Askeri ve Emniyet Mevzuatı              
Resmi Gazete Tarihi: 25.12.1991 Çarşamba Sayı: 21092 (Asıl) 
Bakanlar Kurulundan : 
 
MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI SAVUNMA ÖDEVİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
Karar Tarihi  :12/12/1991 
Karar Sayısı :91/2492 

            3/10/1945 tarihli ve 3/3169 sayılı Kararnameye ektir. 

            Ekli “Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı’nın 28/11/1991 tarihli ve KANUN: 1991/350 sayılı yazısı üzerine, 7/8/1944 tarihli ve 4654 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
Başbakan 
 
MEMLEKET İÇİ DÜŞMANA KARŞI SİLAHLI SAVUNMA ÖDEVİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 


            Madde 1- 3/10/1945 tarihli ve 3/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memleket içi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 3- Vali ve kaymakam, bölgeleri içinde bulunan ve 4 üncü maddede belirtilen gruplardaki ödevlilerin yoklama, celp, muayene ve seçimlerini yaptırarak kimliklerini tespit ettirip, bunları örneğine göre iki nüsha cetvele yazdırırlar. Bu cetveller valilikçe onaylanır ve cetvellerin biri ilçeye gönderilir, diğeri il savunma müdürlüğünde alıkonulur. 

            Avcı birliği ödevlileri, il ve ilçelerde teşkil edilecek “seçme ve değerlendirme kurulu” tarafından belirlenir. 

            A) Seçme ve değerlendirme kurulunun teşkili:

            1) İllerde ; vali, vali yardımcısının başkanlığında, 
sivil savunma müdürü veya memuru askerlik şube başkanı ,garnizon komutanı veya görevlendireceği bir subay ile jandarma alay komutanı ve emniyet müdüründen,

            2) İlçelerde; kaymakamın başkalığında sivil savunma müdürü veya memuru, askerlik şube başkanı garnizon komutanı veya görevlendireceği bir subay ile ilçe jandarma birlik komutanı ve emniyet müdürü veya amirinden,oluşur.

            Sivil savunma müdürü kurulun sekreteridir. Seçilen ödevlilerin sağlık muayenelerinin yapılacağı toplantılarda kurula iki tabip dahil edilir.

            3)Kurul,her yıl nisan ve ekim aylarının ilk haftası içinde toplanır. Ayrıca başkanın lüzum görmesi üzerine olaganüstüde toplanabilir

            4)Toplantılar bütün kurul üyelerinin katılımı ile yapılır ve oy çokluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

            B)Seçme ve değerlendirme kurulunun görevleri:

            1)Teşkilat kadrosu onaylanmış avcı birliklerinde görevlendirilecek ödevlileri belirlemek,

            2)Sağlık muayenelerini yapmak,

            3)Yükümlülük şartlarını haiz yeterli kaynak olduğu takdirde,avcı birliği yükümlülüğünde beş yılını dolduranları dahab genç doğumlularla değiştirmektir 

            C)Seçme ve değerlendirme kurulu üyelerinin görevleri:

            (1)Başkan; toplantı gününü önceden tespit ederek üyelere tebliğ etmek,toplantıları yönetmek ,işlemlerin vaktinde sonuçlandırılması için gerekli önlemleri almak, kayıtların düzenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamakla,

            (2)Sivil savunma müdürü; seçme değerlendirme ile ilgili kayıt ve belgeleri muhafaza etmek kurulun toplantılarından önce çalışma yerlerini sağlamak,ödev verilebilecek uygun personel potansiyeli hakkında bilgileri hazırlamak il ve ilçe hudutları içinde kurulacak avcı birlikleri ödevlileri ile ilgili tüm değişiklikleri kuruluşa arz etmek,seçimi müteakip yapılan muayene sonucu kesinlik kazanan ödevli  listelerinden bir sureti askerlik şube başkanlığına, bir sureti de garnizon komutanlığına göndermekle. 

            (3)Askerlik şube başkanı;erkek ödevlilerden uygun yaş gruplarına ait listeyi hazırlamak  ve birlik komutanı veya kurum amirince”avcı birliklerinde görev verilebilir”meşruhatı düşülenlerin listesini hazırlamakla,

            (4) Garnizon Komutanı veya temsilcisi ödevlilerin kadro görevi ve ihtisas kod numaralarına göre seçiminde ve bölgeyi savunmaktan sorumlu komutanların harekat planlarına uygunluğunun sağlanmasında müşavirlik etmekle, 

            (5) Jandarma Alay/Bölük Komutanı; askeri birlik olmayan yerlerde garnizon komutanının yukarıda açıklanan görevlerini yapmakla, 

            (6) Emniyet Müdürü; Başkana müşavirlik etmekle, 

            görevlidir. 

            D) Ödevlilerin seçimi ve görevlendirilmesi: 

            (1) Ödevlilerin seçimi ve görevlendirilmesinde sosyal durumları arasında fark gözetilmeksizin eşitlik esastır. 

            (2) Askerlik hizmetini yapanların, muvazzaf askerlik ihtisası esas alınır. 

            (3) Sefer görevi verilmemiş veya bu görevi yürürlükten kaldırılmış olan yükümlülere kadroda belirlenen göreve en uygun olanlardan ve en genç  doğumlulardan başlamak üzere görev verilir. 

            (4) Gönüllülere bilgi ve becerileri dikkate alınarak görev verilir. 

            (5) Kamu ve özel kuruluşların sınai tesis ve fabrikalarında kurulacak avcı birlikleri, bu yerlerin çalışmasını aksatmayacak ve çalışma kapasitesini düşürmeyecek şekilde mümkün oldukça kendi personelinden seçilir. Yükümlü mevcudu kafi gelmediği takdirde diğer yükümlülerden tamamlanır. 

            (6) Sağlık muayenesinden önce yapılan seçimde %20 oranında fazla ödevli belirlenir. Muayene sonunda kuruluşa göre yükümlü sayısı artarsa, bunlar her yaş grubu listesinin sonuna “artan ödevliler” başlığı altında yazılır.” 

            Madde 2- Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekillerde değiştirilmiştir. 

            “B) Orduda görevli olmayan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar.” 

            Madde 3- Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 5- Bu teşkilatın silahları, cephaneleri ve talimleri için gerekli bütün malzeme ve teçhizat, silah ve cephanenin taşınması, bakım ve kırtasiye giderleri ve hazarda yaptırılacak eğitim ve tatbikatlarda iskan, iaşe ve eğitim kıyafetinin sağlanması Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.” 

            Madde 4- Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 6- Silah, cephane ve malzemenin emniyet ve korunması için gerekli yer, askeri birlik komutanı, askeri birlik bulunmayan yerlerde jandarma komutanı tarafından, askeri birlik veya jandarma birliği kışla hudutları içinde tespit edilir. Uygun yer bulunmazsa, Milli Savunma Bakanlığı inşa planlarına dahil edilmek suretiyle yeni yer yapılır.” 

            Madde 5- Yönetmeliğin 7nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 7- Silah, cephane ve malzemenin korunması ve bakımından avcı birliğinin  seferde harekat kontroluna gireceği askeri birlik komutanı veya jandarma komutanı sorumludur. Bu husustaki ayrıntılar yönergeyle düzenlenir.” 

            Madde 6- yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 8- Ödevlilerin hizmete alınmadan önce sağlık durumları, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre tespit olunur. Sağlık guruplandırılmasında, avcı birliklerinde görev almaya elverişli olmayanlar adı geçen Yönetmeliğin sadece Hastalıklar ve Arızalar Listesindeki maddelerin (D) fıkralarına girenlerdir. Ödevlilerin muayenelerinin çağrıldıkları günde yapılması hususunda idare amirleri gerekli tedbirleri alırlar. Sağlık muayeneleri mümkün dolduğu kadar ödevlilerin bulunduğu yerlerde yapılır. 

            Seçme ve değerlendirme kurulundaki tabipler: 

            (A) Askeri tabip bulunan yerlerde bunlardan, bir askeri tabip bulunan yerlerde askeri tabip ve Hükümet tabibi, Hükümet tabibinin bulunmadığı veya vazifesinin müsait olmadığı yerlerde kamu kurum ve kuruluşları tabiplerinden, 

            (B) Askeri tabip bulunmayan yerlerde, Hükümet tabibiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşları tabiplerinden, Hükümet tabibi bulunmadığı veya vazifesi müsait olmadığı takdirde kamu kurum ve kuruluşları tabiplerinden, 

            (C) Hükümet ve kamu kurum ve kuruluşları tabipleri bulunmayan yerlerde serbest çalışan tabiplerden seçilir. 

            Sağlık durumu hakkında karar verilemeyenler, tam teşekküllü en yakın askeri hastane veya Devlet hastanesine sevk edilir.” 

            Madde 7- Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Grupların her biri için ayrı ayrı defter tutulur, gruplar deftere yazılırken başa gruplardan büyük teşkil komutanın adı yazılır, Ödevlilerde meydana gelecek değişiklikler defterlere işaret edilir. Mülki idare amiri defterlerin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlar.” 

            Madde 8- Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 11- Şehir, kasaba ve köylerde oluşturulacak teşkillere “avcı teşkilatı” denir. 

            Avcı birliklerinin teşkil, lağv ve tensik edilmelerinde koordinatör makam Kara Kuvvetleri Komutanlığıdır. Bu konudaki teklifler, İçişleri Bakanlığı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kara kuvvetleri Komutanlığına ve bu makamca uygun görülen teklifler onay için Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. 

            Yeni avcı birliği, ilgili teklifin Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanarak İçişleri Bakanlığına ulaşmasından itibaren altı ay içinde İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda teşkil edilir. Acil durumlarda bu süre iki ayı geçemez.” 

            Madde 9- Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 12- Avcı birlikleri ihtiyaca binaen kurulur. Avcı birliklerinin kadro ve kuruluşlarında standartlara uygunluk aranmaz. Bu birlikler, bölgeyi savunmaktan sorumlu komutanlığın (asgari alay) harekat planları ile koordineli olarak teşkil edilir.” 

            Madde 10- Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 14- Avcı birliklerinin subay kadrolarında asteğmen-yarbay (dahil) rütbendeki ödevlilere görev verilir. Zorunlu hallerde rütbe ile birlik seviyesi uygunluğu esası aranmaz. 

            Askerlik çağı dışına çıkmış yedek subay ve astsubayların seçim ve görevlendirilmesi, seçme ve değerlendirme kurulunca yapılır. Kurul, askerlik çağı içinde olup da, sefer görevi verilmeyen yedek subayların avcı birliklerinde görevlendirilmesi için Milli Savuma bakanlığına teklifte bulunur. Kaynağında yeterli yedek subay bulunmadığı takdirde, Bakanlık bu teklifleri en yakın diğer bölgelerdeki görev verilmemiş yedek subaylardan karşılar.” 

            Madde 11- Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 15- Hizmete çağrılanlardan ikametgahlarından en az beş kilometre uzağa gönderileceklerin iaşe ve iskanının Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı husus dikkate alınarak, müteakip yıl eğitime tabi tutulacak avcı birliklerinin miktarı, yeri ve süresi o yıl Ekim ayı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. 

            Hazarda avcı birliğinin iskan ve iaşesi seferde harekat kontroluna gireceği askeri birlik tarafından yerine getirilir. Ancak bu hizmetleri verebilecek imkana sahip olmayan jandarma birlikleri en yakın askeri birlik tarafından desteklenir. Seferberlik ve savaş halinde ise avcı birliğine verilecek göreve bağlı olarak iaşe ve iskan usulü, bölgeyi savunmaktan sorumlu komutanlıkça tespit edilir. 

            İaşe, iskan ve kıyafet hizmetlerine dair diğer hususlar yönerge ile belirtilir.” 

            Madde 12- Yönetmeliğin 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 17- Talim ve tatbikat için ödevliler yılda çok dokuz günü geçmemek üzere celbolunabilirler. Bu süre bölümler halinde de kullanılabilir. Ödeve tabi tutulacak kadın vatandaşların talimi, kendi köylerinden veya mahallelerinden talim görmüş öğrenciler tarafından kendi köy veya mahallelerinde uygun zamanlarda yaptırılır.” 

            Madde 13- Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 25- Ödevlilerin eğitim, tatbikat ve savaş için toplanmalarını sağlamaktan o yerin mülki idare amiri sorumludur. 

            Toplanma yeri, avcı birliğinin seferde harekat kontroluna veya emrine gireceği askeri birlik komutanı tarafından seçilerek mülki idare amirine bildirilir. 

            Fevkalade hallerde ve seferde avcı birliklerinin göreve başlamasına Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 

            Avcı birlikleri, harekat planlarında belirtilen askeri birliğin harekat kontrolu veya emrinde görev yaparlar.” 

            Madde 14- Sayıştay’ın da görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde görev yaparlar.” 

            Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar kurul yürütür.