Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 04.02.2000 Cuma Sayı: 23954 (Mük.)
Sağlık Bakanlığından;

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 22.05.1974 tarih ve 14883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nin 20.02.1997 tarih ve 22911 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili dalda uzman olanların aynı dalda profesör ve doçent unvanına sahip olmaları kaydı ile münhal bir kadroya şef olarak atanmalarını talep etmeleri halinde, (6) numaralı bentteki sınavlara girme şartı aranmayabilir. Ancak, bu yolla şef olarak atananların sayısı, şef kadrosunun %35'ini geçemez."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, ilgili dalda uzman olanların aynı dalda profesör ve doçent unvanına sahip olmaları kaydı ile münhal bir kadroya şef yardımcısı olarak atanmalarını talep etmeleri halinde, (6) numaralı bentteki sınavlara girme şartı aranmayabilir. Ancak, bu yolla şef yardımcısı olarak atananların sayısı, şef yardımcısı kadrosunun %35'ini geçemez."

            YÜRÜRLÜK
            Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.