Bakanlıklar Mevzuatı           
Resmi Gazete Tarihi: 27.02.1999 Cumartesi Sayı: 23624 (Asıl) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından; 
 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
    
            Madde 1- 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Bu Yönetmelikle verilen görevlerin usulüne uygun olarak yürütülmemesinden ve sicil raporlarının zamanında ilgili birime teslim edilmemesinden meydana gelen her türlü maddi ve manevi kayıplardan sicil amirleri; bu Yönetmeliğin takibinden ise Personel Dairesi Başkanlığı görevli ve sorumludur." 

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin eki Sicil Amirleri Listesinin; "(A) MERKEZ TEŞKİLATI" bölümünün 2 no.lu sırasının (c) ve (d) bentleri, 3 no.lu sırasının (b) ve (d) bentleri, 4 no.lu sırasının (d) bendi, 5 no.lu sırasının (d) bendi, 6 no.lu sırasının (b) bendi, 7 no.lu sırasının (b) bendi ve 8 no.lu sırası ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı bölümün 6 no.lu sırasına ekteki (c) bendi ilave edilmiş; "(B) TAŞRA TEŞKİLATI" bölümünün 1 no.lu sırasının (a) ve (b) bentleri, 2 no.lu sırasının (a) ve (b) bentleri, "(C) YURT DIŞI TEŞKİLATI" bölümü ekteki şekilde değiştirilmiş; "(E) BAĞLI KURULUŞ" bölümüne ekteki (d) ve (e) bentleri ilave edilmiştir. 

            Madde 3- Bu Yönetmelik, 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 
HAKLARINDA SİCİL RAPORU DÜZENLENECEK MEMURLAR I. SİCİL AMİRİ II. SİCİL AMİRİ III. SİCİL AMİRİ
A) MERKEZ TEŞKİLATI 
2. GENEL MÜDÜRLÜKLER 
"c) Genel Müdürlük Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar Yardımcısı"
"d) Genel Müdürlük Emrinde Çalışan Diğer Personel Genel Müdürlük Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür" 
3. BANKALAR YEMİNLİ   
MURAKIPLARI KURULU BAŞKANLIĞI
"b) Bankalar Yeminli Başmurakıbı ve Bankalar Yeminli Murakıbı Kurul Başkanı Müsteşar  Devlet Bakanı" 
"d) Kurul Emrinde Çalışan Diğer Personel Kurul Başkanı Yardımcılığı Görevini Yürüten Bankalar Yeminli Başmurakıbı veya Bankalar Yeminli Murakıbı Kurul Başkanı Müsteşar" 
4. HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU BAŞKANLIĞI
"d) Kurul Emrinde Çalışan Diğer Personel Kurul Başkan Yardımcılığı Görevini Yürüten Hazine Başkontrolörü veya Hazine Kontrolörü Kurul Başkanı Müsteşar"
5. SİGORTA DENETLEME
KURULU BAŞKANLIĞI 
"d) Kurul Emrinde Çalışan Diğer Personel Kurul Başkanı Yardımcılığı Görevini Yürüten Sigorta Denetleme Uzmanı veya Aktüer Kurul Başkanı Müsteşar"
6. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
"b) Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Devlet Bakanı" 
"c) Müşavirlik Emrinde Çalışan Diğer Personel  Hukuk Müşaviri (Kıdemli) I. Hukuk Müşaviri" 
7. MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLERİ 
"b) Müsteşarlık Müşavirliği Bürosu Personeli  Müsteşarlık Müşaviri (Kıdemli) Müsteşar" 
8. MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI 
"a) Daire Başkanı Bağlılık Durumuna Göre Müsteşar Yardımcısı veya Müsteşar  Bağlılık Durumuna Göre Müsteşar veya Devlet Bakanı
b) Şube Müdürü, Hazine Uzmanı, Başkan Yardımcılığı Görevini Yürüten Şube Müdürü/Hazine Uzmanı Daire Başkanı Bağlılık Durumuna Göre Müsteşar Yardımcısı veya Müsteşar     -
c) Başkanlık Emrinde Çalışan Diğer Personel Başkan Yardımcılığı Görevini Yürüten Şube Müdürü/Hazine Uzmanı Daire Başkanı Bağlılık Durumuna Göre Müsteşar Yardımcısı veya Müsteşar
d) Daire Tabibi ve Diş Tabibi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Bağlılık Durumuna Göre Müsteşar Yardımcısı veya Müsteşar    -
e) Tabiplik Emrinde Çalışan Diğer Personel Daire Tabibi veya Diş Tabibi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Bağlılık Durumuna Göre Müsteşar Yardımcısı veya Müsteşar"
B) TAŞRA TEŞKİLATI
1. KAMBİYO MÜDÜRLÜKLERİ
"a) Kambiyo Müdürü Vali Müsteşar     -"
"b) Kambiyo Müdür Yardımcısı Kambiyo Müdürü Vali Müsteşar"
2. BORSA KOMİSERLİĞİ
"a) Borsa Komiseri Vali Müsteşar -" 
"b) Borsa Komiser Yardımcısı Borsa Komiseri Vali Müsteşar"
C) YURTDIŞI TEŞKİLATI
1. DAİMİ TEMSİLCİLİKLER NEZDİNDE
"a) Müsteşarlık Kadrosundaki Daimi Temsilci Yardımcısı veya Ekonomi Başmüşaviri veya Ekonomi Müşaviri (Yönetici) veya Ekonomi Müşaviri veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı (Yönetici) Daimi Temsilcisi Müsteşar Devlet Bakanı
b) Ekonomi Müşaviri (Ekonomi Müşavirinin bulunduğu yerde Ekonomi Başmüşaviri veya Ekonomi Müşaviri (Yönetici) bulunması halinde) veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı ve Diğer Personel Müsteşarlık Kadrosundaki Daimi Temsilci Yardımcısı veya Ekonomi Başmüşaviri veya Ekonomi Müşaviri (Yönetici)   
veya Ekonomi Müşaviri veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı (Yönetici)
Daimi Temsilci Müsteşar 
2. BÜYÜKELÇİLİKLER NEZDİNDE
a) Ekonomi Başmüşaviri veya Ekonomi Müşaviri (Yönetici) veya Ekonomi Müşaviri veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı (Yönetici) Büyükelçi Müsteşar Devlet Bakanı
b) Ekonomi Müşaviri (Ekonomi Müşavirinin bulunduğu yerde Ekonomi Başmüşaviri veya Ekonomi Müşaviri (Yönetici) bulunması halinde) veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı ve Diğer Personel Ekonomi Başmüşaviri veya Ekonomi Müşaviri (Yönetici) veya Ekonomi Müşaviri veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı (Yönetici) Büyükelçi Müsteşar
3. BAŞKONSOLOSLUKLAR NEZDİNDE 
a) Ekonomi Müşaviri (Yönetici)veya Ekonomi Müşaviri veya Ekonomi Ataşesi (Yönetici) veya Ekonomi Ataşesi veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı (Yönetici) Başkonsolos Müsteşar Devlet Bakanı
b) Ekonomi Müşaviri (Ekonomi Müşavirinin bulunduğu yerde Ekonomi Müşaviri (Yönetici) bulunması halinde) veya Ekonomi Ataşesi (Yalnızca Ekonomi Ataşesinin (Yönetici)bulunması halinde) veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı ve Diğer Personel  Ekonomi Müşaviri (Yönetici) veya Ekonomi Müşaviri veya Ekonomi Ateşesi (Yönetici) veya Ekonomi Ataşesi veya Ekonomi Müşavir Yardımcısı (Yönetici) Başkonsolos Müsteşar" 
E) BAĞLI KURULUŞ 
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
"d) Şube Müdürü ve Atölye Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür"
"e) Diğer Personel Şube Müdürü veya Atölye Müdürü Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı