Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 27.02.1999 Sayı: 23624 (Asıl)
İçişleri Bakanlığından;
KAYMAKAM ADAYLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
 
            Madde 1- 23/3/1994 tarihli ve 21883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (B) bendine aşağıdaki (f) alt bendi eklenmiştir. 

            "A) Kaymakam Adayları; yıllık izin hakları saklı kalmak üzere normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı staj devresine tabi tutulurlar. 

            İl Merkez stajı                                               1 ay 
            Bakanlık Merkez stajı-1                               3 ay 
            Kaymakam Refikliği stajı                            1 ay 
            Mülkiye Müfettişi Refakatinde teftiş stajı   1,5 ay 
            Bakanlık Merkez stajı-2                               4 ay 
            Yurt dışı stajı                                                12 ay 
            Milli Güvenlik stajı                                         4,5 ay 
            Kaymakam Vekilliği stajı                             5 ay 
            Kaymakamlık Kursu                                     4 ay 

           Ancak, yukarıda belirtilen staj sıra ve süreleri o esnada mevcut Kaymakam Adaylarının adedi, Kaymakamsız ilçelerin adedi ve Mülkiye Müfettişlerinin teftiş dönemleri, Bakanlık merkez stajlarında Kaymakam Adaylarının yüksek lisans programına devam edecekleri kurumun çalışma takvimi ve yurt dışında uygulanacak eğitim programının başlangıç tarihlerine bağlı olarak değiştirilebilir." 

            "f) Milli Güvenlik Stajı; Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlık ve Milli Güvenlik Akademisi ile müştereken belirlenecek plan ve program dahilinde 4,5 ay süre ile Milli Güvenlik Stajına tabi tutulur. 

            Staj takvimi, planı ve programı her yıl Ocak ayında Milli Güvenlik Akademisi ile yapılacak protokol ile belirlenir." 

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.