Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 16.02.1999 Salı Sayı: 23613 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından; 
 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN YÖNETMELİK 
    
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığının Programcı ve Çözümleyici kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak giriş sınavlarının esas ve usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

            HUKUKİ DAYANAK 
            Madde 2- Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin değişik (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR 
            Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 
            Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını, 
            Müsteşar  : Hazine Müsteşarını, 
            Personel Dairesi Başkanlığı: Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığını, 
            Bilgi İşlem Merkezi : Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Bilgi İşlem Merkezini, 
            Sınav Kurulu : Programcı ve/veya Çözümleyici kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak Giriş Sınavı Kurulunu 

            ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
SINAV KURULU 

            SINAV KURULUNUN TEŞKİLİ 
            Madde 4- Müsteşarlıktaki Programcı veya Çözümleyici kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak giriş sınavı, bir Sınav Kurulu tarafından yapılır. Sınav Kurulu, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Bilgi İşlem Merkezinden sorumlu Ekonomik Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı ile bir Daire Başkanı ve Personel Dairesi Başkanından oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye Müsteşar tarafından belirlenir. 

            SEKRETERYA HİZMETLERİ 
            Madde 5- Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI VE ATANMA 

            PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI 
            Madde 6- Müsteşarlıktaki Programcı veya Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için, Müsteşarlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. 

            Giriş sınavına katılabilmek için; 
            a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak, 

            b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde, Programcı sınavına katılacaklar için 30, Çözümleyici sınavına katılacaklar için 35 yaşını doldurmamış olmak, 

            c) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

            d) Yeterli düzeyde mesleki İngilizce bilmek gereklidir. 

            Müsteşarlık, bu maddenin (c) bendinde belirtilen öğretim kurumlarının fakülte veya bölümlerini ihtiyaca göre tespit edebilir ve bunlar duyuruda yer alır. 

            PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
            Madde 7- Sınava katılacaklarda aranacak şartlar, sınav konuları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve yeri ile öğrenim dalları gibi hususlar, sınav tarihinden en az 45 gün önce, Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden birinde duyurulur. 

            Adayların başvuru ve kayıt süreleri, sınav tarihinden en az 20 gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir ve bu hususlar duyuru içinde yer alır. 

            PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 
            Madde 8- Giriş sınavına katılmak isteyenler; Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri iş talep formu ve aday formu ile birlikte, 

            a) 4,5x6 ebadında iki adet fotoğraf, 

            b) Yüksek öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ile Personel Dairesi Başkanlığına başvururlar. 

            Yukarıda belirtilen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç, giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi ve saatinde teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

            Aday formunda, adayın; adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Formdaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları yazılı olarak bildirilir. 

            Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir; 

            1) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı sureti, 

            2) Tam teşekküllü Devlet hastahanelerinin birinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu, 

            3) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti, 

            4) 4,5x6 ebadında dört adet fotoğraf, 

            5) Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan sabıka kaydı belgesi, 

            6) Kendi el yazısı ile yazılmış; doğum tarihi ve yeri, ana ve babasının adları ile meslekleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptıkları okulların adları, yerleri, bu okulları bitirme tarihleri, varsa başvuru tarihine kadar çalıştığı bütün işyerlerinin adı ve adresi, çalıştığı süre, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, mesleği ve adresini içeren özgeçmişi. 

            Bu belgeleri ibraz etmeyenler sözlü sınava alınmazlar. 

            GİRİŞ SINAVI 
            Madde 9- Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. 

            YAZILI SINAV 
            Madde 10- Giriş sınavının birinci aşamasında, 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi çerçevesinde yazılı olarak genel kültür ve yetenek ölçme sınavı yapılır. Bunun dışında, temel bilgisayar yazılımı ve donanımı ile uygulama geliştirme araçları, veri tabanı yönetim sistemleri ve ağ teknolojileri gibi konularda mesleki bilgi sınavı yapılır. Ayrıca, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yeni sınav konuları eklenebilir. 

            Programcı ve Çözümleyici sınavları ayrı sınavlar halinde yapılır. 

            Yazılı sınav klasik usulde veya test uygulaması şeklinde yapılabilir. 

            Yazılı sınav soruları, Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanır veya yazılı sınav adıgeçen Merkeze yaptırılır. 

            YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
            Madde 11- Yazılı sınavda değerlendirme bölümler itibarıyla mesleki bilgi 60, mesleki İngilizce 20, genel kültür ve yetenek ölçme 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 

            Her biri 100 tam puan üzerinden olmak kaydıyla; mesleki bilgi, mesleki İngilizce, genel kültür ve yetenek ölçmeden en az 70'er puan alamayan adaylar genel değerlendirmeye dahil edilmezler. 

            YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
            Madde 12- Müsteşarlık, yazılı sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının alınış tarihinden itibaren 15 gün içinde sınava katılanlara bir yazı ile bildirir. 

            SÖZLÜ SINAV 
            Madde 13- İkinci aşamada, yazılı sınavda başarılı olanların, sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önceden adaylara yazılı bildirim ile, sözlü sınav çağrısı yapılır. 

            Sınav Kurulu üyelerinin her bir aday için, yazılı sınava tabi oldukları konularda bilgilerini ölçerek ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarını da gözönüne alarak ayrı ayrı verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır. 

            SINAV NOTU, DERECELENDİRME VE SINAV SONRASI İŞLEMLER 
            Madde 14- Sınav Kurulu, adayların, yazılı sınav sonucu aldıkları not ile sözlü sınav sonucu aldıkları notun aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Programcı ve Çözümleyici adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden beş gün içinde Müsteşarlık Makamına teslim eder. 

            Sınavda başarılı olanlar; almış oldukları puanlar esas alınarak ilan edilir ve sınav kesin sonuçları, sınava katılan tüm adaylara 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir. Müsteşarlık, gerekli gördüğü durumlarda yedek liste belirleyebilir. 

            Giriş sınavına iki defa katılmak suretiyle, başarılı olamayanlar tekrar sınav hakkından yararlandırılmazlar. 

            PROGRAMCI VEYA ÇÖZÜMLEYİCİ OLARAK ATANMA 
            Madde 15- Giriş sınavını kazananların, Programcı veya Çözümleyici kadrolarına atanmaları için, Müsteşarlıkça kendilerine gönderilen sınav kesin sonucu yazısında yeralan atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin süre içinde Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmaları gereklidir. 

            Atama işlemlerinin yapılması için, Müsteşarlıkça kendilerine gönderilen sınav kesin sonucu yazısında yeralan atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda  bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. 

            Giriş sınavını kazananların Programcı veya Çözümleyici boş kadrolarına atamaları başarı sırasına göre yapılır. 

            ADAYLIK DÖNEMİ 
            Madde 16- Programcı ve Çözümleyicilerin, temel ve hazırlayıcı eğitimden sonra bilgi işlem hizmeti veren Daire Başkanlıklarında adaylık süresi altı aydır. 

            Programcı ve Çözümleyicilerin çalışmaları, bilgileri ve genel davranışları, çalıştığı her Daire için ayrı ayrı değerlendirilerek, birim amiri tarafından Müsteşarlık Makamına rapor edilir. 

            Bu rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı görülen Programcı ve Çözümleyicilerin asaleti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde, Müsteşarlık Makamının Onayı ile tasdik edilir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            PROGRAMCI KADROSUNDAN ÇÖZÜMLEYİCİ KADROSUNA ATANMA 
            Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerine göre Programcı kadrosuna atanmış olan personelin Çözümleyici kadrosuna atanabilmesi için; Müsteşarlıkta, Programcı kadrosunda en az üç yıl görev yapmış olması, son üç yıldaki sicillerinin olumlu olması, bu süre içerisinde Müsteşarlıkta kullanılan bilgisayarların; işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, uygulama geliştirme araç ve programlama dilleri gibi konulardan en az birinin kullanıldığı bir projede çalışmış ve başarılı olduğunun proje yöneticisi tarafından belirlenmiş olması, birim amirinin teklifi ve Müsteşarlık Makamının Onayı gereklidir. 

            PROGRAMCI VEYA ÇÖZÜMLEYİCİ KADROLARINA YENİDEN ATANMA 
            Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerine göre Programcı veya Çözümleyici kadrosuna atanıp da asaleti tasdik edildikten sonra Müsteşarlıktaki görevinden kendi isteğiyle çekilen veya çekilmiş sayılanların yeniden atanmak istemeleri halinde, boş kadro bulunmak şartıyla, haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

            BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR 
            Madde 19- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ve 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 

            Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşarlık kadrolarında istihdam edilen personel ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendine göre ilgili Bakan onayı ile istihdam edilen sözleşmeli personelden, bu Yönetmelik hükümlerine göre açılacak sınavlara girebilecek olanlar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen yaş şartından muaftırlar. 

            Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşarlıkta Programcı ve Çözümleyici kadrolarında görev yapanların bu Yönetmelikle kazanılan hakları saklıdır. 

            Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşarlıkta Programcı kadrosunda görev yapanlardan Çözümleyici kadrolarına atanmak isteyenler için, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen, Müsteşarlıkta, Programcı kadrosunda en az üç yıl görev yapmış olma şartı aranmaz. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.