İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 09.01.1999 Cumartesi Sayı: 23578 (Asıl) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından; 
 
SOSYAL SİGORTALAR PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  
           Madde 1- 3/8/1987 tarihli ve 19537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Kurum personeli yukarıda belirtilen özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun'un 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, bağlı bulunulan Bakanlıkta  örevlendirilebilir."

           "Ayrıca, özel kanunlarında belirtilen yetkiye dayanılarak talep halinde ve Kurum hizmetlerinde bir aksamaya sebebiyet vermemek kaydıyla Kurum personeli; Yönetim Kurulu kararıyla geçici olarak görevlendirilebilir. Bu personelin özlük hakları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır."

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 38 inci maddesine onsekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

           "Yukarıda hizmet sınıfları belirtilen kadrolar ile Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadroları için yapılacak olan yazılı sınavlar öncelikle ÖSYM'ne, bu merkez tarafından Kurumun başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sınavın yapılamayacağının bildirilmesi halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptırılır. Yazılı sınavı kazananların sözlü, mülakat ve uygulamalı sınavları Kurum tarafından yapılır."

           Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           "Geçici Görev ve Görevlendirme

           Madde 68- Kurum hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini teminen;

           a) Kurum Merkez ve Taşra Ünitelerinde hizmetin gerektirdiği personelin bulunmaması ve kısa sürede atama yapılamayacağının anlaşılması halinde,

           b) 4792 sayılı Kanunun değişik 20 nci maddesinin (e) bendi uyarınca Kurumca kurulan müesseseler ile ortak olduğu şirketler veya Kurumun sosyal tesislerinde, Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlıklarında ve Kurum inşaat, onarım işlerinin teknik elemanlar tarafından kontrol ve yürütümünde, atamaya yetkili makamın onayı ile geçici görevlendirme yapılabilir.

           Ancak, 1-4 dereceli kadrolarda görev yapan personelin geçici görev süresinin 15 günden az olması halinde, görevlendirme, Genel Müdürlük Makamının onayı ile yapılır.

           Bu maddenin (a) bendine göre görevlendirilen personelin görev süresi bir takvim yılı içinde üç ayı, (b) bendine göre görevlendirilen personelin görev süresi ise iki yılı geçemez. Ancak personelin rızası ile bu süre uzatılabilir.

           Bunların dışında süresi bir ayı geçen geçici görevlendirmeler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

           Geçici görevde bulunan personelin kadro ve özlük hakları saklıdır."

           Madde 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

           "Ek Madde 1- Bu Yönetmelikte geçen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile yapılacak mevzuat değişiklikleri dışında, Kurum Yönetim Kurulunda temsilcileri bulunan sosyal tarafların görüşü alınmadan, Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapılamaz."

           Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü yürütür.