Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.09.1999 Perşembe Sayı: 23811 (Asıl)
Sağlık Bakanlığından; 
 
TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
  
            Madde 1- 22/5/1974 tarihli ve 14893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nin değişik 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

            "Yukarıda açıklanan şartlar dışında, ilgili dalda Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olup, profesör veya doçent unvanına sahip bir kimse münhal olan şeflik kadrosuna müracaatta bulunduğu takdirde, bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki sınavlara girme şartı aranmadan şef olarak atanabilir."  

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

            "Yukarıda açıklanan şartlar dışında, ilgili dalda Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olup, profesör veya doçent unvanına sahip bir kimse münhal olan şef yardımcılığı kadrosuna müracaatta bulunduğu takdirde, bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki sınavlara girme şartı aranmadan şef yardımcısı olarak atanabilir."  

            Madde 3- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.