Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.10.1999 Cumartesi Sayı: 23841 (Asıl)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından;

KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 21/10/1990 tarihli ve 20672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 7- Her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yapacak olan çiftçiler, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden izin almak zorundadır. Çiftçiler her yıl 1 Ocak- 1 Nisan tarihleri arasında bulundukları yerin en büyük mülki idare amirliğine (EK: 1) deki örneğe göre doldurulmuş bir dilekçe ile müracaat ederler. Müracaat tarihleri dışındaki çiftçi müracaatları değerlendirilmez ve kenevir ekimine izin verilmez. Dilekçede, kenevirin ekiliş amacı olan lif ve tohum ayrı ayrı belirtilir. Müracaatçıdan daha önce izinsiz kenevir ekme, esrar imal etme, dağıtma, ticaretini yapma ve kullanma suçu işleyip işlemediği konusunda Cumhuriyet Savcılığı'ndan belge getirmesi istenir. Daha önce yukarıdaki suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçlardan birini işleyenlerin müracaatları değerlendirilmez ve kenevir ekimine izin verilmez. Bilimsel araştırmalar amacıyla yapılacak olan ekimler için de tarım il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınır. Araştırma parsellerinden elde edilen kenevir ürünü ve yapılan araştırmanın sonucu hakkında tarım il veya ilçe müdürlüklerine rapor verilir."

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 8- Kenevir ekimi izni için müracaat eden üreticilerin dilekçeleri, bu iş için il veya ilçe müdürlüklerinde tutulan müracaat defterine kaydedilir ve müracaatçıya müracaatının alındığına dair bir belge verilir. 

            İl veya ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri veya ziraat teknisyenlerince müracaatçının tarlaları incelenir, tarlaların müracaat formuna uygun olup olmadığı tespit edilir ve birer krokileri çizilerek dosyalarına konulur. Söz konusu krokinin bir örneği mahallin güvenlik güçlerine gönderilir. Tarlalar, müracaat formundaki bilgilere uygun ise müracaatçıya (EK: 2) deki örneğe göre Kenevir Ekim İzin Belgesi verilir. Kenevir ekim ve üretiminden vazgeçen çiftçiler, aldıkları izin belgelerini il veya ilçe müdürlüklerine en geç 10 gün içerisinde geri verirler. 

            İl veya ilçe müdürlüklerinin kontrol etme imkanı olmayan yerlerde ekim yapmak isteyenlere ekim izni verilmez."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 10- Kenevir ekimi için izin verilen ve ekim yapılan yerler, izni veren tarım il veya ilçe müdürlüklerinin ziraat mühendisleri veya ziraat teknisyenlerince ekimden hasata kadar devamlı kontrol altında tutulur ve amaca yönelik ekim yapılıp yapılmadığı izlenir.

            Ekim bölgeleri dışında yapılan kaçak kenevir ekimleri de il ve ilçe müdürlükleriyle mahallin güvenlik güçleri tarafından birlikte izlenir ve kaçak ekimler hakkında mevzuat hükümleri uygulanır."

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "e) Bitkilerden esrar alınabilecek çiçeklenmeden tohum elde edilmesi ve havuzlamaya kadar olan dönemlerdeki kontroller çok daha hassasiyetle yapılır. Hasat sonrasında bitki artıklarından esrar elde edilmesini önlemek için kenevir bitkisinin artıkları hemen imha edilir."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğin eki (EK: 2), ekteki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                          (EK: 2)

              T.C.
              TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

              .......... İl/İlçe MÜDÜRLÜĞÜ

              KENEVİR EKİM İZİN BELGESİ

            Adı                            :
            Soyadı                      :
            Baba Adı                  :
            Doğum Yeri              :
            Kenevir Ekim Amacı:
            Ekim Miktarı (m2)    :
            Tarlanın Bulunduğu
            Köy                            :
            Mevki                         :
            Pafta No                    :
            Ada No                      :
            Parsel No                  :

            Yukarıda kimliği belirtilen ....................ya lif/tohum üretimi için yukarıda belirtilen tarlaya .....m2 kenevir ekim izni verilmiştir.

            Kontrol Elemanı                                              Daire Amiri
            Adı Soyadı                                                      Adı Soyadı
            İmza                                                                 İmza ve Mühür