Bakanlıklar Mevzuatı           
Resmi Gazete Tarihi: 22.02.1999 Pazartesi Sayı: 23619 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından;
 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARIN ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 
    
 BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatındaki daimi temsilci yardımcısı, ticaret başmüşaviri, ticaret müşaviri, ticaret ataşesi ve ticaret müşavir yardımcısı kadrolarına atanacak memurların seçimi ve atamalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

            KAPSAM 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, Dış Ticaret Müsteşarlığı merkez ve yurtdışı teşkilatı kadrolarında çalışan personeli kapsar. 

            HUKUKİ DAYANAK 
            Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

            Yurt dışı teşkilatı: Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışında görev yapan ve dış temsilcilik niteliğini taşıyan bütün temsilciliklerini, 

            Misyon şefi: Büyükelçilikte Büyükelçi'yi, Daimi Temsilciliklerde Daimi Temsilci'yi, Başkonsolosluklarda Başkonsolos'u veya bunların bulunmaması halinde ilgili temsilcilikte bu görevleri vekaleten yürüten görevliyi, 

            Daimi Temsilci Yardımcısı: Dış Ticaret Müsteşarlığı kadrolarından, ülkemizin yurt dışı teşkilatlarındaki Daimi Temsilciliklerde sürekli olarak görevlendirilen ve Daimi Temsilci Yardımcısı kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli, 

            Ticaret Başmüşaviri: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler bünyesindeki yurt dışı teşkilatlarından, Ticaret Müşavirliklerinde sürekli görevle bulunan ve diplomatik statüyü haiz personeli, 

            Ticaret Müşaviri: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler bünyesindeki yurt dışı teşkilatlarından, Ticaret Müşavirliklerinde sürekli görevle bulunan ve diplomatik statüyü haiz personeli, 

            Ticaret Ataşesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Başkonsolosluklar bünyesindeki yurtdışı teşkilatlarından, Ticaret Ataşeliklerinde sürekli görevle bulunan ve diplomatik statüyü haiz personeli, 

            Ticaret Müşavir Yardımcısı: Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Büyükelçilikler nezdinde akredite olan yurt dışı teşkilatlarından, Ticaret Müşavirliklerinde sürekli görevle bulunan, Ticaret Müşavirlerinin yardımcısı konumundaki diplomatik statüyü haiz personeli, 

            Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu: Dış Ticaret Müsteşarlığı yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin tesbiti amacıyla Müsteşarlıkça oluşturulan komisyonu ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME ESASLARI 

            GENEL ŞARTLAR 
            Madde 5- Dış Ticaret Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcısı, Ticaret Başmüşaviri, Ticaret Müşaviri, Ticaret Ataşesi ve Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; 

            a) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen dallarda en az dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, 

            b) İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden veya Müsteşarlıkça tespit edilecek dış ticaret ilişkilerimizde geçerli yabancı dillerden birini bilmek, 

            c) Müsteşarlık merkez teşkilatı birimlerinde askerlik hizmeti hariç en az üç yıl fiilen görev yapmış olmak, (Ancak Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdürler için bu süre şartı aranmaz.) 

            d) Müsteşarlıkça yurt dışında lisansüstü öğrenime gönderilenler için, eğitimden döndükleri tarihten itibaren Müsteşarlık merkez teşkilatı birimlerinde fiilen iki yıl görev yapmış olmak, 

            e) Son üç yıl içinde olumlu sicil almış olmak ve özlük dosyasında yurt dışı görev yapmasına engel olan herhangi bir olumsuz kayıt ve kanaat bulunmamak, şarttır. 

            Bu kadrolara yapılacak atamalarda, Dış Ticaret Uzmanı unvanını haiz Daire Başkanı, Dış Ticaret Uzmanı unvanını haiz Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Kontrolörü veya üstü görevlerde asaleten bulunmak tercih sebebidir. 

            Ancak, bu nitelikleri taşımak, mutlaka yurtdışı göreve atanmayı gerektirmez. 

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 132 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sözü edilen cezaları almış olanlar Müsteşarlığın yurt dışı kadrolarına atanamazlar. 

            ÖZEL ŞARTLAR
            Madde 6- Dış Ticaret Müsteşarlığının yurtdışı teşkilatındaki; 

            a) Daimi Temsilci Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı veya Genel Müdür kadrolarında asaleten görev yapmış olmak, 

            b) Ticaret Başmüşaviri kadrolarına atanabilmek için; Genel Müdür Yardımcısı veya daha üst unvanlı kadrolarda asaleten görev yapmış olmak, şarttır. 

            Genel Müdür Yardımcısı veya daha üst unvanlı kadrolarda asaleten görev yapmış olanlar hariç olmak üzere, ilk defa yurtdışı göreve atanacakların atamaları Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrolarına yapılır. 

            YABANCI DİL SINAVI 
            Madde 7- Yurt dışına sürekli görevle atanacak personel İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden veya Müsteşarlıkça belirlenecek, dış ticaret ilişkilerimizde geçerli yabancı dillerin birinden sınava tabi tutulur. 

            YABANCI DİL SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME 
            Madde 8- Yabancı dil düzeyinin saptanmasında, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 2 nci maddesine göre çıkarılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslar çerçevesinde, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından alınan sonuçlar esas alınır. Bu sınavlarda en az (C) seviyesinde puan alanlar başarılı sayılır. Geçerlilik süresi dolmuş olan yabancı dil belgeleri dikkate alınmaz. 

            MESLEKİ NİTELİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Madde 9- Yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin, yurt dışı teşkilatında hizmetin gerektirdiği mesleki niteliklerinin tespiti için Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunca, bu Yönetmeliğe ekli "Mesleki Nitelik Değerlendirme Formu (EK-1)"ndaki puanlama sistemi uygulanır. Bu puanlamaya göre sıralanan personelin atanabilecekleri yurt dışı teşkilatındaki görev yerleri ise bu Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki esaslara göre Komisyon tarafından belirlenir. 

            BAŞVURU 
            Madde 10- Her tayin döneminden önce, o dönem için yurt dışı sürekli görevle atama yapılabilecek görev yerleri ile kadrolar bir genelge ile personele duyurulur. 

            Yurt dışı sürekli göreve atanmak isteyen personel, varsa mesleki performansları ve daha verimli bir çalışma yapabilmesi hususlarındaki makul ve haklı isteklerine dayanan yurt dışı görev yeri konusundaki 5 tercihini belirten gerekçeli bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığı'na başvururlar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV PERSONEL SEÇİM KOMİSYONU VE YURT DIŞINA ATANMA 

            YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV PERSONEL SEÇİM KOMİSYONUNUN KURULUŞU 
            Madde 11- Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu, Dış Ticaret Müsteşarı başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarın görevlendireceği bir Genel Müdür ve Personel Dairesi Başkanından oluşur. 

            Komisyonun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir. 

            KOMİSYONUN GÖREVLERİ 
            Madde 12- Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun görevleri şunlardır: 

            a) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre mesleki niteliklerinin değerlendirmesini yapmak, 

            b) Ülkemizle olan ticari ilişkilerinin önemini de dikkate alarak, gerektiğinde ticari ilişkilerimizdeki gelişmelere paralel olarak revize etmek kaydıyla yurt dışı teşkilatımızdaki merkezlerin öncelik sıralamasını tespit etmek ve bu merkezlerde görev yapmak için gerekli olan yabancı dilleri belirlemek, 

            c) Öncelik sıralamasına göre tespit edilen merkezlere atanacak adayları, yabancı dil bilgisi, bu Yönetmeliğin 5, 6 ve 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınmak suretiyle başarı sırasına göre belirlemek, 

            d) Müsteşarlık Disiplin Kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görevde olumsuz sicil alan ya da atandığı görevde yetersiz olduğu tespit edilen personelin süresinden önce geri çekilmesini Müsteşarlığa önermek, 

            e) Hizmetin gerektirdiği hallerde yurt dışı görev süresinin en çok bir yıla kadar uzatılmasını Müsteşarlığa önermek. 

            ATAMA 
            Madde 13- Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görev yerleri ile birlikte belirlenen adaylar Müsteşarlıkça yurt dışı sürekli göreve atanmak üzere teklif edilirler. 

            YURTDIŞINDA GÖREV SÜRESİ 
            Madde 14- Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak yurt dışı görevlere atananların yurt dışı görev süresi üç yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı'nın onayı ile en çok bir yıla kadar uzatılabilir. 

            İki yıldan önce başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde de yukarıdaki hüküm uygulanır. Ancak, iki yıldan sonra başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde, yeni görev yerinde görev süresi iki yıldır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            MERKEZDE GÖREV SÜRESİ 
            Madde 15- Tekrar yurt dışı göreve atanabilmek için, son yurt dışı görevden dönüş tarihinden itibaren, en az daha önce yurt dışı teşkilatındaki son görevinde çalışılan süre kadar merkez teşkilatında çalışmış olmak şarttır. Ancak Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdürler için bu süre şartı aranmaz. 

            Her ne mazeretle olursa olsun, görev süresini tamamlamadan kendi isteği ile merkeze alınan memurlar ile bulundukları yurt dışı görevlerinde kusuru görülerek veya yetersiz olduğu Komisyon kararıyla tespit edilerek merkeze alınan memurlar, haklarında yapılabilecek disiplin kovuşturması saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin 5/c ve 14 üncü maddelerinde belirtilen sürelere ek olarak 2 yıl daha merkezde görev yapmadan dış göreve atanamazlar. 

            Ancak, bulunduğu ülkedeki Misyon Şefliği'nce tam teşekküllü ve yetkili sağlık kuruluşu olduğu kabul edilen sağlık merkezlerince verilen heyet raporu ile göreve devamının sağlık açısından mümkün olamayacağı belirlenen personel bu hükme tabi değildir. 

            GÖREVE BAŞLAMAMA 
            Madde 16- Memurlar atandıkları yurtdışı görevlere tebliğ edilen tarih itibarıyla gitmekle yükümlüdürler. Görev yerine gitmeyen memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

            BU YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR 
            Madde 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 6/12/1982 tarihli ve 8/4845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT 
            Madde 18- 7/12/1995 tarihli ve 22486 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER 

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın ilan edildiği tarihe kadar geçecek süre içinde yapılacak yurtdışı atamalarında, geçerli Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı belgesi bulunmayan personelin yabancı dil sınavları, Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu tarafından yapılır. Yapılacak sınavlarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanlama sistemi esas alınır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME
            Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür. 
 

MESLEKİ NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU
  
1) Müsteşarlıktaki Hizmet Süresi PUAN
-5 (dahil) yıla kadar  
-6-10 (dahil) yıla kadar   
-11-20 (dahil) yıla kadar   
-21-25 (dahil) yıla kadar   
-26-30 (dahil) yıla kadar   
-31 yıl ve yukarısı 
 
10  
15  
10  
 
3
2) Yurtdışı Görev Sayısı  PUAN
-İlk kez atanacak olanlar   
-1 kez görev yapmış olanlar   
-2 kez görev yapmış olanlar   
-3 kez görev yapmış olanlar   
-4 kez görev yapmış olanlar 
20  
15  
10  
 
5
3) Yöneticilik Deneyimi  PUAN
-Müsteşar   
-Müsteşar Yardımcısı   
-Genel Müdür, Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı,   
-Müsteşarlık Müşaviri, 1. Hukuk Müşaviri,   
-Müstakil Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı   
-Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri   
-Şube Müdürü, Başkontrolör   
-Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Kontrolörü 
20  
18  
16  
14  
12  
10  
 
5
4) Olumlu Sicil ve Kanaat  PUAN
1) Merkezdeki Son 3 Yıllık Sicil Notu Ortalaması   
    -Çok iyi   
    -İyi   
    -Orta   
2) Yurtdışı Sürekli Görevlerdeki Sicil Notları Ortalaması   
    -Çok iyi   
    -İyi   
    -Orta   
     Toplam Puan= ((1) + (2))/2 
  
 
 
 
  
 
 
1
5) Temsil Yeteneği  PUAN
             Bu bölümde Komisyon Üyeleri adaylara, görevin gerektirdiği temsil  yetenekleri ve varsa adayın daha önceki yurtdışı görevlerde amirlerinden  
almış olduğu tezkiyeleri dikkate alarak 15 tam puan üzerinden puan   
verirler. 
1-15
6) Yabancı Dil Bilgisi  PUAN
1. Dil   
    -A Seviyesi   
    -B Seviyesi   
    -C Seviyesi   
2. Dil   
    -A Seviyesi   
    -B Seviyesi   
    -C Seviyesi 
  
15  
10  
 
  
 
 
3
  

            AÇIKLAMALAR 
            a) Nihai değerlendirme puanı, Mesleki Nitelik Değerlendirme Formunda yeralan altı kategorinin her biri için belirlenen puanların toplamından oluşur. 

            b) Hizmet süresinin hesaplanmasında, personelin Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda geçen hizmet süreleri esas alınır. Bir tam yılın altında kalan hizmet süreleri değerlendirmeye alınmaz. 

            c) Yöneticilik Deneyimi kategorisine ilişkin değerlendirmeler, personelin yurt dışı atamanın yapılacağı tarihteki görev unvanlarına göre yapılır. 

            d) Olumlu Sicil ve Kanaat kategorisinde değerlendirmeye esas olacak puanın belirlenmesinde, daha önce yurt dışı sürekli görevde bulunmamış olan personel için, merkezdeki son üç yıllık sicil notu ortalaması esas alınır.