Askeri Emniyet Mevzuatı

 

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2002 Salı Sayı: 24707 (Asıl) 

Bakanlar Kurulundan: 
 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

KARAR SAYISI: 2002/3814

 

       

             Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 8.1.2002 tarihli ve 014317 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 15.2.2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

K.DERVİŞ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı V.

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Dr.R.DOĞRU

Devlet Bakanı

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve

İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

A.K.TANRIKULU

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

M.YILMAZ

Çevre Bakanı V.

 

 

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

             Madde 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (c), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "c) Hizmet Bölgesi, (Ek-1) haritada belirtilen iki ana bölgeyi,

             d) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve (Ek-2)'de gösterilen il ve ilçeler grubunu,

             e) Zorunlu Bölge, ikinci hizmet bölgesini,

             f) Zorunlu Hizmet Süresi, iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,"

 

             Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.

             Bu Yönetmeliğe ekli haritada (Ek-1) ana bölgeler, (Ek-2) cetvelde de alt bölgeler gösterilmiştir."

 

             Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 7- Personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

             a) Personel, kendisinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu yer ile eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu ya da nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamaz.

             b) Atandığı ilde (a) bendinde belirtilen durumdaki bir kimse ile evlenen personelin, yer değiştirmesini gerektiren başka bir sebep olmadıkça en geç üç yıl içinde atama istek formu doldurtularak bulunduğu il dışında bir yere ataması yapılır.

             c) Son genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu beşyüz bini aşan şehirler için (a) ve (b) bentleri hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, o ilin ilçelerinden birinin nüfusuna kayıtlı veya doğduğu yer ise o ilçeye atanamazlar.

             d) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az 5 yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı İl Valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır."

 

             Madde 4-  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Merkezce yapılacak atama ve yer değiştirmeler ile il içinde yapılacak atama ve yer değiştirmelerde, personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık ve diğer özel durumlarını (çalışma, öğrenim vb.) belgelendirmeleri halinde, bu durumları, hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde dikkate alınır."

             Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 11- Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir."

 

             Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 13- Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olanların ilk ataması öncelikle birinci bölgeye yapılır.

             Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle çevik kuvvet birimlerine veya koruma hizmetlerine yapılır.

             Polis Akademisinden mezun olan komiser yardımcıları ile Polis Meslek Yüksek Okullarından mezun olanlar, 7 nci madde hükmü ile teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti saklı kalmak kaydıyla,

             a) Kadro, hizmet ve ihtiyaca göre tespit olunacak bölgelere ve görevlere kura usulü ile atanırlar. Kura çekmede, Yönetmelikte atanamayacağı belirtilen yerlerden birini çeken personele yeniden kura çektirilir. Devlet memurlarıyla evli polis memurları için kura çekilen yerler Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Ayrıca, kura çekimini müteakip 24 saat içinde aralarında anlaşarak yer değiştirmek isteyenlerin beyanları alınmak suretiyle yer değişikliği yapılabilir.

             b) Polis Akademisini veya Polis Meslek Yüksek Okullarını derece ile bitirenlerin %5'i birinciden başlamak üzere, atanacakları yerleri gösteren listedeki yerlerden istedikleri yerlere atanırlar. Ancak, bu sayı, adı geçen öğretim kurumlarını bir öğrenim döneminde bitirenlerin sayısı ne olursa olsun 10 kişiyi geçemez.

             Yukarıda belirtilen kurumlardan o dönemde mezun olanların sayısı 50 kişiden az ise, yalnız okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kuraya dahil edilmez ve atamaları yukarıdaki hükümlere göre yapılır."

 

             Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 17- Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.

             Zaman dışı atamaya esas belgeler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Bu kapsamdaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir."

 

             Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 18- Atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre bilgisayardan yararlanılarak yapılır.

             İkinci bölgeye atanacakların isimleri emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel hariç, Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölge hizmetlerini o yıl tamamlayacak olanların en az %50 fazlasıyla tespit edilir.
             Personel Daire Başkanlığı, her yıl Nisan ayı sonuna kadar o yılın yer değiştirme planlarını hazırlar."

 

             Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.

             "l) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi,

             m) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde."

 

             Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 21- Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgeler (Ek-1)'deki haritada gösterilmiştir.

             Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar (Ek-2)'deki cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il/ilçe merkezinin hizmet süresi kadardır."

 

             Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 23- Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;

             a) Birinci bölgenin;

             A- Alt bölgesine girenler  10 yıl,

             B- Alt bölgesine girenler   8 yıl,

             C- Alt bölgesine girenler   7 yıl,

             D- Alt bölgesine girenler   6 yıl,

             E- Alt bölgesine girenler   5 yıl,

             F- Alt bölgesine girenler   4 yıl,

             G- Alt bölgesine girenler   3 yıl,

 

             b) İkinci bölgenin;

             A- Alt bölgesine girenler   4 yıl,

             B- Alt bölgesine girenler   3 yıl,

             C- Alt bölgesine girenler   2 yıldır.

 

             Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır.

             Personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur.

             Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır."

             Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması

             Madde 24- İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.

             İkinci bölgeye bir defadan fazla atanacak olanların sırası bu bölgeden önceki dönüş yılları ve sicil numaraları esas alınarak yapılır.

             Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır.

             İkinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyen polis memurlarının müracaatları halinde, en az beş yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır."

 

             Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması

             Madde 26- Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir."

 

             Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar

             Madde 27- İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim'den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.

             1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır."

 

             Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İkinci Bölgede hizmet yapma sırası gelen personelden, kalması veya tayin edilmesinde yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar teklif yapılabilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgeye ataması yapılacakların %5'ini geçemez.

             Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme teklifi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için üçüncü, ikinci bölgeden birinci bölgeye dönecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz."

             Madde 16- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır."

 

             Madde 17- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 38- Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.

             Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.

             Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir."

 

             Madde 18- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler."

 

             Madde 19- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 40- Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir."

 

             Madde 20- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 43- Aşağıda belirtilen hallere ait süreler personelin bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.

             a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler,

             b) Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,

             c) İkinci bölgedeki personelden, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreler,

             d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.
             e) Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler,"

 

             Madde 21- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 44- Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.

 

             Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;

             a) Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,

             b) Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,

             c) Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması,

             şartı aranır.

 

             Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;

             a) Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması,

             b) 7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,

             c) Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,

             d) İkinci bölge hizmetini tamamlamış olması,

             şarttır."

 

             Madde 22- Aynı Yönetmeliğin 10, 15, 32, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 41 ve 45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yapmamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler.

             Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan illerde görev yapmakta olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süresini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

 

             Yürürlük

             Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme
             Madde 24-
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.