Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 07.10.1993 Sayı: 21721 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-2 Sahife:1666
Bakanlar Kurulundan :

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI, TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ'NİN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

Karar Tarihi  :17/09/1993
Karar Sayısı :93/4830

            18/5/1983 tarihli ve 83/6620 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli “Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 6/9/1993 tarihli ve 22577 sayılı yazısı üzerine, 5590 sayılı Kanunun değişik 86 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/9/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Süleyman Demirel
                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                    Prof. Dr.  Tansu ÇİLLER
                    Başbakan

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI, TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ'NİN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK            Madde 1- Bakanlar Kurulu’nun 18/5/1983 tarihli ve 83/6620 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odalar, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personel Yönetmeliği’nin değişik 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “Odalar, Borsalar ve Birlik’te çalışan her statüdeki personelin kendilerinin, çalışmayan eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak olan çocuklarının hastalanmalır halinde resmi sağlık kurumlarınca veya kuruluşların anlaşmalı hekimleri vasıtasıyla yatarak, ayakta veya meskende tedavileri ile ilgili her türlü masrafları, Birlik yönetim kurulu ile Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakıfı’nın birlikte tesbit edecekleri esaslar dahilinde, kuruluşlarınca ve/veya Vakıf tarafından karşılanır.”

            YÜRÜRLÜK
            Madde 2- Bu Yönetmelik yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayı ve Ticaret Bakanlığı yürütür.