Sağlık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2000 Cumartesi Sayı: 24138 (Asıl)
Sağlık Bakanlığından;

TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 22/05/1974 tarihli ve 14893 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

             b) Kurum: İlgili mevzuatı gereğince yapmakla yükümlü oldukları görevleri yanında Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre asistan yetiştirme yetkisi verilmiş sağlık kurumlarını,

             c) Genel Eğitim Kurumu: Yaş ve cins farkı veya bir hastalık ve uzmanlık alanı gözetmeksizin her türlü hastanın müşahade, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildiği kurumları,

             d) Özel Dal Eğitim Kurumu: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanların yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahade, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri kurumları,

             e) Yataksız Eğitim Kurumu: Hasta yatağı bulunmayan ancak belli branşlarda eğitim verme yetkisi bulunan kurumları,

             f) Koordinatörlük: Kurumlarda aynı ana dalda asistan yetiştiren birimlerinin bağlı oldukları koordinatörlükleri,

             g) Birim: Kurumlarda asistan yetiştirilen servis ve laboratuarları,

             h) Kurum Amiri: Kurumu yöneten kişiyi,

             ı) Koordinatör: Koordinatörlüğe bağlı birimler ile diğer birimler arasında Tıpta Uzmanlık Eğitimi bakımından koordinasyonu sağlayan ve şeflik niteliğini haiz olan uzmanı,

             i) Şef: Kurumlardaki birimlerin sorumlusu ve birimi yöneten uzmanı,

             j) Şef yardımcısı: Şefe Yardımcı olan uzmanı,

             k) Başasistan: Şef ve Şef Yardımcıları yönetiminde asistan yetiştirmeye yardımcı olan uzmanı,

             l) Uzman: Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık hak ve yetkisini kazanmış olan kişiyi,

             m) Asistan: Tüzüğün 2 nci maddesinde tanımı yapılan kişiyi,

             n) Tüzük: Tababet Uzmanlık Tüzüğünü, ifade eder."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 8- Genel Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az 300, birimlerde ise en az 20 yatak bulunur.

             Özel Dal Eğitim Kurumlarında;

             a) Doğumevleri ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az 150, birimlerde ise en az 25 yatak,

             b) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az 200, birimlerde ise en az 25 yatak,

             c) Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde de en az 300, birimlerde ise en az 25 yatak,

             d) Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az 200, birimlerde ise en az 25 yatak,

             e) Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az 150, birimlerde ise en az 25 yatak,

             f) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az 200, birimlerde ise en az 25 yatak, bulunur."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 15- Kurul, Genel Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, kurum amiri ve koordinatör şeflerin kendi aralarından kurum amirinin gözetiminde gizli oyla seçecekleri sekiz (8) üyeden oluşur. Özel Dal Eğitim Kurumları ile Yataksız Eğitim kurumlarında ise, kurum amiri ile birlikte en az beş koordinatör şeften oluşur. Özel Dal Eğitim Kurumlarında ve Yataksız Eğitim Kurumlarında yeterli sayıda Koordinatör şef bulunmaması halinde, üye sayısı birim şefleri ile tamamlanır. Kurulun başkanı kurum amiridir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçilir, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan yardımcısı ona vekalet eder. Ayrıca asil üye sayısının yarısı kadar koordinatör şefler arasından, yeterli sayıda bulunmaması halinde ise şefler arasından yedek üye seçilir."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 20- Kurumlarda aynı ana dalda birden fazla asistan yetiştiren birimler bulunması halinde birim şefleri arasından ilgili ana dalda Tıpta Uzmanlık Eğitiminde koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlıkça 3 yıllığına koordinatör şef atanır. Süresi biten koordinatör şef tekrar atanabilir.

             Koordinatör şefler, o bölümdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerinden ve birimler arasındaki koordinasyondan birinci derece sorumlu olup, her yıl sonunda o yıla ait eğitim, araştırma ve çalışma faaliyetleri ile gelecek yıla ait yıllık eğitim, araştırma ve çalışma planlarını kurum amirine teslim ederler.

             Her birimde bir şef, iki şef yardımcısı ve hizmetin özelliği, birimin iş hacmi göz önünde tutularak yeterli sayıda başasistan ve uzman bulunur. Birimlerdeki eğitim dışı faaliyetler birim şefleri tarafından planlanarak yürütülür. Bu konulara ilişkin koordinasyon kurum amirince sağlanır.

             Yataksız eğitim kurumlarında, şef, şef yardımcısı, başasistan ve yeteri kadar uzman bulunur. Özel Dal Eğitim Kurumları ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitimi verilmeyen alanlarda laboratuar uzmanları ile konsültan uzmanlar bulunur.

             Kurumlara uzman ve konsültan uzman olarak atanacakların seçimleri Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları tarafından mülakatla yapılır."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 21- Birimlerde en fazla kaç asistan bulunabileceği ilgili birimin fiziki yapısı, personel ve ekipman durumu, hasta potansiyeli ile fonksiyon ve özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenir."

            Madde 6- Aynı Yönetmeliğin değişik 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 29- Bakanlıkça ilan edilmiş olan boş başasistanlık kadrolarına atanabilmek için;

             a) İlgili dalda uzman olmak ve uzmanlık süresi 5 yıldan fazla olmamak,

             b) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,

             c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,

             d) Tüzük'de belirtilen ve bildiği beyan edilen yabancı dillerden birinde, Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen kriterlere göre başarılı olmak,

             e) Başasistan olmak istenilen dalda yayımlanmış en az üç adet makalesi bulunmak,

             f) Kurulacak jüri tarafından, eserleri ile mesleki bilgi ve becerisi bakımlarından yeterli bulunmak, şarttır."

            Madde 7- Aynı Yönetmeliğin değişik 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları ve Jürilerinin Teşkili
             Madde 30- Şef ve şef yardımcılığı sınavlarının birinci kademesi yabancı dil, ikinci kademesi yayınların değerlendirilmesi, üçüncü kademesi ise mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneğidir.

             Mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarına girebilmek için, 31 inci maddede belirtilen yabancı dil başarı belgelerine sahip bulunmak veya aynı maddeye göre yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmak ve yayınlarının jüri tarafından değerlendirilerek kabul edilmiş olması şarttır.

             Adayların yayınlarını değerlendirmek, mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneklerine dair mülakat ve pratik sınavlarını yapmak üzere; her bir uzmanlık dalından en fazla ikisi üniversitelerin tıp fakültelerindeki profesörlerden olmak üzere bu Yönetmeliğe tabi kurumlardaki ilgili dallara ait şeflerden, her dal için Bakanlıkça beşer kişilik jüri oluşturulur. Sınava girecek adayların sayısına göre, aynı dal için birden fazla jüri kurulabilir.

             Ana ve yan dallarda bu Yönetmeliğe tabi kurumlarda, şef sayısı jüriyi oluşturulabilecek sayının altında ise, Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği fakülteleri öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça yeterli sayıda üye seçilir. Ayrıca aynı şekilde üç de yedek üye belirlenir.

             Jüri üyelerinin görev süreleri ilgili sınavla sınırlı olmakla birlikte, müteakip sınavlarda yeniden jüri üyesi olarak görevlendirilebilirler. Jürilerin toplanma yeri, Ankara, İstanbul veya İzmir'deki eğitim hastaneleridir.

            Madde 8- Aynı Yönetmeliğin değişik 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 31- Şef ve şef yardımcılığı sınavlarının birinci kademesi yabancı dil sınavıdır. Adayın, yabancı dil sınavında başarılı sayılması için, Tüzük'de belirtilen ve bildiğini beyan ettiği yabancı dillerden birinde gireceği sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alması şarttır.

             Yabancı dil sınavı, Bakanlığın ilanında belirteceği tarihte, Bakanlıkça veya Öğrenci Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi gibi sınav merkezi bulunan kurumlar tarafından, mesleki literatürü takip etme, anlama, çevirme ve mesleki etkinlikleri izleyebilme bilgisini tespit etmek üzere yazılı ve çoktan seçmeli test usulü ile yapılır.

             Sınavın yapıldığı yıl itibariyle, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (D) veya daha yukarı puan alanlar, bu sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

             Yabancı dil sınavlarında başarılı olanların hakları sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir."

            Madde 9- Aynı Yönetmeliğin değişik 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yayınların Değerlendirilmesi
             Madde 32- Adayların yurt içinde veya dışında yapılan, bilimsel kongre, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılma, yerli veya yabancı bilimsel dergilerde ve diğer yayın organlarında yayımlanan bilimsel makale, çalışma, araştırma ve yayınları, jüriler tarafından incelenerek değerlendirilir. Asistanlık tezleri, yayınlar arasında kabul edilmez.

             Ayrıca adayların, uzmanlık dalındaki poliklinik, servis, laboratuar, müdahale ve ameliyat gibi çalışmalarına ait olmak üzere son üç yıllık istatistik bilgi ve veri listeleri jüriler tarafından incelenerek değerlendirilir. Bu bilgi ve veri listelerinin geçerli sayılabilmesi için, belgelerinin ilgili kurum amirlerince tasdik edilmiş olması gerekir. Serbest çalışanlar, mesleklerini herhangi bir kurum veya kuruluşta uygulamamışlarsa, bunların muayenehane kayıtları ve faaliyetleri dikkate alınır.

             Bu inceleme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını, Bakanlığın tespit edeceği tarihe kadar, dosyalanmış olarak sekiz nüsha halinde Bakanlığa teslim etmeleri gerekir. Bakanlık, adayların bu dosyalarını, uygulama sınavından en az 45 gün önceden jüri üyelerine teslim eder. Jüriler adayların yayınlarını değerlendirerek yayınların kabul edilip edilmediğine dair sonuçları en geç 25 gün içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne iletir. Bakanlık uygulama sınavlarından 10 gün önce sonuçları adaylara ve jüri üyelerine bildirir.

            Madde 10- Aynı Yönetmeliğin değişik 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetenek
             Madde 33- Yayınları kabul edilen adayların, Bakanlıkça tespit edilen bir eğitim kurumun da, jüriler tarafından seçilecek bir hasta üzerinde, teşhis ve tedaviye varabilme bakımından teorik ve pratik bilgi ve becerileri ile yetenekleri değerlendirilir. Laboratuar dallarında ise, jürinin seçtiği konularda, pratik çalışmalar yaptırılarak, aynı değerlendirmelerde bulunulur.

            Madde 11- Aynı Yönetmeliğin değişik 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             "Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneği
             Madde 34- Jüriler; aday tarafından seçilen bir konuda, adayın anlatış, sunuş, tahlil, sentez, teşhis, sonuçlandırma ve eğitim ve öğretim yapabilme yeteneğini değerlendirir.

             Mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavları için her adaya en az bir, en fazla iki saat süre ayrılır."

             Madde 12- Aynı Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Değerlendirme, Puantaj ve Sonuçlar
             Madde 35- Jüriler; mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile  eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında mesleki bilgi, beceri ve yetenek için (75), eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği için (25) puan üzerinden değerlendirmede bulunur.

             Jüri üyeleri, 33 ve 34 üncü maddelerde yazılı incelemeleri ayrı, ayrı ve gizli olarak yapar ve değerlendirmede bulunurlar. Bu değerlendirmeler (A) formuna geçilir; sonra, bunların ayrı, ayrı ortalamaları alınarak (B) formuna işlenir. Ortalama puan küsürlü ise, aday lehine bir üst puan olarak yazılır.

             Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında başarılı sayılabilmek için (B) formundaki toplam üzerinden şeflik için en az (75) şef yardımcılığı için ise en az (70) puan almak gerekir. Ancak, mesleki bilgi, beceri ve yetenekten (50) puandan aşağı puan alanlar, diğer puanlar ne olursa olsun, başarısız sayılırlar.

             Sınav sonucunda başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen kadrodan fazla ise, sınav sonuç puanı yüksek olan aday sınavı kazanmış olur.  Puanların eşitliği halinde, yabancı dil puanı yüksek olan aday, sınavı kazanmış olur. Her iki puanın eşit olması halinde ise kazanan aday; jüri üyeleri tarafından, hazır bulunan adayların huzurunda, kur'a işlemi ile belirlenir. Adayların sınav sonuç puanları (C) formundaki tutanakla tespit edilir."

             Madde 13- Aynı Yönetmeliğin değişik 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Şef ve Şef Yardımcılarının Atama ve Nakilleri
             Madde 36- Yapılan sınavlar sonucunda, ilan edilen kadroyu kazanan adayların kazanmış oldukları kadrolara atamaları, Bakanlıkça veya ilgili kurumlar tarafından yapılır. Sınavlar sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen kadro için geçerli olup, bu sonuçlar başka kurumlar ve birimlerde daha sonra boşalan kadrolara atanmak için herhangi bir hak bahşetmez.

             Yapılan bu sınav sonucunda, ilan edilen kadroya tayin edilmeye hak kazananlar, Bakanlıkça veya ilgili kurumlarca tayinleri yapıldıktan sonra göreve başlamamaları halinde, şef ve şef yardımcılığı unvanları alamayacakları gibi; gelecekte açılacak münhal kadrolara da şef ve şef yardımcısı olarak tayin edilemezler. Açılacak sınavlara yeniden girip başarılı olmaları gerekir."

             Madde 14- Aynı Yönetmeliğin değişik 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları Sonucunda Boş Kalan Kadrolara Yedekten Atama
             Madde 37- Yapılan sınavlar sonucunda tercih ettiği kadroya atanmaya hak kazandığı halde herhangi bir nedenle atama yapılamayan veya atandığı halde göreve başlamayanlardan boş kalan kadrolara; Bu sınavlarda o kadroyu tercih ederek başarılı olan adaylardan puanı yüksek olandan başlanmak üzere yedekten atama yapılır."

             Madde 15- Aynı Yönetmeliğin değişik 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Başasistanların Atama ve Nakilleri
             Madde 38- 29 uncu maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar, Bakanlığın ilanında münhal olarak açıklanan kadrolara, ilanda belirtilen süre içerisinde, bilimsel yayınları, tebliğleri, makaleleri ve alanındaki diğer çalışmaları ile kişisel ve mesleki özgeçmişlerini içeren yedi nüsha dosya ile müracaat ederler.

             Müracaatları kabul edilenlerin dosyalarını incelemek ve değerlendirmek üzere: her branş için atanacakları birim şefi ve Bakanlıkça diğer eğitim hastanelerinde görevli ilgili dal şefleri arasından seçilecek dört şefin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik jüri oluşturulur. Ayrıca Bakanlıkça her branş için yedek üye tespit edilir. Jüriler tarafından adayların dosyaları üzerinden yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda adaylar arasından atanacaklar seçilir. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda seçilenlerin atamaları, Bakanlıkça veya ilgili kurumlarca yapılır.

             Bu yolla başasistanlığa atananların, başasistanlık süreleri, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Yıllık kanuni izin dışında, fiilen başasistanlıkta geçmeyen süreler başasistanlık süresinden sayılmaz.

             Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;

             a) Uzmanlık dalı ile ilgili olarak mesleki yayın organlarında en az üç yayın yapmış,

             b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az %70 devamlılıkla katılmış,

             c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferansda görev almış ve en az onbeş literatür sunumu yapmış,

             olmak şartıyla; bu çalışmalarını koordinatör şef ve baştabibin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların, asistan eğitiminde bilgi ve görgülerinden faydalanılması amacıyla, ilgili klinik şefinin teklifi ve bu şefin de katılacağı Eğitim Plan ve Koordinasyon Kurulunun kararı üzerine, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde en fazla iki defa olmak üzere, başasistanlık süreleri üçer yıl uzatılabilir.

             Başasistanlık süresini tamamlamış olanların isimleri, Hastane Baştabipliklerince Bakanlığa bildirilir. Süreleri bitenler aynı veya başka bir hastaneye uzman olarak atanır."

             Madde 16- Aynı Yönetmeliğin eki (A), (B) ve (C) formları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             Madde 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 8 eklenmiştir.

             "Geçici Madde 8- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde dokuz yıl veya daha fazla başasistanlık yapmış olanlara bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıl ek süre tanınır. Bu süre uzatılamaz."

             YÜRÜRLÜK
             Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             YÜRÜTME
             Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

İLGİLİ TABLOLAR 12/08/2000 TARİH VE 24138 SAYILI RESMİ GAZETEDEDİR.