Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 05.01.1992 Sayı: 21102 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31-2 Sahife:2681
Bakanlar Kurulundan : 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 
Karar Tarihi  :13/12/1991
Karar Sayısı :91/2513

            Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma bakanlığı’nın 28/11/1991 tarihli ve 503-505 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 13/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                CUMHURBAŞKANI 

                    Süleyman DEMİREL
                    Başbakan 

 
 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL SEFERBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

            AMAÇ
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde, personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çağ içindeki yedek personelin süratle silah altına alınmasını sağlayacak esas ve usulleri, personel seferberliği ile ilgili mülki ve askeri makamların görev ve sorumluluklarını belirlemektir. 

            KAPSAM
            Madde 2- Bu Yönetmelik; 

            a) Silalı Kuvvetlerde yedek personelin silah altına alınmasını planlayan, yürüten ve eğitimlerini sağlayan makamları, 

            b) Yedek personele sefer görev emirlerinin tebliği veya bu emirlerin kaldırılması, sefer görev çağrısının duyudulması ve yollama işlerinde Silahlı Kuvvetlere yardımcı olmaları gereken mülki makamları, 

            c) Çağ içindeki bütün yurttaşları, 

            kapsar. 

            TANIMLAR
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen: 

            a) Kaynak; muvazzaflık hizmeti süresinde terhis olacak personel ile muvazzaflık hizmetini bitirmiş çağ içindeki yedek personel, 

            b) Kurum ve kuruluş; Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla özel kanunlarla kurulmuş kurum ve kuruluşlar, kamu ve özel bütün işyerleri,. 

            c) Çağ içi; Kanunun vatandaşları Silahlı Kuvvetler emrine ayırdığı yaş sınırı, 

            d) Seferberlik; Devletin bütün güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi v e kullanılmasına ilişkin faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hal, 

            e) Genel seferberlik; ülkeye yönelik bir tehdidin karşılanması, bütün güç ve kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde uygulanan seferberlik, 

            f) Kısmi seferberlik; ülkenin bir veya birden çok bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik, 

            g) Seferberlik hali; seferberlik uygulamasının başlatıldığı gün ve saatten kaldırıldığı güne kadar devam eden durum, 

            h) sefer görev emri, seferberlik ilanında sefer görev emri verilen personel ve araçların gideceği yerin ve katılacağı birliğin seferberlik numarası yazılı, sürekli olarak personelin yanında veya araçta bulundurulan belge, 

            ı) Özel çağrı; uygulanacak harekat planına dahil birlik ve kurumların tamamının ve ya bir kısmının seferei teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekat süresince bu seviyeyi korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamak üzere kısmi ve genel seferberlik ilanına gidilmeden Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacak çağrı, 

            j) Savaş; Devletin devamlılığını ve milli menfaatlerini sağlamak, milli hedeflere ulaşmak amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi güç ve kaynaklarının hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektirien silahlı mücadele, 

            k) Savaş hali; savaş ilanına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durum, 

            l) Silah altı davetiyesi; barışta manevra, tatbikat, atış ve konferanslar gibi öğretim ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle, araçların çağrılmalarına ilişkin belge, 

            m) Yedek personel; muvazzaflık hizmeteni tamamlamış askerlik çağı içinde bulunan personel, 

            anlamında kullanılmıştır. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
PERSONEL SEFERBERLİĞİNİN İLKE VE ESASLARI

            GENEL ESASLAR
            Madde 4- Personel seferberlik faaliyetleri aşağıdaki hususları kapsar: 

            a) Seferberlik duyurusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamının veya bir kısmının, seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması, 

            b) Seferberlik ve savaş hali süresiince oluşacak personel zayiatını karşılamak üzere, bütünleme personelinin sağlanması,

            c) Gerekli görülen birlik ve kurumların tamamının veya bir kısmının, özel nitelikli personel ihtiyaçlarının karşılanması, 

            d) Yedek personelin silah altına alınma usullerinin denenmesi, yedek personelin eğitimlerinin tazelenmesi ve geliştirilmesi. 

            PERSONEL SEFERBERLİĞİNİN İLKELERİ
            Madde 5- Personel seferberliğinin ilke ve esasları şunlardır: 

            a) Personel seferberlik planları, Silahlı kuvvetlerin en kısa sürede sefer durumuna getirilmesi amacını güder ve sistemin kapsadığı her faaliyet, gereklilik, sadelik ve sürat ilkelerine dayanır. 

            b) Personel seferberliğinin tazeleme eğitimine ihtiyaç göstermeyen yedek personelle tamamlanması suretiyle, birliklere, seferberliğin ilk günü muharebe gücünün kazandırılması esastır. 

            c) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının saptanmasında, birlik ve kurumlar bir kademede seferi kadro seviyesine çıkarılır. 

            d) Birlik ve kurumların seferberlik hazırlıkları, kısmi seferberlik veya özel çağrı durumlarında da uygulanabilecek genel seferberlik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yapılır. 

            e) Personel ihtiyaçları birliğine tertip esasına veya bölgeden seferberlik usulüne göre karşılanır. Ancak, bölge kaynağının yetersizliği halinde ihtiyaçlar diğer bölgelerden de karşılanabilir. Bu usullerin kurulu veya seferde kurulacak birliklerde uygulama esasları yönergede ayrıntılı olarak belirtilir. 

            f) Askerlik şubelerinin kaynağını, o bölgedeki nüfusa kayıtlı askerlik çağı içindeki personel oluşturur. Nüfus naklini yaptıranların kayıtları nüfus idarelerince geciktirilmeksizin yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına bildirilir. Bunlar nakil oldukları nüfus idaresinin bulunduğu yerdeki askerlik şubesinin kaynağına alınır. 

            g) Yedek personele muvazzaflık döneminde yetiştirildiği sınıf ve branşlarıyla ilgili niteliklerine uygun sefer görevi verilmesi göz önünde bulundurulur. Bununla ilgili esas ve usuller yönergede belirlenir. 

            h) Personel ihtiyacını daha genç doğumlularla karşılamak için barış döneminden itibaren her askerlik dairesi bölgesinden silah altına alınan personelin sınıflandırılması, seferde desteklenecek birlik ve kurum ihtiyaçlarını karşılayacak kontenjanlar dikkate alınarak yapılır. 

            PERSONEL SEFERBERLİK PLANLARI
            Madde 6- Türk silahlı Kuvvetlerinin seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması, seferde kurulacak birlik  ve kurumların oluşturulması, seferberlik ve savaş hali süresince meydana gelecek zayiatı karşılamak üzere, personel seferberlik ve personel bütünleme planları, barıştan itibaren hazırlanır ve geliştirilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
PERSONEL SEFERBERLİK HAZIRLIKLARI

            PERSONEL SEFERBERLİK HAZIRLIKLARI İŞLEMLERİ
            Madde 7- Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamının veya bir kısmının süratle seferi kadro seviyesine getirilmesi veya ihtiyaç duyulan personelin silah altına alınabilmesini sağlayacak seferberlik planları hazırlanır. 

            Bu hazırlıklar: 

            a) Kaynaktaki yedek personelin belirlemesini, 

            b) Birlik ve kurumların personel ihtiyaçlıanın saptanmasını, 

            c) Kaynakların ihtiyaçlara uygun biçimde dağıtımı ve erteleme işlemleri de dikkate alınarak yedek personelin birlik ve kurumlara ismen tertibini, 

            d) Tertip edilen personele sefer görev emirlerinin bildirilmesi ve sefer tertibinden çıkarılan personelin sefer görevinin kaldırılmasını, 

            e) Yedek personelin çağrılması, birlik ve kurumlara sevkiyle birlik ve kurumlarca teslim alınmasını, 

            f) Seferberlik usullerinin denenmesi ve yedek personelin eğitimini, 

            kapsar. 

            SUBAY VE ASTSUBAY KAYNAĞININ SAPTANMASI 
            Madde 8- Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik, terhis, istifa veya sağlık nedenleriyle ayrılan subay ve astsubaylarla disiplinsizlik veya yetersizlikleri yüzünden Türk silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay ve astsubayların ikamet adresleri ve durumlarıyla ilgili diğer bilgiler, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca kaydedilir ve Milli Savunma bakanlığına bildirilir. 

            Bu madde kapsamına giren personel, yedek  personel statüsüne geçince durumlarını ve adres değişikliklerini ikametgahlarındaki askerlik şubesi başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler. 

            Bilgi akışına esas olacak hususlarla, bu amaçla kullanılacak formlar yönergede belirlenir. 

            Kayıt numaralı yedek subayların sefer görev emirlerinin yükümlüye terhis olmadan önce tebliği esastır. Ancak ihtiyaçların karşılanması amacıyla terhis sonrası da görevlendirme yapılabilir. 

            ERBAŞ VE ER KAYNAĞININ TESBİTİ
            Madde 9- Erbaş ve erlerin kaynak saptama işlemi muvazzaflık hizmeti ifa edilirken birliklerince yapılır. Yetiştirildikleri sınıf ve branşlarıyla ilgili bilgiler Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. Erbaş ve erlere verilecek sefer görev emirlerinin yükümlüye terhis olmadan bildirilmesi esastır. Ancak, ihtiyaçların karşılanması amacıyla terhis sonrası da görevlendirme yapılabilir. 

            Mahkeme kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay ve astsubaylar ile disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle sicil yoluyla astsubaylıktan çıkarılanlar er kaynağına alınırlar. 

            Erbaş ve erler, terhislerinden sonra mesleki gelişimleri, sağlık durumları ve adreslerindeki değişikliği kayıtlı oldukları askerlik şubesine bildirmek zorundadırlar. 

            BİRLİK VE KURUMLARIN PERSONEL İHTİYAÇLARININ TESBİTİ 
            Madde 10- Kurulu ve seferde kurulacak birliklerin personel ihtiyaçları, bağımsız bölüm ve takım seviyesinden itibaren subay, astsubay erbaş ve er olmak üzere ayrı ayrı saptanır. İhtiyaçlar sıralı komutanlıklar yoluyla Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. İdari zayiatı karşılamak üzere erbaş ve er ihtiyaçları Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak oranda katılımlı olarak hazırlanır. İhtiyaçların tesbiti ile ilgili diğer hususlar yönergeyle belirlenir. 

            SUBAY VE ASTSUBAY DAĞITIMININ YAPILMASI 
            Madde 11- Subay ve astsubay dağıtımları, yönergede açıklanan esaslara uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. Bu dağıtımda subay ve astsubayların sınıf, rütbe ve uzmanlık konusuyla, ihtiyaç bildiren komutanlıkların önerileri ve sefer görevinin en kısa süre içerisinde dağıtımının yapıldığı birlik veya kurumda bulunabilmesi göz önünde tutulur. 

            Sefer görev emri verilmemiş yedek astsubaylara, diğer sınıflardaki ihtiyaçlar için de sefer görev emri verilebilir. 

            ERBAŞ VE ER DAĞITIMININ YAPILMASI
            Madde 12- Erbaş ve er kaynakları, öncelikle Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarına, birliğine tertip esasına veya bölgeden seferberlik usulüne göre dağıtılır. 

            Askerlik daire bölgesinin hangi birlik ve kurumları destekleyeceği Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak ilke ve önceliklere göre Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir ve değişen durumlara göre yeniden düzenlenebilir. 

            Erbaş ve erlerin birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde ismen dağıtımı Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. 

            İhtiyaçların istenilen nitelikteki personele karşılanması esastır. Ancak, kaynak yetersizliği nedeniyle giderilemeyen astsubay ihtiyaçları başarılı çavuşlarla karşılanır. 

            SEFER GÖREV EMİRLERİNİN HAZIRLANMASI
            Madde 13- Sefer tertibine alınan ve birlik ve kurumlara dağıtımı ismen yapılan subay, astsubay, erbaş ve erler için sefer görev emri düzenlenir. 

            Sefer görev emrinde, sefer tertibine alınan personelin genel ve kısmi seferberlikte özel çağrı duyurularında gidecekleri yerin ve katılacağı birliğin birlik seferberlik numarası belirtilir. 

            SEFER GÖREV EMİRLERİNİN YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞİ
            Madde 14- Sicil numaralı yedek subay ve yedek astsubaylar için hazırlanan sefer görev emirleri, askerlik şubelerine gönderilir. Askerlik şube başkanlıklarınca sefer görev emirleri yükümlüye, ilgili mevzuata göre tebliğ edilir ve bir kopyası kendisine verilir. 

            Sefer tertibine alının kayıt numaralı yedek subaylarla erbaş ve erler için hazırlanan sefer görev emirleri, yükümlünün terhisinden önce muvazzaflık hizmetini yaptığı birlik veya kuruma gönderilir, birlik komutanlıklarınca tebliğ edilir ve bir kopyası kendisine verilir. 

            Çeşitli nedenlerle, birlik veya kurumlarca erbaş ve erlere tebliğ edilemeyen sefer görev emirleri, sefer görev emrini düzenleyen askerlik şubelerine gönderilir. 

            SONRADAN SEFER GÖREV EMRİ VERİLMESİ 
            Madde 15- Erbaş ve erlere sefer görev emirlerinin terhis edilirken birlik ve kurumlarınca tebliğ edilmesi esas olmakla birlikte, çeşitli sebeplerle sefer görevi tebliğ edilmeden kaynağa alınan personele sefer görev emri verilmesi veya sonradan ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, yükümlünün terhisinden sonra aşağıdaki usul çerçevesinde yapılır. 

            a) Yerli askerlik şubeleri, üç nüsha olarak hazırladıkları sefer görev emirlerini il ve ilçe, mahalle ve köy esasına göre bölümler ve 3 üncü nüshalarını şubede bırakarak diğer iki nüshayı, teslim alma belgesi ile birlikte yükümlülerin oturdukları yerin bağlı olduğu mülki makamlara gönderirler. Mülki makamlar, teslim alma belgesine göre sefer görev emirlerini sayar ve teslim alma belgelerini imzalayarak askerlik şubesi başkanlığına gönderirler. 

            b) Mülki makamlar adına il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerince, teslim alınan sefer görev emirleri bekletilmeden, jandarma bölgesinde bulunan köy ve mahalle muhtarlarına ilgili jandarma birliklerince, emniyet bölgesinde bulunan köy ve mahalle muhtarlıklarına ise ilgili emniyet birimlerince, imza karşılığında ivedilik derecesi de bildirilerek, teslim edilir. 

            c) Sefer görev emrinin muhtarlarca yükümlünün kendisine tebliğ edilmesi esastır. Yükümlü sürekli oturduğu adreste bulunamıyorsa, sefer görev emri kendisiyle birlikte oturan ailesi efradından birine tebliğ edilir. Seferberlik ve savaş halinde basın ve her türlü yayın ve haberleşme araçlarıyla yapılan duyurular tebliğ yerine geçer. 

            d) Personel seferberlik tatbikatlarında yükümlülere sefer görev emri veya silah altı davetiyesi tebliği de yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır. 

            YOKLAMA AŞAMASINDA BULANANLARIN ÇAĞRILMASI 
            Madde 16- Seferberlik veya savaş halinde yoklama aşamasında bulunan ve henüz askere sevk zamanı gelmemiş olanlarla, 19 yaşında bulunanlar, Milli Savunma Bakanlığının istemi üzerine Bakanlar kurulu Kararıyla askere çağrılabilirler. 

            GENERAL, AMİRAL VE YURT DIŞI KADROLARINA VERİLECEK PERSONEL 
            Madde 17- General ve amiral kadrolarıyla yurt dışındaki subay ve astsubay kadrolarına verilecek personel Genelkurmay Başkanlığınca tesbit ve tertip edilir. 

            YEDEKLİK YOKLAMALARI 
            Madde 18- Çağ içindeki yedek personel adres değişikliklerini bir ay içinde bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmek zorundadırlar. Bildirmeyenler 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre cezalandırılırlar. 

            SEFER GÖREVİ ALDIKTAN SONRA BÖLGESİNDEN TAŞINANLAR
            Madde 19- Sefer görev emri verildikten sonra, sefer görevi aldıkları askerlik şubesi bölgesinden taşınıp nüfus nakli yaptıranlar için yeniden sefer görev emri düzenlenmez. Bu durumda olanlar çağrı halinde tertip edilmiş oldukları birliklere katılmak zorundadırlar. Bunlar, nakil oldukları askerlik şubesi kaynağına dahil edildiklerinde sefer görev emirlerinin şube, şahıs ve birlik nüshalarında gerekli değişiklik yapılır. 

            SEFER GÖREV EMİRLERİNİN KALDIRILMASI 
            Madde 20- Sefer tertibinden çıkarılması gerekenlerin sefer görev emirleri Milli Savunma Bakanlığınca kaldırılır ve durum ilgili askerlik şubesine bildirilir. 

            Askerlik şubeleri, sefer görev emirlerinin  kaldırıldığını mülki idare makamları aracılığıyla yükümlüye veya kendisiyle birlikte oturan ailesi efradından birine tebliğ eder ve sefer görev emirlerinin geriye alınmasını sağlar. 

            Mülki idare makamları sefer görev emirlerinin geriye alma işlemini 30 gün içinde sonuçlandırmak zorundadırlar. 

            SEFER GÖREV EMİRLERİNİN KALDIRILMASINI GEREKTİREN DURUMLAR 
            Madde 21- Ölen, askerliğe elverişsiz hale geldiği sağlık raporuyla belirlenen, ertelenen veya barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı, seferberlik ve savaş hallerinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan, haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlarla, seferberlik ve savaş hallerinden bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanların sefer görev emirleri kaldırılır ve verilmiş sefer görev emirleri geri alınır. 

            Bu madde kapsamına giren personelin durumları, askerlik şubelerince yıllık yoklamalar sırasında izlenir ve engel hallerinin kalktığı anlaşılırsa durum, Milli Savunma Bakanlığına bildirilir ve bunlar için yeniden sefer görev emri düzenlenebilir. 

            ÇAĞRIYA UYMA VE SEVK İŞLEMLERİ 
            Madde 22- Genel seferberlik, kısmi seferberlik, özel çağrı, eğitim ve tatbikat duyurularını işiten, başkalarından öğrenen veya yazılı duyuruları alan veya gören sefer görev emirli veya silah altı davetiyeli her personel, sefer görev emri veya silah altı davetiyesi üzerindeki çağrı işareti ve birlik seferberlik numarasının kendisininkine uyup uymadığının kontrolunu yapar. Çağrı işareti aynı ve birlik seferberlik numarası, duyuruda belirtilenlere uyanlar başkaca bir uyarı beklemeden, muhtarlığa bilgi verdikten sonra askerlik şubesine giderek sevklerini isterler. 

            Sefer görevli personel, çağrı için, yapılan ilan saatinden başlayarak en geç altı saat içinde yola çıkarak, yurt içinde bulunanlar askerlik şubelerine, yurt dışında bulunanlar konsolosluk veya elçiliklere başvurmak zorundadırlar. 

            Geçici olarak köy ve mahallesinden ayrı olanlar askerlik şubelerine uğramak zorunda değildirler. Bunlardan birliği uzak olanlar ve kendi olanaklarıyla katılamayacaklar, en yakın askerlik şubesine giderek sefer görev emirlerini veya silah altı davetiyelerini gösterir ve birliklerine yollanmalarını isterler. Başvuru, yollama tarihi ve saati sefer görev emirleri veya silah altı davetiyeleri üzerine yazılarak onaylanır ve sevkleri sağlanır. 

            ÇAĞRIYA UYMAYANLARIN İZLENMESİ 
            Madde 23- Muhtarlar, çağrıya uymayanların durumlarını yakından izlemekle görevlidirler. Muhtarlık bölgesinde bulundukları halde çağrıya uymadığı anlaşılanlar, kolluk kuvvetlerine bildirilir. 

            ARAÇLARDAN YARARLANMA 
            Madde 24- Sefer görevli personelin gideceği güzergahta seyreden araç sürücüleri, kendilerine sefer görev emri gösterildiğinde bu personeli öncelikle araca almak ve yer vermek zorundadırlar. 

            KENDİLİĞİNDEN BİRLİĞİNE KATILANLAR 
            Madde 25- Kendiliğinden birliğine katılanlara, bilet veya taşıt sürücüsünden alınmış imzalı belge gösterilmesi halinde, katılmış oldukları birlik, karargah ve kurumlarca yol ücreti ödenir. 

            YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK ŞUBELERİNE SEVKİ 
            Madde 26- Yükümlülerin askerlik şubelerince, kafileler halinde veya tek tek sevklerinde kiralanan veya başka yollardan sağlanan araçların yetersizliği halinde milli müdafaa mükellefiyeti uygulanarak elde edilen araçlardan yararlanılırı. 

            Askerlik şubeleri, sefer görevli personelden kendiliğinden birliğine gidemeyenlerle uzak mesafelerden birliklere tertip edilen veya çevre dışından yollanmaları için başvuran personelin zamanında birliklerine katılabilmeleri için bir yollama planı hazırlarlar. 

            BİRLİĞİNİ BULAMAYANLAR
            Madde 27- Birliğini bulamayanlar, en yakın askeri birlik veya kuruma başvururlar. Bu gibiler, birliklerinin yeri araştırılarak yollanır. Gecikme sebebi sefer görev emirlerine yazılır. 

            ASKERLİK ŞUBELERİNİN MÜLKİ İDARE MAKAMLARINDAN İSTEKLERİ 
            Madde 28- Mülki idare makamları, seferberliğin duyurulması ve seferberlik halinde askerlik şubelerince yollanacak veya şube bölgesinden geçecek personelin karşılanma, yerleşme, beslenme, sağlık gibi hususların düzenli ve güvenli olarak yürütülmesini sağlarlar. Bu amaçla milli müdafaa mükellefiyeti uygulanacak taşıtların kontrol, bakım, onarım ve bütünleme işleri için, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarından olmak üzere yerel kaynak ve olanaklardan yararlanılarak ihtiyaçların saptanması ve karşılanması yolunda askerlik daire ve şubelerinin isteklerini yerine getirirler. 

            YEDEK PERSONELİN BİRLİK VE KURUMLARCA TESLİM ALINMASI 
            Madde 29- Birlik ve kurumlar, sefer  görev çağrısı üzerine, teslim alma kurallarını kurarak, kendiliğinden veya yollama ücretiyle katılan yedek personeli karşılamak, sağlık muayenelerini yapmak, temizlik, giydirme, donatma işlerini yürütmek ve tertip edildikleri ast birliklere yollamaktan sorumludurlar. Birden çok kıta veya askeri kurum bulunan garnizonlarda, garnizon komutanlıklarınca yeterli sayıda teslim alma kurulları oluşturulur. 

            Teslim alma kurulları genellikle, ihtiyaç çizelgelerinde ve sefer görev emirlerinde birliğin yeri olarak belirtilen yerde bulunur. İstasyon, iskele ve otobüs terminallerinde irtibat ekipleri bulundurularak garnizona gelen yedek personel, teslim alma kurullarının bulunduğu yerlere gönderilir. 

            Sefer görev emirlerinde birliklerin açık adı yerine sadece seferberlik numaraları yazılır. Katılan personelin birliklerine doğru olarak yollanabilmesi için, o yerdeki birliklerin seferberlik numaraları, teslim alma kurullarına ve irtibat ekiplerine verilir. 

            Birlik veya kurum konuş değişikliği yapmış, ancak sefer görev emirlerinde gerekli değişiklik ve düzeltmeler henüz yapılmamışsa, eski konuş yerine gelecek personeli karşılamak ve bunların yeni konuş yerlerine yollanmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınır. 

            MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI SEFERBERLİK HAZIRLIKLARI
            Madde 30- Seferberlik veya savaş halinin ilanında silah altına alınacak Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, bu Teşkilat emrine tertip edilir. 

            Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının barıştan itibaren seferberlik işlemlerinin nasıl yürütüleceği yönergeyle belirlenir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SEFERBERLİK TATBİKATLARI 

            PERSONEL SEFERBERLİĞİ TATBİKATLARI 
            Madde 31- Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, seferberlik ve savaş hali tatbikatları ve eğitimlerinin yapılmasına Bakanlar kurulunca karar verilir. Ancak, gereken hallerde, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 7’nci maddesinin 5 inci bendine göre de acil ihtiyaç duyulan yedek personel silah altına alınabilir. 

            Seferberlik tatbikatlarında, seferberlik ve savaş haliyle ilgili hazırlıkların uygulanması, sivil ve askeri makamların çağrı bildirimi eğitimlerinin geliştirilmesi, personelin muvazzaflık döneminde edindiği eğitim düzeyinin sürdürülmesi için eğitimlerinin tazelenmesi ve yedeklerin yenilikler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Seferberlik tatbikatları için yapılacak planlamalarda beş yıl süreyle tazeleme eğitiminden geçememiş yedek personelin eğitim düzeyinin büyük ölçüde düşeceği göz önünde bulundurulur. 

            Tatbikat ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle tatbikata katılacak birlik, kurum ve kuruluşlar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından saptanır. 

            Tatbikat ve eğitimlerin süresi en çok 45 gündür. Bu süre, Bakanlar kurulu kararıyla artırılabilir. Tatbikatlar için çağrı, gizli veya açık olarak yapılabilir. 

            SEFERBERLİK TATBİKATLARINA KATILANLARIN ÖZLÜK HAKLARI 
            Madde 32- Seferberlik tatbikatlarına katılanların özlük hakları, kanun, tüzk, yönetmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen esaslara uygun olarak verilir. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
            Madde 33- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 22/4/1974  tarihli ve 7/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferler Olma Hazırlıkları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır. 

            HUKUKİ DAYANAK 
            Madde 34- Bu Yönetmelik; 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bu Kanuna göre 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 36- Bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları yürütür.