İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLECEK ÖZÜRLÜLER HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/09/1999
RESMİ G. NO : 23813
 
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 
DÜSTUR SAYFA :
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM 
Madde   3 : DAYANAK 
Madde   4 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÖZÜRLÜ KONTENJANLARININ TESPİTİ VE BİLDİRİMİ
Madde   5 : ÖZÜRLÜ KONTENJANLARININ TESPİTİ VE BİLDİRİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINAVLARIN YAPILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Madde   6 : SINAVIN ŞEKLİ 
Madde   7 : SINAVA GİRECEKLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLECEK  
                   BELGELER 
Madde   8 : SINAV İLANI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ 
Madde   9 : YAZILI SINAV 
Madde 10 : SÖZLÜ SINAV 
Madde 11 : KUR'A USULÜ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
Madde 12 : REFAKATÇİ BULUNDURULMASI 
Madde 13 : SINAV GEÇERLİLİK SÜRESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONTENJANIN DOLDURULMAMASI VE SON HÜKÜMLER
Madde 14 : ÖZÜRLÜ AÇIK KONTENJANININ DOLDURULMAMASI 
Geçici Madde 1:  
Madde 15 : YÜRÜRLÜK 
Madde 16 : YÜRÜTME