Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2000 Cumartesi Sayı: 23976 (Asıl) Düstur Tertip:
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden;

BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİ'NİN DEĞİŞİK 108 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
 


            Madde 1- 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin 2/12/1998 tarihli ve 23541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 108 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Karşılık, bir banka teminat mektubu olduğu takdirde, bunun kıymetinin verilecek kredinin, faizinin ve yasal yükümlülüklerinin toplamı tutarında olması ve Yönetim Kurulu'nun tayin edeceği bankaların birinden gayri kabili rücu, süresiz ve kesin olarak alınması gerekir."

            Madde 2- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.