İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.01.1999 Cumartesi Sayı: 23578 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİNİN UNVAN YÜKSELMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
           Madde 1- 27/6/1993 tarihli ve 21620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Unvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
    "Hizmet Grupları:
    1) Dağıtıcı
    2) Şoför
    3) Daktilograf
    4) Santral Memuru
    5) Memur
    6) İcra Memuru
    7) Şef
    8) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
    9) Bilgisayar İşletmeni
    10) Programcı Yardımcısı
    11) Programcı
    12) Çözümleyici
    13) Araştırmacı
    14) Muhasebeci
    15) Veznedar
    16) Başhemşire
    17) Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü
    18) Hastane Müdürü
    19) Hastane Müdür Yardımcısı
    20) Huzurevi Müdürü
    21) Huzurevi Müdür Yardımcısı
    22) Uzman
    23) APK Uzmanı
    24) Şube Müdürü
    25) Sigorta Müdür Yardımcısı
    26) Sigorta Müdürü
    27) Sağlık İşleri Müdürü
    28) Hukuk Müşaviri
    29) Daire Başkanı
    30) Baştabip
    31) Klinik Şefi ve Şef Yardımcısı"

            Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (a) bendinin (6)  numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende (8) numaralı alt bent ilave edilmiş, aynı maddenin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

            "6- Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,"

            "8- Yardımcı Hizmetler Sınıfına tabi personel ile Daktilograf, Şoför, Santral Memuru ve Veznedar kadrolarında görev yapanların, bu bendin 3, 4, 5 ve 6 numaralı alt bentlerinde aranan koşulları taşımaları halinde, lise mezunları için 15, yüksek okul mezunları için 10 yıl hizmeti bulunanlar, ünitesinin uygun görüşü olması şartıyla sınavsız memur kadrolarına atanabilirler."

            "e) Uzman kadroları için
            1- En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,
            2- Kadro unvanı şef olmak ve en az üç yılı Kurumda geçmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,
            3- 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesi ile 68 inci maddesinde belirtilen koşullara sahip olmak,
            4- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
            5- Son üç yıllık sicil dönemi içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin (D) bendi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,
            6- Sınav tarihinden önceki üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,
            7- Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak.

            Ancak, Uzman kadrolarına atanacak olanlar Kurumun Merkez Birimlerinde çalışmak zorundadırlar."

            "g) Şube Müdürü kadroları için
            1- En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
            2- Çözümleyici, Programcı, Şef, Muhasebeci, Uzman, Sigorta Müfettişi ve Avukat kadrolarının birinde ayrı ayrı veya toplam 5 yıl görev yapmış olmak,
            3- En az 10 yıl hizmet süresi bulunmak,
            4- 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinde belirtilen koşullara sahip olmak,
            5- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
            6- Son 3 yıllık sicil dönemi içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin (C) ve (D) bendi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bendine göre ceza almamış olmak,
            7- Son 3 yıl sicil notu aritmetik ortalaması en az (80) puan olmak,
            8- Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak."

            Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin (r) bendi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendi, (p) bendi ve (s) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yürürlükten kaldırılan (r) bendi, "Sağlık İşleri Müdürü kadroları için" başlığı ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, aynı maddeye aşağıdaki (y) ve (z) bentleri eklenmiştir.

            "e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için
            1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
            2- Kadro unvanı Daktilograf veya Memur olmak ve hizmetinin en az 3 yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla, en az 5 yıl hizmeti bulunmak, 
            3- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
            4- Son üç yıllık sicil dönemi içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin (D) bendi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,
            5- Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,
            6- Boş kadrosu bulunan ünitelerce yapılacak uygulamalı seçme sınavında başarılı olmak,"

            "p) APK Uzmanı kadroları için
            1- En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
            2- Kurumda kadro unvanı uzman olmak ve en az 15 yıl hizmeti bulunmak,
            3- 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinde belirtilen koşullara sahip olmak,
            4- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
            5- Son üç yıllık sicil dönemi içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin (D) bendi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,
            6- Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,"
 
           "6- Genel Müdürlük Müfettişi, Sigorta Müfettişi, Sigorta Müdür Yardımcısı veya Kurumda Uzman kadrolarında en az 2 yıl görev yapmış olmak,"

            "r) Sağlık İşleri Müdürü kadroları İçin

            1- Uzman Tabip olmak ve 5 yılı Kurumda olmak üzere en az 10 yıl tabiplik yapmış olmak,
            2- 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinde belirtilen koşullara sahip olmak,
            3- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
            4- Son üç yıllık sicil dönemi içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin (D) bendi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,
            5- Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,"

            "y) İcra Memuru kadroları için
            1- Hukuk Fakültesi veya Adalet Yüksek Okulu mezunu olmak,
            2- Kurumda memur unvanı ile en az 2 yıl çalışmış olmak,
            3- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
            4- Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,
            5- Son üç yıllık sicil dönemi içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin (D) bendi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,"

            "z) Veznedar kadroları İçin
            1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
            2- Kadro unvanı memur olmak ve hizmetinin en az 2 yılını Kurumda bu unvanda geçirmiş olmak kaydıyla, lise ve dengi okul mezunları için en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 4 yıl, 4 yıllık yüksek okul mezunları için en az 3 yıl hizmeti bulunmak,
            3- Askerlikle ilişkisi bulunmamak,
            4- Son üç yıllık sicil dönemi içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 124 üncü maddesinin (D) bendi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre ceza almamış olmak,
            5- Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,"

            Madde 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

            "Ek Madde 1- Kurum Yönetim Kurulunda temsilcileri bulunan sosyal tarafların görüşü alınmadan Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Unvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılamaz."

            "Ek Madde 2- Kurumda unvanlı pozisyonlarda görev ve yetkili olarak personel istihdam edilebilmesi, o unvanda boş kadro bulunması şartına bağlıdır. Ancak, yeni açılan ünitelerin kadroları oluşturuluncaya kadar hizmetin gerektirdiği pozisyonlarda boş kadro aranmaksızın görev ve yetkili personel istihdam edilebilir."

            Madde 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 3- Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce almış olanların kazanılmış hakları saklıdır."

            Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü yürütür.