Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/07/2005
RESMİ G. NO : 25869
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Dayanak
Madde 4 - Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Madde 5 - Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları
Madde 6 - Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
Madde 7 - Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar
Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi
Madde 11 - Duyuru
Madde 12 - Başvuru
Madde 13 - Görevde yükselme eğitimine alınma
Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi konuları
Madde 15 - Görevde yükselme sınavı
Madde 16 - Unvan değişikliği sınavı
Madde 17 - Sınav kurulu
Madde 18 - Sınav kurulunun görev ve yetkileri Madde 19 - Sınavların ertelenmesi, geçersiz sayılması
Madde 20 - Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği
Madde 21 - Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 22 - Sınav belgelerinin saklanması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Esaslar

Madde 23 - Sınavı kazananların atanması
Madde 24 - Göreve başlamayanlar
Madde 25 - Hizmet grupları arasında ve aynı gruplar arasında geçişler
Madde 26 - Naklen atamalar
Madde 27 - Özelleştirilen kuruluşlardan atamalar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 28 - Kazanılmış haklar
Madde 29 - Hüküm bulunmayan haller
Madde 30 - Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 31 - Yürürlük
Madde 32 - Yürütme