlık, ihaleyi kazananların bu mevzuat hükümlerine uygun olarak kurdukları anonim şirket ile, Kurum'un görüşü ve Danıştay'ın da sözleşme hakkındaki düşüncesini alarak bir imtiyaz sözleşmesi imzalar. Telekomünikasyon hizmeti sunmak için imtiyaz verilmesine dair ihale; nesnel, ayırımcılık gözetmeyen, şeffaf ve orantılı seçim kriterleri baz alınarak gerçekleştirilir. Akdedilen imtiyaz sözleşmesinin bir sureti de Kurum'a gönderilir.

            YETKİ BELGELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR
            Madde 35- 406 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin (e) bendinde belirtilen hususlarla birlikte yetki belgelerinde asgari aşağıdaki hükümlere yer verilir:

            a) Sözleşmenin tarafları, kanuni ikametgahları ve işyeri adresleri,

            b) Yetki belgesi konusu hizmetin tanımı ve özellikleri, yetki belgesi kapsamında işletmecilerin kurabilecekleri tesislerin, gösterecekleri faaliyetlerin ve elde edeceği hakların kesin çerçevesi,

            c) Yetki belgesinin geçerli olduğu coğrafi alan,

            d) Yetki Belgesinin süresi, yetki belgesinin yürürlüğe giriş tarihi ve işletmecinin işletmeye ve hizmete başlayacağı tarih,

            e) Yetki Belgesinin ücreti ve ödeme koşulları,

            f) Yetki Belgesinin süresi sonunda veya süresinden evvel sona ermesi halinde işletmenin devrine ilişkin usul ve esaslar,

            g) Sistemin teknik yapısı ve özellikleri, verilecek servisler, uyulacak standartlar ve hizmet kalitesi,

            h) Tahsis edilen frekans bandı ve kullanım şekli,

            i) Frekans kullanımından dolayı ödenecek ruhsat ve kullanım ücretleri,

            j) Acil servisler ile diğer özel servislerin arama usul ve esasları,

            k) Diğer şebekelerle bağlantılar, bu şebekelerin işleticileri ile ilişkilere ait usul ve esaslar,

            l) İşletmecinin, kullanıcıları bilgilendirmeye yönelik, rehber danışma servisi ve benzer hizmetlere ilişkin tedbirler,

            m) Sermaye yatırımı ve hizmet yaygınlaştırılması taahhüdüne ilişkin şartlar ile varsa Bakanlığın takdirine bağlı olarak işletmeciden istenecek sermaye yatırımı ve hizmet yaygınlaştırması şartları,

            n) İşletmecinin, telekomünikasyon hizmetini teknolojinin gerektirdiği yeniliklere uygun olarak geliştirmesine ilişkin yükümlülükleri,

            o) İşletmecinin, Bakanlığın bu yönetmelikte belirtilen yetkilerine istisnaden ihdas ettiği kural ve işlemlere uyma zorunluluğu,

            p) Asgari hizmetlerin sağlanması için işletmecilerin mali katkıda bulunma yükümlülüğü,

            r) İşletmecinin haklarını üçüncü kişilere devretme imkanı ve söz konusu devire ilişkin her türlü şartlar.

            s) Numaralandırma ve numara taşınabilirliğine ilişkin hükümler,

            t) Yetki belgesinin ihlali halinde uygulanabilecek yaptırımlar,

            u) Plan ve programlara uygun olarak yapılacak yatırımlar ve varsa bu yatırımlarla ulaşılması öngörülen hedefler ile işletmecinin, telekomünikasyon hizmetini teknolojinin gerektirdiği yeniliklere uygun olarak geliştirmesine ilişkin yükümlülükler,

            v) Aboneler, kullanıcılar, kişisel telekomünikasyon tesislerini kullananlar ve diğer işletmecilere uygulanacak genel şartlar ve ara bağlantı şartları da dahil olmak üzere, bunlarla ilişkilerde gözetilecek ilkeler,

            y) Kurum masraflarına katkı payı.

            İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ AKDEDİLEN ŞİRKETLERİN HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN KOŞULLAR
            Madde 36- Kurucu ortakların şirkette sahip oldukları şirket hisselerinin %49'unu ve daha fazlasını kendi grup şirketleri, yan kuruluşu veya bağlı ortakları dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye tek veya seri halindeki işlemler neticesinde satması veya devretmesi ancak Bakanlığın önceden yazılı izni ile mümkün olur. Bakanlık bu izne ilişkin başvuruyu, ilgili alıcının belli olmasından itibaren en geç bir ay içinde neticelendirir.

            Bu konuda 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanun hükümleri saklıdır.

            İŞLETMENİN BAŞLATILMASI
            Madde 37- İşletmeci, işletmeye başlama tarihini Bakanlığa bildirir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI

            TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI VERİLMEK SURETİYLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER
            Madde 38- İmtiyaz sözleşmesi kapsamında yürütülebilecek hizmetlerin niteliklerini taşımayan ve ayrıca genel izin kapsamında yürütülmeyen Telekomünikasyon altyapıları ve/veya hizmetleri Bakanlık tarafından verilen telekomünikasyon ruhsatıyla yürütülür.

            TELEKOMÜNİKASYON RUHSATI VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL
            Madde 39- Bakanlık, sektörde oluşan ihtiyaçları tespit ederek veya Kurumun, işletmecilerin veya kullanıcıların, böyle bir ihtiyacın varlığına delalet edebilecek görüşlerini de göz önünde bulundurarak belli bir hizmet için ruhsat verilmesini kararlaştırabilir.

            Bakanlık, ilgili hizmetin niteliklerini göz önünde bulundurarak, ruhsata ilişkin genel teknik şartları, hizmete ve hizmet sunumunda kullanılabilecek tesis ve altyapıya ilişkin standartları, hizmeti, kapsamını, sunulacağı yeri ve ilgili işletmecide aranacak varsa ilave şartları hazırlar. Bakanlık, hazırlanan ruhsatı şartlarını, özellikle hizmete ilişkin teknik hususların değerlendirilmesi ve telekomünikasyon sektöründe rekabetin teşvik edilmesi açısından, düşüncesini almak üzere Kuruma iletir. Kurum, ruhsat şartları hakkındaki görüşlerini en geç iki hafta içerisinde Bakanlığa bildirir.

            İLAN VE BAŞVURU
            Madde 40- Bakanlık, hazırlanan ruhsat şartlarının ilişkili olduğu, telekomünikasyon hizmetini, hizmet alanını, ilgili hizmeti sunabileceklerde aranan varsa ilave koşulları, ruhsat ücretini, söz konusu hizmet için ruhsat şartlarının hazır olduğunu, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatından temin edilebileceğini ve ayrıca Bakanlığın internet sayfalarında sunulduğunu talep sahiplerine bildirir.

            Söz konusu hizmeti sunmak isteyen ve ruhsat verilmesi için aranan asgari şartları taşıyanlar, söz konusu ruhsat kapsamındaki hizmete ilişkin olarak istenen belgeleri hazırlayıp, Bakanlığa sunarlar.

            Başvuru sahipleri, başvurularını, aksi duyuruda belirtilmediği müddetçe, duyuru kapsamında belirtilen telekomünikasyon hizmetinin ve ilgili bölgenin tümüne yönelik olarak yapmak zorunda değildirler. İlgililer, birkaç unsurdan oluşabilecek telekomünikasyon hizmetlerinin sadece bir kısmı için ve ilgili ruhsat bölgesinde sadece kısmi başvuru yapabilirler. Bu tür kısmi başvuru yapılması halinde, ilgili başvuru dilekçesinde de bu durumu açıkça belirtir.

            Başvuru sahiplerinin sunduğu belgeler Bakanlık tarafından incelenir ve belgeler hakkında açıklanması istenen hususlar varsa, ilgililere bildirilir ve açıklamaları alınır. Bakanlık, kendisine sunulan belgeler üzerindeki incelemelerini her bir başvurunun sunulmasından itibaren en çok otuz gün içerisinde tamamlar. Duyuru üzerine çok fazla başvuru yapılması halinde bu süreyi en çok 45 gün daha uzatabilir.

            Belgeleri uygun bulunan başvuru sahiplerine ilgili telekomünikasyon hizmetini yürütmesi için, üzerine unvanı ve adresi de yazılmak suretiyle telekomünikasyon ruhsat belgesi verilir. Bu belgede ilgili işletmecinin unvanı ve adresi yanında hizmeti sunacağı yeri ve sunacağı hizmetin kapsamı ve varsa ilave bilgi ve şartlar açıkça belirtilir.

            Ancak, ruhsat kapsamındaki hizmetler ve/veya altyapılar bölge açısından sağlıklı telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesini engelleyecek nitelikte yoğunlaşır veya teknik, fiziksel veya maddi nedenlerle imkansız hale gelirse, Bakanlık verilmiş olan ruhsat şartları dahilinde ikinci bir karara kadar başka ruhsat verilmeyeceğini, Kurum'un önceden görüşünü aldıktan sonra Türkiye çapında yayınlanan en az üç ulusal gazetede ve Bakanlığın internet sayfasında en az iki ay önceden ilan eder. Bakanlık belli bir telekomünikasyon hizmeti için belirli bir bölgede başka telekomünikasyon ruhsatı verilmemesine ilişkin kararını gerekli gördüğünde veya Kurumun talebi üzerine zaman zaman inceleyecek ve gerektiği takdirde söz konusu kararı yenileyecektir.

            RUHSAT SAYISININ SINIRLANABİLECEĞİ HALLER
            Madde 41- 40 ıncı madde saklı kalmak üzere, hazırlanan ruhsat şartları kapsamında verilecek ruhsatlar, ancak önkoşullar nedeni ile sınırlanabilir.

            Ruhsat sayısında sınırlama söz konusu olduğunda, veya Bakanlığın takdirine göre önceden belirlenmiş maktu ödemeler dışında herhangi bir ödemenin öngörüldüğü durumlarda 33 üncü maddede belirtilen usuller uyarınca değer tespit komisyonunca çalışmalar başlatılır ve belirlenen ücret minimum ücret olarak alınmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca Bakanlıkça ihaleye çıkılır.

            RUHSAT ÜCRETLERİ
            Madde 42- Bakanlık, ücretlerin belirlenmesinde, hizmet tiplerine ve/veya hizmetin sunulacağı bölgelere göre farklı ücret grupları belirleyebilir. Bir yıl boyunca geçerli olacak ve her yeni başvuruda, ruhsatı aldığı tarihe göre uygulanacak olan ruhsat ücreti Bakanlık tarafından ruhsat tanzim edilmeden önce nakit olarak tahsil edilir. Bir sonraki takvim yılı boyunca uygulanacak maktu ruhsat ücretlerini diğer ülkelerde uygulanan ücretlendirme politikalarını da gözönünde bulundurarak ve yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksini de (TEFE) esas alarak her yılın son ayı içinde belirler ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlar. Ancak ruhsat ücretinin ödenmesinin gecikmesi halinde Amme Alacakları Tahsili hususundaki Kanun hükümleri uygulanır.
 

ALTINCI BÖLÜM
GENEL İZİN

            GENEL İZİN VERİLMEK SURETİYLE YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER
            Madde 43- Herhangi bir kıt kaynağın, sözkonusu sınırlı kaynağın, verimli kullanımını temin etmek için sınırlı sayıda işletmeciye tahsisini gerektirmeyen belli sayıdaki işletmecilere ayrı ayrı belli hak ve yükümlülükler verilmesini içermeyen telekomünikasyon alt- yapıları ve/veya hizmetleri, genel izin kapsamında yürütülür.

            Bakanlık sektördeki gelişme ve ihtiyaçları Kurumun görüşünü de alarak değerlendirir ve bu doğrultuda belli bir hizmetin veya hizmetler grubunun genel izin kapsamında sunulabileceğine karar verir.

            Bakanlık, belli bir hizmetin genel izin kapsamında sunulabilmesi için aranan kriter ve şartları belirler ve ilgili hizmet için talep sahiplerince doldurulması gereken bilgi formu da hazırlar ve Bakanlığın internet sayfasında genel izin duyurusu olarak ilan eder.
            Talep sahibi, genel izin kapsamındaki hizmeti vermek için, genel izinde belirtilen kriterlere uygunluğu tespit etmeye yarayabilecek şekilde yürüteceği hizmet ile ilgili gerekli bilgileri, Bakanlıkça talep edilen bilgi formuna uygun olarak hazırlar ve Bakanlığa sunar.

            Bakanlık, bilgi formunu incelemesi sırasında, gerek görmesi halinde ilgili talep sahibinden ek bilgi ve doküman da isteyebilir. Bakanlık, formu inceledikten sonra, talep sahibinin genel izin şartlarına uyduğunu belirlemesini müteakip kendisine genel izin belgesi düzenler. Şartları uygun bulunmayanlar, şartlara uyumu sağlayarak başvurularını yenilerler.

            GENEL İZNE UYGUNLUK ŞARTI
            Madde 44- Genel izin belgesi her sene vize edilmek üzere verilir. İşletmeciler, hizmeti sundukları tüm dönem boyunca, genel izin şartlarına devamlı surette uymak zorundadır. Kurum, gerekli gördüğü zamanlarda, önceden haber vermeden genel izin sahibi işletmecileri denetler ve tesislerinde tespitler yapar. Şartlara aykırılık tespit ettiğinde, mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alır.

            Genel izin belgesi yıllık ücreti, her yıl Bakanlıkça belirlenir.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM
İLİŞKİLER DENETİM VE MÜEYYİDELER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
YETKİ BELGESİ SAHİBİ - BAKANLIK - KULLANICI İLİŞKİLERİ

            İŞLETMECİLER İLE KULLANICILAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
            Madde 45- İşletmeciler, sundukları hizmetin özelliği dikkate alınarak:

            a) Kullanıcıların hizmet taleplerini teknik veya fiziki imkansızlıklar gibi ciddi ve kabul edilebilir bir gerekçe olmadan reddedemez.

            b) Daha çok sayıda kullanıcının haberleşmesini etkileyen arızalar öncelikle giderilir.

            c) Kullanıcılar arasında hiçbir şekilde ayırım yapılamaz, ancak acil durum ve güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlara (sağlık, yangın, afet, güvenlik vb.) arıza gidermede öncelik tanınır.

            d) Abonelik sözleşmelerinde tarafların hak ve sorumlulukları açıkça belirtilir.

            e) Her hizmet türü için hazırlanacak tip abonman sözleşmeleri için Kurumdan onay alınır.

            f) Abonman ve tesis işlemlerinde, tesis ve nakil taleplerinin sıraya konulmasında, arızaların giderilmesinde, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında hiçbir şekilde ayırım yapılamaz.

            İŞLETMECİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
            Madde 46- İşletmeciler birbirlerinin bina, kule ve enerji gibi sabit hizmet altyapı tesislerinden imkanları dahilinde ve Kurum düzenlemeleri doğrultusunda ticari anlaşma sağlamaları halinde ortaklaşa yararlanabilirler ve/veya kullanabilirler.

            İŞLETMECİNİN BAKANLIK İLE İLİŞKİLERİ
            Madde 47- İşletmecilerin Bakanlık ile ilişkileri aşağıdaki şekilde yürütülür.

            a) Telekomünikasyon şebekeleri ilgili bütün uluslararası standartlara veya bunlarla ilgili olmamak üzere Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Uluslararası Standartlar Organizasyonu, Uluslararası Elektroteknik Komisyon ve Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Enstitüsü tarafından kabul edilen tavsiyelere uygun olmak ve diğer işletmecilerin mevcut şebekeleriyle, şebeke ara bağlantılarının kurulmasında gerekli olan "fonksiyonel" özellikler bakımından uyumlu olmak zorundadır. Şebekelerde uygulanacak standartlar, kullanılan teknoloji, sistemin yazılım ve donanım özellikleri, şebeke yapısı ve verilecek hizmetin standartları ile ilgili bilgiler şebekeler kurulmadan önce Kuruma verilir. Mevcut sistemler üzerinden sistemin işleyişini etkileyecek düzeyde donanım ve yazılım değişikliği Kurum iznine tabidir.

            b) İşletmeciler ulusal numaralama planına uymakla yükümlüdürler. Numaralama planında yapılacak değişiklikler dolayısıyla işletmeciler yeni plana uygun düzenlemeleri öngörülen süre içinde gerçekleştirirler ve bunun için herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.

            c) İşletmeciler her bir hizmet türü için, Yetki Belgesi şartlarında yer alan ve mevzuat uyarınca zaman zaman Bakanlık tarafından belirlenecek ulusal ve uluslararası "hizmet kalitesi" standartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Bu husus Kurum tarafından denetlenir.

            d) İşletmeciler, sistem kapasiteleri ve coğrafi dağılımı, mevcut kullanıcı sayısı, abonelik müracaatı, bekleyen toplam talep, taleplerin karşılanma süresi, hizmet kalitesi, personel sayısı, sistemler bazında toplam trafiği içeren 3'er aylık faaliyet raporlarını ve ayrıca sene sonlarında da toplam yatırımlarını belirten faaliyet raporlarını hazırlayıp takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlık ve Kuruma göndermekle yükümlüdür.

            e) İşletmeciler, Kurumun mevzuattan kaynaklanan denetleme, araştırma vb. görevlerini yerine getirebilmesi için, Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri verirler.

            f) İşletmeciler, muhasebe kayıtlarını Vergi Usul Kanununda yer alan Tek Tip Muhasebe Sistemine uygun olan ve ilgili mevzuatta telekomünikasyon işletmecilerinin yapması gereken hesap alt birim ayrımlarına göre ve ara bağlantı ve Tarife ile ilgili Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe esaslarına uyarak tutarlar. Söz konusu kayıtlar Kurum tarafından denetlenir veya denetlettirilebilir.

            g) İşletmeciler, Arabağlantı Yönetmeliği uyarınca Kurum tarafından telekomünikasyon şebekelerine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanmasına onay verilen herhangi bir terminal cihazını kendi sistemine bağlamak veya bağlanmasına izin vermekle yükümlüdür.

            h) İşletmeciler, Kurum tarafından çıkarılan, yayınlanan veya internet sayfasında sunulan rapor, Yönetmelik ve genel tebliğ gibi sektör ile ilgili gelişmeleri açıklayan veya Bakanlığın sektör politikalarına ilişkin hedeflerinin uygulanmasını ve açıklamasını içeren işlemlerine uymak ve bu genel işlemlerde belirtilen hususları yerine getirmekle mükelleftirler.
 

İKİNCİ BÖLÜM
DENETİM VE MONİTÖRLÜK

            İŞLETMECİLERİN ŞİKAYETLERİ
            Madde 48- İşletmeciler, diğer işletmecilerin veya herhangi bir şekilde yetkisiz olarak telekomünikasyon hizmeti yürüten veya telekomünikasyon altyapısı işletenlerin mevzuata ve/veya ilgili yetki belgelerine aykırı hareketlerini Kuruma bildirir. İşletmeciler, ayrıca diğer işletmecilerin veya yetkisiz şekilde telekomünikasyon hizmeti sunan veya altyapısı işleten şahısların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde kendi hizmetlerini bozduğu, engellediği, değiştirdiği veya zorlaştırdığı yönündeki şikayetlerini de Kuruma bildirir. Kurum bu şikayetler üzerine gerekli inceleme ve denetlemeleri yapar ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.

            İşletmeciler, diğer işletmecilerin veya herhangi bir şekilde yetkisiz olarak telekomünikasyon hizmeti yürüten veya telekomünikasyon altyapısı işletenlerin rekabet hukukuna aykırı işlemlerini Rekabet Kurumuna bildirir. Ayrıca Kuruma da, Rekabet Kurumuna yaptığı bildirimin bir kopyasını sunar.

            ABONE, KULLANICI VE TÜKETİCİLERİN ŞİKAYETLERİ
            Madde 49- Abone, kullanıcı ve tüketiciler abone sözleşmelerine aykırı hareket eden işletmeleri, veya abonesi olmamakla beraber bir işletmecinin kendisine yönelik mevzuata veya yetki belgesine aykırı faaliyetlerini Kuruma bildirir. Kurum bu şikayetleri ciddi ve yerinde bulursa, gerekli inceleme ve denetlemeleri yapar veya yaptırır ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YETKİ BELGESİ İPTALİ VEYA SONA ERMESİ

            YETKİ BELGESİ İPTALİ VE YETKİ BELGESİ SÖZLEŞMESİ FESHİ
            Madde 50- Yetki belgesi kapsamındaki yükümlülüklerin bir kısmının veya tamamının işletmeci tarafından yerine getirilmemesi, aksaklıklara neden olması veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranılması halinde yetki belgesi iptali ve yetki belgesi sözleşmesi feshi de dahil olmak üzere uygulanacak cezai şartlara ilgili yetki belgesinde yer verilir.

            Bakanlık, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyum sağlamak amacıyla, veya Kurumun önerisi üzerine yetki belgeleri kısmen veya tamamen iptal edebilir. Uygulama belli bir süre için askıya alınabilir veya tesisler Bakanlıkça tazminat karşılığı devir alınabilir. Bu durumda Yetki Belgelerinin değiştirilmesi veya iptal edilmesi gerektiği takdirde 10 uncu madde (b) hükümleri uygulanmaz.

            YETKİ BELGESİ SÜRESİNİN SONA ERMESİ
            Madde 51- Genel izinler hariç olmak üzere, diğer yetki belgeleri süreleri en çok 25 yıl olarak düzenlenir. Belgede yazılı sürenin bitiminden en geç bir yıl önce sürenin uzatılması ilgili taraflarca talep edilmediği takdirde, ilk sürenin bitimi ile yetki belgesi kendiliğinden sona erer. Genel izinler süresi belli olmamakla birlikte her yıl vize edilmesi kaydıyla verilir. Bakanlık, Kurumun da görüşünü olarak, en az bir yıl sonra geçerli olmak üzere genel izni sona erdirme kararı alabilir.

            MÜCBİR SEBEPLER
            Madde 52- Aşağıda belirtilen mücbir sebep halleriyle yetki belgesi kapsamındaki hizmetin niteliğine göre belirlenecek diğer mücbir sebep halleri yetki belgelerinde açıkça düzenlenir.

            a) Grev ve Lokavt,

            b) Deprem, sel baskını, savaş ve abluka hali,

            c) Hizmetin sunulması ve yürütülmesinde gerekli izinlerin alınamaması veya iptal edilmesi,

            Belirlenen mücbir sebeplerin yetki belgesinin coğrafi kapsamında belirtilen alandaki hizmetlerin bütününü veya çok sayıda kullanıcıyı etkileyecek nitelikte olması esastır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜEYYİDELER

            KURUMUN YETKİSİ
            Madde 53- Kurum, işletmecilerce yetki belgesi şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri alır, faaliyetlerin mevzuata ve yetki belgesi şartlarına uygun yürütülmesini izler, denetler, işletmecilerden gerek gördüğü bilgi ve belgeleri alır ve gerek görmesi halinde işletmeci tesislerinde inceleme ve tespitler yapar.

            Söz konusu incelemeler neticesinde tespit ettiği aykırılıklar hakkında öncelikle ilgili işletmecinin açıklamasını alır ve gerek gördüğü düzeltmelerin yapılması için işletmeciye bir aydan az, dört aydan fazla olmamak üzere yeterli süre tanır. İhlalin veya etkilerinin süre tanınması ile düzeltilmeyecek veya engellenmeyecek olduğu durumlarda, Kurum, herhangi bir süre tanımak zorunda değildir.

            Kurum, ihlalin tespit edilmesi halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3'üne kadar idari para cezası uygular.

            Kurum, ihlalin önemine göre, idari para cezası yanında, işletmecinin yetki belgesinin veya yetki belgesi kapsamındaki yetkilendirmelerden belli bir hizmete veya bölgeye ilişkin olanlarının iptal edilmesini veya belli bir süre askıya alınmasını veya uygun görülecek başka müeyyideler uygulanmasını Bakanlığa teklif eder.

            Bakanlık, böyle bir teklif üzerine, Kurumun değerlendirmelerini inceler ve ilgili işletmecinin de açıklama ve görüşünü alır.

            Bakanlık, Kurumun görüşünü benimsememe eğiliminde ise, durumu son bir kez daha Kurum ile görüşür ve nihai kararını verir.

            YANILTICI BELGE İBRAZI
            Madde 54- Yetki Belgesi almaya ilişkin şartları haiz olmamakla beraber, bunları sağlayacak şekilde yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili imtiyaz sözleşmesi iptal edilir veya ilgili ruhsat veya genel izin söz konusu işletmeciden geri alınır. Durum adli mercilere bildirilir. Varsa idare zararı sorumlulara ayrıca tazmin ettirilir.

            ŞARTLARA İLİŞKİN TESPİT
            Madde 55- Bu Yönetmeliğin yetki belgesi alınmasına ilişkin şartlarından herhangi birine sahip olunmadığının sonradan anlaşılması ve bunun işletmeciden kaynaklanmadığının tespit edilmesi veya faaliyet sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi ve verilen süre içerisinde de sonradan eksikliğinin giderilmemesi halinde imtiyaz sözleşmesi fesh edilir ruhsat veya genel izin ise iptal edilir.

            MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ
            Madde 56- İşletmeciler ve çalışanları milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışta bulunamazlar ve bu konularda gereken özeni göstermekle yükümlüdürler.

            406 sayılı Kanunun 4502 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin (f) bendi hükümleri saklı kalmak üzere milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı işletmecilik yapıldığının tespiti halinde işletmecinin yetki belgesi iptal edilir. Milli Güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışın işletmeci ve çalışanlarından kaynaklandığının belirlenmesi halinde işletmeciye gecikilmeksizin yazılı uyarıda bulunulur. Uyarıya rağmen aykırı davranışın sürdürülmesi halinde işletmecinin faaliyeti 15 güne kadar kısmen veya tamamen durdurulur. Tekrarı halinde yetki belgesi iptal edilir.

            Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış halinde sorumlular hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

            HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ
            Madde 57- İşletmeciler, Haberleşmenin gizliliği prensibine aykırı davranışta bulunamazlar.

            Gerek işletmeci gerekse çalışanlar tarafından haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi halinde işletmenin faaliyeti 7 güne kadar, tekrarı halinde ise 30 güne kadar süre ile kısmen veya tamamen durdurulur. Tekrarı halinde yetki belgesi iptal edilir.

            Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış halinde sorumlular hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

            YETKİ BELGESİNDEN MAHRUMİYET VE HİZMETİN DEVAMI
            Madde 58- Yukarıdaki maddelere göre yetki belgesi iptal edilenlere yeniden yetki belgesi verilmez.

            İşletmenin faaliyetinin anılan maddelere göre durdurulması halinde, hizmetin devamı yönünde gerekli tedbirler Bakanlık tarafından alınır veya aldırılır.

            YETKİ BELGESİNİN DEVRİ
            Madde 59- Yetki belgesi, yetki belgesinin özelliği gözönüne alınarak ve bu hususta sözleşmede yeralan hükümler dahilinde yetki belgesinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun sermaye şirketine Bakanlığın onayı ile devredilebilir.

            REKABET KURUMUNA BAŞVURU
            Madde 60- 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere bu yönetmeliğin 6, 9, 10, 29, 34, 39 ve 48 inci maddelerinin uygulanması ve değişiklikleri hakkında da gerektiğinde Rekabet Kurumunun görüşüne başvurulur.

            KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 61- 23/12/1995 tarihli ve 22502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Mülga Telsiz Genel Müdürlüğü ve/veya Telekomünikasyon Kurumu tarafından ticari amaçlı olarak analog ortak kullanımlı telsiz sistemleri (analog trunk ve/veya community repeater) işletmeciliği kapsamında sunulan telekomünikasyon hizmetinin imtiyaz sözleşmesi, ruhsat ya da genel izin kapsamına alınıp alınmayacağına, Bakanlık, Kurumun görüşünü alarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde karar verir. Kurum Bakanlığa, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde konu ile ilgili görüşünü iletir. Bakanlığın kararı doğrultusunda aşağıdaki işlemler yapılır.

            a) İmtiyaz sözleşmesi verilmesinin kararlaştırılması halinde, gerekli işlemler Bakanlığın yürütülen hizmetlerin hangi tür yetki belgesi ile yürütüleceğini açıkladığı tarihten itibaren 2 ay içinde başlatılır. Bu hizmetlerin değerinin tespitinde, bu hizmeti sunan sermaye şirketinin o güne kadar yapmış olduğu yatırım ve harcamaların bedeli de göz önüne alınır. Bu hizmetleri yürüten mevcut sermaye şirketlerinin başvurusu üzerine bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak ve ihalede oluşan bedeli, ödemek kaydıyla öncelikle imtiyaz sözleşmesi imzalanır.

            b) Telekomünikasyon ruhsatı verilmesinin kararlaştırılması halinde, gerekli işlemler Bakanlığın yürütülen hizmetlerin hangi tür yetki belgesi ile yürütüleceğini açıkladığı tarihten itibaren 2 ay içinde başlatılır. Bu hizmetlerin değerinin tespitinde, bu hizmeti sunan sermaye şirketinin o güne kadar yapmış olduğu yatırım ve harcamaların bedeli de göz önüne alınır. Bu hizmetleri yürüten mevcut sermaye şirketlerinin başvurusu üzerine bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak ve ihale gerektiren hizmetler için ihalede oluşan bedeli, ihale gerektirmeyen hizmetler için ise belirlenen bedeli ödemek kaydıyla öncelikle ruhsat verilir.

            c) Genel izin verilmesinin kararlaştırılması halinde, gerekli işlemler Bakanlığın yürütülen hizmetlerin hangi tür yetki belgesi ile yürütüleceğini açıkladığı tarihten itibaren 2 ay içinde başlatılır. Bu hizmetleri yürüten mevcut sermaye şirketlerinin başvurusu üzerine bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel izin verilir.

            Sözkonusu tesislere ilişkin mülkiyet, işletme sorumluluğu gibi konular da dahil olmak üzere, sözleşme konusunu oluşturan hizmetler açısından telekomünikasyon sektörünün liberalizasyonunu sağlamak yönünde gerekli tedbirleri almaya Kurum yetkilidir.

            Geçici Madde 2- Telekomünikasyon Kurumundan frekans tahsisine ilişkin ruhsat ve izin alarak faaliyetlerini sürdüren sermaye şirketleri, Geçici Madde 1 kapsamındaki iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar mevcut şekilde hizmetlerini vermeye devam ederler.

            ÖZEL DÜZENLEMEYE İLİŞKİN EKLER
            Madde 62- Her bir yetki belgesi için belirli şartlar, kıstasları ve başvuru şartları bu Yönetmeliğin ekinde belirlenir. Yönetmelik ekleri yetki belgelerine ilişkin duyurudan önce düzenlenir ve yürürlüğe konulur. Bu Yönetmeliğin eklerindeki özel hükümler yönetmeliğin ayrılmaz bir parçası olup, Yönetmelikle aynı hukuki bağlayıcılığa sahiptir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 63- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 64- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

            EK-1
            GSM MOBİL HİZMETİ YETKİ BELGELERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

            I. Usullerin Uygulanması:

            1.1 Özel Hükümler;
            4502 sayılı Kanun ile değişik 406 Sayılı Kanun ve işbu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu Ekte belirlenen özel şartlar uygulanır.

            1.2 Yetki Belgesi Süresi;
            GSM mobil hizmeti işletmecilerine verilecek Yetki Belgesinin süresi Yetki Belgesi sözleşmesinde belirlenir.

            1.3 Diğer Hizmetler İle İlişki;
            GSM mobil hizmeti vermek için verilmiş bir Yetki Belgesi diğer telekomünikasyon hizmetlerinden herhangi birini sunma hakkını vermez.

            1.4 GSM mobil hizmeti;
            GSM MOU kapsamındaki tüm telekomünikasyon hizmetlerini kapsar. Ülkelerin uygulamasına bırakılmış GSM MOU kapsamı dışında olan telekomünikasyon hizmetleri Bakanlığın izni ile verilebilir.

            II. Yetki Belgesi Sahibinin Sorumlulukları:

            2.1 Genel Sorumluluk
            İşletmeciler, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün GSM sistemlerine ilişkin standartlarına, GSM - MOU'ya ve aşağıdaki koşullar da dahil bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak, bir GSM mobil telefon sistemi kurarak, işletir ve GSM mobil telefon hizmeti verirler.

            a) İşletmeci, sistemini kurma, işletme ve Yetki Belgesi verilen telekomünikasyon hizmetini yerine getirme ile ilgili tüm masraflardan sorumludur.

            b) İşletmeci, geçerli standartlara uygun malzemeler kullanır, teçhizat ve malzemenin ithali için gerekli tüm ithalat izinlerini alır, bütün gümrük formalitelerini yerine getirir ve ithalat ve gümrük vergileri, resim, fon ve harçlarını öder.

            c) İşletmeci, sistemini Yetki Belgesi kapsamı dahilinde ve süresi boyunca çalışır vaziyette muhafaza eder ve günde 24 saat yılda 365 gün kesintisiz hizmet verir.

            d) İşletmeci, abone hizmet merkezleri açarak abone kayıt, pazarlama ve satış işlemleri yapabilir.

            e) İşletmeci santral, baz istasyonu ve baz kontrol istasyonu ile kendisi tarafından transmisyon için kurulan tesisat ile ilgili frekans kullanmasından dolayı ilgili kuruluşun talep edeceği ruhsat ve kullanım ücretini öder.

            f) İşletmeci, Yetki Belgesi veya Yetki Belgesi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harçlar ile her türlü giderleri öder.

            g) İşletmeci, GSM mobil telefon santralının ana telekomünikasyon şebekesine bağlanması için gerekli olan her türlü yazılım ve donanımı (CCOSS7 dahil) sağlamakla yükümlüdür.

            h) İşletmeci, GSM MOU tarafından tanınmış her türlü terminal cihazlarının kendi sistemine bağlanmasına izin verir, onaysız terminal cihazları kullanılamaz.

            i) İşletmeci, işletme usul ve esasları ile tariflerini yayınlar ve bu bilgileri talep eden herkese verir.

            2.2 Pazarlama
            İşletmeciler, hizmetlerin tanıtılmasından, abonman işlemlerinden ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet yerlerinin kurulmasından sorumludur.

            2.3 Terminal Cihazları
            Abonelerin kullanacakları cihazların ithalatı, imalatı, satışı, ruhsat ve kullanma ücretlerine ilişkin işlemler Telekomünikasyon Kurumu tarafından yürütülür.

            2.4 Sistem Verimliliği
            Çağrı bloklama oranı işletmecisinin sistemin herhangi bir noktasında, günün herhangi bir saatinde herhangi bir abonesi ortalama (%5'i) geçmez.

            Kurum, periyodik olarak sistemlerin hizmet kalitesini ve blokaj oranını kontrol ederek gerekli işlemleri yapar. Bu amaçla, kurum işletmeciden raporlar ve bilgiler talep etmeye ve GSM sisteminin verimliliğini incelemeye yetkilidir.

            2.5 Hizmet Kalitesi
            Hizmet kalitesinin, ITU-T'nin 1000-1005 standartları ile ETSI standartları ve zaman, zaman adapte edilebilecek diğer tavsiyelerine uygunluğu sağlanır.

            İşletmeci tarafından kullanılan tüm teçhizat zaman zaman adapte edilebilecek olan ilgili ISO 9000 serisi standartlara uygun olacaktır.

            2.6 Yabancı GSM Sistemlerine Uygunluk
            Yurt içinde faaliyet gösteren her işletmeci, kendi sisteminin yabancı GSM sistemleri ile haberleşmeye uygun olmasını sağlar. Ayrıca her yerli işletmeci yurtdışına çıkan abonelerinin yabancı GSM sistemlerini kullanma imkanına sahip olmasını temin eder, gerekli olan uluslararası (roaming) anlaşmalarını yapar. Bu amaçla Türkiye'de gerekli olabilecek her türlü bilgisayar yazılımı ve donanımı işletmeci tarafından temin edilir.

            2.7 Numara Planlarına uygunluk
            Mevcut Ulusal numaralama planına göre, abone numaraları 7 rakamdan oluşur ve işletmeciler bu sisteme değişiklikler dahil uymak zorundadır.

            III. İşletmecilerin Vermekle Yükümlü Olduğu Bilgiler:

            3.1 Yatırım Bilgileri
            İşletmeci yatırım planının her bir safhasının tamamlanmasıyla; çevirici, anten, kontrol noktaları ve bağlantı noktalarının yerlerini tam ve doğru olarak gösteren yerleşim planlarına ve projelerine, baz istasyonları ve diğer radyo frekansı teçhizatının tasarım parametreleri ile sistemlerde kullanılan tüm teçhizatın Tip Onayı sertifikalarına ilişkin bilgileri Kuruma verir.

            3.2 İşletme Bilgileri
            İşletmeye ilişkin olup, aşağıda a, b, c ve d bentlerinde yazılı bilgiler, izleyen ayın en geç son gününe kadar, süre, sayı ve toplam bedel itibariyle aylık olarak Kuruma verilir:

            a) Trafik Bilgileri

            1) İşletmecinin sisteminde, kendi aboneleri tarafından başlatılıp sonlanan çağrılar,

            2) İşletmecinin abonesi olmadığı halde, işletmecinin sisteminde yabancı sistemlerin abonelerine başlatılan çağrılar ((roaming) anlaşması uyarınca),

            3) İşletmecinin kendi abonelerince yabancı bir ülkenin şebekesinden başlatılarak, İşletmecinin sisteminde sonlanan çağrılar (roaming anlaşması uyarınca),

            4) İşletmecinin sisteminde başlatılıp, Türkiye'deki diğer şebeke işletmecilerinin sistemlerinde sonlanan çağrılar,

            5) Türkiye'deki diğer şebekelerde başlatılıp, işletmecinin sisteminde sonlanan çağrılar,

            6) İşletmecinin sisteminde başlatılıp, yabancı ülkelerin şebekelerinde sonlanan çağrılar.

            b) Arıza Bilgileri

            Sistemde ay içinde meydana gelen arızalar ve bunların giderilmesi ya da önlenmesi için alınan tedbirler ile arızalara ilişkin sistem kayıtları.

            c) Abone Dağılımı Bilgileri

            Önceki aya ilişkin olarak yeni ve toplam abonelerin sayısı ve bölgelere göre dağılımı.

            d) Harita Bilgileri

            Ay boyunca hizmet alanını ve kapsamını gösteren haritalarda yapılan değişiklikler.

            e) Kullanıcı Şikayetleri ve ara bağlantı Sözleşmeleri Bilgileri

            Alınan kullanıcı şikayetlerinin tipleri de dahil özeti ve çözüm getirmek için alınan önlemler ve zamanları ile ara bağlantı sözleşmelerinde yapılan değişiklikler üçer aylık dönemleri izleyen ayın en geç son gününe kadar Kuruma verilir.

            c) Finansal Bilgiler

            1) Bir önceki takvim yılına ait; bilanço, kar-zarar tablosu ve faaliyet raporu da dahil, finansal işlemlerin onaylı bir tablosu, yatırım planlarına tam olarak uyulduğuna dair beyan ve ilgili belgeler, gelecek yıla ilişkin uygulama ve yatırım planları her yıl Mart ayının 31 inci gününe kadar,

            2) Her türlü finansal işlemler ve nedenleriyle birlikte yeni borçlar üçer aylık dönemleri izleyen ayın en geç son gününe kadar Kuruma bildirilir.

            IV. Tarifeler

            4.1 Azami Fiyat Belirlenmesi
            Hizmetler için belirlenecek olan azami fiyat işletmecilerin de görüşü alınmak sureti ile yurtdışında benzer hizmetler için belirlenmiş olan tarifeler dikkate alınarak lisans sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihte kurum tarafından belirlenir.

            Lisans sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra bu sözleşme kapsamında verilecek yeni hizmetler için de yukarıdaki yöntem kullanılır.

            4.2 Azami Fiyat Ayarlama Yöntemi
            Lisans sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iki yıl içerisinde endeks "Tüketici Fiyat Endeksi "%3" olarak uygulanır. Her iki sene sonunda endekste belirtilen oran revize edilir.

            Tarifeler yıl içerisinde en az dört kez belirlenir.

            Ancak, tarafların karşılıklı mutabakatı ile işletmecinin uygulayacağı tarife yabancı para cinsinden yılda bir kez belirlenebilir.

            V. Hizmetin Kapsama Alanının Değiştirilmesi

            5.1 Yatırım Planının Uygulanması
            Bakanlığa verilen yatırım planına uygun olarak lisans dönemi süresince yeni tesisler kurulabilir. Bakanlığın planı almasından sonra 30 gün içerisinde reddetmesi veya ertelemesi durumu hariç olmak üzere, işletmeci yatırıma başlayabilir. İşletmeci sistemin etkin ve düzenli çalışabilmesi için Bakanlığa bildirmeden tesislerini yeniden düzenleyebilir. Ancak hiçbir abone önceden sözleşmesine konacak taahhüt yerine getirilmeden veya tazminat ödenmeden hizmetten mahrum bırakılamaz ve hizmet belli bir bölgeden Bakanlığın izni alınmadan geri çekilemez.

            5.2 Bağlantı talebi
            GSM işletmeciler, bu Yönetmeliğin bağlantıya ilişkin hükümlerine uygun olarak ana telefon şebekesine bağlantı kurarlar.

            VI. Frekans Tahsisleri
            GSM mobil telefon hizmeti için gerekli frekans band tahsisi lisans ihale işlemlerinden önce Kurum tarafından yapılır. İşletmeci sistemde kullanacağı baz istasyonları için gerekli sistem kurma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerini yapmak zorundadır.

            EK-2
            UYDU TELEKOMÜNİKASYON HİZMETİ YETKİ BELGELERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

            Hizmetin Tanımı
            Yurtiçindeki ve/veya yurtdışındaki kullanıcılara uydular aracılığıyla; Uydu Yer İstasyonu işletimi, VSAT veya SCPC ve benzeri teknolojilerini kullanılarak ve tekel süresince PSTN'e irtibatlandırılmış ses hariç olmak üzere veri ve internet erişim hizmeti sağlanması.

            Yetki Belgesi
            İşletmeciler, Uydu Yer İstasyonu İşletimi, VSAT veya SCPC ve benzeri teknolojilerini kullanarak verecekleri telekomünikasyon hizmetlerini Bakanlıktan alacakları telekomünikasyon ruhsatıyla yürütürler.

            Hizmete Özel Tanımlar
            Uydu Sistemi: Uydular aracılığıyla bir uydu yer istasyonu üzerinden veya doğrudan değişik teknolojiler kullanılarak bir veya daha fazla sayıda kullanıcı terminali arasında tek veya iki yönlü telekomünikasyon hizmeti sağlayan sistemini,

            Uydu Yer İstasyonu: Üzerinden uydu aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcı için tekel süresince PSTN'e irtibatlandırılmış ses hariç olmak üzere tek veya iki yönlü veri ve internet trafiğini geçirmek veya bu trafiği yönetmek amacıyla kullanılan sabit uydu yer istasyonunu,

            VSAT Telekomünikasyon Sistemi: VSAT uydu yer istasyonu üzerinden uydu aracılığıyla VSAT teknolojisinin gerektirdiği küçük çaplı antene sahip kullanıcı terminalleri arasında, düşük hızlarda ve ekonomik koşullarla, tekel süresince PSTN'e irtibatlandırılmış ses hariç olmak üzere tek veya iki yönlü veri iletim sistemi sağlayan uydu telekomünikasyon sistemini,

            SCPC Sistemi: Uydu aracılığıyla iki sabit uydu yer terminali arasında, herhangi bir yer istasyonuna uğramaksızın doğrudan ve tekel süresince PSTN'e irtibatlandırılmış ses hariç olmak üzere tek veya iki yönlü veri ve internet erişim hizmeti sağlayan uydu telekomünikasyon sistemini,

            ifade eder.

            Özel Şartlar

            a) İşletmecilerce kurulup işletilecek her uydu sistemi için ayrı bir telekomünikasyon ruhsatı verilir.

            b) Verilecek telekomünikasyon ruhsatında, kullanılan teknoloji ve buna bağlı olarak verilecek hizmet türleri açıkça belirtilir.

            c) Ruhsat kapsamında işletmeci tarafından yeni tesis edilen devreler ve yapılan ilaveler/iptaller, takip eden 3 (üç) ay içinde Bakanlığa ve Kuruma bildirilir ve işletmecinin kayıtlarına işlenir.

            d) Uydu işletmecilerin uzay kesimi kapasite ihtiyaçlarını, Türksat uydularının kapasitesinin kullanımına öncelik vermek koşuluyla ilgili servis sağlayıcı kuruluştan doğrudan temin edebilirler.

            e) Uydu sistemlerinde kullanılan uydu ve uç bağlantılar için kullanılan link teçhizatının 2813 sayılı kanun gereğince frekans tahsis, tescil, koordinasyon ve aynı kanun gereğince telsiz ruhsatı işlemleri, işletmecinin müracaatı üzerine Kurum tarafından yapılır ve ücretleri işletmeci tarafından ödenir.

            f) İşletmeciler verecekleri hizmetlere ilişkin ücretleri, sistemde kullanılan uzay kesimi ve ara bağlantı ücretleri, hat ve devre kiraları ile yatırım, işletme ve amortisman giderleri dikkate alınmak ve buna Kurum tarafından belirlenmiş kurallar ve yapılan düzenlemeler çerçevesinde makul ölçüde kar ilave edilmek suretiyle, serbest rekabet ilkeleri dahilinde ve Kurumun düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirlerler.

            g) Uydu telekomünikasyon sistemleri üzerinden halkın doğrudan alıp izlemesi amacıyla yapılacak radyo ve televizyon yayınları 3984 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

            h) Uydu telekomünikasyon sistemleri doğal afetlerde, haberleşme amacıyla kullanılmak üzere, bölgedeki afet yönetim otoritesinin emrinde görevlendirilebilir.

            i) Bu hizmetleri vermek isteyen işletmecilerde aşağıdaki temel nitelikler aranır.

            i. Ticari ve yapısal olarak ana faaliyet alanı telekomünikasyon hizmetleri olmak.

            ii. Yukarıdaki faaliyetleri esnasında ilgili ülke yasalarına aykırı davranışı nedeniyle faaliyeti durdurulmuş olmamak.

            iii. Başvuru konusu uydu sisteminin kurulması ve işletilmesi için gerekli kaynaklara sahip olmak.

            Teknik Hususlar

            a) Hizmetin verilmesinde, Avrupa Konseyinin Açık Şebeke Şartına (Open Network Provision), ITU'nun yürürlükteki tavsiye kararlarında belirtilen işletme ve hizmet kalitesi standartlarına, ITU'nun ve ETSI'nin teknik tavsiye kararlarına ve Kurum tarafından yapılan düzenlemelerde öngörülen diğer standartlara uyulur.

            b) Kurulacak her uydu yer istasyonu için ayrı ayrı; uluslar arası koordinasyon kontür haritası, radyasyon modeli, horizontal elevation diyagramları ve ilgili kayıt formu ile sistemde kullanılacak yer istasyonu ve terminal cihazlarına ait teknik dokümanlar ve uygunluk onay belgeleri Kuruma ayrıca verilir.

            Ön Koşullar
            Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında, gerek görüldüğü hallerde Kurum tarafından önkoşullar konulabilir.

            EK-3
            İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞIYLA (İSS) İLGİLİ YETKİ BELGELERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

            Hizmetin Tanımı

            Kullanıcılara internet erişimi sağlanması.

            Yetki Belgesi

            İşletmeciler, İSS hizmetini Bakanlıktan alacakları Genel İzin çerçevesinde yürütürler.

            Hizmete Özel Tanımlar
            İnternet Sistemi: Bilgisayar, bilgisayara bağlanabilen yazıcı gibi alıcılar ve uygun diğer terminal cihazları kullanılmak suretiyle veri sunma, veri tabanlarına erişim, elektronik mektup gönderme ve alma, konferans, elektronik ticaret ve benzeri gibi her tür interaktif hizmetlerin sunulmasını ve bu hizmetlerin alınmasını, anılan hizmetlere ait bilgilerin depolanmasını ve gerektiğinde kullanıcısına sunulmasını sağlayan, bakır kablo, fiber optik kablo, uydu, Radyolink, GSM veya GMPCS altyapısı ve sabit şebeke altyapısı gibi tüm altyapı sistemlerini iletim ortamı olarak kullanabilen teçhizat ve tesislerin tamamını,

            İnternet Servisi: İnternet sistemi vasıtasıyla verilen telekomünikasyon hizmetini,

            İnternet Servis Sağlayıcı (İSS)/Internet Service Provider (ISP): İnternet sisteminin mevcut altyapı dışındaki gerekli altyapıyı, donanımı ve yazılımı sağlayarak kullanıcılara ve abonelere internet sistemi üzerinden internet erişimi sağlamak amacıyla kurulmuş olan sermaye şirketini ifade eder.

            Özel Şartlar
            a) İSS'ler, sadece internet son kullanıcılarına hizmet götürmek için kiraladığı 0 822'li hatlar, dial-up VPOP, ADSL VPOP vb. hizmetlerini, başka bir amaçla kullanmayacaktır.

            b) İSS'ler, kullanıcılarının İnternet üzerindeki yetkisiz ve rahatsız edici girişimlerine meydan vermeyecek, gerek kendi tespit ettiği, gerekse diğer kullanıcı ve işletmeciler tarafından tespit edilip kendisine bildirilen bu tür girişimleri engelleyecektir.

            c) İSS'ler, birden fazla sayıda aynı yerleşim yerinde veya farklı şehirlerde ofis kurarak servis verebilecek ve birden fazla sayıdaki ofislerini, data şebekeleri üzerinden irtibatlandırılabilecektir.

            d) İSS'ler, İnternet Şebekesinin yanısıra birbirlerine irtibat yapabileceklerdir.

            e) Kurum'ca talep edilmesi halinde; İSS'ler, kullanıcı sayısı, kullanıcı kimlikleri, sisteme bağlı kalınan süre ve iletilen bilgi miktarları ile ilgili trafik bilgileri verecektir.

            Teknik Hususlar
            a) İSS'ler, İnternet Şebekesine İnternet PVC devresi ile bağlanarak kullanıcılarına küresel İnternet erişimi ve İnternet servisleri ile gerekli teknik desteği sağlayacaktır.

            b) İSS'ler, yurtdışı bağlantılarını, uydu veya fiber optik data devreleri ile yapabilecek, ofislerini başka ülke İnternet Şebekelerine irtibatlandırabilecektir.

            c) İSS'lerin kuracağı teçhizatın, İnternet Backbone sistemi ile uyumluluğu, İSS'in sorumluluğunda olacaktır.

            d) İSS'ler, verecekleri internet erişimi için kuracağı teçhizatı kendileri temin edecektir.

            e) Servislerin sunuluş biçimi, İSS'lerin kusurundan kaynaklanan arıza ve kesintiler ile ilgili her türlü sorumluluk ile şikayetin muhatabı İSS'ler olacaktır.

            f) İSS'lerin vereceği servislere yetkisiz kişilerin, dışarıdan erişim ve bozucu/değiştirici müdahelelerini önlemek amacıyla gerekli önlemler İSS'ler tarafından alınacaktır.

            Önkoşullar
            Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında, gerekli olduğu hallerde Kurum tarafından önkoşullar konulabilir.

            EK-4
            SAYISAL UYDU PLATFORMU KULLANARAK UYDULAR ARACILIĞI İLE SAYISAL SERVİS HİZMETİNİN SUNULMASINA YÖNELİK YETKİ BELGELERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

            Yetki Belgesi:
            İşletmeciler sayısal uydu platformu kullanarak uydular aracılığıyla sayısal servis hizmetlerini Bakanlıktan alacakları telekomünikasyon ruhsatı ile yürütürler.

            Tanımlar:
            Bu ekte geçen;

            Sayısal Uydu Platformu: Değişik transmisyon ortamlarından gelen analog veya sayısal radyo-TV ve data sinyallerinin birleştirilip çoklanarak sayısal paketler halinde uydu üzerinden iletimini sağlayan sistemi,

            Platform İşletmecisi: Sayısal uydu platformunu işleten kuruluşu,

            Uydu Üzerinden Sayısal Radyo ve TV Yayınları İletimi: Radyo Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) radyo ve veya TV yayın lisansı almış yayıncıların yayınlarının şifreli ya da şifresiz olarak platform işletmecisi tarafından sayısal olarak iletilmesini,

            Set Üstü Cihaz (Set-Top-Box): Sayısal veya analog televizyon yayınlarının, analog TV alıcıları tarafından alınmasını sağlayan dönüştürücü cihazını, (Bu cihaz uydudan şifresiz olarak yayınlanan sayısal yayınları alabilme özelliğine sahip olmalıdır)

            İletim Standardı: Avrupa DVB-S-MPEG-2 sistemi ve bu sistem ile ilgili standartlara göre yapılacağını,

            Çoklayıcı (Multıplexer): Farklı kotlayıcı (encoder) ya da farklı iletim dizileri üreten cihazlardan gelen bilgilerin birleştirilerek tek bir sayısal sinyal haline getirilebilmesi için kullanılan dönüştürücü ve sıkıştırıcı cihazlarını,

            ifade eder.

            Özel Şartlar:
            a) Bu hizmetin verilmesinde, Avrupa Konseyinin açık şebeke şartına (Open Network Provision), ITU ve ETSI'nin yürürlükteki teknik tavsiye kararlarında belirtilen işletme ve hizmet kalitesi standartlarına ve kurum tarafından yapılan düzenlemelerde öngörülen ekipman standartlarına veya kurum tarafından yapılan düzenlemelerde kabul edilen uluslararası teknik düzenlemelere uyulur.

            b) Verilecek Yetki Belgesi kapsamında kurulacak olan uydu yer sistemleri üzerinden, sayısal TV, Radyo ve Data (İnternet, Turbo İnternet, Multimedia, Video-Audio, Conference Packet Delivery, Tele-Medicine, Tele-education vs.) yayınları kapsar.

            c) İşletmeci kendi sistemlerinin süreklilik ve performans yönünden monitör eder ve verilecek yetki belgesi kapsamında yeni tesis ettikleri devreler ve yapılan ilaveler/iptaller ile ilgili bilgileri de içerecek şekilde Bakanlığa ve Kuruma üçer aylık dönemler halinde işletme raporu gönderir.

            d) İşletmeciler, verecekleri hizmetlere ilişkin ücretleri, hat ve devre kiraları ile yatırım, işletme ve amortisman giderleri dikkate alınmak ve kurum tarafından belirlenmiş kurallar ve yapılan düzenlemeler çerçevesinde makul ölçüde kar ilave edilmek suretiyle serbest rekabet ilkeleri dahilinde ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirler.

            e) Değişik transmisyon ortamlarından gelen sinyaller (TV radyo ve data) platform merkezinde toplanarak, MPEG-2 sıkıştırma ve kodlama tekniği kullanımı ile DVB formatında paketler halinde dönüştürülmekte ve uydu üzerinden tek tek veya buket olarak aboneye ulaştırılmaktadır.

            f) DVB-S yayınlarının izlenilmesi, abone tarafından sayısal analog dönüşümü yapan Set Üstü (STB) cihazı ve standart TV setlerinin kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Avrupa'da MPEG-2 formatında şifreli yayınların izlenebilmesi akıllı kartlarla mümkün olmaktadır. Uydudan şifresiz olarak yayınlanan yayınların her Set Üstü (STB) cihazdan alınabilmesi ve bu cihazlarda çoklu şifreleme özelliğinin desteklenmesi uzun dönemde desteklenmelidir.

            I. Kurulmak istenen "SUP"u için Bakanlık'dan YETKİ BELGESİ almak.

            II. Sayısal Uydu platformu işletmecileri sistemlerinin kurulup işletilmesi konusunda yurtiçinde veya yurtdışında deneyim ile bu hizmet için gerekli olan teknik altyapıya donanıma ve personele sahip olduğunu belgelemek.

            III. Yurtiçinde ve yurtdışında halen vermekte olduğu telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili ülke yasalarına aykırı davranışı olmamak.

            IV. Kurulacak uydu yer istasyonu için ayrı ayrı uluslararası koordinasyon kontür haritası, radyasyon modeli, horizontal elevation diagramlarını ve ilgili formu Kurum'a vermek.

            g) Uydu platformu işletmecilerinin altyapı hizmetleri taleplerinin arşılanmasında yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri gözetilir.

            Teknik Hususlar:
            1) "SUP" sistemi için uyulması gereken minumum standartlar.

            a) Konuyla ilgili en son geçerli ITU tavsiyeleri.
            b) ISO/IEC 13818, Part 1,2 ve 3
            c) EN300421
            d) ETS 300 421, ETS 300468

            2) İşletmeciler, sisteminde onaysız "SUP" ile ilgili teçhizatı kullanamaz.

            3) İşletmeciler, kurup işlettikleri uydu yer istasyonlarında ve sistemin kendi denetim ve sorumlulukları altında bulunan bölümlerinde kesintilere karşı en az %99,5 oranında hizmet sürekliliği sağlar ve kullanıcıya sunacakları hizmet kalitesini teknolojik yeniliklere bağlı olarak geliştirir.

            EK-5
            GMPCS MOBİL TELEFON HİZMET SUNUCULARI YETKİ BELGELERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

            Usullerinin Uygulanması
            Yetki Belgesi Türü: Bu hizmet, Bakanlık tarafından verilecek telekomünikasyon ruhsatıyla yürütülür.

            1.1 Yetki Belge Süresi
            GMPCS mobil telefon (telekomünikasyon) hizmeti işletmecilerine verilecek Yetki Belgesinin süresi uydunun işletme ömrü dikkate alınarak Yetki Belgesi sözleşmesinde belirlenir. Bu süre, kullanılan uyduların ömrünün bitimini müteakip uyduların yenilenmesi durumunda, işletmecinin veya ülkemizdeki hizmet sunucusunun talebi üzerine yeniden belirlenir.

            1.2 Diğer Hizmetler İle İlişki
            GMPCS mobil telefon hizmeti vermek için verilmiş bir Yetki Belgesi, diğer ana telekomünikasyon hizmetlerinden herhangi birini sunma hakkını vermez. Mobil telefon hizmeti vermek için kurulan alt yapı kullanılarak verilebilecek diğer katma değerli telekomünikasyon hizmetleri, GMPCS mobil telefon Yetki Belgesinde ayrıca belirtilir.

            1.3 GMPCS Mobil Telefon Hizmeti
            GMPCS MOU kapsamındaki tüm telekomünikasyon hizmetlerini kapsar. Ülkelerin uygulamasına bırakılmış GMPCS MOU kapsamı dışında olan telekomünikasyon hizmetleri Bakanlığın izni ile verilebilir.

            II. Yetki Belgesi Sahibinin Sorumlulukları:

            2.1 Genel Sorumluluk
            İşletmeciler, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün GMPCS istemlerine ilişkin standartlarına, GMPCS-MOU'ya ve aşağıdaki koşullar da dahil bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak, bir GMPCS mobil telefon sistemi kurarak, işletir veya kurulmuş bir alt yapıyı kullanarak GMPCS mobil telefon hizmeti verirler.

            a) İşletmeci, sistemini kurma, işletme ve Yetki Belgesi verilen telekomünikasyon hizmetini yerine getirme ile ilgili tüm masraflardan sorumludur. Hizmet sunuculuğu Yetki Belgesi alan işletmeciler de hizmetin sunumu ile ilgili tüm masrafları yerine getirmekle yükümlüdürler.

            b) İşletmeci, geçerli standartlara uygun malzemeler kullanır. Teçhizat ve malzemenin ithali için gerekli tüm ithalat izinlerini alır, bütün gümrük formalitelerini yerine getirir ve ithalat ve gümrük vergileri, resim, fon ve harçlarını öder. Hizmet sunucuları, gerekli olduğu ölçüde bu madde kapsamına göre davranır.

            c) İşletmeci ve/veya hizmet sunucu sistemini Yetki Belgesi kapsamı dahilinde ve süresi boyunca çalışır vaziyette muhafaza eder ve günde 24 saat yılda 365 gün kesintisiz hizmet verir.

            d) İşletmeci ve/veya hizmet sunucu, abone hizmet merkezleri açarak abone kayıt, pazarlama ve satış işlemleri yapabilir.

            e) İşletmeci hangi maksatla olursa olsun kullanacağı frekansların Kurum tarafından tahsis olunması halinde, frekans kullanmasından dolayı ilgili kuruluşun talep edeceği ruhsat ve kullanım ücretini öder. Hizmet sunucunun bu tür talepleri olması halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

            f) İşletmeci ve/veya hizmet sunucu, Yetki Belgesi veya Yetki Belgesi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harçlar ile her türlü giderleri öder.

            g) İşletmeci, GMPCS mobil telefon santralının ana telekomünikasyon şebekesine bağlanması için gerekli olan her türlü yazılım ve donanımı (CCOSS7 dahil) sağlamakla yükümlüdür.

            h) İşletmeci ve/veya hizmet sunucu, GMPCS-MOU tarafından tanınmış her türlü terminal cihazlarının kendi sistemine bağlanmasına izin verir, onaysız terminal cihazları kullanılamaz.

            i) İşletmeci ve/veya hizmet sunucu, işletme usul ve esasları ile tarifelerini yayınlar ve bu bilgileri talep eden herkese verir.

            2.2 GSM Sistemlerine Uygunluk
            Yurtiçinde faaliyet gösteren her GMPCS işletmecisi ve/veya hizmet sunucu, kendi sisteminin yerli ve yabancı GSM sistemleri ile haberleşmeye uygun olmasını sağlar. Ayrıca her yerli işletmeci ve/veya hizmet sunucu yurtdışına çıkan abonelerinin yabancı GSM sistemlerini kullanma imkanına sahip olmasını temin eder, gerekli olan uluslararası (roaming) anlaşmalarını yapar. Bu amaçla gerekli olabilecek her türlü bilgisayar yazılımı ve donanımı işletmeci tarafından temin edilir.

            2.3 Numara Planlarına Uygunluk
            Mevcut Ulusal numaralama planına göre, abone numaraları 7 rakamdan oluşur ve işletmeciler bu sisteme değişiklikler dahil uymak zorundadır. Bu sistemle ilgili Prefixler Bakanlık tarafından tahsisi yapılır.

            3 Hizmet Kapsam Alanı
            GMPCS Mobil Telekomünikasyon Hizmetinin Sunulmasında Ülkemiz İçin Kapsama Alanı tüm Türkiye Coğrafyası ve Kara sularıdır.

            Yatırımcı işletmecilerce Bakanlığa verilen yatırım planına uygun olarak ruhsat dönemi süresince yeni tesisler kurabilir. Bakanlığın planı almasından sonra 30 gün içerisinde reddetmesi veya ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, işletmeci yatırıma başlayabilir. İşletmeci sistemin etkin ve düzenli çalışabilmesi için Bakanlığa bildirmeden tesislerini yeniden düzenleyebilir. Ancak hiçbir abone, önceden sözleşmesine konacak taahhüt yerine getirilmeden veya tazminat ödenmeden, hizmetten mahrum bırakılamaz ve hizmet belli bir bölgeden Bakanlığın izni alınmadan geri çekilemez.

            EK-6
            SABİT KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA DÜZENLEME VE YETKİ BELGELERİNE AİT GENEL HÜKÜMLER

            Usullerin Uygulanması
            4502 sayılı kanunla değişik 406 sayılı Kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu ekte belirlenen özel şartlar uygulanır.

            Yetki Belgesi Türü: Bu hizmet, Bakanlık tarafından verilen telekomünikasyon ruhsatıyla yürütülür.

            1. Yetki Belgesi Süresi
            Yetki belgesinin süresi, yetki belgesi sözleşmesinde belirlenir.

            2. Diğer Hizmetlerle ilişkisi
            Sabit Kablosuz İletişim Sistemi kurma ve işletme yetki belgesi diğer telekomünikasyon hizmetlerinden herhangi birini Bakanlıktan izin almadan sunma hakkını sağlamaz.

            3. Yetki Belgesi Kapsamı
            Sabit Kablosuz İletişim Sistemi kapsamındaki tüm telekomünikasyon hizmetlerini kapsar.

            Sorumluluklar
            a) İşletmeci, sistemini kurma, işletme ve yetki belgesi verilen, Telekomünikasyon hizmetini yerine getirme ile ilgili tüm masraflardan sorumludur.

            b) İşletmeci, geçerli standartlara uygun malzemeler kullanır, teçhizat ve malzemenin ithali için gerekli tüm ithalat izinlerini alır, bütün gümrük formalitelerini yerine getirir ve ithalat ve gümrük vergileri, resim, fon ve harçlarını öder.

            c) İşletmeci, sistemini yetki belgesi kapsamı dahilinde ve süresi boyunca çalışır vaziyette muhafaza eder ve günde 24 saat yılda 365 gün kesintisiz hizmet verir.

            d) İşletmeci, abone hizmet merkezleri açarak, abone kayıt, pazarlama ve satış işlemleri yapabilir.

            e) İşletmeci R/F radyolar, alıcı-verici istasyonları ve kontrol istasyonu ile kendisi tarafından transmisyon için kurulan tesisat ile ilgili frekans kullanılmasından dolayı, ilgili kuruluşun talep edeceği ruhsat ve kullanımı ile ilgili önceden belirlenmiş ücreti ödemek ile yükümlüdür.

            f) İşletmeci, yetki belgesi ve yetki belgesi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harçlar ile her türlü giderleri ödemek ile yükümlüdür.

            g) İşletmeciler, hizmetlerin tanıtılmasından abonman işlemlerinden ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet yerlerinin kurulmasından sorumludur.

            h) Abonelerin kullanacakları cihazların ithalatı, imalatı, satışı, ruhsat ve kullanma ücretlerine ilişkin işlemler Telekomünikasyon Kurumu tarafından yürütülür. Onaysız terminal cihazları kullanılamaz.

            i) İşletmeci, işletme usul ve tarifeleri ile tarifelerini yayınlar ve bu bilgileri talep eden herkese verir.

            j) İşletmeci, hizmet kalitesinin ITU-T'nin standartlarına ve zaman zaman adapte edebilecek diğer tavsiyelerine uygunluğunu sağlar.

            k) İşletmeci tarafından kullanılan tüm teçhizat ilgili standartlara uygun olacaktır.

            l)  Yatırım bilgileri; İşletmeci yatırım planının her bir safhasının tamamlanmasıyla; çevirici, anten, kontrol noktaları ve bağlantı noktalarının yerlerini tam ve doğru olarak gösteren yerleşim planlarına ve projelerine, istasyonlar ve diğer radyo frekansı teçhizatının tasarım parametreleri ile sistemlerde kullanılan tüm teçhizatın Tip onayı sertifikalarına ilişkin bilgileri Kuruma verir.

            HİZMETİN KAPSAMA ALANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

            Yatırım Planının Uygulanması
            Bakanlığa verilen yatırım planına uygun olarak Yetki Belgesi süresince yeni tesisler kurulabilir. Bakanlığın planı almasından sonra 10 gün içersinde reddetmesi veya ertelemesi durumu hariç olmak üzere, işletmeci yatırıma başlayabilir. İşletmeci sistemin etkin ve düzenli çalışabilmesi için Bakanlığa bildirmeden tesislerini yeniden düzenleyebilir. Ancak hiçbir abone önceden sözleşmesine konacak taahhüt yerine getirilmeden veya tazminat ödenmeden hizmetten mahrum bırakılamaz ve hizmet belli bir bölgeden Bakanlığın izni alınmadan geri çekilemez.

            EK-7
            ORTAK KULLANIMLI TELSİZ SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİL- MESİYLE İLGİLİ YETKİ BELGELERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

            Hizmetin Tanımı
            Bölgesel bazda, kullanıcılara ses ve data hizmeti vermek üzere trunk ve/veya community repeater gibi ortak kullanımlı telsiz sistemlerinin kurulması ve işletilmesi.

            Yetki Belgesi
            İşletmeciler, Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemlerini, Bakanlıktan alacakları telekomünikasyon ruhsatı ile yürütürler.

            Hizmete Özel Tanımlar
            Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemi: Kurum tarafından tahsis edilen frekanslarda, trunk ve/veya community repeater gibi, kapalı kullanıcı gruplarına ses ve data hizmeti veren sistemleri,

            Kapalı Kullanıcı Grubu: Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemleri dahilinde telsiz kullanan belli kullanıcılardan oluşan grubu,

            ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nü

            ifade eder.

            Özel Şartlar
            a) İşletmeciler, hizmetlerin tanıtılmasından, kapalı kullanıcı gruplarına yapılacak olan abonman işlemlerinden ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet yerlerinin kurulmasından sorumludur.

            b) Kullanıcıların kullandıkları terminal cihazlarının ithalatı, satışı, ruhsatname ve kullanma ücretlerine ilişkin işlemler, Kurum tarafından yürütülür.

            c) Kapalı Kullanıcı Gruplarına İlişkin Kurum tarafından belirlenen kriterlere aykırı olmamak kaydıyla işletmecinin sisteme abone kaydetmesi serbesttir.

            d) İşletmeci, sistemini telekomünikasyon ruhsatı kapsamında ve süresi boyunca çalışır vaziyette tutar ve 24 saat, 365 gün kesintisiz hizmet verir.

            e) İşletmeciler, Kurumun ve Bakanlığın onayını almadan sistemlerini başka bir sermaye şirketine devredemez.

            Teknik Hususlar
            a) İşletmeci, ETSI tarafından belirlenen standartlara uygun her türlü terminal cihazlarının kendi sistemine bağlanmasına izin verir.

            b) İşletmeci, sisteminde onaysız teçhizat ve terminal cihazı kullanmaz.

            c) Ortak Kullanımlı Telsiz Sistemlerine frekans tahsisi, telekomünikasyon ruhsatı verilmeden önce yapılır. İşletmeci, sisteminde kullanacağı sabit telsiz sistemleri için gerekli sistem kurma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerini yapmak zorundadır.

            d) Kendisine belirli sayıda frekans tahsis edilen işletmecinin, kapasite arttırımına yönelik ilave frekans tahsisi talepleri Kurumun görüşü alınarak Bakanlık tarafından değerlendirilir.

            Önkoşullar
            Yönetmeliğin 12. Maddesi kapsamında, gerekli olduğu hallerde Kurum tarafından önkoşullar konulabilir.