İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 12.12.1999 Pazar Sayı: 23904 (Asıl) 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

İLLER BANKASI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

 
            Madde 1- 17/5/1991 tarihli ve 20874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İller Bankası İhale Yönetmeliği'nin değişik 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "%30'dan fazla artış; ihaleye esas keşif ve projede yer almamakla birlikte, yapılan tatbikat projesinde sonradan artan ihtiyaç ve yeni gelişme alanları sebebiyle detay ve miktarları tam olarak belirlenememiş veya zemin şartları ile doğal afetler gibi nedenlerden ileri gelmiş ise, sözleşmenin tasfiyesi ile yapılacak işlerin yeniden ihalesinin işin seyrine yapacağı etkileri de göz önüne alınarak, gerekçeleri gösterilmek kaydı ve tüm tesisin işletmeye açılması, geçici kabule hazırlanması şartıyla Bankanın isteği, müteahhidin kabulü ve Banka Yönetim Kurulunun kararı ile süre hariç, aynı şart ve birim fiyatlarla, aynı müteahhide ek sözleşme ile yaptırılabilir. Aksi halde, sözleşmenin tasfiyesi cihetine gidilir."

            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Genel Müdürü yürütür.