Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 02.12.1998 Sayı: 23541(Asıl) Düstur Tertip:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;  
 
YURTDIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
            Madde 1- 4/10/1989 tarihli ve 20302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 1- Bu Yönetmelik, 21/1/1946 tarihli ve 4837 sayılı "İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa dayanılarak İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne verilen görevler içerisinde yer alan; yurtdışında iş isteyenlerle, iş bulanların ve yabancı ülkelerden, yabancı ve Türk işverenlerden alınan işgücü taleplerinin, işgücünde aranılan nitelikler ve şartlar dikkate alınarak Kurumca karşılanması ile bu konuda yapılacak diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir."

             Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yabancı Ülke Temsilcilikleri ve Yabancı İşveren veya Firma ve Temsilcisinin Yetkileri"

             Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kayıtların Alınması ve İşlemde Kalma Süresi
             Madde 6- Yurtdışında iş isteyenlerin Kuruma şahsen başvurarak mesleklerinde kayıt yaptırmak suretiyle sıraya girmeleri gerekir. Kayıt yaptıracakların mesleklerinde ehil olup olmadıkları Kurumun uygun göreceği
şekilde tespit edilir. 

             Yurtdışında iş isteyenlerin kayıt formları son işlem tarihinden itibaren 1 yıl aktif tasnifte, 1 yıl da pasif tasnifte tutulur. Kayıtlar pasif tasnifte kaldığı süre içerisinde herhangi bir muameleye tabi tutulmadığı takdirde,
işlemden kaldırılır."

             Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 8- Yurtdışında iş isteyenler birden fazla meslekte kayıt yaptırabilirler."

             Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kayıt Alma ve Göndermenin Kısıtlandırılması veya Durdurulması
             Madde 12- Milli ve yabancı iş piyasalarındaki gelişmeler gözönüne alınarak, Kurumun veya bir başka yetkili makamın teklifi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile kayıt alma ve gönderme işlemleri birlikte veya ayrı ayrı kısıtlanabilir ya da bütünüyle durdurulabilir."

             Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 13- Türk ve yabancı işverenlerle, firmalar işgücü taleplerini, doğrudan doğruya Kuruma veya Kurumun herhangi bir şubesine yapabilecekleri gibi dış temsilcilikler, yabancı ülke temsilcilikleri, işveren temsilcileri veya işveren vekilleri aracılığıyla da yapabilirler.

             Şube Müdürlüklerine intikal eden işgücü talepleri; herhangi bir işlem yapılmadan Genel Müdürlüğe bildirilir."

             Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 14- Kuruma intikal eden işgücü talepleri incelenerek uygunngörülenlerin iller itibariyle dağılımı, talep şartları, kayıt tarihleri ve kayıt sayıları dikkate alınarak Genel Müdürlükçe veya görevlendireceği Yurtdışı Hizmetler Şube Müdürlüklerince yapılır."

             Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Davet ve Takdimlerin Yapılması
             Madde 15- Yurtdışı için alınan taleplere davet ve takdimler, talep şartları dikkate alınmak suretiyle kayıtlı olanların müracaat tarihlerine göre sıradan yapılır.

             Talebin kayıtlı iş isteyenlerden karşılanamayacağının anlaşılması halinde günlük müracaatçılardan işverene takdim yoluna gidilir.

             Ayrıca, taleplerin dağıtımında kararnamelerle verilen öncelikler dikkate alınır."

             Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 24- İş sözleşmelerini imza edenlerle yurtdışına sevki yapılan veya kendi imkanlarıyla iş bulup giden ya da yurtdışına gönderilme imkanını yitirenlerin kayıtları işlemden kaldırılır. Ancak, sözleşmesini imzalayanlardan, kendi kasıt veya kusuru dışında yurtdışına gidemeyenlerin kayıtları 1 yıl süreyle aktif tasnifte tutulur."

             Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bilgi Toplama, İşbirliği ve Kurum Hizmetlerinin Tanıtımı
             Madde 26- Kurum, Türk işçilerinin çalıştığı veya çalışmalarının sözkonusu olduğu işyerlerinin bulunduğu ülkelerle ilgili olarak, iş piyasası, istihdam ve çalışma şartları hakkında genel ve gerektiğinde belirli bir işyeri ve
işveren konusunda özel bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler başka bir amaç için açıklanamaz ve kullanılamaz.

             Kurum, Türk işçisine yurtdışında istihdam imkanı sağlamak için işçi açığı bulunan veya olması muhtemel ülkelerde ilan, broşür ya da başka yollarla tanıtım faaliyetinde bulunabilir.

             Kurum, gerek bilgi toplamak gerekse tanıtım amacıyla dış temsilciliklerle ve Türkiye'deki yabancı ülke temsilcilikleriyle doğrudan doğruya ilişki kurabilir ve yardımlarını isteyebilir."

             Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kurs Açılması ve İstihdam Danışmanlığı
             Madde 28- Kurum, gerekli görülen durumlarda 24/8/1996 tarihli ve 22737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde yurtdışına gönderilecek işçiler için yetiştirme, geliştirme ve uyum kursları düzenleyebilir; istihdam danışmanlığı hizmetinde bulunabilir."

             Madde 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde ilave edilmiştir.

             "Ek Madde 1- Kendi girişim ve imkanlarıyla yabancı bir ülkede iş bulan ve o ülkenin yetkili mercilerinden oturma izni ile işçi olarak çalışabileceğine dair çalışma izni almış olanların yurtdışına işçi olarak çıkış işlemi bu
Yönetmelik çerçevesinde yapılır."

             Madde 13- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

             "Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl öncesine kadar yurtdışı kaydı yaptırmış olanların hakları saklı tutulur. İki yıldan daha önceki bir tarihte yurtdışı kaydı yaptırmış olanlardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde ilgili şubeye başvuranların kayıtları yenilenir. Başvurmayanların kayıtları ise işlemden kaldırılır."

             Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 9, 17 ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 15- Bu Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 30 günün sonunda yürürlüğe girer.

             Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.