İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2000 Cuma Sayı: 24020 (Asıl)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ÖZÜRLÜLER HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİNİN 7 VE 11 İNCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
   
           Madde 1- 11/9/1999 tarihli ve 23813 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "zihinsel" ve "ruhsal" ibareleri çıkartılmış ve (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "4) En az ilkokul mezunu olmak,"

           Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 11- Vasıflı veya vasıfsız okur-yazar ve zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar yazılı sınava tabi değildir. Kurumca, bildirimde veya talepte aranılan koşulları taşıyanlardan gönderilenler, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen komisyon tarafından yapılacak mülakata alınırlar. Açık kontenjanlar için mülakat yılda en az bir defa yapılır ve mülakat yer, tarih ve saati kamu kurum ve kuruluşunca önceden ilan edilir. Kuruma da bildirilir. Mülakat sonunda işin gereklerini yerine getirebilecek niteliklere sahip oldukları belirlenenler noter huzurunda yaptırılacak kur'a çekimi ile işe alınırlar.

            Herhangi bir özel bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıfsız işlerde istihdam edilecek özürlüler ise, yazılı sınav dışında ayrıca sözlü sınava tabi tutulmadan kurumca, yazılı sınav puanlarına göre hazırlanan listeler esas alınmak suretiyle, başarı sırasına göre belirlenir.

            Öğrenim durumu veya özür grubu itibarıyla yazılı sınava alınan veya alınmayan özürlülerden aranılan koşulları taşıyanların sayısı talep sayısına ulaşmaması halinde talepte aranılan koşulları taşımayan özürlüler de bu Yönetmelik esasları dahilinde göndermelerde dikkate alınır."

           Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.