Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2000 Salı Sayı: 24155 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-2 Sahife:1666
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

  
              Madde 1- 9/9/1989 tarihli ve 20277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin sonuna 6/7/2000 tarihli ve 24101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle eklenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              "507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa tabi olarak kurulan odaların organlarında görev alan gerçek kişiler, herhangi bir tüzel kişiliği temsilen dahi olsa Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odalarının meclislerinde görev alamazlar. Bu durumda olanlar, tercihlerini 1 ay içinde ilgili oda başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bu süre zarfında tercihlerini bildirmeyenlerin 5590 sayılı Kanuna tabi odalardaki meclis üyelikleri kendiliğinden sona erer."

              YÜRÜRLÜK
              Madde 2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan bu Yönetmelik hükümleri, 5590 sayılı Kanuna tabi odalarda yapılacak genel organ seçimlerinden sonra uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              YÜRÜTME
              Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.