vakifyon  
Resmi Gazete Tarihi: 04.06.1998 Perşembe Sayı: 23362 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından 
 
VAKIF HAYRAT TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
 
    
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, mülkiyeti vakfına veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait hayrat taşınmazların tahsisine ait esasları belirlemektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, mülkiyeti vakfına veya Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait halihazır durumu itibariyle kullanılmaya elverişli veya bakım, onarım veya restorasyonu tahsis edilecek kurum veya kuruluşça sağlanacak hayrat taşınmazları kapsar. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, 7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun ile 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösteren Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

            Meclis: Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisini, 

            Genel Müdürlük  : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünü, 

            Tahsis Komisyonu: 7044 sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun ile Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösteren Tüzüğün 6 ncı maddesine göre oluşturulan komisyonu, 

            Kurul: Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurullarını,
            Daire Başkanlığı : Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını,
            İlgili Daire Başkanlıkları: Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Emlak Dairesi Başkanlığı, Muhasebe Dairesi Başkanlığını,
            Bölge Müdürlüğü: Vakıflar Bölge Müdürlüklerini,
            Kurum ve Kuruluş: Tahsis yapılacak kurum ve kuruluşu,ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
ÖZEL HÜKÜMLER 

            TAHSİS MERCİİ 
            Madde 5- Hayrat taşınmazlardan, kadimden beri vakıf olanların tahsisinde 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 10 uncu maddesinde öngörülen merci ile 7044 sayılı Kanunla mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal edenlerin tahsisinde ise Tahsis Komisyonu yetkilidir. 

            TAHSİS SÜRESİ 
            Madde 6- 7044 sayılı Kanunla mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eden hayrat taşınmazlar için tahsis süresi azami 10 yıldır. 

            TAHSİS YAPILABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR 
            Madde 7- Hayrat taşınmazların tahsisi kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu kurum veya kuruluşlarınca tahsis talebinde bulunulmaması halinde meslek odaları ile vakıf ve derneklerce kullanılmak üzere aynı şartlarla taşınmazın bulunduğu ilin Valiliğine yapılır. 

            7044 sayılı Kanuna göre Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eden taşınmazlar ise kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir. 

            TAHSİSİ YAPILABİLECEK HAYRAT TAŞINMAZLAR 
            Madde 8- Medrese, sübyan mektebi, darülşifa, bimarhane, imaret, kütüphane ve benzeri gibi doğrudan kamunun hizmetine sunulması gereken hayrat binalar ile hayrat arsalar üzerine inşa edilmiş binalardır. 

            TAHSİS TALEPLERİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 
            Madde 9- Tahsis talepleri taşınmazın bulunduğu mahallin Bölge Müdürlüklerine yapılır. Bu başvuru üzerine Bölge Müdürlüklerince tahsisi talep edilen taşınmazın, tapu kayıtları, kütük kayıtları, halihazır durumu, ne amaçla inşa edildiği ve daha önce ne amaçla kullanıldığı, intikal şekli, nitelikleri, vakfiye şartları, tesis gayesi, onarıma ihtiyacının bulunup bulunmadığı, eski eser olup olmadığı tespit edilerek, taşınmazın son durumunu gösterir çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafları ile birlikte krokisi Genel Müdürlüğe gönderilir. 

            TAHSİS TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Madde 10- Bölge Müdürlüğünce 9 uncu maddede belirtilen hususlar Genel Müdürlüğe intikal ettirildikten sonra, tahsis talebi, taşınmazın vakfiye şartları ile tesis gayesine uygunluğu açısından değerlendirilir. Genel Müdürlükçe tahsis talebinin uygun görülmesi halinde; 

            a) Tahsis mercii kararı alındıktan sonra geçerli olmak üzere kurum ve kuruluş ile Bölge Müdürlüğü arasında tahsis şartlarını ihtiva eden ön protokol imzalanır. 

            b) Tahsis edilecek bina eski eser ise ve onarıma ihtiyacı varsa ilgili kurum ve kuruluştan yapının röleve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projelerinin hazırlattırılıp Genel Müdürlüğüne gönderilmesi istenir. Projeler Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra ilgili kurula taşınmazın bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünce gönderilir. Kurulca projelerin tasdiki halinde kurum ve kuruluşlardan keşif özetinin hazırlanması ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi istenir. 

            c) Bu işlemler yerine getirildikten sonra taraflarca imzalanan ön protokolle birlikte Daire Başkanlığınca gerekli karar alınmak üzere 7044 sayılı Kanunla vakfa intikal edenler için Tahsis Komisyonu Başkanlığına, kadimden beri vakıf olanlar için ise Vakıflar Meclisine intikal ettirilir. Vakıflar Meclisince taşınmazın tahsisine karar verilmesi halinde, Bakanlar Kurulu Kararı istihsali için Başbakanlığa teklifte bulunulur. 

            d) 7044 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğe intikal eden taşınmazlar için Vakıflar Genel Müdürünün veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Hukuk Müşaviri, Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi, Abide ve Yapı İşleri Dairesi, Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi ile Emlak Dairesi Başkanlarından oluşan Komisyondan, kadimden beri vakıf olanlar için Bakanlar Kurulundan tahsis kararı alındıktan sonra kurum ve kuruluşlar ile Bölge Müdürlüğü arasında 3 nüsha devir-teslim tutanağı ve kesin tahsis protokolü imzalanarak taşınmaz kurum veya kuruluşa teslim edilir. 

            e) Devir-teslim tutanağı ve kesin tahsis protokolünün imzalanmasını müteakip belgeler Daire Başkanlığınca ilgili Daire Başkanlıklarına gönderilir. 

            TAHSİS ŞARTLARI 
            Madde 11- Tahsis edilen taşınmazın tahsis amacı dışında kullanılmayacağı, Genel Müdürlüğün izni olmadan binada herhangi bir onarım ve tadilat yapılamayacağı, başka bir idareye devir edilemeyeceği ve benzeri gibi tahsis şartları Genel Müdürlükçe çıkarılacak talimatlarla belirlenir. 

            TAHSİSİN YENİLENMESİ 
            Madde 12- Tahsis süresi sona eren hayrat taşınmazların tahsisinin yenilenmesinde aynı yol izlenir. 

            TAHSİSİN SONA ERMESİ 
            Madde 13- Tahsis edilen taşınmazın tahsis gayesine veya tahsis şartlarına aykırı kullanılması halinde 15 gün içinde aykırılığın giderilmesi tahsis yapılandan tebligat yolu ile istenir. Bu müddet içinde aykırılığın giderilmediği veya tekrarı halinde tahsis kararının iptali hususunda kadimden beri vakıf olanlar için gerekli karar alınmak üzere Başbakanlığa, 7044 sayılı Kanunla vakfa intikal edenler için ise gerekli karar alınmak üzere Tahsis Komisyonuna talepte bulunulur. 

            DENETİM 
            Madde 14- Tahsis edilen taşınmazın tahsis kararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetim yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.