SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  
  
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
 
  
RESMİ G.TARİHİ : 16/01/2004
RESMİ G. NO : 25348
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde 1- Amaç
Madde 2- Kapsam
Madde 3- Dayanak
Madde 4- Tanımlar
İşyerlerinin Tescili
BİRİNCİ BÖLÜM
İşyerinin Bildirilmesi
Madde 5- İşyeri Bildirgesi ve Tescil
Madde 6- Aracıların ve Sigortalıyı Devir Alanın Bildirilmesi
Madde 7- Belirli Yerde Yapılmayan İşlerin Tescili
Madde 8- Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşler
Madde 9- İşyeri Bildirgesi, Tespit veya Resmi Belgelere İstinaden Tescil
Madde 10- İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Diğer Belgeler
İKİNCİ BÖLÜM
İşyerinin Nakli
Madde 11- Nakil
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyerinin Devri, İntikali, Kapanması, Terki, Tasfiyesi ve Tescil İşleminin İptali
Madde 12- Devir, İntikal, Kapanma ve İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması
Sigortalıların Tescili
Madde 13- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Madde 14- Sigorta Sicil Numarası
Madde 15- Sigortalı Bildirim Belgesi
Madde 16- Resen Tescil
Madde 17- Mükerrer Tescil
Madde 18- Yersiz Tescil
Madde 19- Sigorta Sicil Kartı
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması, Verilmesi ve Saklanması
Madde 20- Prim ve Hizmet Belgesinin Tanzimi, Verilmesi ve Saklanması
Madde 21- İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması
Madde 22- Sigortalı Hesap Fişi
Madde 23- Belgenin Sonradan Verilmesi
Madde 24- Hizmetlerin Tespiti
İşverence Tutulacak Defter ve Belgeler
Madde 25- Belgenin Dayanağı
Madde 26- Ücret Tediye Bordrosu
Madde 27- Ücret Tediye Bordrosundaki Bilgiler
Madde 28- Ücret Tediye Bordrosunun Ayrı Ayrı Düzenlenmesi
Madde 29- Belgenin İşyeri Kayıtları İle Mutabakatı
Madde 30- İşyeri Kayıtlarının İbrazı
İdari Para Cezaları, Araştırma ve Resen Yapılacak işlemler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları
Madde 31- İşyeri Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezası
Madde 32- Sigortalı İşe Giriş Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezası
Madde 33- Diğer Yükümlülüklere Bağlı İdari Para Cezaları
Madde 34- İdari Para Cezalarının Ayrı Ayrı Uygulanması
Madde 35- İdari Para Cezalarının Tebliği
Madde 36- İdari Para Cezalarına İtiraz ve Sonuçları
Madde 37- Cezanın Belgenin Verilmesine Engel Teşkil Etmemesi
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruma Yeterli İşçiliğin Bildirilmiş Olup Olmadığına İlişkin Araştırma ve Resen Yapılacak İşlemler
Madde 38- Araştırma ve Resen Yapılacak İşlemler
Madde 39- Resen Prim Tahakkuku
Madde 40- İtiraz
Madde 41- İtirazın İncelenmesi
Madde 42- İtiraz Süresinden Sonraki İddialar
Madde 43- Maddi Hatalar
Madde 44 İtirazdan Vazgeçme
Madde 45- Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar
Madde 46- Kararların Adedi, Tebliği ve Saklanması
Madde 47- Ünite İtiraz Komisyonunun Oluşturulması
Madde 48- Ünite İtiraz Komisyonunun Toplanması
Sigortalılar, Aylık ve Gelir Alanlar ile Aile Fertlerine Yapılacak Sağlık Yardımları
Madde 49- Sağlık Tesislerinin Duyurulması
Madde 50- Sağlık Karnesi Düzenlenmesi
Madde 51- Sağlık Karnesinin İadesi ve Kaybolması
Madde 52- Muayene ve Tedavi İçin Başvuruda Aranacak Belgeler
Madde 53- Muayene ve Tedavi İçin İşverenlerin Düzenleyeceği Belgeler
Madde 54- Kurum Dışı Sağlık Tesislerindeki Tedavi Masraflarının Ödenmeyeceği Haller
Madde 55- Sağlık Tesisinin Bulunmadığı Yerlerde Sağlık Yardımlarından Yararlanma
Madde 56- Kurum Dışı Sağlık Tesislerine Sevk
Madde 57- Kurumca Sevk Edilmeksizin Kurum Dışı Sağlık Tesislerinde Yapılan Tedaviler
Madde 58- İlaç İştirak Payı
Analık Sağlık Yardımları
Madde 59- Gebelik Halinde Muayene ve Tedavi
Madde 60- Doğum Sağlık Yardımları İçin Aranacak Belgeler
Madde 61- Doğum Sağlık Yardımlarının Sağlanması
Sigortalılara Verilecek İstirahatlerde Uygulanacak Esaslar
Madde 62- Kurumca Sigortalılara Verilecek istirahat Raporları
Madde 63- Kurum Dışından Alınan İstirahat Raporları
İşverence Geçici Görevle Yabancı Ülkelere Gönderilen Sigortalılar Hakkında Uygulanacak Esaslar
Madde 64- Görevle Yabancı Ülkeye Gönderilen Sigortalılara Yapılacak Sağlık Yardımları
Madde 65- Geçici İş Göremezlik Ödenekleri ve İstirahat Raporları
Kara, Deniz ve Hava Ulaştırma Araçlarında Görev Yapan Sigortalılar ile Bunların İşverenlerine Uygulanacak Hükümler
Madde 66- Sefer Esnasında Çalışmaya Başlayan Sigortalının Bildirilmesi
Madde 67- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Madde 68- İşverenin Yükümlülüğü
Madde 69- Sigorta Olaylarının Bildirilmesi
Madde 70- Dikkate Alınmayan Süreler
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Haklarının İsteğe Bağlı Olarak Devam Ettirilmesi
Madde 71- İsteğe Bağlı Sigortaya Başvuru
Madde 72- İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinin Ödenmesi
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından Yapılacak Tahsislerde Başvuru Şekilleri
Madde 73- Sigortalılar Tarafından Yapılacak Başvuru
Madde 74- Hak Sahipleri Tarafından Yapılacak Başvuru
Madde 75- Vekaletname ile Yapılacak Tahsis Başvuruları
Madde 76- Yabancı Uyrukluların Başvuruları
Madde 77- İş Kazaları ile Meslek Hastalığı Sigortası Gelirleri
Gelir ve Aylıkların Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri
Madde 78- Gelir ve Aylıkların Ödenmesi
Madde 79- Özel Belge Düzenlenmesi
Madde 80- Bu belge kimlik yerine geçmez. Yoklama Belgesi Alınması
Madde 81- Yoklama İşlemleri
Madde 82- Gelir ve Aylık Sahiplerinin Nüfus Kayıtlarına Tescili
Madde 83- Bildirimlerde Yer Alacak Hususlar
Çeşitli Hükümler
Madde 84- Cenaze Masrafı Karşılığı
Madde 85- Farklı Doğum Tarihleri
Madde 86 Kurumca Hazırlanacak Belgeler
Madde 87- Gerçeğe Aykırı Bildirimler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1- Yıpranma Payı
Geçici Madde 2- İstanbul Doğumlu Sigortalılar
Geçici Madde 3- Eski Sigorta Sicil Numaraları
Geçici Madde 4- Geçmiş Dönem ve Aylara İlişkin Verilecek Belgeler
Madde 88- Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 89- Yürürlük
Madde 90- Yürütme